بارگاهی

بارگاهی
تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: برنامه ریزی رفاه اجتماعی
شغل: پژوهشگر
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: