علی محمدی

علی محمدی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مکانیک
شغل: کارمند
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: