زیبا پ

زیبا پ
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی:
شغل:
استان: هرمزگان
شهر:
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: