سید عبدالرضا حیدری

سید عبدالرضا حیدری
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: عمران
شغل: کمک ناظر
استان: قزوین
شهر: قزوین
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

تقاطع غیر همسطح سرداران(قزوین) -تقاطع غیر همسطح نخبگان(قزوین)