چنگیز

چنگیز
تحصیلات: زیر دیپلم
رشته تحصیلی: تجربی
شغل: محصل
استان: فارس
شهر: شیراز
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

ندارم