ساناز رهنورد

ساناز رهنورد
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری
شغل: جویای کار
استان: فارس
شهر: شیراز
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

شرکت ابمعدنی پالم -سمت:حسابدار مالی-فروش-انبار مدت کارکرد:1389/07/01الی1390/07/01 علت ترک کار:بیمه نبودن

شرکت معادن سنگ کیان کسری- سمت :حسابدار مدت کارکرد:1390/09/01الی1391/10/30- علت ترک کار: بیمه نبودن