محمد جواد کریمی

محمد جواد کریمی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مکانیک
شغل: ازاد
استان: فارس
شهر: فیروزاباد
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: