هاجر کشاورز شاهباز

هاجر کشاورز شاهباز
تحصیلات: دیپلم
رشته تحصیلی: امور اداری _ 2 ترم در دانشگاه گرافیک خوندم
شغل: بیکار
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: