شرکت robobox

تاریخ تاسیس: 1391-06-01
نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص
نوع سازمان: موسسه ایرانی
نوع مالکیت: خصوصی
نوع فعالیت: خدماتی
استان تاسیس: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن 1 : 09357876807
تلفن 2 : 03116800869
فکس:
پست الکترونیکی: robobox.ir@gmail.com
وب سایت:
آدرس: اصفهان
موضوع فعالیتها:مشخصات مدیر عامل

تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی:
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: