سید باقر قدسی هرآبادی

سید باقر قدسی هرآبادی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکی
شغل: گیاه پزشکی
استان: تهران
شهر: تهران
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: