عظیم موسی علی

عظیم موسی علی
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت دولتی
شغل:
استان: کرمان
شهر: سیرجان
سوابق تحصیلی،علمی و کاری: