رضا مسعودی تبار

رضا مسعودی تبار
تحصیلات: لیسانس
رشته تحصیلی: آبخیزداری
شغل: بیکار
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
سوابق تحصیلی،علمی و کاری:

همکاری با معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه 7 ماه

همکاری با شرکت پیشاهنگ توسعه کرمانشاه 1 سال

همکاری با مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه 4 سال

همکاری با شرکت آبسار سازه ذهاب 2 سال