جستجو در پورتال

اخبار/ نحوه افزايش حقوق كارمندان سال 1388 كارمندان دولت
اشاره: گزارش زير چگونگي محاسبه افزايش حقوق كاركنان دولت بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري را نشان مي‌دهد:
 • صويب ضوابط اجرايي بودجه سال 88 در هيات دولت. چگونگي محاسبه افزايش حقوق كاركنان دولت اشاره: گزارش زير چگونگي محاسبه افزايش حقوق كاركنان دولت بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري را نشان مي دهد: در فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري آمده است: نظام پرداخت كارمندان دستگاه هاي اجرايي بر اساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگي هاي مذكور در مواد آتي خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي گيرد و براي بازنشستگ
 • صويب هيات وزيران مي رسد از طي برخي از رتبه ها معاف و در يكي از رتبه هاي ديگر قرار مي گيرند. تبصره 2- كليه عناوين مديريت و سرپرستي متناسب با پيچيدگي وظايف و مسووليت ها ، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيت هاي شغلي و ساير عوامل مربوط در يكي از طبقات جدول فوق العاده مديريت كه حداقل امتياز آن (500) و حداكثر آن (5000) است، قرارمي گيرند. تبصره 3- امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جدول يا جداول حق شغل با ضريب (1/1) محاسبه مي گرد
 • اغل بر اساس ضوابطي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي مذكور مي رسد توسط دستگاه هاي اجرايي انجام خواهدشد و سازمان بر اجراي اين امر نظارت مي نمايد. ماده 68 - علاوه بر پرداخت هاي موضوع ماده(65) و تبصره هاي آن و ماده(66) كه حقوق ثابت تلقي مي گردد فوق العاده هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي باشد: 1 - فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي باشند تا به ميزان بيست و پنج درصد (25 درصد) امتيازحقوق ثابت و
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ فصل دهم قانون خدمات مديريت كشوري - حقوق و مزايا
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
 • مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد فصل دهم - حقوق و مزايا ماده 64 - نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرائي براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگيهاي مذكور در مواد آتي خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي گيرد و براي بازنشستگان و
 • به تصويب هيئت وزيران مي رسد از طي برخي از رتبه ها معاف و دي يكي از رتبه هاي ديگر قرار مي گيرند. تبصره 2- كليه عناوين مديريت وسرپرستي متناسب با پيچيدگي وظايف و مسئوليتها، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيتهاي شغلي و ساير عوامل مربوط در يكي از طبقات جدول فوق العاده مديريت كه حداقل امتياز آن (500) و حداكثر آن (5000) است، قرار مي گيرد. تبصره 3- امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در جدول يا جداول حق شغل با ضريب (1/1) محاسبه مي گرد
 • شاغل براساس ضوابطي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي مذكور مي رسد توسط دستگاههاي اجرايي انجام خواهد شد و سازمان بر اجراي اين امر نظارت مي نمايد. ماده 68- علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده (65) و تبصره هاي آن و ماده (66) كه حقوق ثابت تلقي مي گردد فوق العاده هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي باشد: 1- فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي باشند تا به ميزان بيست و پنج (25%) اميتاز حقوق ثابت و براي ساير
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام ميخواستم بدانم طبق قوانين استخدامي بانك هاي دولتي ايا كارمند ميتواند استعفا بدهد و به سر كار دولتي ديگري برود؟؟ اگه مرجعي هم براي قانون استعفا و انتقال به سازمان هاي دولتي رو هم متوانين برايم معرفي كنينن ممنون ميشم بهم ادرس بدين بروم براي مطالعه كردن آن موفق باشين تشكر
 • مندان مربوط به بخش غيردولتي مجاز است.  همچنين مطابق ماده 121 اين قانون نيز، هيات وزيران مكلف به تدوين آيين نامه اجرائي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان مشمول اين قانون به ساير دستگاه هاي اجرايي و مرخصي بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزايا و ارتباط سازماني و ساير موارد مربوط شده است.  بر اساس آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان، انتقال كارمندان دستگاه هاي اجرايي، بايد با صدور حكم يا ابلاغ رسمي از سوي دستگاه مبدا صورت بگيرد.  كارمندان مازاد بر
 • د.  شرايط ماموريت بر اساس آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان، ماموريت كارمندان رسمي و پيماني مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاههاي ديگر مشمول اين قانون با حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع حداكثر به مدت 6 ماه با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز است. همچنين پرداخت فوق العاده و هزينه هايي كه حسب مورد در دستگاه محل ماموريت به كارمند تعلق مي گيرد نظير اضافه كار و هزينه هاي رفاهي به عهده دستگاه محل ماموريت است. اين پرداختها با صدور فيش صورت مي گيرد و دست
 • وريت كارمند رسمي يا پيماني از يك دستگاه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاه ديگر مشمول قانون به مدت بيش از 6 ماه نيز مجاز است.  در اين صورت اعزام كارمند به ماموريت و حفظ يا عدم حفظ پست سازماني كارمند در مدت ماموريت و مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده هاي وي حسب توافق دستگاهاي ذي ربط خواهد بود.اين قبيل ماموريتها در مقاطع زماني حداكثر يكساله با توافق دستگاههاي متبوع و محل ماموريت قابل تمديد است. ماموريت كارمند رسمي يا پيماني از يك دستگاه اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاههاي اجر
اخبار/ حقوق كارمندان در سال 1388
اخبار/ تعيين سقف معافيت مالياتي/ نحوه افزايش حقوق كاركنان و عيدي در بودجه سال 1393
تعيين سقف معافيت مالياتي/ نحوه افزايش حقوق كاركنان و عيدي در بودجه سال 1393
 • ن بند آمده است: سقف معافيت مالياتي موضوع ماده( ۵۲ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال ۱۳۹۳، مبلغ يكصد و بيست ميليون ( ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال در سال تعيين مي‌شود.بنابراين كساني كه در ماه به طور متوسط يك ميليون تومان درآمد دارند از پرداخت ماليات معاف هستند. افزايش حقوق كاركنان دولت متناسب با قانون مديريت خدمات كشوري در بند الف تبصره ۱۹ نوشته شده: افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفا
 • وزيران دوران انقلاب اسلامي با مقامات بند(ب)اين ماده همتراز مي‌گردند ‌و تعيين ساير پست‌هاي همطراز به عهده هيأت وزيران بوده و تعيين همطرازي پست‌هاي كاركنان اداري مجلس به عهده رئيس مجلس خواهد بود. تبصره ۲- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگيهاي شاغل (مذكور در ماده(۶۶)) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هاي ماده (۶۸) اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت. تبصره ۳- مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دوسال در پست مديريتهاي سياسي انجام وظيفه ن
 • ماده (۶۸) اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت. تبصره ۳- مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دوسال در پست مديريتهاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدي مقام در صورتي كه به سمت پايين‌تري منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤوليت جديد از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وي در پست قبلي كمترباشد به ميزان مابه‌التفاوت تا(۸۰%)را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاء‌هاي بعدي (‌عوامل شغل و شاغل و فوق&
قوانين و مقررات/ فصل پانزدهم قانون خدمات مديريت كشوري- مقررات مختلف
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
 • و قضاوت هياتهاي مستشاري ديوان محاسبات شورا نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون مي شوند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي شود. تبصره 1- حقوق و مزاياي قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت مصوب 1370 مي باشد و جدول موضوع ماده 14 قانون مذكور در خصوص اعداد مبناي گروه آنان به ترتيب به 12 و 200 افزايش مي يابد. تبصره 2 - به قضات نظامي سازمان قضائي نيروهاي مسلح در مدتي كه در پستهاي قضايي انجام وظيفه مي نمايند، معادل ما
 • ه آنان به ترتيب به 12 و 200 افزايش مي يابد. تبصره 2 - به قضات نظامي سازمان قضائي نيروهاي مسلح در مدتي كه در پستهاي قضايي انجام وظيفه مي نمايند، معادل ما به التفاوت مجموع دريافتي آنان تا هشتاد درصد 80 درصد حقوق و مزاياي مستمر قضاوت همتراز داداگستري فوق العاده ويژه پرداخت مي گردد. تبصره 3 - در صورت موافقت فرماندهي كل قوا براي برخورداري كاركنان نيروهاي مسلح از مقررات فصل دهم و سيزدهم اين قانون، حداقل و حداكثر دريافتي آنان با رعايت مقررات ماده 136 قانون آجا، امتيازات متعلقه به شغل و شاغل به توجه
 • مقررات فصل دهم و سيزدهم اين قانون، حداقل و حداكثر دريافتي آنان با رعايت مقررات ماده 136 قانون آجا، امتيازات متعلقه به شغل و شاغل به توجه به كيفيت خاص خدمتي در نيروهاي مسلح با ضريب 2/1 محاسبه و پرداخت مي گردد. كارمندان نيروهاي انتظامي كماكان از فوق العاده سختي كار طبق مقررات استخدامي اين نيرو علاوه بر فوق العاده هاي مذكور در فصل دهم اين قانون برخوردار مي باشند. تبصره 4- كارمنداني كه با رعايت ماده 124 مطابق قانون كار جمهوري اسلامي ايران در دستگاه هاي اجرائي اشتغال دارند از شمول اين قانون مستثي
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ حداقل حقوق كارمندان دولت با افزايش ۲۰درصدي ۶۰۰هزار تومان شد
با ابلاغ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، حداقل حقوق كارمندان و بازنشستگان دولتي در سال ۹۳ با افزايش ۲۰درصدي ۶۰۰ هزار تومان و حداكثر حقوق كارمندان ۷ برابر اين رقم يعني ۴.۲ ميليون تومان شد.
 • عيين مي‌شود. عسكري آزاد گفت: ضريب حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالي و قضات به‌ميزان ۲۰ درصد افزايش يافته و به عدد ۱۷هزار و ۱۹۰ ريال رسيده و ضريب حقوقي شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و كارمندان مشمول نظام هماهنگ پرداخت از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه نيز با ۲۰ درصد افزايش به ۱۲۰۷ ريال رسيده است. وي در خاتمه افزود: حداقل حقوق كارمندان مشمول نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را با احتساب فوق‌العاده ويژه و فوق&zwnj
 • رداخت از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه نيز با ۲۰ درصد افزايش به ۱۲۰۷ ريال رسيده است. وي در خاتمه افزود: حداقل حقوق كارمندان مشمول نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را با احتساب فوق‌العاده ويژه و فوق‌العاده جذب ۶۰۰ هزار تومان است.  
قوانين و مقررات/ متن كامل ضوابط اجرايي بودجه سال 87
 • اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايند. تبصره 3- تمام دستگاههايي كه بر اساس ضوابط و مقررات موظف به مبادله موافقتنامه و يا موافقتنامه عملياتي مي باشند فقط در مرحله اول مجاز به دريافت اعتبار از خزانه قبل از مبادله موافقتنامه خواهند بود و پرداخت هر گونه وجه توسط خزانه براي تخصيص هاي بعدي منوط به مبادله موافقتنامه هاي مربوط مي باشد. 3- انعقاد قرار داد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين در سقف اعتبارات مندرج در موافقتنامه ها و با رعايت قوانين و مقررات مجاز است. تمام مصوبات و تصميم نا
 • ر خارجه - همكاريهاي اقتصادي بين المللي پرداخت خواهد شد، تا نيمه ارديبهشت سال 1387 بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. دستگاههاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمانها و مجامع بين المللي را كه در فهرست فوق قرار نمي گيرند از محل اعتبارات مصوب خود پرداخت نمايند. 14- فوق العاده هاي ويژه مناطق كمتر توسعه يافته صرفا بر اساس فهرستي كه بنا به به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (تهيه شده بر اساس اطلاعات سرشماري سال 1385) تا پايان ار
 • اجراي اين بند مي باشند. 35- دستگاه هاي اجرايي موظفند در اجراي تصويب نامه شماره 93138/ت 37909 هـ مورخ 12/6/1386 مبني بر ايجاد تسهيلات جهت شاغلين متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها به ساير شهرهاي كشور اقدامات زير را انجام دهند: الف- حسب در خواست كارمندان مشمول تصويب نامه ياد شده نسبت به انتقال نيروهاي داوطلب شاغل خود اقدام نموده و واحدهاي استاني خود را موظف به بكارگيري نيروي منتقل شده از مركز و كلان شهرها بنمايند. ب- وزارت مسكن و شهر سازي و سازمان مسكن و شهر سازي استانها موظفند نسبت به واگ
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1392 بنا به پيشنهاد شماره 20860 مورخ 16/4/1392 معاونت برنامه ريزي رييس جمهور و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
 • ا به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور برسانند. 9- هزينه هاي مربوط به امور قرآني، پايگاه هاي مقاومت بسيج، ورزش و ساير فعاليت هاي ديني و فرهنگي، آموزش، بهبود و ارتقاي دانش و سلامت كاركنان از محل اعتبارات مصوب مربوط به دستگاه قابل پرداخت مي باشد. 10-در سال1392 به كارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس،حق التدريس آزاد و يا عناوين مشابه به هر شكل توسط سازمان هاي آموزش و پرورش استان ها ممنوع است. 11- صندوق بازنشستگي كشوري موظف است نسبت به پرداخت كمك هزينه عائله مندي، اولاد،عيد
 • اهانه حداكثر هشتصد هزار (800،000)ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداكثر پانصد و سي هزار(530،000) ريال، مهد كودك براي زنان كارمند به ازاي هر فرزند زير شش سال ماهانه حداكثر ششصد و سي هزار (630،000)ريال قابل پرداخت است. 21-فوق العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مـشمولي
 • شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و مزايا در مورد مـشمولين هـر يك از بنـدهاي اين تـصويب نامـه به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنـجاهم در سقف اعتبار مصوب مربوط دستگاه قابل پرداخت مي باشد. ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده(39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود. تبصره- در صـورت عـدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از ميزان مندرج در اين بند قابل پرداخت مي باشد. 22- پرداخت كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم به كاركنان قراردادي
اخبار/ دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده سختي كار و كار در محيط‌هاي غيرمتعارف ابلاغ شد
خبرگزاري فارس: پايگاه اطلاع‌رساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده سختي كار و كار در محيط‌هاي غيرمتعارف موضوع قانون مديريت خدمات كشور را ابلاغ كرد.
 • از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور:دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده سختي كار و كار در محيط‌هاي غيرمتعارف ابلاغ شد دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده سختي كار و كار در محيط‌هاي غيرمتعارف به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده سختي كار و كار در محيط‌هاي غيرمتعارف موضوع بند (3)‌ماده (68) قانون مديريت خدمات كشور ابل
 • لفند شرايط بهداشت و ايمني لازم را جهت ايجاد محيط مناسب كار براي متصديان مشاغل اين دستورالعمل فراهم آورده و بدواً نسبت به ارايه آموزش‌هاي ضروري در مورد انجام وظايف محوله و استفاده از ابزار و تجهيزات لازم اقدام نمايند. اين دستور العمل حاكي است: فوق‌العاده سختي كار و كار در محيط‌هاي غيرمتعارف به متصديان مشاغلي تعلق مي‌گيرد كه با وجود رعايت شرايط بهداشتي و ايمني لازم و ارايه آموزش‌هاي ضروري، شاغل در هنگام انجام وظايف و مسووليت‌هاي محوله در معرض ابتلا به بيماري‌ها
 • تعيين امتياز درجه سختي كار و تكميل فرم مربوط، براساس مفاد تصويب‌نامه شماره 54910/ت 630 مورخه 9 آبان 1366 و دستورالعمل آن، موضوع بخشنامه شماره 34.800 مورخ 12 تيرماه 1367و اصلاحات بعدي آن مي‌باشد. اين گزارش حاكي است: ميزان امتياز فوق‌العاده سختي كار و كار در محيط‌هاي غيرمتعارف كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي براساس درصدهايي كه قبلا براي سختي كار مشاغل دستگاه‌هاي اجرايي تاييد شده است، به ازاي هر يك درصد، (12) امتياز،‌ حداكثر تا (1000) امتياز، به عنوان سختي كار مشاغلتصويب ضوابط اجرايي بودجه سال 88 در هيات دولت, محاسبه افزايش حقوق كاركنان دولت بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري, ضوابط اجرايي بودجه سال 88, جداول ارزشيابي مشاغل, قانون مديريت خدمات كشوري , اجراي قانون خدمات مديريت كشوري, قانون مديريت خدمات كشوري, ميزان حقوق كارمندان پيماني و رسمي دولت, ميزان افزايش حقوق ومزايا, ساختار تعيين حقوق بر اساس عوامل شغل و شاغل, ضرايب عوامل شغل, ضريب پايه, شاخص هزينه زندگي, جداول ارزشيابي, تعيين سقف معافيت مالياتي/ نحوه افزايش حقوق كاركنان و عيدي در بودجه سال 1393, قانون مديريت خدمات كشوري , حداقل حقوق كارمندان دولت با افزايش ۲۰درصدي ۶۰۰هزار تومان شد, متن كامل ضوابط اجرايي بودجه سال 87, متن كامل ضوابط اجرايي بودجه, بودجه سال 87, ضوابط اجرايي بودجه, ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور


27 رديف در 3 صفحه
   << بعدي  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .