جستجو در پورتال

مقالات/ چالشهاي استراتژي در فضاي كسب و كار نوين
«استراتژي»، «نقشه راه»، «تاكتيك» و ... از جمله مفاهيمي بود كه تا چندي پيش در ادبيات نظامي به كار گرفته مي شد، اما هم اكنون با پيچيده شدن فضاي كسب و كار، اين مفهوم در گستره عملياتي سازمانها فراگير شده است
 • ادامه سخنانش به بررسي اين موضوع در بخش صنعت كشور خودمان پرداخت و گفت: به عنوان نمونه، هم اكنون سالهاست كه خودروسازهاي ما مي خواهند به بازارهاي صادراتي وارد شوند، اما با مشكلات زيادي روبرو هستند چون زيرساخت هاي آن فراهم نيست و در بخشهاي مختلف از بانك مركزي گرفته تا گمرك و نظام بانكي و... مشكل وجود دارد. غفاريان در پايان سخنان خود تصريح كرد: در هر صورت زماني كه سخن از استراتژي مي گوييم، بايد لايه هاي مختلف آن را موردتوجه قرار دهيم. به عنوان نمونه اگر استراتژي بنگاهي نداشته باشيم، نمي توانيم استر
 • دهيم. به عنوان نمونه اگر استراتژي بنگاهي نداشته باشيم، نمي توانيم استراتژي عملياتي مان را سامان دهيم؛ يعني ناچاريم كه استراتژي را از بالا به پايين شكل دهيم. دكتر رحمان سرشت، موضوع را از منظر ديگري مورد توجه قرار داد. موضوعي كه شايد به دليل جايگاه علمي ايشان به عنوان عضو هيئت علمي دانشگاه، كمتر به نگرشهاي دولتمردان گرايش دارد. به اين ترتيب او به مسائل نقش استراتژي در راه اندازي كسب و كار پرداخت و گفت همواره مديران كسب و كار با دو مساله اساسي روبرو هستند: مساله نخست كاهش هزينه ها و مساله ديگر ا
 • سازمان خود را نشان مي دهد، نه در گفتار و نوشتار مديران آن. به عنوان نمونه «اكبر جوجه» يك فرد بيسواد بود و با هيچيك از اصول استراتژي آشنايي نداشت، اما توانست به موفقيت برسد اين درحالي است كه شاهديم بسياري از سازمانهاي ما كه جزوه هاي علمي مديريت و تفكر استراتژيك را در اختيار دارند، رفتار غيراستراتژيك از خود نشان مي دهند. وي در ادامه به يكي از پيش شرط هاي تدوين استراتژي اشاره كرد و گفت: تفكر استراتژيك تنها در فضاي رقابتي و با منابع محدود شكل مي گيرد، استراتژي در جايي معني پيدا مي كند
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ درجستجوي تئوري حسابداري مديريت
بحث و بررسي پيرامون تئوري حسابداري مديريت وضرورت ايجاد تئوري در ‏حسابداري مديريت در اين نوشتارمورد بررسي قرار مي گيرد و اعتقاد بر اين است كه تئوريها در زمينه اي كاربردي نظير حسابداري مديريت، بايد ‏تعبيرها و تفسيرهاي مفيدي را براي مديران، سازمانها و جامعه ارائه كنند.
 • ند و دنبال كنند. بلكه لازم است تا ‏دامنه تئوريها مشخص شود و تئوريهاي جديد توسعه يابند تا نيازهاي گروههاي جامعه به يك علم كاربردي، شبيه ‏حسابداري مديريت براورده شود و توسعه جامعه كه سازمانها بخشي از آن هستند، تسهيل گردد. ‏ ‏ ‏ مركز تئوري حسابداري مديريت تاكنون موضوع بحث اين بود كه تئوري حسابداري مديريت بايد در استنتاج رهنمودهايي براي به¬كارگيري، سودمند و به ‏گونه¬اي منحصر به فرد باشد. اما مركز اين تئوري چه چيز بايد باشد؟ از ديدگاه مديريتي پاسخ بسيار آسان و روش
 • rlm; چگونه پژوهش منجر به ايجاد تئوريهاي بهتر در حسابداري مديريت مي¬شود ‏ مي¬توان دو راه اصلي در ايجاد تئوريهاي مطلوب را مشخص كرد. اول، تغيير و اصلا ح رويه جاري با اتكا بر روشهاي اثباتي ‏ساير رويكردهاي پژوهشي. اين تئوريها ممكن است علمي و يا هنجاري باشند. دوم تأييد و تاكيد بيشتر بر رويكردهاي ‏پژوهشي مبتني بر مداخله. در ادامه، هر يك از رويكردها مورد بررسي قرار مي¬گيرند.‏ استدلا ل بر اساس اينكه تعداد نامحدودي از عوامل و روابط ميان آنها در دنياي پيچيده وجود دارد كار آ
 • جاد شغلهاي مولد و برتر را آغاز كنيم و اجازه دهيم تا پول و ثروت در جهت ‏هدفهاي سودمند سرمايه¬گذاري شود. اگر توانايي در ايجاد دستورعمل مفيد جهت اجرا نداشته باشيم در اين صورت ‏بهتر است اعلا م كنيم پول و سرمايه¬اي كه در پژوهشهاي حسابداري مديريت صرف مي¬شود، در علوم ديگر نظير ‏پزشكي، مهندسي و غيره صرف شود. راه حل دوم، شروع تئوريهاي هنجاري است. ما مي توانيم از توسعه و پالا يش ‏تئوريهاي هنجاري موجود يا ايجاد تئوريهاي جديد كه در مطالعات تجربي ريشه دارند، آغاز كنيم.‏ رويك
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • بلاغ مي‌شود. تبصره2ـ جذب هرگونه نيروي انساني، گسترش تشكيلات و ايجاد تأسيسات و ساختمان جديد در اجراي تكاليف اين ماده ممنوع است. ماده72ـ به منظور كاهش خطرپذيري ناشي از نوسانات قيمتها از جمله نوسانات نرخ ارز براي واحدهاي توليدي ـ صادراتي، بيمه مركزي ايران از طريق شركتهاي تجاري بيمه، امكان ارائه خدمات بيمه‌اي مربوط به نوسانات قيمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد. ماده73ـ دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه، اقدامات قانوني لازم براي اصلاح قانون كار و قانون تأمين اجتماعي و روابط كا
 • تر از متوسط نرخ بيكاري كشور د ـ حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياستهاي تشويقي در جهت تبديل فعاليتهاي غيرمتشكل اقتصادي خانوار به واحدهاي متشكل هـ ـ حمايت مالي از بخش غيردولتي به منظور توسعه و گسترش آموزشهاي كسب و كار، كارآفريني، فني و حرفه‌اي و علمي ـ كاربردي و ـ اعمال تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاههايي كه با تأييد و يا معرفي واحدهاي وزارت كار و امور اجتماعي در جهت به كارگيري نيروي كار جديد مبادرت مي‌نمايند، به شرط آن كه واحد، تازه تأسيس بوده و يا در سا
 • زي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه بيش از پنجاه ميليارد (50.000.000.000) دلار نباشد. 3ـ جداول دريافت و پرداختهاي ارزي را همراه با لوايح بودجه سالانه براي سالهاي باقيمانده از برنامه ارائه نمايد. ج ـ نظام ارزي كشور، « شناور مديريت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد. ماده82 ـ الف ـ استفاده دستگاههاي اجرائي از ت
مقالات/ مدرسه مديريت اسلون( ام‌اي تي)
مدرسه مديريت اسلون( ام‌اي تي)
 • ه اند. مجله علمي‌MIT Sloan Management Review كه پيشرو در عرصه استراتژي بنياد‌ها است از سال 1959 به چاپ مي‌رسد. تاريخچه مدرسه مديريت اسلون در سال 1941، به عنوان برنامه درسي مهندسي اداري (يا «درس 15») در گروه آمار و اقتصاد شروع شد. دامنه و عمق اين تمركز آموزشي به طور پيوسته و در پاسخ به پيشرفت در تئوري و عمل مديريت امروزه و فراگير رشد كرده است. برنامه ارائه مدرك كارشناسي ارشد مديريت در سال 1925 آغاز شد كه اولين برنامه دانشگاهي آموزشي اجرايي جهان – برنامه همراهان اسلون- در سال 1941 و تحت حمايت
 • مه MBA خود مي‌باشد. برنامه آموزشي بر يادگيري عملي كه نيازمند اجراي مفاهيم آموخته شده در كلاس بر تنظيمات كسب و كار در دنياي واقعي است، متمركز شده است. دوره‌هاي آموزش با استفاده از دو روش مطالعات موردي و آموزش سنتي و كار پروژه‌اي انجام مي‌شود. سطح علمي‌رشته‌ها بسيار سختگيرانه و منطبق بر استانداردهاي مدرسه كسب‌وكار در نظر گرفته شده است كه تاكيد بر استدلال تحليلي و تجزيه و تحليل كمي‌دارد. دوره‌ها شامل حسابداري، اقتصاد، كارآفريني، امور مالي، روابط صنعتي، فناوري اطلاعات، مديريت، بازاريابي، مديريت
 • آمار و اطلاعات: اولين حقوق سالانه بعد از فارغ‌التحصيلي: 158,353 دلار هزينه دوره: 101000 دلار بودجه پيشنهادي سالانه:80000 دلار طول دوره تمام وقت:24 ماه زمان ثبت نام: پاييز 2011 آخرين مهلت اكتبر مدارك مورد نياز: نتايج GMAT، رزومه كاري، نامه‌هاي كاربردي، مصاحبه، توصيه نامه، ريز نمرات ليسانس آمار سال 2010 درخواستي:4782 درصد پذيرش: 13 درصد درصد درخواستي مجدد:5 درصد درصد پذيرش افراد مجدد:9 درصد افراد مصاحبه شده:17 درصد افراد قبولي مصاحبه:100 درصد ميانگين حقوقي پذيرفته شدگان:75000 دلار
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ سلام سوالي مطرح كرده بودم كه داراي تجربه كاري 10 ساله در مديريت پروژه و صنعت موتورهاي دريايي هستم و داراي دهها مدرك تجربي داخلي و خارجي ، رضايت نامه شغلي ميباشم و داراي ديپلم ميباشم . چگونه ميتوانم مدرك معادل كارداني بگيرم ؟ در پاسخ بنده ، جنابعالي فرموديد : در يكي از مراكز اموزشي علمي كاربردي امتحان داده و باتوجه به تجربياتي كه داريد مطمئنا قبول خواهيد شد وبعد از فراغت ازتحصيل ادامه دهيد . حال چه مراكزي آموزش علمي كاربردي اين كار را انجام مي دهند ؟ به كجا بايد مراجعه كنم ؟ از چه سايت هايي ميتوانم استفاده كنم ؟ خواهشمندم راهنمايي بفرمائيد كه نياز مبرمي به مدرك دارم با تشكر
 • شما خود به خود ميتواند خلا نداشتن فوق ديپلم را پر نمايد و باتوجه به ذهنيت و تجربه اي كه دارم معمولا در موارد مشابه مشكل عمده اي نبوده است ولي شما ميتوانيد از طريق دانشگاههاي علمي وكاربردي كه بموقع در رسانه ها اعلام ميگردد امتحان و ادامه تحصيل دهيد . مركز اموزش مديريت صنعتي در تهران به ادرس جام جم ونيز شعبات اين مركز در مراكز استانها هم مبادرت به برگزاري اين مقطع دررشته هاي موردنياز صنعت كشور مينمايند لطفا تماس يا مراجعه فرماييد اميدوارم مشكلتان حل گردد . خدانگهدار مستوفي
مقالات/ واژه شناسي حسابرسي عملياتي
«حسابرسي عملياتي» يكي از انواع خدمات مشاوره مديريت است كه روز به‌روز اهميت بيشتري مي‌يابد. نگاهي اجمالي به كتابها و نشريه‌هاي موجود درباره اين نوع خدمات حرفه‌اي، مويد اين نكته است كه براي بيان و نامگذاري آن، از واژه‌ها و اصطلاحات مختلفي استفاده شده است.
 • CPA) مترجم: محمد جواد صفار سازمان حسابرسي، نشريه 112، سال 1376 حسابرسي عملياتي 4 حسابرسي مديريت در بخش عمومي كمتيه تخصصي حسابرسي عملكرد مديريت موسسه حسابرسي مفيد راهبر موسسه حسابرسي مفيد راهبر، سال 1375 حسابرسي مديريت 5 حسابرسي مديريت مصطفي علوي مركز آموزش مديريت دولتي ايران، سال 1374 حسابرسي مديريت 6 حسابرسي عملكرد مديريت دكتر رضا شباهنگ سازمان حسابرسي، نشريه 98، سال 1373 حسابرسي عملكرد مديريت 7 اصول حسابداري مديريت موسسه الكساندر هاميلتون مترجمان: دكتر رحمت الله حسين بر، مرجان رضايي و
 • ولتي ايران، سال 1374 حسابرسي مديريت 6 حسابرسي عملكرد مديريت دكتر رضا شباهنگ سازمان حسابرسي، نشريه 98، سال 1373 حسابرسي عملكرد مديريت 7 اصول حسابداري مديريت موسسه الكساندر هاميلتون مترجمان: دكتر رحمت الله حسين بر، مرجان رضايي و امين محبوبي سازمان مديريت صنعتي، واحد تحقيق و توسعه، سال 1373 حسابرسي مديريت بررسي يا حسابرسي در مباحث مربوط به حسابرسي عملياتي، همواره اين موضوع مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد كه فعاليتهايي كه انجام مي شود حسابرسي است يا بررسي. در اين راستا گفتني است كه همان طور كه
 • ديريت بررسي يا حسابرسي در مباحث مربوط به حسابرسي عملياتي، همواره اين موضوع مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد كه فعاليتهايي كه انجام مي شود حسابرسي است يا بررسي. در اين راستا گفتني است كه همان طور كه قبلاً اشاره شد، اين نوع خدمات، يكي از خدمات مشاوره مديريت است كه دربر گيرنده بررسي روشمند فعاليتهاي يك سازمان يا بخش مشخصي از آن در دستيابي به هدفهاي مشخص است. بنابراين با توجه به دو موضوع خدمات مشاوره و بررسي روشمند مي توان اذعان كرد كه ارائه اين خدمات با بررسي فعاليتهاي سازمان و نه با حسابرسي آن ان
 • طبقه بندي اطلاعات
اطلاعات پورتال/ لينكهاي مفيد صنايع و معادن
فهرست لينكهاي مفيد صنايع و معادن براي صنعت گران عزيز
 • ان غربي اصفهان زنجان مازندران قم شركت شهركهاي صنعتي استانها سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي شرك
مقالات/ مفاهيم مبهم بهره‌وري و عملكرد
هدف اين مقاله آن است كه شيوه هاي برخورد با مفاهيم «بهره وري» و «عملكرد» در ادبيات را مورد بررسي قرار داده و نشان دهد كه اصطلاحات به كاررفته در اين رشته ها، اغلب به طور مبهم تعريف شده اند و درك درستي از آنها وجود ندارد و سپس ادبيات مربوط به عملكرد علمي و عملي طي 30 سال گذشته مورد بازنگري قرار مي گيرد.
 • ي به يك هدف معين» يا «ميزاني كه نتايج مورد نظر تحقق يافته اند». چنين تعاريفي به يك مفهوم جالب[از اثربخشي] منجر مي شود: معمــولا هيچ محدوديتي براي ميزان اثربخش بودن سازمان وجود ندارد. «جكسون» (2000) بيان مي كند كه تنها تمركز بر كارايي نمي تواند راه پر ثمري براي افزايش بهره وري باشد. متاسفانه اين تمركز صرف اغلب در صنايع انجام مي شود، بخصوص هنگامي كه فعاليتهايي براي كاهش قيمت [محصولات/خدمات] صورت مي گيرد. به هر حال، مجموع كارايي و اثربخشي بالا در فرايند توليد محصول، ب
 • مفهومي ضعيفي دارند و اصلا تعاريف عملياتي ندارند. در نتيجه، بدون توجه به شيوه هاي گوناگون اندازه گيري عملكرد و بهبود، سردرگمي در ادبيات و عمل وجود داشته است». اين مقاله سعي كرد تا از طريق توضيح معاني بنيادين اصطلاحاتي كه به طور متداول در رشته مديريت بهره وري و عملكرد استفاده مي شوند،اين سردرگمي را كاهش دهد.اگرچه بايد اين حقيقت را پذيرفت كه مردم اين واژه ها را به شيوه هاي گوناگون تعبير و تفسير مي كنند. ايجاد يك دستور زبان مشترك كار ساده اي نيست، بخصوص با گستره اي از اصطلاحاتي كه مدتهاي مدي
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ اقتصاد ايران پس از يارانه هدفمند
دنياي اقتصاد- آينده اقتصاد ايران پس از اجراي قانون يارانه‌ها چيست و اگر اين قانون اجرايي شود چه تاثيري در بازارهاي اقتصادي بر جاي مي‌گذارد؟ اين سوالي بود كه روز پنج‌شنبه در يك همايش اقتصادي با حضور فعالان اقتصادي مطرح شد و كارشناساني چون مسعود نيلي استراتژيست اقتصادي، محمد خوشچهره استاد اقتصاد دانشگاه ومحمد حسين عبده تبريزي رييس سابق بورس به آن پاسخ دادند.
 • گي، تورم، بيكاري و ساير متغيرهاي كلان اثر خواهد گذاشت. اين اقتصاددان در ادامه به مطالعه اي از سوي خود اشاره كرد كه درباره موضوع افزايش قيمت ها صورت گرفته و به زودي به صورت كتاب منتشر خواهد شد، سپس تاكيد كرد كه سخنراني خود را روي ابعاد اقتصاد كلان متمركز خواهد كرد تا چارچوب كلي ارتباط بين اين تغيير در حوزه ها روشن شود. مقاومت در برابر تغيير قيمت ها استاد اقتصاد دانشگاه شريف در ادامه مقاومت در برابر افزايش قيمت انرژي و هماهنگي آن با قيمت هاي بين المللي را از جمله مشكلات هميشگي در سيستم تصميم گي
 • ادي افزايش يافته است. همچنين بررسي ها نشان مي دهد وقتي به جمعيت توجه نمي كنيم همواره يكي از متغيرهايي كه بيش از تورم در كشور ما افزايش قيمت داشته است، بودجه دولت بوده است. نيلي با بيان اينكه افزايش مخارج دولت ها آنها را به سمت استفاده از منابع بانك مركزي سوق داده است، افزود: اين امر به افزايش پايه پولي در اقتصاد منجر شده است. همچنين بررسي ها نشان مي دهد تا سال هاي 1379 اصلي ترين عنصر افزايش پايه پولي در كشور ما، استقراض دولت از بانك مركزي بوده است. از سوي ديگر پس از آنكه قيمت نفت افزايش يافته،
 • ، افزود: اين امر به افزايش پايه پولي در اقتصاد منجر شده است. همچنين بررسي ها نشان مي دهد تا سال هاي 1379 اصلي ترين عنصر افزايش پايه پولي در كشور ما، استقراض دولت از بانك مركزي بوده است. از سوي ديگر پس از آنكه قيمت نفت افزايش يافته، افزايش ذخاير بانك مركزي نيز عامل اصلي افزايش پايه پولي در كشور بوده و در واقع يك جابه جايي از استقراض دولت از بانك مركزي به سمت افزايش ذخاير بانك مركزي صورت گرفته است. وي ادامه داد: همچنين بانك مركزي در سال هاي اخير از منابع خود به توليد كمك كرده و اين باعث شده، بدهي
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ پنجمين كنفرانس مديريت استراتژيك وعملكرد
پس از برگزاري موفقيت آميز 4 دوره كنفرانس مديريت استراتژيك، اين دبيرخانه در نظر دارد، پنجمين سري از اين كنفرانس را با نام پنجمين كنفرانس مديريت استراتژيك و عملكرد، با مشاركت تعداد زيادي از دانشگاه ها، انجمن هاي علمي و سازمان هاي متولي اين امر در 19 و 20 دي ماه 1389 در تهران، سالن همايش هاي رازي برگزار نمايد.
 • ان، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشگاه صنعتي اميركبير، انجمن مديريت ايران، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، دانشگاه علم و فرهنگ ، دانشگاه الزهراء، شهرداري تهران ، سامانه 137 شهرداري تهران، مركز طرح و برنامه ريزي سازمان صدا و سيما، سازمان مديريت صنعتي ايران ، موسسه تحقيقات و آموزش مديريت وابسطه به وزارت نيرو، گروه ناب ،گروه پرتو بيتا و ...... محورها و كارگروه هاي كنفرانس در كنفرانس مديريت استراتژيك هرسال يك كارگروه اختصاصي تعريف مي
 • سازمان مديريت صنعتي ايران ، موسسه تحقيقات و آموزش مديريت وابسطه به وزارت نيرو، گروه ناب ،گروه پرتو بيتا و ...... محورها و كارگروه هاي كنفرانس در كنفرانس مديريت استراتژيك هرسال يك كارگروه اختصاصي تعريف مي گردد كه عموما متاثر از شرايط روز و فضاي علمي جهاني است و ويژه آن سال مي باشد و ديگري مجموعه اي از كارگروه هاي ثابت وجود دارد كه از اولين دوره كنفرانس ثابت بوده و استمرار خواهد داشت. پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك از ارائه دهندگان مقالات انتظار دارد تا مقاله هاي خود را درغالب ي
 • س ثابت بوده و استمرار خواهد داشت. پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك از ارائه دهندگان مقالات انتظار دارد تا مقاله هاي خود را درغالب يكي از دو كارگروه اختصاصي يا كارگروه ثابت ارائه دهند. 1- محورهاي علمي و كارگروه اختصاصي پنجمين كنفرانس: مديريت عملكرد كسب و كار به طور كلي مديريت عملكرد كسب و كار (BPM) عبارتست از مجموعه اي از فرآيندهاي تحليلي و مديريتي كه عملكرد سازمان را در راستاي اهداف استراتژيك از پيش تعيين شده در مسير صحيح هدايت مي كنند. از ميان فرايندهايي كه نقشي اساسي در مديريت
 • طبقه بندي اطلاعاتچالشهاي استراتژي , فضاي كسب و كار نوين , استراتژي, نقشه راه, تاكتيك, تئوري حسابداري مديريت, حسابداري مديريت, فعاليت, سربه سري, بهاي تمام شده, مدرسه مديريت اسلون( ام‌اي تي), حسابرسي عملياتي, كارايي, اثربخشي, صرفه اقتصادي, حسابرسي عملكرد, ارزيابي عملكرد, قضاوت حرفه اي, حسابرس مستقل وداخلي, حسابرسي جامع, حسابرسي عملياتي ومديريت استراتژيك, صنايع و معادن, صنعت, معدن, صنايع و معادن استانها, صنايع و معادن استان تهران, وزارت صنايع و معادن, اطلاعات صنعتي, اطلاعات معدني, بهره‌وري و عملكرد, بهره‌وري, عملكرد, مفاهيم بهره‌وري و عملكرد, سوددهي, كارايي و اثربخشي, پنجمين كنفرانس مديريت استراتژيك و عملكرد, كنفرانس مديريت استراتژيك و عملكرد, مديريت استراتژيك و عملكرد


93 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .