جستجو در پورتال

اخبار/ حداقل مزد كارگران 274500 تومان
سرمايه: بر اساس مصوبه شوراي عالي كار حداقل دستمزد كارگران با 25 در صد افزايش، 274 هزار و 550 تومان تعيين شد. براساس اين مصوبه حداقل دستمزد روزانه كارگران 91 هزار و 500 ريال تعيين شد.
قوانين و مقررات/ قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي ابلاغ شد
محمود احمدي نژاد رئيس جمهور قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي را براي اجرا به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ابلاغ كرد.
 • ـ بانكها و وزارتخانه هاي تخصصي موضوع بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند، براي اعطاء تسهيلات از حساب ذخيره ارزي، فروش محصول طرحهاي صنعتي و معدني را با قيمت تحويل در بنادر صادراتي كشور (FOB) محاسبه نمايند. ب ـ بانكها موظفند، تسهيلات ارزي و ريالي (اعم از منابع حساب ذخيره ارزي، وجوه اداره شده، تسهيلات تكليفي يا منابع داخلي) مورد نياز از طرحهاي صنعتي و معدني را همزمان بررسي و تسهيلات مصوب را براساس برنامه زمان بندي اجراء طرح و پيشرفت كارپر
 • طرح، تسهيلات لازم را پرداخت نمايند. هـ ـ بانك ذي ربط موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول درخواست، پاسخ قطعي خود را در مورد قبول يا عدم قبول طرح اعلام نمايد و در صورتي كه پاسخ منفي باشد بايد دلايل كتباً به متقاضي اعلام شود. و ـ جهت رعايت مفاد قانون حمايت از ساخت داخلي وزارت صنايع و معادن موظف است حسب استعلام بانكها به پروفرمهاي واصله رسيدگي و مراتب تأييد آن را به بانك عامل اعلام نمايد. ماده11ـ دستگاههاي اجرائي و سازمانها و شركتهاي دولتي موظفند، با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني،
 • ايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرائي كشور: الف ـ خريدهاي داخلي (اعم از پروژه اي و غيرپروژه اي) با ارزش بيش از دوميليارد ريال را از طريق گشايش اعتبار ريالي و يا ارزي به نفع سازندگان داخلي انجام دهند. ب ـ صورت وضعيت كارهاي انجام شده توسط پيمانكاران و صورتحساب (فاكتور) فروش سازندگان داخلي را ظرف مدت سي روز بررسي و وجوه آن را به ذي نفع پرداخت نمايند. در صورت عدم تأييد صورت وضعيتهاي ارائه شده بايد مراتب را با ذكر دليل ظرف سي روز كتباً به ذي نفع منعكس نمايند. ج ـ
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون بودجه سال 1387 كل كشور
‎‎‎‎عطف به نامه‌هاي شماره 168203 مورخ 17/10/1386 و شماره 177248مورخ 3/11/1386 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون بودجه سال 1387كل كشور كه به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1/12/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
 • طقه خليج فارس حسب مورد و گاز طبيعي وارداتي و متوسط قيمت صادرات برق به كشورهاي همسايه، بعلاوه هزينه هاي انتقال، توزيع، فروش، ماليات و عوارض تكليفي براي هر حامل، به عنوان قيمت آزاد هر حامل در نظر گرفته مي شود) و نيز تغيير تركيب سوخت نيروگاهها كه مبناي محاسبه در قانون بودجه مي باشد، با پيشنهاد دستگاه ذي ربط و تأئيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران قابل جابجايي و افزايش است. ‎‎‎‎چگونگي تسويه حساب في مابين خزانه داري كل كشور از طريق گواهي هاي اعتباري صادره ياد ش
 • ق منابع عمومي موضوع رديف هاي 110106، 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم اين قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) درصدهاي مذكور در جزء(الف) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب هاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه داري كل كشور اعلام مي شود، واريز نمايد. ‎‎‎‎اضافه دريافتي دولت (خزانه داري كل كشور) در چهارچوب مقررات اين بند از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از
 • نسبت به تسويه گواهي اعتباري اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب نهايي انجام خواهد شد. ‎‎‎‎ز- به وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف يارانه مندرج در اين قانون حداكثر تا معادل ارزي مبلغ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند. منابع و مصارف اين جزء در رديف هاي 210103 و 503748 منظور در قسمت هاي سوم و چهارم اين قانون به صورت جمعي - خرجي منظور مي
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخشنامه ها ي قانون كار
بخشنامه حداقل حقوق سال 1387و1386 در اين قسمت براي اطلاع حسابداران ومديران محترم ارائه شده است
 • در سال 87 روزانه 9150 ريال در اجراي مصوبه شورايعالي كار بصورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گرديد. تبصره: در صورتيكه مجموع دريافتي كارگران بابت بخش ثابت و متغير مزد باضافه مزد سنوات (پايه ) مربوطه به سال هاي گذشته كمتر از 73200 ريال در روز گردد محاسبه و پرداخت آن به كارگران كارمزد همان 73200 ريال خواهد بود.   3.   اعطاي مزد سنوات:   علاوه بر افزاش كارمزد، كارگران كارمزدي نيز بر حسب آنكه مشمول طرح طبقه بندي باشند يا خير، حسب مورد و مطابق دستورالعمل هاي ذيربط از پايه سنواتي موضوع بند 2 بخ
 • ره2: تعيين مزد رتبه، مزايان حق پست، مزاياي سختي كار، مزاياي ماندگاري و غيره (براي كارگاه هايي كه داراي چنين مزايايي طبق طرح طبقه بندي مشاغل مي باشند)، در سال 87 تابع ضريب ريالي جديد براي سال مذكور است.   ب: نحوه اجراي تبصره 1 بند 2 بخشنامه راجع به نرخ پايه سنوات در سال 1387 جدول مزد سنوات در گروه هاي بيست گانه در سال 1387 به شرح ذيل است كه در اجراي تبصره يك بند 2 بخشنامه شماره 151655 مورخ 25/12/86 در مورد كارگراني كه از 1/1/87 به بعد داراي يكسال سابقه خدمت باشند و يايكسال ازآخرين ترفيع آنان
 • اشند. نحوه ارتقاء شغلي كاركنان و احتساب افزايش مزد ناشي از آن مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرايي طبقه بندي مشاغل خواهد بود. نحوه كسر از مزد سنوات بابت كمبود تحصيل مطابق جدول پيوست مي باشد. درگارگاه هايي كه فاقد طرح طبقه بندي مشاغل مصوب مي باشند اضافه مزد ناشي از ارتقاء بايستي برابر ضوابط مزدي يا رويه هاي متداول كارگاه در گذشته صورت گيرد.   عزيز بهزادي مدير كل نظارت بر نظام هاي جبران خدمت         جدول محاسبه مبالغ مربوط به كسر از مزد سنوات بابت كمبود تحصيل به هنگام ارتقاء موضوع ب
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام من مسئول حقوق ودستمزد يك شركت خدماتي هستم و ازآنجاكه در پروژهاي مختلف مزاياي مختلفي از قبيل پاداش،غذا،اياب و ذهاب و موبايل و كيفيت كاربه مسئولان پروژها پرداخت ميشود وهمچنيني در حال حاضر ماليات محاسبه شده طبق كل ناخالص پرداختي كه شامل همه مزاياي پرداختي مذكور نيز ميباشد خواهشمندم با بند و تبصره قانوني بفرماييد كه آيا همه مزايا مذكور (طبق روال كنوني شركت)شامل ماليات ميشودواگرنه كداميك مشمول ماليات است باتشكر
 • پرسش و پاسخ با سلام من مسئول حقوق ودستمزد يك شركت خدماتي هستم و ازآنجاكه در پروژهاي مختلف مزاياي مختلفي از قبيل پاداش،غذا،اياب و ذهاب و موبايل و كيفيت كاربه مسئولان پروژها پرداخت ميشود وهمچنيني در حال حاضر ماليات محاسبه شده طبق كل ناخالص پرداختي كه شامل همه مزاياي پرداختي مذكور نيز ميباشد خواهشمندم با بند و تبصره قانوني بفرماييد كه آيا همه مزايا مذكور (طبق روال كنوني شركت)شامل ماليات ميشودواگرنه كداميك مشمول ماليات است باتشكر   ؟
 • ده و مي بايست با در نظر گرفتن ساير مزاياي غير نقدي (مستمر و غير مستمر ) حقوق بگير حداكثر تا سقف معادل دو دوازدهم معافيت سالانه موضوع ماده 84 ق.م.م باستناد بند 13 ماده91 ق.م.م از پرداخت ماليات معاف و مازاد مشمول ماليات حقوق ميباشد.   نرخ ماليات بر درآمد حقوق         ماده 85ق.م.م نرخ وماليات بر درآمد حقوق را به شرح ذيل تعيين نموده است: •        " در مورد كاركنان مشمول قانون نظا م هماهنگ پرد
 • bsp;                                     50000ريال  - اضافه كار ساعتي در فروردين ماه                                     &nb
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
 • رري مزد و حقوق اصلي (از جمله حق حضور و پاداش اعضاي غير موظف هيات‌مديره شركت‌ها) به عمل مي‌آيد پرداخت‌كنندگان اين قبيل وجوه مكلف‌اند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون رعايت معافيت موضوع ماده ‌(84) ايـن قانون به نرخ‌هاي مقـرر در ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف 30 روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت‌كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت كنند. از آنجا كه فرآيند استرداد اضافه پرداخت ماليات حقوق از سال 1345 تاكنون وجود نداشته اصلاح ذيل پيشنهاد مي‌شود تا حقوق موديان مالياتي حفظ
 • ني از معافيت مالياتي سهم متوفي در مشاركت به شرح فوق استفاده نموده و اين معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد. با توجه به اصلاحات مندرج در قانون توسعه ابزارهاي مالي و همچنين ساده كردن فرآيند اخذ ماليات اصلاحات ذيل در نرخ و متن ماده (104) پيشنهاد مي‌گردد. يادآور مي‌شود با توجه به نرخ ماليات شركت‌ها و ضرايب علي‌الراس 5% مندرج در ماده (104) عملا دولت را بدهكار موديان مالياتي نموده است. ماده 104- وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شهرداري‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهردار
 • طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات ‌مي‌باشند. همچنين درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي تابع قراردادهاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف نيز به نرخ مذكور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود. با توجه به اصلاح اصل ماده 44 تبصره ذيل به انتهاي ماده (105) اضافه شود. تبصره 6ماده 105- درآمد مشمول ماليات ابرازي شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني متعارف و شركت‌هاي تعاوني سهامي مشمول 25% تخفيف مي‌گردد. با توجه به مشكلات عديده پيرامون ماده (107) و اعتراض مكرر سرمايه‌گذاران و پيمانكاران خارجي پيشنهاد اعمال نرخ مق
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مزاياي بيكاري از جيب چه كسي پرداخت مي‌شود؟
آمريكايي‏ها موقع بيمه شدن انتخاب‏هاي زيادي دارند. آنها مي‏توانند آزادانه بيمه سلامتي، بيمه عمر، بيمه سرطان، بيمه دهان و دندان، بيمه از كار افتادگي، بيمه صاحبان املاك، بيمه كرايه‌نشينان، بيمه بسته‌هاي پستي و غيره را انتخاب كنند؛
 • بيكاري در ابتداي سال 2008 حدود 9/4 درصد بود كه در ماه آگوست به 1/6 درصد افزايش يافت و در انتهاي سال 2008 به 2/7 درصد رسيد. از زمان جنگ جهاني دوم نرخ بيكاري سالانه از مقدار حداقل 9/2 درصد تا حداكثر 5/8 درصد در نوسان بوده است. دولت چگونه اين ارقام را محاسبه مي‏كند؟ مطابق نظر اداره آمار نيروي كار به دليل اينكه اسناد بيمه بيكاري، تنها آمار افرادي را كه براي اين مزايا درخواست داده‏اند نشان مي‏دهد و از آنجايي كه شمارش واقعي همه افراد بيكار در هر ماه غير عملي مي‏باشد دولت يك برآورد
 • 18 سال را استخدام نمي‏كنند. تعجبي نيست كه اقتصاد‏‏‏‏‏‎ ‍‏‏‏دانان مستقلي كه براي دولت كار نمي‏كنند به ارقامي از بيكاري اشاره مي‏كنند كه به شدت با ارقام رسمي دولت متفاوت است. وقتي كه دولت آنچه را كه نرخ بيكاري تعريف مي‏كند پيدا كرد گام بعدي براي اقتصاددانان دولتي (هزاران اقتصاددان وجود دارند كه توسط دولت استخدام شده اند) اين است كه آن را تجزيه و تحليل كنند. اگر نرخ بيكاري بيش از نرخ ايده آل، نرخ طبيعي، نرخ آستانه تورم يا نرخ تورم بدون شتاب ب
 • ولت اين نيست كه بيمه بيكاري مقرر كند، براي كسي كه بيكار است آموزش‏هاي شغلي فراهم كند، به اين مساله بپردازد كه چه كسي شاغل است و چه كسي بيكار يا كاري براي بيكاري انجام دهد و همچنين اين وظيفه دولت نيست كه قوانيني براي حداقل و حداكثر دستمزدها، حقوق اضافه كاري، كار كودكان، مرخصي استعلاجي و خانوادگي، تبعيض در استخدام، مذاكرات دسته جمعي كارگران با كارفرما يا آزمايش مواد مخدر در سر كار وضع كند. آيا نيازي به اين هست كه اشاره كنم كه وزارت كار ايالات متحده بايد برانداخته شود؟ درباره نويسنده لورنس م.
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ افزايش معافيت مالياتي حقوق با هدفمندي و دستاوردهاي طرح تحول مالياتي
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان امور مالياتي طي گفت‌وگويي با فارس به تشريح جزئيات 5 محور طرح تحول مالياتي پرداخت، از افزايش سقف معافيتهاي حقوق و دستمزد با هدفمندي يارانه ها و برنامه‌هاي دولت براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت و مجموع اين اقدامات را بستري مناسب براي تحقق اهداف درآمدي دولت در طول برنامه پنجم عنوان كرد.
 • ;كنيد سقف معافيت مالياتي براي سال 90 چه ميزان باشد؟ عسكري: در قانون هدفمندي يارانه‌ها پيش‌بيني شده است با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها هر سال سقف معافيت‌هاي ماليات حقوق را افزايش يابد و اين آمادگي وجود دارد كه با اجراي قانون و محاسبه نسبت سبد قيمتي و آثار تورمي معافيت پايه حقوق و دستمزد را افزايش دهيم. براي امسال سقف معافيت مالياتي حقوق براي امسال پنج ميليون و 25 هزار تومان در سال است كه اين معافيت پايه متناسب با سبد قيمتي افزايش خواهديافت. به هر حال در صورتي كه در ماه&z
 • تي و آثار تورمي معافيت پايه حقوق و دستمزد را افزايش دهيم. براي امسال سقف معافيت مالياتي حقوق براي امسال پنج ميليون و 25 هزار تومان در سال است كه اين معافيت پايه متناسب با سبد قيمتي افزايش خواهديافت. به هر حال در صورتي كه در ماه‌هاي پاياني سال قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرايي شود سقف معافيت‌ حقوق و دستمزد افزايش خواهد يافت. * يكي ديگر از مواردي كه از دو سال گذشته اعلام شد، اين بود كه براي كنترل سوداگري در بازار مسكن از معاملات مكرر مسكن ماليات 25 الي 30 درصدي دريافت خواهد شد؛ در
 • اين بود كه براي كنترل سوداگري در بازار مسكن از معاملات مكرر مسكن ماليات 25 الي 30 درصدي دريافت خواهد شد؛ در اين مدت سازمان مالياتي از اين محل درآمدي داشته است؟ عسكري:در حال حاضر از ميزان درآمدهاي مالياتي از اين محل اطلاع دقيقي ندارم اما خوشبتانه امسال بازار مسكن به يك ثباتي رسيده‌ است و ديگر بورس بازي مثل گذشته وجود ندارد اما مطابق قانون و با توجه به كد رهگيري و ثبت همه معاملات در اين سامانه از معاملات مكرر مسكن ماليات اخذ خواهد شد. ** وصول 550 ميليارد تومان از ماليات‌هاي‌ معو
اطلاعات پورتال/ كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
 • 89 متن قانون بودجه سال 89 متن قانون كار متن قرارداد متن قرارداد كار متن قرارداد كاري متن قرارداد كار متن قرارداد كاري متن قرارداد وزارت كار متن قرارداد وزارت كار متن قراردادكار متن كامل قانون كار متن كامل قانون بودجه سال 89 محاسبه حق شيفت محاسبه حقوق سال 89 محاسبه عيدي محاسبه ماموريت محاسبه ماموريت محاسبه مرخصي مديريت اداري ومنابع انساني مديريت جامع كيفيت مديريت كيفيت جامع مديريت كيفيت جامع tqm مديريت كيفيت جامع چيست مديريت كيفيت جامع مراحل حسابد
 • رسي مهلت ارايه اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده نحوه انحلال شركت نحوه بستن حسابها نحوه تقسيم بندي شركتها در بورس (مخفف اسم) نحوه حسابداري سپرده هاي كوتاه مدت و بلندمدت نحوه محاسبه ماموريت نحوه محاسبه ماموريت نحوه نوشتن دفاتر قانوني نرخ ماليات بر اجاره نرم افزار حسابداري نظارت و كنترل و مراحل آن در مديريت نقش گزارشگري مالي در بحرانهاي اقتصادي نمونه ترازنامه نمونه ترازنامه نمونه ترازنامه شركت نمونه ترازنامه مالي نمونه حسابرسي نمونه فرم نمونه فرم ترازنامه نمو
 • كار نمونه قرارداد قانون كار نمونه قرارداد كار نمونه قرارداد كار ساعتي نمونه قرارداد كار معين نمونه قرارداد كار موقت نمونه قرارداد كار وزارت كار نمونه قرارداد كارگر نمونه قرارداد كارگر و كارفرما نمونه قرارداد كارگري نمونه قرارداد كاري نمونه قرارداد كار نمونه قرارداد كار موقت نمونه قرارداد كارگري نمونه قرارداد موقت نمونه قرارداد وزارت كار نمونه قرارداد وزارت كار نمونه قراردادكار نمونه قراردادكار نمونه قراردادهاي كار نمونه گزارش نمونه گزارش حسابرس نمونه
مشاوره/ با عرض سلام خدمت شما كارشناس محترم بنده در اداره اي كار مي كنم حدود 17 سال سابقه دارم سه سال اول خدمتم برايم بيمه واريز نكردند در حالي كه قرارداد با من بستند و اكنون نيز قرارداد آن موجود است با عنايت به اينكه داراي معلوليت هستم راهي وجود دارد كه اين سه سال را حق بيمه پرداخت كنم تا جزو سابقه ام حساب شود. متشكرم
با عرض سلام خدمت شما كارشناس محترم بنده در اداره اي كار مي كنم حدود 17 سال سابقه دارم سه سال اول خدمتم برايم بيمه واريز نكردند در حالي كه قرارداد با من بستند و اكنون نيز قرارداد آن موجود است با عنايت به اينكه داراي معلوليت هستم راهي وجود دارد كه اين سه سال را حق بيمه پرداخت كنم تا جزو سابقه ام حساب شود. متشكرم
 • استخدامي كشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقي كه مدت آن ذيلا بر حسب نوع و درجه معلوليت و يا بيماري مشخص گرديده است ، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت كسور فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگي بازنشسته نمايند. خدمت زائد بر سي سال اين افراد قابل محاسبه نبوده و در تعيين حقوق بازنشستگي آنان آخرين حقوق قبل از بازنشستگي مبناي محاسبه قرار مي گيرد. 1 - در مورد جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي در درجات بين 20% تا 40% نقص عضو يا اعضا يا كاهش تواناييها براي انجام كار حداقل سه و حداكث
 • ي كه به دلايل غير ناشي از كار معلول شده اند در درجات بين 20% تا 40% نقص عضو يا اعضا يا كاهش تواناييها براي انجام كار حداقل دو و حداكثر سه و در درجات بين 40% تا آستانه ازكارافتادگي كامل حداقل سه و حداكثر شش سال به تناسب درجات فوق به سوابق خدمت مستخدم اضافه مي شود. تبصره 1 - تشخيص درجه معلوليت جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي به عهده كميسيون پزشكي بنياد شهيد و تشخيص نوع معلوليت و درجات نقص عضو يا اعضا و يا كاهش توانايي براي انجام كار در مورد افراد مشمول اين قانون به عهده كميسيون پزشكي م
 • باعث بروز ناراحتيهاي جسمي و روحي مي گردد، مي توانند با داشتن حداقل بيست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست كتبي خود با حداكثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند. تبصره 4 - آيين نامه اجرايي ماده فوق ظرف 3 ماه با پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي با همكاري بنياد شهيد و سازمان بهزيستي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه شنبه اول آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/9/1367 به تاييد شوراي نگهحداقل حقوق كارگران سال 88, مصوبه شوراي عالي كار, حداقل دستمزد كارگران, 274 هزار و 550 تومان, حداقل دستمزد روزانه كارگران 91 هزار و 500 ريال, نرخ پايه سنوات, مشمول طرح هاي طبقه بندي مشاغل , خط فقر, مزد وتورم, كارگر وكارفرما, حداقل دستمزد در دنيا, پايه مزد ثابت, قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي, قانون رفع موانع توليد, سرمايه‌گذاري صنعتي, صنايع آلوده‌كننده محيط زيست , نرخ بين بانكي, نرخ لايبور, سازمان حفاظت محيط زيست, وزارت نفت, تسهيلات ارزي و ريالي, قانون بودجه سال 1387 كل كشور, قانون بودجه, سال 1387, بخشنامه حداقل حقوق, قانون كار, حداقل حقوق, اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات, بيكاري, بيكار, ماليات, مراقبت‏هاي پزشكي, پرداخت, بيمه, كارفرما, بيمه صاحبان, بيمه اتومبيل, مزاياي بيكاري , مزاياي بيمه بيكاري, مزاياي بيمه, ترازنامه ورازنامه


51 رديف در 6 صفحه
   << بعدي  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  باسلام خدمت شما سوال من اين است كه اگر بخواهم موضوع ثبتي يك شركت را تغيير دهم بايد چه مراحلي را انجام دهم با تشكر از راهنمايي شما


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام خدمت شما بنده به همراه يكي از دوستانم سال گذشته شركتي با مسئوليت محدود ثبت كردم كه سهم هر كدام 50 درصد است ولي حق امضاءو تعهدات مالي برعهده مديرعامل يعني شريكم هست . پس از گذشت مدتي موفق شدم


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  سلام. آيا بدون مدرك تحصيلي و با مدرك فني و حرفه اي مي توان شركت داده پردازي ثبت كرد؟ در كل براي كسي كه مدرك مرتبط ندارد چه راه حلي پيشنهاد ميكنيد؟ با تشكر


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  منظور من ، يك گروه يا تيم بود تشگيل گروه برنامه نويسي و ساخت نرم افزار هم مجوز لازم داره ؟


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام.با توجه به اينكه شركت در سال قبل هزينه پرداختي حقوق را كامل شناسايي نكرده و در دفاتر اظهارنامه مالياتي ثبت نگرديده است. تكليف چيست؟.(عدم شناسايي بابت ارسال ليست جريمه بيمه با توجه به بازرسي انجام


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام و عرض ادب ، جناب دكتر يه سوال در حوضه ثبت شركت نرم افزاري دارم ، براي ثبت شركت نرم افزاري ، ادارات ثبت ميگن كه بايد مجوز داشته باشم ، ولي براي سخت افزاري خير ميخوام بدونم اگر من سخت افزاري


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام چگونگي محاسبه شبكاري و شيفت كاري در محاسبه حقوق و دستمزد، لطفا براي من توضيح دهيد با تشكر


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام خدمت جناب آقاي خوش بين در خصوص تكاليف مالياتي ميخواستم بدانم شركتي كه در سال 1391 تاسيس شده و تا كنون تكاليف مالياتي خود را انجام نداده به چه صورت بايد عمل كند؟ يادآور ميشود كه اين شركت در طو


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  عبداله لطفي ( بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي )
  سلام به نظر شما در حال حاظر كدام يك از بيمه ها، شرايط بهتري براي بيمه عمر افرادقائل اند


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  با سلام اگر شركتي چكهايي را هزينه كرده باشد با تاريخ هاي متعدد و شركت مشغول به كارهاي انحلال باشد ،سوالات زير را لطفاً پاسخ دهيد.؟ 1/آيا در صورت برگشت خوردن چك ها صاحبين امضا مسئول هستند و حسابهاي


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام من دانشجوي ارشد حسابداري هستم مي خواستم ببينم امكانش هست در زمينه انتخاب موضوع پايان نامه بهم كمك كنيد من دوس دارم در زمينه شركت هايي كه هم سيستم واقعي دارند و مالياتي كار كنم ولي دقيقا نمي دونم


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  باسلام واحترام من فريبا نصيري حسابدار يك شركت كود وسم هستم كه مجوز وپروانه داره ولي فرار مالياتي داره واصلا اضهارنامه پرنكرديم وهمچنين ارزش افزوده...وازآبان سال گذشته دراين شركت مشغول به كارهستم كه ب


  رضا لطفي ( مديريت و برنامه ريزي )
  با سلام اينجانب در رشته مديريت بازرگاني مشغول به تحصيل هستم اينده شغلي در اين رشته چگونه است و براي موفقيت در اين رشته و ادامه تحصيل در خارج از كشور چه پيشنهادي داريد ايا اين رشته در خارج از كشور مي


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  جناب دكر باسلام : شركت خودروي خريداري شده در9سال پيش راقصد فروش دارد كه 90درصد قيمت خودرو ذخيره استهلاك محاسبه شده. و خودرو جديدي را باقيمت بالاتر بشكل جايگزين خريداري نموده .باتوجه به اينكه قيمت فروش


  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .