جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ ثبت شركت با مسئوليت محدود
ثبت شركت با مسئوليت محدود در اين كوتاه نوشته ارائه شده است
 • ايد آن را تكميل و مورد تائيد كارشناس مربوطه برسد، و كارشناس مسئول نسبت به تهيه پيش نويس آگهي ثبت اقدام، و پس از تائيد مسئولين اداره ثبت، و تايپ آن، به متقاضي تحويل و متقاضي پيش نويس تايپ شده را به نمايندگي روابط عمومي جهت تعيين مبلغ حق الدرج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار مراجعه و فيش پرداختي مبلغ حق الدرج آگهي را دريافت مي كند. سپس به بانك مربوطه برده و نسبت به پرداخت مبلغ حق الثبت مقرر در اظهارنامه و حق الدرج آگهي را به واحد حسابداري ارائه و واحد مربوطه بعد از اخذ فيش ها تاريخ و شماره و مبلغ
 • حويلي توسط متقاضي به واحد روابط عمومي مستقر در اداره ثبت شركتها جهت درج در روزنامه كثيرالانتشار تحويل خواهد شد. لازم به ذكر است كه نسخه دوم آگهي تحويل روابط عمومي براي درج در روزنامه كثيرالانتشار خواهد شد. و نسخه اول آگهي تايپ شده جهت درج در روزنامه رسمي به دفتر روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران واقع در تهران، ضلع جنوبي پارك شهر، خيابان بهشت ساختمان روزنامه رسمي تحويل و نسبت به پرداخت حق الدرج آن نيز اقدام نمايد. متقاضي در صورتي كه نياز به آگهي تاسيس شركت داشته باشد، مي تواند از آگهي مزبور كپي ته
 • شركت داشته باشد، مي تواند از آگهي مزبور كپي تهيه نموده و هنگام تحويل اصلي آگهي به دفتر روزنامه رسمي، فتوكپي را برابر اصل كرده و توسط دفتر روزنامه رسمي ممهور به مهر شود. پس از تشكيل شركت با مسئوليت محدود متقاضي بايد حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ ثبت دفاتر قانوني را تهيه و دفاتر را جهت پلمب به اداره ثبت شركتها برده و آنها اقدام به پلمب آن نمايند.
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ثبت موسسات غير تجاري
ثبت موسسات غير تجاري در اين كوتاه نوشته ارائه شده است
 • جلسه و تقاضانامه كه اداره ثبت شركتها آنها را مهر نموده، از مسئول قسمت مي گيرد، و آن را به دبيرخانه اداره تحويل مي دهد، متقاضي يك برگ آگهي تايپ شده را به اداره كل دفتر روابط عمومي و امور بين الملل (قسمت دايره آگهي ها) تقديم و پس از تعيين مبلغ آگهي در روزنامه به بانك مربوطه مراجعه و مبلغ مزبور را پرداخت نموده و به دبيرخانه مراجعه خواهد كرد، پس از امضاي نسخ تايپ شده توسط رئيس اداره ثبت شركتها در اين مرحله آگهي صادره را در دو نسخه تايپي به متقاضي تحويل مي دهد. كه متقاضي يك نسخه از آگهي را جهت درج در
 • ه بانك مربوطه مراجعه و مبلغ مزبور را پرداخت نموده و به دبيرخانه مراجعه خواهد كرد، پس از امضاي نسخ تايپ شده توسط رئيس اداره ثبت شركتها در اين مرحله آگهي صادره را در دو نسخه تايپي به متقاضي تحويل مي دهد. كه متقاضي يك نسخه از آگهي را جهت درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران واقع در تهران، ضلع جنوبي پارك شهر، خيابان بهشت ساختمان روزنامه رسمي تحويل و نسخه ديگر همراه با فيش پرداختي به قسمت دايره آگهي ها جهت درج در روزنامه كثيرالانتشار داده مي شود. بعد از طي اين مراحل كار ثبت موسسه غير تجاري به پايا
 • ايران واقع در تهران، ضلع جنوبي پارك شهر، خيابان بهشت ساختمان روزنامه رسمي تحويل و نسخه ديگر همراه با فيش پرداختي به قسمت دايره آگهي ها جهت درج در روزنامه كثيرالانتشار داده مي شود. بعد از طي اين مراحل كار ثبت موسسه غير تجاري به پايان مي رسد. و اداره ثبت شركتها گواهي ثبت موسسه را به موسسين تقديم خواهد نمود. شايان ذكر است مراحل ثبت كليه شركتها به يك صورت مي باشد، و آنچه كه تفاوت دارد، مدارك قابل ارائه، اساسنامه ها و نحوه پركردن تقاضانامه ها و شركت نامه ها ... مي باشد.
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقيقي وحقوقي
مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقيقي وحقوقي به شرح ذيل مي باشد.
 • باشد. 3. دريافت و تكميل فرم ها شامل : الف ) دو صفحه فرم عضويت اتاق . ب ) دو برگ فرم مشخصات بازرگاني ( تايپ كامل فارسي ) . 4- اصل و كپي مفاصاحساب مالياتي موضوع ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر بلامانع بودن صدور كارت بازرگاني. 5.دو برگ روزنامه رسمي يا كپي آن در مورد تاسيس و كليه تغييرات شركت تا اين تاريخ ، موضوع فعاليت شركت بايد صادرات و واردات باشد. 6. اصل كارت ملي مديرعامل جهت برابر با اصل نمودن و دو سري كپي از پشت و روي آن . 7. چهار قطعه عكس 4×6 مديرعامل ( جديد ، تمام
 • تائيد حسن اعتبار بانكي ( فقط روي فرم الف قابل قبول است ) با مهر و امضاي رئيس شعبه . ( ضمناً حساب هاي جاري شتاب مربوط به شهرستانها در صورتيكه روي فرم ( الف ) تائيد شده باشد قابل قبول است) . 11. اصل و كپي فرم ( د ) كه امضاي مديرعامل توسط دفاتر اسناد رسمي تائيد گرديده باشد. ( گواهي امضاء توسط محضر ). 12. اصل سند مالكيت ششدانگ به آدرس دفتر مركزي جهت برابر با اصل نمودن بهمراه دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند و يا ارائه اجاره نامه محضري محل كار . - در صورت تنظيم اجاره نامه عادي براي محل كار دو س
 • به بعد. 5- اصل و كپي مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي ( براي واحدهاي توليدي و صادر كنندگان پوست و روده ) . 6- در صورت استيجاري بودن دفتر كار ، ارائه اجاره نامه تمديد شده . 7- در صورت تغيير محل : الف ) ارائه دو برگ اظهار نامه تغيير آدرس از اداره ثبت شركتها . ب ) اصل سند مالكيت ششدانگ به آدرس دفتر كار ( آدرس اظهار نامه ) جهت برابر با اصل نمودن بهمراه دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند و يا ارائه اجاره نامه محضري محل كار . در صورت تنظيم اجاره نامه عادي براي محل كار دو سري كپي از صفحات نوشته
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ چگونگي ثبت شركتهاي سهامي خاص
چگونگي ثبت شركتهاي سهامي خاص در اين كوتاه نوشته ارائه شده است
قوانين و مقررات/ قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎
به منظور تنظيم و تعميم و هدايت و امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال‌نظارت دولت بر اين فعاليت مؤسسه‌اي به نام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تأسيس مي‌گردد.
 • ران مراجعه و لغو تصميم متخذه را درخواست كند. نظر هيأت وزيران قطعي است. ماده 43 - صدور يا لغو پروانه مؤسسه بيمه و اطلاعاتي كه از لحاظ حفظ منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزينه خود مؤسسه بيمه توسط بيمه مركزي ايران در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تهران و در صورتي كه مؤسسه بيمه در شهر يا شهرهاي ديگر شعبه يا نمايندگي داشته باشد در يكي از روزنامه هاي آن شهرها نيز در دو نوبت به فاصله يك ماه آگهي خواهد شد. ماده 44 - در صورتي كه پروانه
 • لي بيمه تمام يا قسمتي از پرتفوي (Portefeuille) خود را با كليه حقوق و تعهدات ناشي از آن به يك يا چند مؤسسه بيمه مجاز ديگر واگذار كنند. ماده 55 - تقاضاي انتقال پرتفوي (Portefeuille) يك مؤسسه بيمه به مؤسسات ديگر بيمه دو بار به فاصله ده روز در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكي از روزنامه هاي محلي به هزينه متقاضي از طرف بيمه مركزي ايران آگهي خواهد شد. ماده 56 - پس از انقضاي سه ماه از تاريخ آخرين آگهي بيمه مركزي ايران در صورت حصول اطمينان از ا
 • كاف بنمايد مؤسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ايران بيمه اتكايي نمايند. انتقال ارز بابت اين 30% موكول به ارائه اجازه بيمه مركزي ايران خواهد بود. ماده 74 - مؤسسات بيمه اعم از ايراني و يا خارجي كه تا تاريخ تصويب اين قانون به موجب مقررات قبلي به ثبت رسيده اند و مشغول فعاليتهاي بيمه اي مي باشند براي رشته هايي كه در آن فعاليت مي كنند احتياج به كسب پروانه جديد نخواهند داشت ولي در هر حال موظفند ظرف هيجده ماه از تاريخ تصويب اين قانون وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند در غير اين صورت پروان
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ الزامات قانوني و فرآيند اجرائي افزايش سرمايه
الزامات قانوني و فرآيند اجرائي افزايش سرمايه
 • ۶) ۱- انتخاب مديران و بازرس و بازرسان ۲- تصويب ترازنامه ۳- كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه ۴- انحلال شركت و نحوه تصفيه آن. ●نحوه دعوت براي تشكيل مجمع عمومي فوق العاده هر گونه دعوت براي تشكيل مجمع عمومي بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد بعمل آيد. تبصره: در مواقعي كه كليه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست. فاصله بين نشر دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل ۱۰ روز و حداكثر ۴۰ روز
 • در شركتهاي سهامي خاص بر خلاف سهامي عام تاديه مبلغ اسمي سهام جديد از طريق غير نقد نيز جايز است (نظير زمين ساختمان، ماشين آلات و ...) و چنانچه تمام يا بخشي از پرداخت قيمت سهام غير نقد باشد بايد تمام قسمت غير نقد عيناً تحويل شركت شده و طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري تقويم شده باشد. (ماده ۱۶۰) ۲- تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت به سهام جديد. در صورتيكه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام افزايش سرمايه شركت را از طريق تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت تصويب كرده باشد سهام جديدي كه در
 • اص از شركت تصويب كرده باشد سهام جديدي كه در نتيجه اينگونه افزايش سرمايه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خريد سهام توسط طلبكاراني كه مايل به پذيره نويسي سهام جديد باشند انجام مي گيرد. ( ماده ۱۸۵) در مورد ماده ۱۸۵ پس از انجام پذيره نويسي، بايد در موقع به ثبت رسانيدن افزايش سرمايه در مرجع ثبت شركتها صورت كاملي از مطالبات نقدي حال شده بستانكاران پذيره نويس را كه به سهام شركت تبديل شده است به ضميمه رونوشت اسناد و مدارك حاكي از تصفيه آنگونه مطالبات كه بازرسان شركت صحت آنرا تائيد كرده باشند همراه با صورت
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • با رعايت قوانين مربوط شامل قانون « حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي‌شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزير وزارتخانه مربوطه ي
 • ن حق رأي 9ـ دو نفر نماينده از كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي 10ـ دادستان كل كشور تبصره1ـ جلسات هيأت امناء حداقل سالي دو بار تشكيل مي‌شود. تبصره2ـ جلسات هيأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي‌گردد. تبصره3ـ رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي مي‌توانند در جلسات هيأت امناء شركت نمايند. تبصره4ـ هرگونه تصميم هيأت امناء در مورد تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي صندوق و نيز انتصا
 • ندوق، به كارگيري نيروي انساني و انجام هزينه‌هاي جاري و اداري صندوق 7ـ تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سه‌ماه يك بار 8 ـ نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو به طور مكرر 9ـ اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري 10ـ ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل و
قوانين و مقررات/ انحلال شركت با شموليت محدود
انحلال شركتها در اين كوتاه نوشته ارائه شده است
 • ت ورشكستگي د – در هر موقع كه مجمع عمومي فوق العلاده صاحبان سهام به هر علتي راي به انحلال شركت بدهد. ي- در صورت صدور حكم قطعي دادگاه مدارك مورد نياز جهت انحلال شركت سهامي عبارتند از: يك – اصل صورت جلسه انحلال شركت دو – آخرين روزنامه رسمي شركت سه – فتوكپي شناسنامه مدير تصفيه هرگاه مدير تصفيه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد. چهار- اصل روزنامه كثيرالانتشار حاوي آگهي دعوت شركاء، هرگاه مجمع با اكثريت شركاء تشكيل شده باشد. صورت جلسه انحلال شركت همراه و با ديگر مدار
 • ا شود و بعد از ثبت در دفاتر ثبت شركتها و امضاء ذيل آن توسط نماينده آن شركت منحل مي شود. انحلال شركت با مسئوليت محدود براي انحلال شركت با مسئوليت محدود مدارك ذيل مورد نياز است: الف – اصل صورت جلسه انحلال شركت ب – آخرين روزنامه رسمي كه آگهي هاي شركت در آن منتشر مي شود ج – فتوكپي شناسنامه مدير تصفيه در صورتي كه خارج از شركاء انتخاب شده باشد. د – ارائه سند ثبت داير بر ارسال دعوت نامه براي شركاء چنانچه مجمع عمومي فوق العاده با اكثريت شركاء تشكيل شده باشد.
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ افزايش سرمايه در بورس چگونه اتفاق مي افتد؟
افزايش سرمايه عبارت است از افزايش اسمي ميزان سرمايه ثبت شده شركت يا به عبارت ديگر افزايش تعداد سهام منتشره توسط شركتهاي سهامي. شركتها در مواقعي كه احتياج به نقدينگي براي فعاليت هاي جديد يا توسعه فعاليتهاي قبلي دارند از يكي از مزاياي حضور در بورس يعني اقدام به افزايش سرمايه مي نمايند.
 • جلسه رسمي معتبر است.(مواد ۸۳ و۸۴ و ۸۵ قانون تجارت جمهوري اسلامي ايران) در مرحله اول هيئت مديره شركت طرح توجيهي افزايش سرمايه را براي قرائت در مجمع فوق العاده آماده مي كند و در اين مرحله اجازه برگزاري مجمع فوق العاده را از سازمان بورس اخذ نموده و در روزنامه رسمي شركت اقدام به درج آگهي مي نمايد تا از كليه سهامداران شركت دعوت به مشاركت در تصميم گيري در اين خصوص نمايد. نماد شركت با اين آگهي بسته شده و معاملات بروي سهام شركت متوقف مي شود. مواد ۱۲۲ و ۱۲۳قانون تجارت، آدابي را براي تشكيل جلسات هيات مدي
 • س از طي اين مرحله شركت اقدام به استعلام از بانك نموده و به همراه مصوبه مجمع فوق العاده و مصوبه هيئت مديره براساس ماده ۱۶۳ قانون تجارت براي ثبت افزايش سرمايه به اداره ثبت شركتها مراجعه مي نمايد و اقدام به ارائه آگهي ثبت افزايش سرمايه و چاپ در روزنامه رسمي كشور خواهد نمود. اما در صورتيكه افزايش سرمايه به روش استفاده از اندوخته ها باشد تنها مرحله آخر صورت مي گيرد، يعني شركت اقدام به دريافت استعلامي از بانك نموده به همراه مصوبه مجمع فوق العاده و مصوبه هيئت مديره به ثبت افزايش سرمايه مبادرت خواهد نم
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اطلاعات عمومي در خصوص چك
مشتري گرامي همانگونه كه مستحضريد از جمله مسائلي كه جامعه ما به آن مبتلا است روند رو به گسترش جرائم چك و سوء استفاده‌هاي ناشي از آن مي‌باشد. جرائم چك ممكن است به اشكال مختلف (نظير جعل، عدم داشتن موجودي لازم و ... ) توسط افرادي كه به نحوي با چك صادر شده مرتبط هستند، صورت گيرد. بنابراين ضروري به نظر مي‌رسد كه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادلات مالي خود را از طريق چك به انجام مي‌رسانند از خطرات احتمالي و نكات ايمني در زمينه چك اطلاعات لازم و كافي را كسب نمايند.
 • واهي شده از اساسنامه شركت. تبصره: در مورد شركتهاي غير سهامي اخذ يك نسخه فتوكپي و يا رونوشت گواهي شده از شركت نامه كه به ثبت رسيده باشد ضروري است. 3. اخذ يك نسخه از اولين آگهي تأسيس شركت و همچنين يك نسخه از آخرين آگهي هاي رسمي منتشر شده در روزنامه رسمي كشور كه مبين اطلاعات زير باشد: 1-3- نام و نام خانوادگي و مشخصات اعضاي هيأت مديره، مدير عامل و يا هيأت عامل شركت 2-3- مشخصات دارندگان حق امضاء شركت با تصريح اينكه چه كساني حق برداشت از حسابهاي شركت را دارند و چگونه امضاء اسناد و اوراق
 • براي شركتهاي سهامي در شرف تأسيس (هنوز به ثبت نرسيده باشند) بلامانع بوده و تا انجام تشريفات ثبت شركت، هيأت موسس حق انجام هيچگونه عمليات بانكي به استثناء واريز وجه را نخواهد داشت. به شركتهاي سهامي در شرف تأسيس قبل از به ثبت رسيدن و درج آگهي در روزنامه رسمي كشور دسته چك تسليم نمي گردد و بر اساس ماده 19 قانون تجارت در صورت عدم ثبت شركت استرداد وجوه واريز شده به حساب شركت در شرف تأسيس منوط به ارائه گواهينامه عدم ثبت شركت از طرف اداره ثبت شركتها است، كه بهر حال استرداد آن فقط به واريزكننده (موسسين و پ
 • ده 19 قانون تجارت در صورت عدم ثبت شركت استرداد وجوه واريز شده به حساب شركت در شرف تأسيس منوط به ارائه گواهينامه عدم ثبت شركت از طرف اداره ثبت شركتها است، كه بهر حال استرداد آن فقط به واريزكننده (موسسين و پذيره نويسان) بعمل خواهد آمد. لازم است پس از ثبت شركت حساب جديدي براي مشتري افتتاح و موجودي به حساب جديدي منتقل شود. يادآور مي گردد نام كامل واريزكننده وجه (مؤسسين و پذيره نويسان) در متن سند واريز نقدي بايستي درج گردد. 2-موارد ايمني در خصوص صدور چك تكميل و نوشتن چك بايد به گونه اي
 • طبقه بندي اطلاعاتمدارك ثبتي شركت , ثبت شركت بامسئوليت محدود, مراحل ثبت شركت, ثبت شركت, شركت بامسئوليت محدود, مدارك ثبتي شركت , ثبت موسسات غير تجاري, مراحل ثبت موسسات غير تجاري, ثبت موسسات غير تجاري, شركت موسسات غير تجاري, تشكيل پرونده صدور كارت بازرگاني, اشخاص حقيقي وحقوقي, كارت بازرگاني, مدارك كارت بازرگاني, مدارك تمديد كارت بازرگاني, مدارك ثبتي شركت , ثبت شركتهاي سهامي خاص, شركت سهامي خاص , مراحل ثبت شركت, ثبت شركت, قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎, قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران, ‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎, شركتهاي بيمه, بيمه گر وبيمه گزار, مؤسسات بيمه, بيمه مركزي ايران, بيمه عمر, بيمه مهندسي, بيمه مسووليت, بيمه حمل ونقل, نمايندگي بيمه, دلالان رسمي بيمه, بيمه‌شدگان و بيمه‌گذاران, پرتفوي بيمه, بيمه اتكايي وخارجي, قانون بيمه, فرآيند اجرائي افزايش سرمايه , افزايش سرمايه , مبلغ اسمي , سرمايه , افزايش , مديره, سهامداران, گزارش بازرس , تصميم صاحبان, انحلال شركتها , انحلال شركت سهامي خاص, شركت سهامي خاص, افزايش سرمايه, سرمايه ثبت شده , سهام منتشره, نقدينگي, افزايش سرمايه, فوق العاده, سهامدار, سهامداران, تصويب, قانون تجارت , مصوبه, اندوخته, شركتهاي سهامي, تصميمات مجمع, شرايط افتتاح حساب جاري, چك, جرائم چك, سپرده قرض‌الحسنه, كارت حساب, كنترل ريسك, فتوكپي اساسنامه, پشت‌نويسي, استفاده از چك


66 رديف در 7 صفحه
   << بعدي  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  باسلام خدمت شما سوال من اين است كه اگر بخواهم موضوع ثبتي يك شركت را تغيير دهم بايد چه مراحلي را انجام دهم با تشكر از راهنمايي شما


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام خدمت شما بنده به همراه يكي از دوستانم سال گذشته شركتي با مسئوليت محدود ثبت كردم كه سهم هر كدام 50 درصد است ولي حق امضاءو تعهدات مالي برعهده مديرعامل يعني شريكم هست . پس از گذشت مدتي موفق شدم


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  سلام. آيا بدون مدرك تحصيلي و با مدرك فني و حرفه اي مي توان شركت داده پردازي ثبت كرد؟ در كل براي كسي كه مدرك مرتبط ندارد چه راه حلي پيشنهاد ميكنيد؟ با تشكر


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  منظور من ، يك گروه يا تيم بود تشگيل گروه برنامه نويسي و ساخت نرم افزار هم مجوز لازم داره ؟


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام.با توجه به اينكه شركت در سال قبل هزينه پرداختي حقوق را كامل شناسايي نكرده و در دفاتر اظهارنامه مالياتي ثبت نگرديده است. تكليف چيست؟.(عدم شناسايي بابت ارسال ليست جريمه بيمه با توجه به بازرسي انجام


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام و عرض ادب ، جناب دكتر يه سوال در حوضه ثبت شركت نرم افزاري دارم ، براي ثبت شركت نرم افزاري ، ادارات ثبت ميگن كه بايد مجوز داشته باشم ، ولي براي سخت افزاري خير ميخوام بدونم اگر من سخت افزاري


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام چگونگي محاسبه شبكاري و شيفت كاري در محاسبه حقوق و دستمزد، لطفا براي من توضيح دهيد با تشكر


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام خدمت جناب آقاي خوش بين در خصوص تكاليف مالياتي ميخواستم بدانم شركتي كه در سال 1391 تاسيس شده و تا كنون تكاليف مالياتي خود را انجام نداده به چه صورت بايد عمل كند؟ يادآور ميشود كه اين شركت در طو


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  عبداله لطفي ( بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي )
  سلام به نظر شما در حال حاظر كدام يك از بيمه ها، شرايط بهتري براي بيمه عمر افرادقائل اند


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  با سلام اگر شركتي چكهايي را هزينه كرده باشد با تاريخ هاي متعدد و شركت مشغول به كارهاي انحلال باشد ،سوالات زير را لطفاً پاسخ دهيد.؟ 1/آيا در صورت برگشت خوردن چك ها صاحبين امضا مسئول هستند و حسابهاي


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام من دانشجوي ارشد حسابداري هستم مي خواستم ببينم امكانش هست در زمينه انتخاب موضوع پايان نامه بهم كمك كنيد من دوس دارم در زمينه شركت هايي كه هم سيستم واقعي دارند و مالياتي كار كنم ولي دقيقا نمي دونم


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  باسلام واحترام من فريبا نصيري حسابدار يك شركت كود وسم هستم كه مجوز وپروانه داره ولي فرار مالياتي داره واصلا اضهارنامه پرنكرديم وهمچنين ارزش افزوده...وازآبان سال گذشته دراين شركت مشغول به كارهستم كه ب


  رضا لطفي ( مديريت و برنامه ريزي )
  با سلام اينجانب در رشته مديريت بازرگاني مشغول به تحصيل هستم اينده شغلي در اين رشته چگونه است و براي موفقيت در اين رشته و ادامه تحصيل در خارج از كشور چه پيشنهادي داريد ايا اين رشته در خارج از كشور مي


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  جناب دكر باسلام : شركت خودروي خريداري شده در9سال پيش راقصد فروش دارد كه 90درصد قيمت خودرو ذخيره استهلاك محاسبه شده. و خودرو جديدي را باقيمت بالاتر بشكل جايگزين خريداري نموده .باتوجه به اينكه قيمت فروش


  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .