جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران
اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران
 • 0- ارايه آيين نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مصوب مراجع قانوني مورد نياز به اعضاء . 11- ارايه پيشنهاد در زمينه اصلاح قوانين و مقررات مالياتي و يا هرگونه اصلاحات لازم در جهت بهبود فرهنگ مالياتي به شوراي عالي. 12- اداره امور مالي، معاملاتي، استخدامي كاركنان جامعه و عقد هرگونه قرارداد مالي براي اهداف جامعه در حدود وظايف و بودجه مصوب. 13- نمايندگي جامعه در مراجع قانوني با حق توكيل به غير، ارجاع به داوري و در موارد لازم هرگونه صلح و سازش. 14- صدور كارت صلاحيت براي اشخاص منتخب و اعلام ش
 • ارت و تصويب شوراي عالي جامعه مشخص مي شود.   ماده 14- حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيئت عالي نظارت به ترتيب معادل حقوق و مزاياي رييس هيئت مديره و دبيركل و اعضاء هيئت مديره جامعه است.   ماده 15- دبيرخانه هيئت عالي نظارت زير نظر رييس آن اداره مي شود. تشكيلات دبيـرخانه به پيشنهاد هيئت عالي نظارت به تصـويب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور مي رسد.   ماده 16-  كليه هزينه هاي هيئت عالي نظارت و هزينه هاي ديگر امور مقرر در اين اساسنامه از محل بودجه جامعه تأمين و پرداخت مي شود
 • را براي انجام وظايف هيئت عالي نظارت فراهم كنند و كليه اطلاعات، اسناد و مدارك مورد درخواست را در اختيار آنان يا نمايندگان آنها قرار دهند.   ماده 18- هيئت عالي نظارت موظف است به طور مستمر گزارش فعاليتهاي خود را حسب مورد به وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل سازمان امور مالياتي كشور و شوراي عالي ارسال نمايد.   ماده 19- آيين نامه چگونگي انجام وظايف هيئت عالي نظارت در خصوص مواردي كه در مقررات اين اساسنامه پيش بيني شده است، توسط آن هيئت تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي
مقالات/ راهنماي شروع يك كسب و كار كوچك
به منظور تحليل آماري و با قاعده در خصوص كسب و كار كوچك ، بايد گفت كه اين مقوله داراي قوانين اجرايي تجاري است. هر صنعتي بر اساس درآمد و ميزان استخدام سالانه ، اندازه استانداردي را براي خود تعريف مي‌كند
 • مترجم: چكيده: به منظور تحليل آماري و با قاعده در خصوص كسب و كار كوچك ، بايد گفت كه اين مقوله داراي قوانين اجرايي تجاري است. هر صنعتي بر اساس درآمد و ميزان استخدام سالانه ، اندازه استانداردي را براي خود تعريف مي‌كند راهنماي شروع يك كسب و كار كوچك به منظور تحليل آماري و با قاعده در خصوص كسب و كار كوچك ، بايد گفت كه اين مقوله داراي قوانين اجرايي تجاري است. هر صنعتي
 • ، كاركنان و ... در جهت منافع كسب و كار خود ارتباط برقرار كنيد. - تا چه حد قدرت تصميم گيري داريد؟ صاحبان كسب و كار كوچك بايستي بطور متداوم ، به سرعت و در رايط بحراني بتوانند مستقلا" تصميم گيري كنند. - آيا شما استقامت فيزيكي و احساسي لازم براي اداره يك كسب و كار را داريد؟ مالكيت يك كسب و كار علاوه بر چالش و هيجان ، مستلزم فشاركاري زياد ، ساعتهاي كاري زيادي مي باشد. آيا شما مي توانيد ۱۲ ساعت در روز و هفت روز در هفته را كار كنيد؟ - تا چه حد مي توانيد برنامه ريزي و سازماندهي كنيد؟ تحقيقات
 • ▪ نام و آدرس شركت ، نام مدير ، اعضاي هيئت مديره و ... ▪ دليل نياز به وام ، مورد مصرف وام و ضرورت آن. ▪ مبلغ دقيق موردنياز براي رسيدن به اهداف مربوطه. ▪ تاريخچه كسب و كار : ▪ تاريخچه و طبيعت كار ، توضيح كامل در مورد نوع كار ، قدمت و كاركنان و دارايي هاي آن. ▪ اطلاعات كامل راجع به نحوه مالكيت و ساختار قانوني شركت. ● اطلاعات راجع به مديريت : ▪ نوشته كوتاهي راجع به مديران ، سوابق ، تحصيلات ، تجربيات و مهارتهاي آنان تهيه كنيد. ● اطلاعات بازار : ▪ به وضوح محصول و يا خدمت شركت خود و بازار
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نظريه حسابداري
زيربناي بحث حسابداري به‌عنوان يك سيستم اطلاعاتي، حوزه مهمي از دانش است كه اطلاعات ‏حسابداري به آن استناد مي‌كند. اين امر موجب مي‌شود تا موضوعاتي درباره‌ چيستي و معني نظريه ‏حسابداري و ارتباط آن با عمل حسابداري به‌ميان آيد‎. ‎
 • ر مقابل سهامداران مسئولند و براي ايفاي اين مسئوليت گزارشهاي سالانه را به سهامداران عرضه مي كنند. در سالهاي اخير تعدادي از نويسندگان رابطه بين مديران و سهامداران را با نظريه كارگزاري بيان كرده اند . سهامداران، مديران را براي اداره فعاليتهاي بنگاه استخدام مي كنند، در نتيجه رابطه كارگزاري ايجاد مي شود. اهداف مديران و سهامداران كاملاً همسو نيست. يعني منافع مالك و مدير ممكن است با هم در تضاد باشد. يكي از نتيجه گيري هاي پيشنهادي، نظريه كارگزاران است كه افشاي اطلاعات حسابرسي شده، هم منافع مالك و هم
 • ممكن است با هم در تضاد باشد. يكي از نتيجه گيري هاي پيشنهادي، نظريه كارگزاران است كه افشاي اطلاعات حسابرسي شده، هم منافع مالك و هم منافع مدير را در بر دارد. بنابراين، گزارشگري مالي رايج وسيله اي براي نظارت سهامداران بر اعمال مديران است. بررسي كار استانداردگذاران حسابداري نشان مي دهد كه استفاده از رويكرد توصيفي در شكل گيري نظريه حسابداري نقش مؤثري در درك مسائل حسابداري و روش حل آنها دارد. در واقع هيئتهاي استانداردگذار، اعمال حسابداران متفاوت را بررسي مي كنند و به توافقي در مورد امكان پذيرترين
 • هد كه استفاده از رويكرد توصيفي در شكل گيري نظريه حسابداري نقش مؤثري در درك مسائل حسابداري و روش حل آنها دارد. در واقع هيئتهاي استانداردگذار، اعمال حسابداران متفاوت را بررسي مي كنند و به توافقي در مورد امكان پذيرترين راه دست مي يابند. آنگاه با فرايند استانداردگذاري، تنوع بين اعمال را كاهش مي دهند. عناصر و مفاهيم برقراري عناصر و مفاهيم در شكل گيري چارچوب نظري اهميت زياد دارد. عناصر و مفاهيم حسابداري براي توصيف رويدا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ حسابداري منابع انساني (HUMAN RESOURCE ACCOUNTING)
حسابداري در صدد گزارش وضعيت مالي و عملكرد اقتصادي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي است، زماني كه پارامتر انسان در گزارش وضعيت مالي و نتيجه عمليات مد نظر قرار نگيرد، ارزش‌هاي انساني نيز جايي در حسابداري ندارد. به نظر مي‌رسد به منظور دستيابي به اهداف ذيل بايد حسابداري منابع انساني جنبه‌هاي كمي و عملي پيدا كند:
 • ران ارائه شود. هزينه هاي منـــــابع انســــاني از دو بخش هـــزينه اوليه و هزينه جايگزيني تشكيل مي شود: 1) هزينه هاي اوليه: هزينه هاي اوليه منابع انساني كليه وجوهي هستند كه براي تامين و پرورش نيروي انساني مصرف مي شود و شامل هزينه هاي گزينش نيرو، استخدام، استقرار، جهت دهي و آموزش حين خدمت، بازآموزي و آموزش هاي كاربردي و تخصصي براي كسب مهارت هاي لازم مي شود. 2) هزينه هاي جايگزيني: هزينه هايي هستند كه بايد براي جايگزيني كاركناني كه در حال حاضر در موسسه مشغول به كار هستند، متحمل شد. اين هزينه
 • اياي اين نظريه: 1- اين روش با نحوه عمل جاري حسابداري مبتني بر اصول پذيرفته شده به عنوان مقياس اندازه گيري دارايي ها هماهنگي دارد. 2- روش بهاي تمام شده تاريخي، يك روش عيني است. 3- اين روش به دليل مستند بودن، احتمالاً بيشتر از ساير روش ها از سوي اداره مالياتي پذيرفته مي شود. نارسايي هاي اين نظريه: 1- تعيين وجه تمايز بين اقلام منابع انساني و ساير منابع و همچنين تفكيك هزينه هاي منابع انساني به هزينه هاي جاري و سرمايه اي بسيار دشوار است. 2- منابع حاصل از روش بهاي تمام شده تاريخي نمي توا
 • ي اقتصادي يك سازمان اهميت دارد، نتايج آينده تصميمات است به آنچه در گذشته اتفاق افتاده است. 3- تعيين ارتباط بين بازده منابع انساني و هزينه هاي انجام شده براي اين منابع بر اساس نرخ هاي استهلاك از پيش تعيين شده، ناممكن است. سه دليل اساسي براي ارزيابي دارايي هاي منـــابع انساني و گـــزارشگري سرمايه گذاري در دارايي هاي انساني وجود دارد: 1- تهيه اطلاعات مربوط به وضعيت مالي شــــامل صورت هاي مالي به منظور آگاهي سرمايه گذاران، كاركنان و وام دهندگان. 2- تعيين مشاركت سرمايه و كار در عملكرد كلي سازم
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ فصل پنجم-قانون ماليات بر ارزش افزوده--سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن
جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 36300/23783مورخ 28/7/1381 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتادو پنجم‌(85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج‌سال در جلسه علني مورخ 9/11/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد. علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي
 • شنهادي پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهد بود. تبصره- به سازمان امور ماليـاتي كشور اجازه داده مي شود نيروي انساني متخصص مورد نيـاز براي اجراءايـن قانون را در چهارچوب تشكيلات سازماني مصوب از محل نيروهاي موجود و كمبود آن را از طريق برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي، انتخاب و استخدام نمايد. سازمان امور ماليـاتي كشور مي تواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذكور را، از بين دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي، بدون انتشار آگهي و برگزاري آزمون به استخدام درآورد. ماده 25- شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص،
 • سات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نمايند. اشخاص مذكور در صورت قبول درخواست مؤدي، مكلفند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت شرايط زير و طبق نمونه و دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي كند، تنظيم نموده و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مؤدي قرار دهند. الف - اظهار نظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانين و مقررات و استانداردهاي حسابداري؛ ب- تعيين مأخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق هر دوره مال
 • ه برگه نمايندگي معتبر از سوي مشاوران مالياتي عضو جامعه، در حوزه وظايف قانوني خود و در حدود مقررات مالياتي با آنان همكاري نمايند. اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده 29- در مواردي كه اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به مؤدي ابلاغ مي شود، در صورتي كه مؤدي معترض باشد، مي تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض كتبي خود را به اداره امو
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ خود ارزيابي (efqm)
امروزه بنگاههاي اقتصادي كشور درفرايند جهاني شدن وپيوستن به منظومه تجارت جهاني كه پيوستني كه چندان نيز ازروي اختيار نيست با چالشهاي بيشماري مواجه هستند
 • ي ها و برنامه هاي منابع انساني ـ مشاركت كاركنان و نمايندگان آنها در ايجاد و توسعه خط مشي ها ، استراتژيها و برنامه ريزي هاي منابع انساني ـ همسو كردن برنامه هاي منابع انساني با خط مشي ، استراتژي ، ساختار سازماني و چارچوب فرآيندهاي كليدي ـ مديريت استخدام، توسعه راه كاره شغلي و برنامه ريزي جانشين پروري ـ ترويج و اطمينان از وجود عدالت در تمامي شرايط استخدام شامل خط مشي ها ، استراتژي ها و برنامه ها به منظور ايجاد فرصتهاي برابر. ـ استفاده از نظر سنجي كاركنان و ساير روشهاي دريافت بازخور جچهت ب
 • ايي هاي مشهود و نامشهود ـ بكارگيري پارامترها و مكانيزم هاي مالي به منظور اطمينان از كارايي و اثر بخشي ساختار تخصصي منابع ـ ايجاد توسعه و معرفير مكتدولوژي هاي مديريت ريسك منابع مالي در كليه سطوح متناسب سازمان ـ برقراري و استقرار فرآيندهاي محوري اداره سازمان در كليه سطوح متناسب ج) ساختمانها، تجهيزات و مواد، مديريت مي شود واين جزء معيار مي تواند شامل نكات زير باشد: ـ ايجاد و توسعه استراتژي به منظور مديريت ساختمانها ، تجهيزات و مواد در حمايت از خط مشي و استراتژي سازمان ـ مديريت نگهداري
 • ر كليه سطوح متناسب ج) ساختمانها، تجهيزات و مواد، مديريت مي شود واين جزء معيار مي تواند شامل نكات زير باشد: ـ ايجاد و توسعه استراتژي به منظور مديريت ساختمانها ، تجهيزات و مواد در حمايت از خط مشي و استراتژي سازمان ـ مديريت نگهداري و استفاده از دارايي ها در جهت بهبود عملكرد آنها در كل چرخه عمر ـ مديريت امنيت دارايي ـ اندازه گيري و مديريت هر گونه تأثير زيان آور و دارايي ها سازمان بر روي جامعه و كاركنان( از جمله مسائل ارگونومي، بهداشت و ايمني ) ـ استفاده از منابع به صورت مناسب و سازگار
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بررسي تجربه اصلاحات در چين و روسيه
در يكي از شب‌هاي تاريك نوامبر 1978، هيجده دهقان چيني روستاي ژيائوجانگ در استان آنهويي مخفيانه اقدام به تقسيم زمين‌هايي كردند كه مي‌بايست توسط هر يك از خانواده‌ها به صورت اشتراكي كشت مي‌شدند.
مقالات/ بررسي تجربه اصلاحات در چين و روسيه
در يكي از شب‌هاي تاريك نوامبر 1978، هيجده دهقان چيني روستاي ژيائوجانگ در استان آنهويي مخفيانه اقدام به تقسيم زمين‌هايي كردند كه مي‌بايست توسط هر يك از خانواده‌ها به صورت اشتراكي كشت مي‌شدند.
اطلاعات پورتال/ كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
 • ot; "فرم قرارداد كار" "فصل هفتم-مذاكرات و پيمانهاي دسته جمعي كار" "قرارداد كار" "گزارش حسابرسي" "موسسه مهر+حسابرسي" "نمونه قرارداد كار" «مفاهيم واحدهاي تجاري» 88 استخدام دولتي http tmis raahbar pe + بورس pvifa razname.com raznameh raznameh.com raznameh.com raznameh.com, raznameh.ir site:raznameh.com tarazname tarazname.com taraznameh taraznameh.ir tdabc tmis raahbar tmis.raah
 • ين نامه تحرير دفاتر قانوني آيا به كارمندان خانم حق اولاد تعلق ميگيرد آيين نامه تحرير دفاتر آيين نامه تحرير دفاتر قانوني آيين نامه راهكارهاي افزايش و تقويت حسابرسي آيين نامه طرح طبقه بندي مشاغل اخرين مصوبات در مورد حقوق و دستمزد كارگران اداره جلسات اداره كار فرم قرارداد ارزش افزوده ارزش افزوده اقتصادي ارزش افزوده اقتصادي ارزش متعارف ارزش متعارف ارزش منصفانه استاندارد حسابداري استاندارد حسابداري استانداردحسابداري استانداردحسابداري استانداردهاي حسابداري استان
 • بندي مشاغل عيدي 88 عيدي سال 1388 عيدي سال 1388 كارگران عيدي سال 88 عيدي سال1388 عيدي كارگران در سال 1388 عيدي كارگران سال 1388 عيدي 88 عيدي سال 1388 عيدي سال 88 عيدي سال88 عيدي كارگران سال 1388 عيدي كارگران سال1388 فاكتور دارايي فرم اداره كار فرم اداره كار فرم ترازنامه فرم قانون كار فرم قراداد كار فرم قرار داد اداره كار فرم قرار داد كار فرم قرار داد كار فرم قرار داد وزارت كار فرم قرارداد فرم قرارداد اداره كار فرم قرارداد اداره كار فرم قرارداد
اخبار/ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه از مؤسسات به وزارتخانه‌ها ممنوع است
خبرگزاري فارس: هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌استثناء مقامات ممنوع است.
 • ياز دستگاهها از طريق مأموريت و انتقال كاركنان سازمان خدمات عمومي به دستگاه متقاضي قابل تأمين است. با موافقت سازمان مذكور بخشهاي تعاوني و خصوصي مي توانند با پرداخت اضافه كار يا بخشي از حقوق كاركنان سازمان از خدمات آنان در قالب قرارداد استفاده نمايند. استخدام در اين سازمان به هر نحو ممنوع است. آئين نامه اجرايي اين بند شامل چگونگي و مرجع تشخيص مصاديق نيروهاي مازاد و غيرضروري و چگونگي فعاليت و وظايف و اختيارات نيروهاي سازمان خدمات عمومي با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي رسد. بند الحاقي2-
 • و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور در صورت اجرا فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن)، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي " جايگزين مي شود. ماده 55- دستگاههاي اجرائي موظفند درمورد واگذاري و اداره تصدي هاي قابل واگذاري از جمله تصديهاي موضوع ماده(9) قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت مقررات فصل دوم قانون ياد شده اقدام نمايند. بند الحاقي- دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را با حفظ اختيارات قانوني به نحوي در وزارتخانه هاي ديگر ادغام نمايد
 • مورد واگذاري، فقط براي يكبار سهام ترجيحي اعطاء مي گردد. دولت مجاز است به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي و صندوقهاي بازنشستگي و كاركنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم يا ساير اموال و دارايي ها را واگذار نمايد. پرداخت مطالبات كاركنان دولت از طريق واگذاري سهام و بنگاهها و اموال و دارايي ها به صندوقهاي بازنشستگي و تعاوني ها و دستگاههاي اجرايي مذكور با رعايت تبصره(1) ماده(6) قانون اجرا سياستهاي كلي اصل(44) نيز مجاز است. دستگاه ها و صاساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران, راه اندازي كسب و كار, كسب و كار, كسب و كار كوچك, برنامه‌ريزي و سازماندهي , تامين منابع مالي, اطلاعات بازار, اطلاعات مالي, صورتهاي مالي, نظريه حسابداري, سيستم اطلاعاتي, رويه ها واصول حسابداري, اطلاعات حسابداري, نظريه توصيفي, نظريه سودمندي در تصميم, نظريه تجربي, نظريه دستوري, نظريه رفاه, حسابداري منابع انساني, HUMAN RESOURCE ACCOUNTING, مديريت منابع انساني , منابع انساني, قانون ماليات بر ارزش افزوده, قانون ماليات , ارزش افزوده, ماليات, مالياتي, سازمان, گزارش حسابرسي مالياتي, حسابرسي مالياتي, حسابرسي, جامعه حسابداران رسمي, استرداد ماليات, بررسي تجربه اصلاحات در چين و روسيه, بررسي تجربه اصلاحات در چين و روسيه, ترازنامه ورازنامه


53 رديف در 6 صفحه
   << بعدي  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .