جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ قانون بودجه سال 1389 كل كشور
قانون بودجه سال 1389 كل كشور
 • يافتي طي مدت پنج سال خواهد بود. اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي ربط بوده و بانكها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركتهاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراء اين قانون مي باشد. م- به منظور ايجاد و توسعه فرصتهاي شغلي بخش كشاورزي در مناطق روستايي و عشايري تا مبلغ دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000)ريال تسهيلات از منابع صندوق مهر امام رضا (ع) با هماهنگي كميته برنامه ريزي شهرستانها به
 • مددجويان و محرومين پرداخت نمايد. آئين نامه اجرائي اين بند توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ص- دولت مكلف است بدهي خود را به بانك هايي كه حداقل پنجاه درصد(50%) از سهام آنها را به اشكال گوناگون ازجمله سهام عدالت واگذار نموده است، حداكثر تا پايان شهريور ماه 1389 ازمحل سهام دولت در شركت ها به بانك طلب كار(يا شركت هاي سرمايه گذاري وابسته به آن) و يا از محل وجوه اداره شده و يا تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيرة ارزي
 • محاسبه مي شود. تبصره - وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين جزء، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي پنجاه ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و عين وجوه دريافتي را صرفاً در طرحهاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي ربط محسوب نمي گردد. ج- مابه التفاوت قيمت ( قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به علاوه هزينه هاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده ا
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ 8 تكليف مجلس به دولت درباره رفع ايرادات سهام عدالت
خبرگزاري فارس: متن گزارش نهايي كميسيون ويژه نظارت بر اصل 44 در خصوص پيشنهادات مربوط به سهام عدالت در مجلس قرائت شد.
 • 8 تكليف مجلس به دولت درباره رفع ايرادات سهام عدالت خبرگزاري فارس: متن گزارش نهايي كميسيون ويژه نظارت بر اصل 44 در خصوص پيشنهادات مربوط به سهام عدالت در مجلس قرائت شد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس گزارش نهايي كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي در خصوص پيشنهادات و راه حل هاي مربوط به گزارش سهام عدالت در جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس قرائت شد كه متن آن به شرح زير است: 1- مطابق با مواد 34 يا 38 قانون اصلاح برنامه چهارم و اجراي سياست هالي كلي اصل 44 قانون اساس
 • مربوط به گزارش سهام عدالت در جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس قرائت شد كه متن آن به شرح زير است: 1- مطابق با مواد 34 يا 38 قانون اصلاح برنامه چهارم و اجراي سياست هالي كلي اصل 44 قانون اساسي، قانون تفسير نحوه اجراي ماده 35 اين قانون و آئين نامه اجرايي سهام عدالت مصوب 29/1/88 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي هر چه سريعتر مشمولين بندهاي الف و ب ماده 34 به عنوان سهامداران شركت هاي سرمايه گذاري استاني ساماندهي شوند و با ورود آنها به بورس در قالب شركت هاي سهام عام و فعال شدن كانون سهام
 • هام عدالت مصوب 29/1/88 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي هر چه سريعتر مشمولين بندهاي الف و ب ماده 34 به عنوان سهامداران شركت هاي سرمايه گذاري استاني ساماندهي شوند و با ورود آنها به بورس در قالب شركت هاي سهام عام و فعال شدن كانون سهام عدالت، امكان مالكيت كامل و مديريت مردم در سهام عدالت فراهم شود. 2- با توجه به به بنده 1، شركت هاي تعاوني شهرستاني كه عهده دار ساماندهي سهام عدالت و ارائه خدمت به اعضاء هستند مي توانند با احراز شرايط به صورت شركت هاي تعاوني فراگير ملي و يا تعاوني سه
اخبار/ 17 مشكل ، 8 اشكال و 4 پيشنهاد در گزارش سهام عدالت كميسيون اصل 44
خبرگزاري فارس: كميسيون ويژه نظارت بر اجراي اصل 44 گزارش وضعيت سهام عدالت را با اعلام 17 مشكل ، 8 اشكال و 4 پيشنهاد قرائت كرد.
 • مشكل ، 8 اشكال و 4 پيشنهاد در گزارش سهام عدالت كميسيون اصل 44 خبرگزاري فارس: كميسيون ويژه نظارت بر اجراي اصل 44 گزارش وضعيت سهام عدالت را با اعلام 17 مشكل ، 8 اشكال و 4 پيشنهاد قرائت كرد. به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، امروز كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دومين گزارش خود را كه مربوط به وضعيت سهام عدالت بود در صحن علني مجلس قرائت كرد تا در هفته هاي آينده مشكلات و جالش هاي فراروي اجراي اصل44 و گزارش هاي دستگاه هاي اجرايي در خصوص اجراي اين اصل در قالب دو گزار
 • 44 قانون اساسي دومين گزارش خود را كه مربوط به وضعيت سهام عدالت بود در صحن علني مجلس قرائت كرد تا در هفته هاي آينده مشكلات و جالش هاي فراروي اجراي اصل44 و گزارش هاي دستگاه هاي اجرايي در خصوص اجراي اين اصل در قالب دو گزارش جداگانه قرائت شود. *گزارش سهام عدالت در اين گزارش بعد از مقدمه آمده است : رشد اقتصادي، معطوف به افزايش درآمد ملي يا درآمد سرانه بوده لكن توسعه اقتصادي علاوه بر افزايش درآمد شاخص هاي متعدد ديگري را مدنظر قرار مي دهد كه تمام آنها به نوعي در بهبود كيفيت زندگي تاثير گذار خواهند
 • ل 84 ايده توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوارهاي ايران از طريق توزيع سهام شركت هاي دولتي ميان آنان، منجر به ارائه طرح هاي مختلفي در اين خصوص توسط پژوهشگران شد كه بررسي اين طرح ها با توجه به ويژگي اصلي آنها يعني توزيع عادلانه تر منابع با هدف دستيابي به عدالت اقتصادي مورد توجه خاص افراد و نهادهاي مختلف بويژه مسئولين محترم دولت و نمايندگان محترم مجلس قرار گرفت. با اين وجود دولت هشتم در آخرين روزهاي حضور خود يعني مرداد ماه 84 بابت فراهم آوردن شرايط بهره گيري كليه ايرانيان بالاي پانزده سال (از مبدا 1
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • ست و سه نفر صاحب‌نظر شاغل در دستگاههاي اجرائي به انتخاب رئيس‌جمهور. ماده183ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند برنامه‌هاي عملياتي خود را به گونه‌اي تنظيم نمايند كه زمينه تحقق جهت‌گيريهاي آمايش سرزمين را فراهم آورد. تبصره1ـ مسؤوليت پيگيري و نظارت بر تحقق مفاد اين ماده بر عهده معاونت است. تبصره2ـ به شوراي اقتصاد اجازه داده ‌مي‌شود با پيشنهاد شوراي آمايش سرزمين در چهارچوب قوانين مربوطه كشور، سياستهاي تشويقي و بازدارنده، از جمله يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي، تعرفه
 • uo; مديريت منابع آب ايران»، در زمينة توسعة كشاورزي با فناوري نوين، اقتصادي و بهره‌ور و طرحهاي زيربنايي و نوپديد در بخشهاي كشاورزي و منابع آب و توسعة مناطق روستايي و جوان‌سازي بافت جمعيتي مناطق روستايي و عشايري تبصره ـ دولت مكلف است سهام دولتي در بنگاه جديد را حداكثر ده سال پس از بهره‌برداري به بخشهاي غيردولتي واگذارنمايد. ن ـ توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، توليد و تبليغات و همچنين توسعه تجارت الكترونيك فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هويت‌بخشي،
 • وسعه تجارت الكترونيك فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هويت‌بخشي، ارتقاء كيفيت توليد و روان‌سازي، سفارش‌پذيري، حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز كارگاههاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي و شهري سراسر كشور و نيز صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره‌وري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابي‌هاي داخلي و خارجي تبصره ـ وزارت بازرگاني مكلف به پيگيري حكم اين بند در دولت است. س ـ تعميم و گسترش ب
مقالات/ نظم در جنگل
حاكميت قانون به ايده اي بزرگ و مهم در علم اقتصاد تبديل شده اما در عين حال دشواري ها و مشكلات خود را داشته است. «آيا من تنها اقتصادداني هستم كه محكوم به استفاده از واژه حاكميت قانون هستم بدون اينكه تصور جامع و كاملي در مورد معناي صحيح اين مفهوم داشته باشم؟»
 • ش خود را تبيين كرده است اما هنوز در ابتداي راه است. - مقياس هاي عدالتbold reforms) بهتر از اصلاحات تدريجي كار مي كنند. آمريكاي لاتين قوانين مجازات عمومي خود را مدرنيزه و محاكمات خود را شفاف تر ساخت. براي مثال شيلي يك سيستم پيگيري قانوني عمومي را راه اندازي كرد كه در سال 2003 شروع به كار كرد اما بسياري از كمبودهاي اداري اين كشور تجربه و با مقاومت از سوي پليس روبه رو شده است. روسيه نيز برخي اصلاحات قضايي را در دهه 1990 انجام و مخارج دادگاه ها را در سال 2000 افزيش داد معي
 • اما چنين روابطي هيچ چيزي در مورد رابطه عليت ميان اين متغيرها به شما نمي گويند. ممكن است رشد به حاكميت قانون كمك كند اما بر عكس آن صادق نيست. شايد كشورهايي مي كوشند نعمت حاكميت قانون را تنها بعد از اينكه ثروتمند شدند ايجاد كنند. پايداري «عدالت مرزي» در دهه 1930 در آمريكا، به اين ايده رنگ منطقي مي دهد. كافمن ضمن مخالفت با چنين رويكردي معتقد است كه پيشرفت و بهبود حاكميت قانون به رشد كمك مي كند. او تاكيد دارد تعداد كمي از كشورها به رشدهاي اقتصادي خوبي دست پيدا كرده ا
 • توانيد چنين كاري انجام دهيد به اين معني كه رشد لزوماً و به طور اتوماتيك حاكميت قانون را ايجاد نمي كند. البته مباحث ديگري نيز وجود دارد، حاكميت قانون به خودي خود مطلوب است، براي بهتر كردن حقوق بشر يا افزايش شانس شهروندان در برخورداري از عدالت در برابر دولت هاي غارتگر. همانطور كه جان لاك در 1690 نوشت، « هر جا قانون پايان يابد، استبداد شروع مي شود.» به طور ساده در برخي كشورها مانند ميانمار و زيمبابوه سوء استفاده هاي قانوني و نظام هاي ديكتاتوري موانع مستقيمي بر سر راه رشد ا
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ سايت رفاهي جهت ثبت‌ شماره حساب‌ها از اسفندماه باز مي‌شود
خبرگزاري فارس : وزير رفاه و تأمين اجتماعي از بازگشايي مجدد سايت آمار ظرف يك هفته آينده جهت ثبت‌‌نام براي متقاضيان يارانه خبر داد و گفت: بعد از ثبت‌نام و انجام كارهاي راست‌آزمايي، سايت رفاهي اسفندماه جهت ثبت شماره حساب‌ها براي واريز يارانه‌‌ها باز مي‌شود.
 • ره حساب خود را اعلام كردند و مشكلي در خصوص حساب خودشان داشته باشند يعني بخواهند حسابشان را جابجا كنند يا اينكه سايت نشان ‌دهد كه پول به حساب‌شان رفته و بانك اعلام كند كه نمي‌توانند برداشت كنند، بايد به بانك مربوطه مراجعه و مشكل خود را پيگيري كنند. وي در خصوص افرادي كه در سايت آمار ثبت‌نام كرده‌اند ولي در سايت رفاهي شماره حساب خود را اعلام نكرده‌اند، گفت: اين افراد در اسفندماه مي‌توانند شماره حساب خود را ثبت كنند ضمن اينكه نخستين پرداختي يارانه به اين افراد در
 • محصولي در خصوص مطالبات بازنشستگان گفت: يك هزار ميليارد تومان در رابطه با معوقات مربوط به بازنشستگان قبل از سال 79 پرداخت شده است و دو هزار ميليارد تومان هم مربوط به معوقات تطبيق قانون مديريت خدمات كشوري هفته گذشته مصوب و تا قبل از اتمام سال به صورت سهام به بازنشستگان داده خواهد شد. * ضريب نفوذي بيمه‌هاي اجتماعي به رقم 80 درصد رسيده است وي اضافه كرد: هم‌اكنون ضريب نفوذي خيلي خوبي را در بخش بيمه‌هاي اجتماعي شاهد هستيم كه اين ضريب نفوذي در سال 84 براي شاغلين 60 درصد و هم‌اك
 • محصولي در خصوص حمايت‌هاي بيشتر دولت از قشرهاي مختلف، گفت: رانندگان برون‌شهري و درون‌شهري و 300 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار شهري در مرحله اول تحت پوشش بيمه‌هاي اجتماعي قرار گرفتند ضمن اينكه در گذشته نيز تمامي زنان سرپرست خانوار روستايي تحت پوشش بودند. وي اظهار داشت: با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مربيان مهدهاي كودك در شهرها و روستاها و همچنين كاركنان در مراكز نگهداري سالمندان، معلولان و تحت پوشش بهزيستي بيمه اجتماعي مي‌شوند. وزير رفاه و تأمين اجتماعي ادا
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام احترامخدمت مشاور محترم يك سئوال مالياتي داشتم بنده امسال با كارت بازرگاني حقيقي كالاي وارد كردم واين كالارا در بندر به واسطه واگذار نمودم چند ماهي از تاريخ وگذاري گذشته است سئوال من اي


  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  باسلام خدمت استاد عزيز.لطفا روشهاي شناسايي درآمدپيمانهاي بلندمدت را مطابق استانداردهاي حسابداري بطور خاصه توضيح دهيد وبفرماييد كه ثبتهاي آن چگونه مي باشد.پيشاپيش از شما كمال تشكررادارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .