جستجو در پورتال

مقالات/ كالبد شكافي جوايز، مشوق‌ها و يارانه‌هاي صادراتي
در طول ساليان اخير، افزايش و توسعه صادرات غير‌نفتي و كاهش وابستگي به درآمدهاي حاصل از فروش نفت، يكي از اهداف اصلي سياست‌هاي اقتصادي كشور بوده است؛ به طوري كه مسوولان عالي رتبه نظام نيز بارها بر اين موضوع تاكيد كرده‌اند. در اين مقال قصد داريم ضمن كالبدشكافي سياست‌هاي پرداخت تسهيلات به صادركنندگان به عنوان يكي از استراتژي‌هاي توسعه صادرات غير‌نفتي، كارآمدي يا ناكارآمدي اين سياست را در دوران حاضر مورد مداقه قرار داده و راهكارهايي براي سياست‌گذاران تجاري و بازرگاني كشور ارائه دهيم
قوانين و مقررات/ سوالات حقوق مالياتي قسمت ارزيابي اموال
سوالات حقوق مالياتي اموال برگرفته از سايت سازمان امور مالياتي در ادامه ارائه شده است.
 • تنها در محضر دادگاه صالحه مي توان در جريان رسيدگي به ماليات متعلق خود قرار گيرد. 6) كدام عبارت زير درست است؟ 1- هر شخص حقيقي و حقوقي كه بموجب مقررات مكلف به كسر و ايصال ماليات موديان ديگر باشند در صورت تخلف از انجام وظايف با مودي مسئوليت تضامني در پرداخت ماليات خواهند داشت 2- در صورتي كه شخص حقيقي يا حقوقي در كسر و ايصال ماليات تكليفي كوتاهي نمايند موديان مشمول 20% جريمه اي به مبلغ ماليات پرداخت ماليات پرداخت نشده مي باشند. 3- هرشخص حقيقي و حقوقي كه بموجب مقررات از پرداخت ماليات تكليفي سرباز
 • اشد 24)ارزش كالاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارتست از: 1- بهاي سيف( بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل و باربندي) 2- كليه هزينه هاي مربوط به افتتاح اعتبار 3- حق استفاده از امتياز نقشه مدل و علامت بازرگاني 4- همه موارد 25) جوايز صادراتي و يا بازپرداختهاي مالياتي و گمركي كه به صادركنندگان محلي اعطاء مي گردد در چه مواردي قابل قبول است؟ 1- وقتي مورد قبول خواهد بود كه از طرف نمايندگي هاي بازرگاني كشورهاي خارج رسما اعلام گردد 2- وقتي مورد قبول خواهد بود كه از طرف نمايندگي
 • تعيين و اعلام مي گردد 3- رقمي است كه در كشور مربوطه تعيين ميشود 4- موارد2و1 39)در صورتي كه بموجب راي هيات حل اختلاف مالياتي مطالبات متوفي غير قابل وصول تشخيص داده شود؟ 1- مطالبات مذكور جز ماترك محسوب نمي شود 2- معادل مطالبات مذكور وراث نسبت به پرداخت ماليات مسئوليت تضامني دارند 3- اداره امورمالياتي عهده داروصول مطالبات بوده وپس ازكسرماليات متعلقه مابقي را به وراث عودت خواهد داد 4- درهر صورت مطالبات متوفي مشمول ماليات نمي گردد 40) اولين قدم در ارزيابي كالا: 1- مسئله موجودي گيري مي باشد
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ تصويب نامه هيات وزراء در خصوص معافيت هاي مالياتي
تصويب نامه هيات وزراء در خصوص معافيت هاي مالياتي وهزينه هاي مورد قبول برخي از مناطق و واحد هاي صنعتي
 • دام نمايند. آيين نامه اجرايي شيوه ايجاد، فعاليت و حمايتهاي دولت ظرف دو ماه توسط وزارت بازرگاني (سازمان توسعه تجارت ايران) و با همكاري اعضاء كارگروه كارشناسي شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي تهيه و پس از تصويب كارگروه يادشده لازم الاجرا خواهدبود. 3ـ پرداخت جوايز و مشوقهاي صادراتي به صادركنندگان خدمات فني و مهندسي تابع ضوابط ذيل است: الف ـ در صورتي كه پروژه اي مشمول دريافت جايزه باشد اين جايزه در تمامي سالهاي دوره مجاز يادشده در قرارداد پروژه پرداخت خواهدشد. در صورتي كه اجراي پروژه با تأخير مواج
 • خواهدشد. در صورتي كه اجراي پروژه با تأخير مواجه شود، كارگروه ماده (19) آيين نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي (موضوع تصويب نامه شماره 59339/ت27213ك مورخ 23/10/1382) مرجع تشخيص مدت دوره مجاز تأخير مي باشد. ب ـ نحـوه محاسـبه جوايز تابـع مـقررات مـربوط به سال انـعقاد قرارداد پروژه خواهدبود. ج ـ موارد يادشده با تصويب كارگروه ماده (19) آيين نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و با تأييد سازمان توسعه تجارت ايران معتبر مي باشد. 4ـ در اجراي بند (3) تص
 • وژه خواهدبود. ج ـ موارد يادشده با تصويب كارگروه ماده (19) آيين نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و با تأييد سازمان توسعه تجارت ايران معتبر مي باشد. 4ـ در اجراي بند (3) تصويب نامه شماره 72788/ت35774ك مورخ 21/6/1385 استمرار پرداخت يارانه جهت برگزاري حداكثر (20) نمايشگاه توسط اتاق تعاون مركزي مجموعاً طي سالهاي 1385 و 1386 مجاز است. اتاق تعاون مركزي موظف است به استناد بند (31) ماده (5) تصويب نامه شماره 30765/ت31056هـ مورخ 18/6/1383 هيئت وزيران و پس از اخذ مجوز موردي براي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تجربه توسعه در كره جنوبي
دنياي اقتصاد- كره‌جنوبي يكي از موفق‌ترين كشورهاي در حال توسعه است. اين كشور اكنون از سوي بانك جهاني به عنوان يك كشور با درآمد بالا با درآمد سرانه 20 هزار دلار در سال 2006 بر حسب برابري قدرت خريد طبقه‌بندي شده است. صادرات، به ويژه صادرات محصولات صنعتي ساخته شده در بخش‌هاي كليدي مانند محصولات مصرفي الكترونيكي و وسايل نقليه و اخيرا در فناوري بالا از رشد شگفت‌انگيزي برخوردار بوده است. در سال‌هاي رشد سريع، كره‌جنوبي حداقل 19 نوع سياست صنعتي تشويق صادرات را به كار برده است كه مهم‌ترين آن استفاده از اهرم سياست ارزي با محوريت تضعيف ارزش پول ملي بوده است.
 • 0 و براي واردات 247 بود كه منعكس كننده تمايل به حمايت از صادرات بود و نه خنثي بودن تجاري. 2- اولويت برخورداري از نهاده هاي واسطه اي وارداتي به منظور توليد محصولات صادراتي با كنترل شديد براي اجتناب از سوءاستفاده و فقط پس از اينكه صادرات ثبت شده باشد پرداخت مي شد. 3- حمايت هدفمند از صنايع نوزاد به عنوان مرحله اول پيش از يك حركت صادراتي. كره جنوبي يك پراكنش بالاي نرخ موثر حمايت را حتي با ميانگين نسبي پايين داشته است. 4- معافيت هاي تعرفه اي براي نهاده هاي كالاهاي سرمايه اي ضروري براي فعاليت هاي ص
 • انگيزه هاي اخلاقي به اجرا درآورده است. در دوره رشد سريع، يكي از تشريفات كليدي در زندگي اقتصادي ملت جلسات ماهانه تشويق تجارت ملي بوده است. بنگاه ها يا با همكاري خاص صادراتي يا در بسياري موارد براي بنگاه هاي بزرگ مستقيما نمايندگي داشتند. پس از معرفي، جوايزي براي عملكرد برتر صادراتي اهدا مي شد. از نظر ملي، بسياري از انواع جوايز صادراتي سالانه به طور رسمي اعطا مي شد و با افتخار به وسيله شركت ها نشان داده مي شد. ريچارد لوده – نورات توضيح مي دهد كه چگونه كره جنوبي توانسته است علاوه بر تنظيم مق
 • نترل هاي گسترده كمي، تخصيص منظم ارز تحت برنامه عرضه و تقاضاي ارز خارجي- پيش سپرده ضروري (كه تا 20 درصد ارز صادرات را شامل مي شد) و تعرفه گمركي بوده است. براي مثال، واردكنندگان بالقوه پيش از اينكه مجوز واردات را دريافت كنند مجبور بودند كه حداقل درآمد صادراتي را تحصيل كنند. پك و وست فال گزارش دادند كه «از طريق محدوديت هاي وارداتي بدون توجه به سطح حمايت موثري كه براي تضمين يك بازار مكفي لازم است يا نرخ رضايت بخش سرمايه گذاري در صنايع جايگزين واردات اغلب مورد حمايت قرار مي گرفت.» &laqu
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ اهـداف « بـورس ارز » تـشريـح شد
خبرها از آغاز به‌كار قريب‌الوقوع بورس ارز حكايت دارد، البته بورسي كه معاون وزير اقتصاد مي‌گويد خريد و فروش فيزيكي ارز به آن منتقل نخواهد شد و عرضه و تقاضاي ارز در آن در قالب صدور و مبادله گواهي ارزي خواهد بود.
 • عمده ارز به نرخ مرجع، مبناي قيمت‌گذاري و عرضه كالا در بازار داخلي ارز، به نرخ آزاد است» و در توضيح راهبرد خروج از وضعيت فعلي گفت: در اولين مرحله كه اكنون اجرايي نيز شده به شفاف‌سازي، ساماندهي و مديريت مصارف متناسب با منابع ارزي كشور پرداخته مي‌شود. وي گفت در مرحله دوم كه مرحله گذار است درپي كم كردن يا برطرف كردن فاصله دو بازار ارز هستيم تا جايي كه عملاً يكسان سازي نرخ ارز هم اتفاق بيفتد. * سه هدف عمده ايده بازار جديد ارز پاريزي سه هدف عمده ايده بازار جديد ارز
 • لات كالايي به سمت خدمات ارزي خارجي شروع مي‌شود. استفاده از مشوق‌هاي صادراتي موكول به ارائه ارز در بازار بورس شد در ادامه جلسه مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران نيز گفت: براساس تصميم كارگروه ارزي، استفاده از مشوق‌هاي مالياتي و جوايز صادراتي موكول به عرضه ارز صادركنندگان به اين بازار جديد شده است. وكيلي گفت: تفاوت نرخ ارز باعث شده كه ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد برنگردد و اين امر منجر مي‌شود تمام نياز وارداتي به سمت نرخ ارز بازار آزاد سوق داده شود. وي اف
 • وني به سمت يكپارچه سازي فعاليت‌هاي ارزي پيش برويم. امكان واگذاري گواهي ارزي به ديگران وجود ندارد براساس اعلام روابط عمومي بانك توسعه صادرات ايران در ادامه اين نشست، جلسه پرسش و پاسخي برگزار شد. پاريزي در پاسخ به سوالي گفت: ارز براي بازپرداخت وام‌ها در اين بازار نيز وجود دارد و به‌طور كلي به تمام تقاضاها در اين بازار جواب داده خواهد شد. وي افزود: با اجرايي شدن اين طرح، معاملات خرد مانند تامين ارز خريد كتاب، خريد نرم افزار و... بر اساس قيمت اعلامي بورس، به بانكها واگذ
اخبار/ چگونه ماليات بگيريم
تبصره (4) ماده 199 قانون ماليات‌هاي مستقيم اشعار مي‌دارد: «اقامه دعوي عليه مرتكبين (خلافكاران مالياتي) نزد مراجع قضايي درخصوص تبصره‌هاي (2) و (3) اين ماده از طرف رييس كل سازمان امور مالياتي كشور به عمل خواهد آمد.»
 • يي از طرف سازمان مالياتي كشور به عمل خواهد آمد.» از طرف ديگر ماده (160) كه از سال 1345 پابرجا باقي مانده مي‌گويد: «وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان امور مالياتي» براي وصول مطالبات، مطالبات و جرائم متعلق از موديان و مسوولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت، حق تقدم خواهد داشت.» حال با توصيف موارد يادشده و بررسي سوابق مالياتي كشور مشخص شده كه از سال 1345 تاكنون وزارت امور ا
 • لكرد نامبرده وصول شده است. 7- ماليات منابع ماليات گريزي كه همه روزه در روزنامه همشهري آگهي فروش كد اقتصادي صورت‌حساب و ... مي‌دهند چگونه وصول مي‌شود؟ 8- آيا با وصول ماليات حقه از واردكنندگان اتومبيل نمي‌توان 394 ميليارد تومان جوايز صادراتي معوق سال‌هاي 90- 1388 را پرداخت و صادركنندگان را به صادرات تشويق كرد؟ 9- طي دوران 1385 تا 1390 ميزان ارز فروخته شده توسط بانك مركزي 305 ميليارد دلار، حجم واردات ارزي كشور 322 ميليارد دلار، حجم صادرات غيرنفتي 128 ميليارد دلار، درآ
قوانين و مقررات/ معافيت هاي مالياتي اشخاص حقيقي وحقوقي
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • سيصدهزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري به استثناي شهرك هاي صنعتي استقرار يافته در شعاع سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي مذكور نخواهد بود. تبصره 3- كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هرسال از پرداخت پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق معاف هستند. تبصره 4- ضوابط مربوط به تعيين تاريخ شروع بهره برداري واحدهاي معاف موضوع اين ماده و همچنين تعيين محدوده موضوع تبصره (2) اين ماده توسط وزارتخانه هاي اموراقتصادي و دارايي و صنايع و معادن تعيين و اعلام
 • طوع به نرخ نيم درصد (5/0%) خواهد بود و به اين درآمد ماليات ديگري تعلق نمي گيرد. شركتها مكلفند ظرف سي روز از تاريخ ثبت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماده 144- جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول يا غيرمنقول و جوايز علمي و بورس هاي تحصيلي و همچنين درآمدي كه بابت حق اختراع يا حق اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين مي گردد بطور كلي و نيز درآمد ناشي از فعاليت پژوهشي و تحقيقاتي مراكزي كه داراي پروانه تحقق از وزارتخانه هاي ذيصلاح مي باشند به مدت ده سال از تاريخ اجرا
 • ه تحقق از وزارتخانه هاي ذيصلاح مي باشند به مدت ده سال از تاريخ اجراي اين اصلاحيه طبق ضوابط مقرر درآئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي(1)، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، از پرداخت ماليات معاف مي باشد. ماده 145- سود دريافتي به هرعنوان در موارد زير از پرداخت ماليات معاف است: 1- سود متعلق به سپرده هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانك هاي ايراني در حدود مقررات استخدام
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ بخشنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده فصل پائيز وزمستان 1388
اعلام تاريخ اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با موديان مرحله سوم توسط سازمان امور مالياتي
 • يم كه به صورت صنفي فعاليت و تابع شوراي اصناف كشور هستند، از ثبت نام در اين مرحله مستثني خواهند بود. اشخاص مزبور مكلفند به هنگام خريد كالا و خدمات از موديان مشمول و ثبت نام شده در اين نظام مالياتي ضمن دريافت صورتحساب، ماليات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمايند. ضمناً: نحوه ثبت نام و اجراي قانون توسط اشخاص حقيقي مشمول بند «الف» ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم در اطلاعيه مرحله دوم (تاريخ اجراي قانون از 1/7/1388) اعلام شده است و در مورد مشمولين بندهاي «ب» و «ج»
 • افيت قابل تسري به ارائه خدمات هتلداري، انبارداري، غرفه هاي نمايشگاهي و امثالهم و همچنين ارائه خدمات اجاره اموال منقول از قبيل ماشين آلات منصوبه در آنها و تاسيسات شهر بازي ها نخواهد بود. 18. درآمد حاصل از خسارت دريافتي از بيمه، تسعير داراييهاي ارزي، جوايز و سود سپرده بانكي، سود دريافتي اوراق مشاركت، سود حاصل از سرمايه گذاري از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشد. ليكن مابه ازاي حاصل از اراه خدمات كارشناسي ، مشاوره اي ،ارزيابي ، توزيع و بازاريابي، بسته بندي، انبارداري، حق توقف كانتينر (دوموراژ)
 • ه به اداره كل امور مالياتي ذيربط مسترد مي گردد. 20. ماخذ عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده (38) قيمت فروش خواهد بود. عوارض مزبور از خريداران قابل دريافت نخواهد بود و به عهده واحد توليدي آلاينده مي باشد كه ملكفند صرفنظر از نوع فروش (اعم از داخلي و صادراتي ) و درقالب دوره هاي مالياتي و با تسليم اظهارنامه مالياتي نسبت به واريز آن به حساب هاي تعيين شده اقدام نمايند. در پايان خاطر نشان مي گردد ماموران مالياتي و هيئت هاي حل اختلاف مالياتي مكلف به رعايت و اعمال مراتب فوق درگزارشهاي مالياتي و آراء ص
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • وري از دستگاههاي مزبور رشد صعودي داشته ‌باشد. سياستهاي مذكور مي‌تواند حاوي سياستهاي تشويقي بخشهاي غيردولتي و شركتهاي دولتي باشد. حداكثر سه درصد (3%) از هر مرحله تخصيص اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرائي در خزانه نگهداري مي‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأييد معاونت مبني بر رعايت مصوبات موضوع اين ماده و ديگر تكاليف قانوني مربوط به بهره‌وري است. آئين‌نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر برنامه پيشنهادي سازمان ملي بهره‌وري ايران به‌تصويب هيأت وزيران مي&
 • و اقتصادي 2ـ اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي 3ـ اعطاي تسهيلات خريد به طرفهاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور 4ـ سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي 5 ـ اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اس
 • هي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي مي‌باشد. 6 ـ تأمين هزينه‌هاي صندوق تبصره1ـ استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است. تبصره2ـ اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند. تبصره3ـ اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از
قوانين و مقررات/ متن كامل بسته‌ي سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 1390
متن كامل بسته‌ي سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 1390
 • صويب هيات مديره، از ابتداي سال از طريق روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار به اطلاع عمومي مردم برسانند. ماده 4- نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت شركت‌هاي دولتي و غيردولتي و شهرداري‌ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي‌شود. حداكثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق يك واحد درصد بالاتر از نرخ سود علي الحساب سپرده متناظر (موضوع جدول ماده 2) خواهد بود، اصل و سود اوراق مشاركت تنها در سررسيد تضمين و توسط بانك عامل پرداخت مي‌شود. بازخريد اوراق مذكور قبل از سررسيد توس
 • لازم است مانده قبلي پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه خود را به اين صندوق انتقال دهد. موسسه مزبور در دوران انتقال نمي‌تواند مانده پس‌انداز قرض‌الحسنه را به غير از قرض‌الحسنه اختصاص دهد. افتتاح شعبه جديد به اين منظور ممنوع مي‌باشد. تبصره 2ـ در جهت ساماندهي به جوايز اعطايي به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، اعطاي اين جوايز براساس دستورالعملي خواهد بود كه ظرف دو ماه از ابلاغ اين مجموعه ضوابط از سوي بانك مركزي اعلام مي‌گردد. ماده 13 ـ با هدف تسهيل تامين مالي منابع مورد نياز موسسات اعتباري در كوتاه مدت، برقراري انض
 • د بالاترين ميزان فروش هر دوره، مندرج در صورت‌هاي مالي حسابرسي شده در طول سه سال گذشته تعيين مي‌شود در خصوص اشخاص حقوقي جديد و اشخاص حقوقي كه طرح توسعه‌اي اجرا كرده‌اند براي سال اول فعاليت، نسبت مزبور بر اساس پيش‌بيني فروش محاسبه خواهد شد. قراردادهاي صادراتي از اين محدوديت مستثني هستند و حداكثر نسبت مذكور به تشخيص موسسه اعتباري عامل تعيين خواهد شد. تبصره 3 - موسسات اعتباري مكلف به اعتبارسنجي مشتريان خود هستند و بايد دراعتبار سنجي مشتريان خود گواهي انجام ترتيب پرداخت ماليات را اخذ نمايند. در اعتبكالبد شكافي جوايز، مشوق‌ها و يارانه‌هاي صادراتي, پرسش وپاسخ مالي ومالياتي, ارزيابي اموال, پرسش وپاسخ مالي ومالياتي, تصويب نامه هيات وزراء در خصوص معافيت هاي مالياتي, شعاع سي كيلومتري مركز استان, معافيت مالياتي, معافيت سود بازرگاني ورود كالا, معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر, معافيت مابه‌التفاوت نرخ ارز, دستورالعمل برقراري معافيت از عوارض و ماليات, توسعه كره جنوبي, توسعه, كره جنوبي, صادرات, صنعتي, كنترل‌هاي وارداتي, صادرات محصولات صنعتي, محصولات مصرفي, انگيزه اقتصادي, سرمايه, سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي, بازار, اهـداف « بـورس ارز » تـشريـح شد, چگونه ماليات بگيريم, معافيت هاي مالياتي اشخاص, ماده 132 و138, توليدي و معدني, مناطق كمتر توسعه يافته, ايرانگردي و جهانگردي, شركتهاي تعاوني, مدارس غيرانتفاعي, سود ابرازي , موقوفات, صادرات, بخشنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده , ماليات ارزش افزوده, مرحله سوم ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده , مرحله سوم ثبت‌نام, خدمات موديان ماليات بر ارزش افزوده


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .