جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ اخذ مجوز شرايط و ضوابط برگزاري نمايشگاه مد و لباس
اخذ مجوز شرايط و ضوابط برگزاري نمايشگاه مد و لباس
 • كامل دستورالعمل ياد شده به اين شرح است: دستورالعمل صدور برپايي نمايشگاه مد و لباس در جهت اجراي مفاد قانون ساماندهي مد و لباس، مصوب 12/10/1385 مجلس شوراي اسلامي و مصوبات كارگروه مربوطه و به منظور برقراري رويه قانوني ثابت در صدور مجوز فعاليت و نحوه نظارت بر نمايشگاه‌هاي مد و لباس و افزايش سطح كيفي و محتوايي آنها شيوه‌نامه‌اي به شرح ذيل تدوين شده است كه در سراسر كشور از جمله مناطق ويژه و آزاد تجاري لازم‌الاتباع است. ماده1ـ تعاريف الف. نمايشگاه مد و لباس: مكاني ا
 • ير درخواستنامه ثبت آثار براي طرح‌هاي برگزيده جهت نمايش. 13ـ مدارك تكميلي درخواستي دبيرخانه كارگروه ساماندهي مد و لباس (به عنوان مثال اصل لباس دوخته شده پس از تأييد طرح در كميته ارزيابي دبيرخانه). ماده7 ـ مراحل رسيدگي در دبيرخانه 1ـ اخذ استعلام از مراجع ذي‌ربط (وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، قوه قضائيه و نيروي انتظامي) در خصوص بررسي صلاحيت فردي متقاضي يا متقاضيان داخلي و خارجي، شركاء . 2ـ معرفي شده آنها، صلاحيت انتظامي و ترافيكي محل برگزاري نمايشگاه و ساير موارد برحسب نياز؛
 • توضيح: تطبيق شرايط مندرج در اين دستورالعمل، اخذ استعلامات از مبادي ذي‌ربط و اعلام نظر قطعي توسط كارگروه ساماندهي مد و لباس، حداكثر ظرف مدت 30 روز از زمان دريافت كليه مدارك مورد نياز، صورت مي‌پذيرد. ماده8 ـ نظارت و ارزيابي: 1ـ نظارت بر نحوه و چگونگي برگزاري نمايشگاه در طول مدت زمان برپايي آن و تطبيق موارد اجرايي با اهداف و برنامه‌هاي ارائه شده از يك سو و با دستورالعمل حاضر از سوي ديگر و ارائه گزارش جامع از فعاليت‌ها و اقدامات صورت گرفته به دبير كارگروه جهت اتخاذ تصميمات م
قوانين و مقررات/ دستور العمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه / جشنواره مد و لباس ايراني اسلامي (اصلاحيه)
دستور العمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه / جشنواره مد و لباس ايراني اسلامي (اصلاحيه) دستگاه مجري: وزارت كشور، وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي اعضاي محترم هيأت دولت استانداران محترم نهادهاي انقلاب اسلامي به استناد تبصره ماده ۱ قانون ساماندهي مد و لباس، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي و تبصره ماده۱ آيين‌نامه اجرايي قانون مصوب ۱۲/۳/۱۳۸۷ هيأت محترم دولت، به پيوست دستورالعمل صدور مجوز برپايي نمايشگاه مد و لباس (در داخل كشور) كه در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۷ به تصويب كارگروه ساماندهي مد و لباس رسيده است، جهت اجرا ابلاغ مي‌شود. بديهي است دستورالعمل مذكور براي كليه متقاضيان برگزاري نمايشگاه مد و لباس، اعم از داخلي يا خارجي و دولتي و غيردولتي لازم‌الاتباع است و كليه دستگاه‌هاي دولتي نسبت به اجراي كامل آن و پيشگيري از تخلفات احتمالي، موظف به همكاري با ساختار مديريتي پيش‌بيني شده براساس ماده ۱ قانون مذكور و ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي آن (دبيرخانه كارگروه ساماندهي مد و لباس مستقر در معاونت امور هنري فرهنگ و ارشاد اسلامي) هستند. محمدحسين صفارهرندي در جهت تحقق اهداف قانون ساماندهي مدولباس ، مصوب ۱۲/۱۰/۸۵ مجلس شوراي اسلامي و به منظور برقراري رويه قانوني ثابت در صدور مجوز فعاليت و نحوه نظارت بر جشنواره/ نمايشگاه¬هاي مد و لباس ايراني اسلامي و افزايش سطح كيفي و محتوايي آنها ، شيوه¬نامه¬اي به موجب بند «ز» ماده ۲ آيين¬نامه اجرايي همان قانون مصوب ۲۳/۲/۸۶ هيأت محترم دولت به شرح ذيل تدوين شده است كه در سراسر كشور از جمله مناطق ويژه و آزاد تجاري لازم¬الاتباع است.
 • sp;               محمدحسين صفارهرندي در جهت تحقق اهداف  قانون ساماندهي مدولباس ، مصوب ۱۲/۱۰/۸۵ مجلس شوراي اسلامي و به منظور برقراري رويه قانوني ثابت در صدور مجوز فعاليت و نحوه نظارت بر جشنواره/  نمايشگاه­هاي مد و لباس ايراني اسلامي  و افزايش سطح كيفي و محتوايي آنها ،  شيوه­نامه­اي به موجب بند «ز» ماده ۲ آيين­نامه اجرايي همان قانون مصوب ۲۳/۲/۸۶  هيأت محترم دولت به شرح ذيل
 • ي وكيل يا نماينده قانوني متقاضي) ۲-     مدارك مثبت شرايط مندرج در ماده ۲ همين دستورالعمل ۳-     گواهي رسمي تأييد صلاحيت فردي متقاضي و صلاحيت ترافيكي – انتظامي مكان برگزاري نمايشگاه (كه در پاسخ به استعلام دبيرخانه از مراجع ذي صلاح نظير نيروي انتظامي صادر مي شود) ۴-     مجوز تأسيس و اساسنامه مؤسسه / شركت / سازمان غير دولتي همراه با آگهي رسمي آخرين تغييرات (براي متقاضي حقوقي و مؤسسات يا شركت هاي حاضر در تركيب مديريتي نماي
 • داشته باشند مشمول مقررات اين دستورالعمل مي باشند اما در صورتي كه فاقد جنبه عمومي بوده و منحصر به فضا و مخاطبان مراكز آموزشي مربوطه باشند برگزاري آنها با مسئوليت و نظارت مراكز مزبور امكان پذير است. ماده ۸ – نظارت و ارزيابي : ۱٫ نظارت بر نحوه و چگونگي برگزاري نمايشگاه در طول مدت زمان برپايي آن و تطبيق موارد اجرايي با اهداف و برنامه هاي ارائه شده از يك سو و با دستورالعمل حاضر از سوي ديگر و ارائه گزارش جامع از فعاليت ها و اقدامات صورت گرفته به كارگروه جهت اتخاذ تصميمات مقتضي بر عهده دب
قوانين و مقررات/ سوالات حقوق مالياتي قسمت ارزيابي اموال
سوالات حقوق مالياتي اموال برگرفته از سايت سازمان امور مالياتي در ادامه ارائه شده است.
 • - افرادي كه مامور سازمان امور مالياتي مي باشند 4- هيچكدام 4) برگ تشخيص ماليات بايد براساس: 1- ماخذ صحيح تنظيم گردد 2- متكي به دلايل و اطلاعات كامل باشد 3- براي مودي روشن باشد 4- همه موارد 5)كدام گزينه زير درست است؟ 1- در صورت استعلام مودي از نحوه تشخيص ماليات جزئيات گزارش رسيدگي بايد به اطلاع وي برسد 2- مودي هيچكونه حقي مبني بر آگاهي از نحوه رسيدگي ماليات خود ندارد 3- مامور تشخيص ماليات هرگز نمي تواند به مودي مالياتي در مورد نحوه گزارش رسيدگي اطلاع دهد 4- مودي مالياتي تنها در محضر داد
 • رك از مودي درست مي باشد: 1- ذكر هويت كامل و صحيح مودي و اقامت گاه قانوني وي 2- اسنادومدارك ودفاتروصورتحسابهاي مورد لزوم بايستي جزء به جزء و قلم به قلم دردعوت نامه درج شود 3- مواعد ارائه اسناد و مدارك مي بايست دردعوتنامه قيد شود 4- همه مدارك 32) استعلام از اشخاص ثالث درچه زماني لازم است؟ 1-زماني كه مودي ازارائه اسناد و مدارك بعضا يا كلا خودداري نمايد 2- به منظور كنترل و تكميل سوابق موجود 3- موارد2و1 4- استعلام ازاشخاص ثالث در هر صورت لازم است 33) در استعلام از بانك در مورد پرونده هاي ما
 • ت در زمره وظايف ماموران مالياتي نمي باشند 4- شناسايي ماليات در زمره وظايف ماموران مالياتي نمي باشد 64)كدام گزينه زير در مور انتصاب ماموران مالياتي درست است؟ 1- در شرايط مساوي اوليت با دارندگان سوابق بالاتر است 2- در شرايط مساوي الويت با دارندگان مدرك تحصيلي بالاتر است 3- در شرايط مساوي الويت با كاركنان مرد است 4- هيچكدام 65) مرجع رسيدگي به شكايات موديان ناشي از اقدامات اجرايي در وصول ماليات و عوارض: 1- هيت عالي انتظامي مي باشد 2- هيت حل اختلاف مالياتي مي باشد 3- شوراي عالي مالياتي مي
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ اصلاح كامل اساسنامه سازمان تامين اجتماعي
نهادهاي كارگري و كارفرمايي براي اصلاح كامل اساسنامه سازمان تامين اجتماعي بار ديگر دست به دامان ديوان عدالت اداري مي شوند چراكه به نظر مي رسد هنوز سه جانبه گرايي در شوراي عالي تامين اجتماعي رعايت نمي شود و اين در حالي است كه نه تنها ديوان عدالت اداري بلكه مجلس نيز اساسنامه كنوني سازمان تامين اجتماعي را مغاير باقانون اساسي مي داند.
 • كه نه تنها ديوان عدالت اداري بلكه مجلس نيز اساسنامه كنوني سازمان تامين اجتماعي را مغاير با اصول 85 و 131 قانون اساسي مي داند. موضوع تغيير اساسنامه سازمان تامين اجتماعي از زمان اجراي قانون جامع رفاه و تامين اجتماعي مطرح بود. طبق ماده 17 اين قانون، نحوه انتخاب مديرعامل سازمان تامين اجتماعي كه توسط شوراي عالي تامين اجتماعي انجام مي شود به طور كامل عوض مي شد، به نحوي كه بيشترين آرا در اين شورا از آن دولت (وزراي حاضر در اين شورا) مي شد و در حقيقت دولت مديرعامل و رئيس هيات مديره يك سازمان غيردولتي
 • اي دولتي در جلسه حاضر باشند، جلسه رسمي خواهد بود و مصوبات نياز به هشت راي دارد كه همين تعداد نيز مي توانند با راي خود موضوعي را مصوبه كنند. اين مقام كارگري در اين مورد خاطرنشان مي كند: «در اين مورد به مجلس نيز اعتراض خود را اعلام كرديم و مجلس استعلام كرده و جوابيه اي كه لاريجاني (رئيس مجلس) داده، در بندهايي اين اساسنامه را مغاير با قانون عنوان كرده است. اگر خواسته هاي ما اجرايي نشود با همين استنادات به ديوان عدالت اداري شكايت خواهيم كرد.» راي مجلس ارجح بر راي ديوان زماني كه قرار ب
 • حساسيت كار در حوزه تامين اجتماعي و بيمه هاي تامين اجتماعي بايد مدير انتخابي آشنا به ضوابط و شرايط بيمه هاي اجتماعي باشد. برهمين اساس هم در مورد افرادي كه به شوراي عالي تامين اجتماعي راه مي يابند و هم در مورد مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بايد حتماً مدرك تحصيلي اعضا فوق ليسانس به بالا و مرتبط با حوزه بيمه باشد اما مي بينيد مديرعامل كنوني سازمان تامين اجتماعي (كه عضو شوراي عالي تامين اجتماعي نيز هست) دكتراي مكانيك است. حتي مدرك فوق ليسانس وي نيز مديريت انرژي است. در مورد آمدن بذرپاش نيز همين شبهه
 • طبقه بندي اطلاعات
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .