جستجو در پورتال

اخبار/ حداقل حقوق كارمندان دولت تعيين شد
جزئيات افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 1390 كه در نشست روز گذشته هيات دولت تصويب شد از سوي معاونت توسعه مديريت و سرماه انساني رئيس جمهور اعلام شد.
 • ر هيئت وزيران در جلسه مورخه 1390.3.18 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين تصويب نمود: 1- ضريب حقوق سال 1390 اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و قضات به ميزان نه هزار و نهصد و شصت و پنج (9965) ريال تعيين مي‌شود. 2- ضريب حقوق شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري براي 1390 به ميزان هفتصد (700) ريال تعيين مي‌شود. 3- ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (از جمله كارمندان وزار
 • تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي (موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومي) اعم از نقدي يا غير نقدي در چارچوب موافقت‌نامه مبادله شده با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مجاز مي‌باشد. 12- پرداخت فوق العاده اضافه‌كار ساعتي به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب‌نامه با رعايت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا ميزان تعيين شده در بند (11) مصوبه شماره 44585.54017 مورخ 1389.9.3 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چار
 • ون محاسبات عمومي خواهد بود. 13- فوق‌العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين مصوبه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر در مورد مشمولين هر يك از بندهاي اين تصويب‌نامه به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد آن به مأخذ يك صدم حداكثر تا ميزان تعيين شده در بند (12) مصوبه شماره 44585.54170 مورخ 1389.3.9 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه در چارچوب موافقت‌نام
اخبار/ حداقل حقوق كارمندان دولت 341 هزار تومان تعيين شد
خبرگزاري فارس: جزئيات افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 1390 كه در نشست روز گذشته هيات دولت تصويب شد از سوي معاونت توسعه مديريت و سرماه انساني رئيس جمهور اعلام شد.
 • ر هيئت وزيران در جلسه مورخه 1390.3.18 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين تصويب نمود: 1- ضريب حقوق سال 1390 اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و قضات به ميزان نه هزار و نهصد و شصت و پنج (9965) ريال تعيين مي‌شود. 2- ضريب حقوق شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري براي 1390 به ميزان هفتصد (700) ريال تعيين مي‌شود. 3- ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (از جمله كارمندان وزار
 • تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي (موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومي) اعم از نقدي يا غير نقدي در چارچوب موافقت‌نامه مبادله شده با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مجاز مي‌باشد. 12- پرداخت فوق العاده اضافه‌كار ساعتي به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب‌نامه با رعايت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا ميزان تعيين شده در بند (11) مصوبه شماره 44585.54017 مورخ 1389.9.3 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چار
 • ون محاسبات عمومي خواهد بود. 13- فوق‌العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين مصوبه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر در مورد مشمولين هر يك از بندهاي اين تصويب‌نامه به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد آن به مأخذ يك صدم حداكثر تا ميزان تعيين شده در بند (12) مصوبه شماره 44585.54170 مورخ 1389.3.9 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه در چارچوب موافقت‌نام
اخبار/ حداقل حقوق 392هزار توماني كارمندان ابلاغ شد
خبرگزاري فارس: تصويب‌نامه دولت در خصوص ضريب حقوق سال 1391 كارمندان و بازنشستگان دولت از سوي رحيمي معاون اول رئيس جمهوري رسماً ابلاغ شد.
 • ان در جلسه مورخ 24/3/1391 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجساله  پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين تصويب نمود: 1- ضريب حقوق سال 1391 اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و قضات به ميزان يازده هزار و چهار صدو شصت  (11460) ريال تعيين مي شود. 2- ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري براي سال 1391 به ميزان هشتصد و پنج  (805) ريال تعيين مي‌شود. 3- ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت
 • در شهر‌هاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداكثر چهار صد و سي هزار (430.000) ريال،‌مهد كودك براي كارمندان اناث به ازاي هر فرزند زير شش سال ماهانه حداكثر پانصد هزار (500.000) ريال قابل پرداخت است. 14- پرداخت فوق‌العاده اضافه كار ساعتي به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه با رعايت بند (ز) ماده(50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخيص كاركناني كه به اقتضاء شغلي مطابق با بند 9 ماده 68 قانون مديري
 • اهد بود. 15- فوق‌العاده ماموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين مصوبه كه به عنوان مامور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر در مورد مشمول هر يك از بند‌هاي اين تصويب نامه به ماخذ يك بيستم و نسبت به مازاد آن به ماخذ يك پنجاهم و در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت مي باشد. ساير موارد مطابق آيين‌نامه فوق‌العاده روزان
اخبار/ جزئيات كامل ضوابط اجراي بودجه 90
جزئيات ضوابط اجراي بودجه 90 مصوبه هيئت دولت منتشر شد كه براساس آن، استفاده از اعتبارات عمراني براي هزينه‌هاي جاري ممنوع شد.
مقالات/ نقدي بر اصلاح و شيوه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1366 است و اصلاحاتي به صورت كلي در سنوات 1371 و 1380 روي قانون انجام شد.
 • دث شده است. - نبود نظام جامع مالياتي و عدم‌كنترل سازمان امور مالياتي از طريق ساير روش‌ها روي خريدها و فروش‌ها و درآمدها و هزينه‌ها و ... . - نبود كادر مالياتي قوي در سازمان امور مالياتي. - شلوغي بيش از حد حوزه‌هاي مالياتي و نداشتن فرصت كافي ميزان مالياتي براي رسيدگي‌هاي جامع و اصولي. - مشغله بيش از حد مميزان مالياتي - كمبود كادر مالياتي. - ايرادهاي بالا به همراه كلمه توافق در متن قانون و پيشينه گذشتگان باعث رسيدگي‌هاي مالياتي به صورت توافق يا علي‌الراس مي‌شود كه اين كاملا به ضر
 • .. آگاهي خاصي ندارند و بديهي است عدد محاسباتي بالا صحيح نيست. 3 (بسياري از بازنشستگان مالياتي كه به اصلاح قانون پرداخته‌اند، چون خود مشاور بسياري از شركت‌ها هستند و داراي درآمدي قابل‌توجه بوده، اراده قوي براي اصلاح ندارند و ترجيح مي‌دهند با حذف و اضافه يك يا چند كلمه‌اي كار را به سرانجام برسانند. 4) در سه دهه اخير در عمل، همان كادر مالياتي دهه 1350 كه نتوانستند قانون سال 1345 را اجرا كنند مجري تهيه پيش‌نويس بوده‌اند. ج) آيا هر چند سال يك بار بايد قانون ماليات‌ها اصلاح شود؟ تصويب قانو
 • عوارض يادشده حل مي‌شود. مساله جاي تامل بسيار است! - احياي مجدد ماليات اراضي باير (اين قانون هم در اصلاحيه 27/11/1380 به علت اينكه هزينه وصولش از درآمدش بيشتر بود حذف شد، ولي مشخص نيست با چه منطقي دوباره احيا شده است!.) - مساوي كردن نرخ ماليات حقوق بخش دولتي و خصوصي - عملياتي كردن مجدد ماده 169 مكرر (كد اقتصادي)!؟ قدري تامل: آيا واقعا مشكلات مالياتي كشور فقط موارد بالا بوده و با چند اصلاحي پيشنهادي فوق همه چيز مرتفع خواهد شد؟! هـ) نتيجه و پيشنهادات با توجه به توضيحات پيش گفته ن
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • چهارم -نظام اداري ماده50 ـ الف ـ هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري (به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق‌العاده‌هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسري فوق‌العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا حداكثر تا پنجاه درصد (50%) و تعيين عيدي و پاداش ششماهه فقط براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و ت
 • ـ آن دسته از كاركنان دستگاهها كه مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن مي‌شوند. كساني كه تا قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري (1/1/1388) از فوق‌العاده اضافه‌كار آنان كسور بازنشستگي كسر شده است، متناسب با مبلغ كسرشده، در پاداش پايان‌خدمت و حقوق بازنشستگي آنان محاسبه مي‌گردد. در دستگاههايي كه در آنها طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگري در اجراي ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري اجراء شده
 • اموال و سهامي را كه در اجراي اين حكم تملك مي‌نمايند به بخش خصوصي يا تعاوني برابر قوانين و مقررات به نحوي واگذار نمايند كه در هيچ مورد فعاليت سرمايه‌گذاري آنها به صورت بنگاه‌داري نباشد. ماده62 ـ در كليه مواردي كه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به أخذ مجوز اعم از گواهي، پروانه، جواز، استعلام يا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي است، دستگاههاي مذكور موظفند حداكثر مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نوع
مقالات/ رازهاي موفقيت اقتصادي
چگونه انسان‌ها، سرمايه‌ها و ايده‌ها باعث ثروتمند شدن كشورها مي‌شوند
 • نصر اصلي جمعيت و بهره‌وري بنا شده است. 1- جمعيت تعيين مي‌كند يك كشور چه تعداد كارگر خواهد داشت. 2- بهره‌وري يا محصول هر كارگر، تعيين مي‌كند كه هر كارگر چقدر به دست مي‌آورد. محصول كلي را كه يك كشور مي‌تواند با توجه به ميزان نيروي كار و بهره‌وري آن توليد كند، توليد بالقوه و نرخ رشد ظرفيت توليد طي زمان را رشد بالقوه مي‌نامند. پس اگر نيروي كار 1 درصد در سال رشد كند و رشد بهره‌وري آن 5/1 درصد باشد، آنگاه رشد بالقوه 5/2 درصد است. پس يك اقتصاد اين چنين رش
 • كه كارشناسان جمعيت هستند، مي‌گويند شايد چين «نخستين كشوري باشد كه جمعيتش قبل از اينكه ثروتمند شود پير و سالمند مي‌شوند.» نرخ باروري چين كمتر از دو بوده و حدود سال 2015 جمعيت در سن فعاليت آن شروع به كاهش خواهد كرد. سرمايه را اضافه كنيد يك كشور به صرف اينكه تعداد جمعيت زيادي دارد ثروتمند نمي‌شود. به كشور نيجريه نگاه كنيد كه 32 برابر ايرلند جمعيت دارد، اما اقتصادش تقريبا به همان اندازه اقتصاد ايرلند است. دليل اين نابرابري اندازه جمعيت/ اقتصاد اين است كه يك نيجريه&zwn
 • يشتر است. • قانون را حاكم كنيد: رشد اقتصادي نياز به سرمايه‌گذاراني دارد كه بدانند اگر امروز سرمايه‌گذاري كنند، در چند سال بعد پاداش تلاش‌هاي خود را خواهند گرفت. اين نياز به محيطي با قوانين شفاف، دادگاه‌هاي بيطرف و احترام به حقوق مالكيت دارد. لشكر وكلا در آمريكا در يك چشم به هم زدن دادخواست مي‌دهند و هر معامله‌اي را به زبان حقوقي، اما آنچنان سريع تمام مي‌كنند كه از احترام به قوانين حكايت دارد. دولت كوچك بهتر از دولت بزرگ است، اما اندازه دولت اهميت كمتري از
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .