جستجو در پورتال

اخبار/ حداقل حقوق كارمندان دولت تعيين شد
جزئيات افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 1390 كه در نشست روز گذشته هيات دولت تصويب شد از سوي معاونت توسعه مديريت و سرماه انساني رئيس جمهور اعلام شد.
 • ر هيئت وزيران در جلسه مورخه 1390.3.18 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين تصويب نمود: 1- ضريب حقوق سال 1390 اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و قضات به ميزان نه هزار و نهصد و شصت و پنج (9965) ريال تعيين مي‌شود. 2- ضريب حقوق شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري براي 1390 به ميزان هفتصد (700) ريال تعيين مي‌شود. 3- ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (از جمله كارمندان وزار
 • تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي (موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومي) اعم از نقدي يا غير نقدي در چارچوب موافقت‌نامه مبادله شده با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مجاز مي‌باشد. 12- پرداخت فوق العاده اضافه‌كار ساعتي به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب‌نامه با رعايت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا ميزان تعيين شده در بند (11) مصوبه شماره 44585.54017 مورخ 1389.9.3 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چار
 • ون محاسبات عمومي خواهد بود. 13- فوق‌العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين مصوبه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر در مورد مشمولين هر يك از بندهاي اين تصويب‌نامه به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد آن به مأخذ يك صدم حداكثر تا ميزان تعيين شده در بند (12) مصوبه شماره 44585.54170 مورخ 1389.3.9 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه در چارچوب موافقت‌نام
اخبار/ حداقل حقوق كارمندان دولت 341 هزار تومان تعيين شد
خبرگزاري فارس: جزئيات افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 1390 كه در نشست روز گذشته هيات دولت تصويب شد از سوي معاونت توسعه مديريت و سرماه انساني رئيس جمهور اعلام شد.
 • ر هيئت وزيران در جلسه مورخه 1390.3.18 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين تصويب نمود: 1- ضريب حقوق سال 1390 اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و قضات به ميزان نه هزار و نهصد و شصت و پنج (9965) ريال تعيين مي‌شود. 2- ضريب حقوق شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري براي 1390 به ميزان هفتصد (700) ريال تعيين مي‌شود. 3- ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (از جمله كارمندان وزار
 • تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي (موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومي) اعم از نقدي يا غير نقدي در چارچوب موافقت‌نامه مبادله شده با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مجاز مي‌باشد. 12- پرداخت فوق العاده اضافه‌كار ساعتي به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب‌نامه با رعايت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا ميزان تعيين شده در بند (11) مصوبه شماره 44585.54017 مورخ 1389.9.3 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چار
 • ون محاسبات عمومي خواهد بود. 13- فوق‌العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين مصوبه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر در مورد مشمولين هر يك از بندهاي اين تصويب‌نامه به مأخذ يك بيستم و نسبت به مازاد آن به مأخذ يك صدم حداكثر تا ميزان تعيين شده در بند (12) مصوبه شماره 44585.54170 مورخ 1389.3.9 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه در چارچوب موافقت‌نام
اخبار/ حداقل حقوق 392هزار توماني كارمندان ابلاغ شد
خبرگزاري فارس: تصويب‌نامه دولت در خصوص ضريب حقوق سال 1391 كارمندان و بازنشستگان دولت از سوي رحيمي معاون اول رئيس جمهوري رسماً ابلاغ شد.
 • ان در جلسه مورخ 24/3/1391 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجساله  پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين تصويب نمود: 1- ضريب حقوق سال 1391 اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و قضات به ميزان يازده هزار و چهار صدو شصت  (11460) ريال تعيين مي شود. 2- ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري براي سال 1391 به ميزان هشتصد و پنج  (805) ريال تعيين مي‌شود. 3- ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت
 • در شهر‌هاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداكثر چهار صد و سي هزار (430.000) ريال،‌مهد كودك براي كارمندان اناث به ازاي هر فرزند زير شش سال ماهانه حداكثر پانصد هزار (500.000) ريال قابل پرداخت است. 14- پرداخت فوق‌العاده اضافه كار ساعتي به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه با رعايت بند (ز) ماده(50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخيص كاركناني كه به اقتضاء شغلي مطابق با بند 9 ماده 68 قانون مديري
 • اهد بود. 15- فوق‌العاده ماموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين مصوبه كه به عنوان مامور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا ميزان حداقل حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر در مورد مشمول هر يك از بند‌هاي اين تصويب نامه به ماخذ يك بيستم و نسبت به مازاد آن به ماخذ يك پنجاهم و در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت مي باشد. ساير موارد مطابق آيين‌نامه فوق‌العاده روزان
اخبار/ جزئيات كامل ضوابط اجراي بودجه 90
جزئيات ضوابط اجراي بودجه 90 مصوبه هيئت دولت منتشر شد كه براساس آن، استفاده از اعتبارات عمراني براي هزينه‌هاي جاري ممنوع شد.
مقالات/ نقدي بر اصلاح و شيوه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1366 است و اصلاحاتي به صورت كلي در سنوات 1371 و 1380 روي قانون انجام شد.
 • دث شده است. - نبود نظام جامع مالياتي و عدم‌كنترل سازمان امور مالياتي از طريق ساير روش‌ها روي خريدها و فروش‌ها و درآمدها و هزينه‌ها و ... . - نبود كادر مالياتي قوي در سازمان امور مالياتي. - شلوغي بيش از حد حوزه‌هاي مالياتي و نداشتن فرصت كافي ميزان مالياتي براي رسيدگي‌هاي جامع و اصولي. - مشغله بيش از حد مميزان مالياتي - كمبود كادر مالياتي. - ايرادهاي بالا به همراه كلمه توافق در متن قانون و پيشينه گذشتگان باعث رسيدگي‌هاي مالياتي به صورت توافق يا علي‌الراس مي‌شود كه اين كاملا به ضر
 • .. آگاهي خاصي ندارند و بديهي است عدد محاسباتي بالا صحيح نيست. 3 (بسياري از بازنشستگان مالياتي كه به اصلاح قانون پرداخته‌اند، چون خود مشاور بسياري از شركت‌ها هستند و داراي درآمدي قابل‌توجه بوده، اراده قوي براي اصلاح ندارند و ترجيح مي‌دهند با حذف و اضافه يك يا چند كلمه‌اي كار را به سرانجام برسانند. 4) در سه دهه اخير در عمل، همان كادر مالياتي دهه 1350 كه نتوانستند قانون سال 1345 را اجرا كنند مجري تهيه پيش‌نويس بوده‌اند. ج) آيا هر چند سال يك بار بايد قانون ماليات‌ها اصلاح شود؟ تصويب قانو
 • عوارض يادشده حل مي‌شود. مساله جاي تامل بسيار است! - احياي مجدد ماليات اراضي باير (اين قانون هم در اصلاحيه 27/11/1380 به علت اينكه هزينه وصولش از درآمدش بيشتر بود حذف شد، ولي مشخص نيست با چه منطقي دوباره احيا شده است!.) - مساوي كردن نرخ ماليات حقوق بخش دولتي و خصوصي - عملياتي كردن مجدد ماده 169 مكرر (كد اقتصادي)!؟ قدري تامل: آيا واقعا مشكلات مالياتي كشور فقط موارد بالا بوده و با چند اصلاحي پيشنهادي فوق همه چيز مرتفع خواهد شد؟! هـ) نتيجه و پيشنهادات با توجه به توضيحات پيش گفته ن
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • چهارم -نظام اداري ماده50 ـ الف ـ هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري (به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق‌العاده‌هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسري فوق‌العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا حداكثر تا پنجاه درصد (50%) و تعيين عيدي و پاداش ششماهه فقط براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و ت
 • ـ آن دسته از كاركنان دستگاهها كه مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن مي‌شوند. كساني كه تا قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري (1/1/1388) از فوق‌العاده اضافه‌كار آنان كسور بازنشستگي كسر شده است، متناسب با مبلغ كسرشده، در پاداش پايان‌خدمت و حقوق بازنشستگي آنان محاسبه مي‌گردد. در دستگاههايي كه در آنها طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگري در اجراي ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري اجراء شده
 • اموال و سهامي را كه در اجراي اين حكم تملك مي‌نمايند به بخش خصوصي يا تعاوني برابر قوانين و مقررات به نحوي واگذار نمايند كه در هيچ مورد فعاليت سرمايه‌گذاري آنها به صورت بنگاه‌داري نباشد. ماده62 ـ در كليه مواردي كه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به أخذ مجوز اعم از گواهي، پروانه، جواز، استعلام يا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي است، دستگاههاي مذكور موظفند حداكثر مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نوع
مقالات/ رازهاي موفقيت اقتصادي
چگونه انسان‌ها، سرمايه‌ها و ايده‌ها باعث ثروتمند شدن كشورها مي‌شوند
 • نصر اصلي جمعيت و بهره‌وري بنا شده است. 1- جمعيت تعيين مي‌كند يك كشور چه تعداد كارگر خواهد داشت. 2- بهره‌وري يا محصول هر كارگر، تعيين مي‌كند كه هر كارگر چقدر به دست مي‌آورد. محصول كلي را كه يك كشور مي‌تواند با توجه به ميزان نيروي كار و بهره‌وري آن توليد كند، توليد بالقوه و نرخ رشد ظرفيت توليد طي زمان را رشد بالقوه مي‌نامند. پس اگر نيروي كار 1 درصد در سال رشد كند و رشد بهره‌وري آن 5/1 درصد باشد، آنگاه رشد بالقوه 5/2 درصد است. پس يك اقتصاد اين چنين رش
 • كه كارشناسان جمعيت هستند، مي‌گويند شايد چين «نخستين كشوري باشد كه جمعيتش قبل از اينكه ثروتمند شود پير و سالمند مي‌شوند.» نرخ باروري چين كمتر از دو بوده و حدود سال 2015 جمعيت در سن فعاليت آن شروع به كاهش خواهد كرد. سرمايه را اضافه كنيد يك كشور به صرف اينكه تعداد جمعيت زيادي دارد ثروتمند نمي‌شود. به كشور نيجريه نگاه كنيد كه 32 برابر ايرلند جمعيت دارد، اما اقتصادش تقريبا به همان اندازه اقتصاد ايرلند است. دليل اين نابرابري اندازه جمعيت/ اقتصاد اين است كه يك نيجريه&zwn
 • يشتر است. • قانون را حاكم كنيد: رشد اقتصادي نياز به سرمايه‌گذاراني دارد كه بدانند اگر امروز سرمايه‌گذاري كنند، در چند سال بعد پاداش تلاش‌هاي خود را خواهند گرفت. اين نياز به محيطي با قوانين شفاف، دادگاه‌هاي بيطرف و احترام به حقوق مالكيت دارد. لشكر وكلا در آمريكا در يك چشم به هم زدن دادخواست مي‌دهند و هر معامله‌اي را به زبان حقوقي، اما آنچنان سريع تمام مي‌كنند كه از احترام به قوانين حكايت دارد. دولت كوچك بهتر از دولت بزرگ است، اما اندازه دولت اهميت كمتري از
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  باسلام خدمت شما سوال من اين است كه اگر بخواهم موضوع ثبتي يك شركت را تغيير دهم بايد چه مراحلي را انجام دهم با تشكر از راهنمايي شما


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام خدمت شما بنده به همراه يكي از دوستانم سال گذشته شركتي با مسئوليت محدود ثبت كردم كه سهم هر كدام 50 درصد است ولي حق امضاءو تعهدات مالي برعهده مديرعامل يعني شريكم هست . پس از گذشت مدتي موفق شدم


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  سلام. آيا بدون مدرك تحصيلي و با مدرك فني و حرفه اي مي توان شركت داده پردازي ثبت كرد؟ در كل براي كسي كه مدرك مرتبط ندارد چه راه حلي پيشنهاد ميكنيد؟ با تشكر


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  منظور من ، يك گروه يا تيم بود تشگيل گروه برنامه نويسي و ساخت نرم افزار هم مجوز لازم داره ؟


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام.با توجه به اينكه شركت در سال قبل هزينه پرداختي حقوق را كامل شناسايي نكرده و در دفاتر اظهارنامه مالياتي ثبت نگرديده است. تكليف چيست؟.(عدم شناسايي بابت ارسال ليست جريمه بيمه با توجه به بازرسي انجام


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام و عرض ادب ، جناب دكتر يه سوال در حوضه ثبت شركت نرم افزاري دارم ، براي ثبت شركت نرم افزاري ، ادارات ثبت ميگن كه بايد مجوز داشته باشم ، ولي براي سخت افزاري خير ميخوام بدونم اگر من سخت افزاري


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام چگونگي محاسبه شبكاري و شيفت كاري در محاسبه حقوق و دستمزد، لطفا براي من توضيح دهيد با تشكر


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام خدمت جناب آقاي خوش بين در خصوص تكاليف مالياتي ميخواستم بدانم شركتي كه در سال 1391 تاسيس شده و تا كنون تكاليف مالياتي خود را انجام نداده به چه صورت بايد عمل كند؟ يادآور ميشود كه اين شركت در طو


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  با سلام و عرض وقت بخير خدمت شما همكار گرامي جهت تهيه نرم افزار حسابداري مالي براي موسسات حسابداري ( شركت هاي پيمانكاري ، بازرگاني ، صنعتي و غيره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانوني ) ميخواستم از شم


  عبداله لطفي ( بيمه (غير از تأمين اجتماعي) - روابط عمومي و بازاريابي )
  سلام به نظر شما در حال حاظر كدام يك از بيمه ها، شرايط بهتري براي بيمه عمر افرادقائل اند


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  با سلام اگر شركتي چكهايي را هزينه كرده باشد با تاريخ هاي متعدد و شركت مشغول به كارهاي انحلال باشد ،سوالات زير را لطفاً پاسخ دهيد.؟ 1/آيا در صورت برگشت خوردن چك ها صاحبين امضا مسئول هستند و حسابهاي


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  سلام من دانشجوي ارشد حسابداري هستم مي خواستم ببينم امكانش هست در زمينه انتخاب موضوع پايان نامه بهم كمك كنيد من دوس دارم در زمينه شركت هايي كه هم سيستم واقعي دارند و مالياتي كار كنم ولي دقيقا نمي دونم


  احمد نورمحمدي  ( راهبري سيستم هاي مالي و عمومي حسابداري )
  باسلام واحترام من فريبا نصيري حسابدار يك شركت كود وسم هستم كه مجوز وپروانه داره ولي فرار مالياتي داره واصلا اضهارنامه پرنكرديم وهمچنين ارزش افزوده...وازآبان سال گذشته دراين شركت مشغول به كارهستم كه ب


  رضا لطفي ( مديريت و برنامه ريزي )
  با سلام اينجانب در رشته مديريت بازرگاني مشغول به تحصيل هستم اينده شغلي در اين رشته چگونه است و براي موفقيت در اين رشته و ادامه تحصيل در خارج از كشور چه پيشنهادي داريد ايا اين رشته در خارج از كشور مي


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  جناب دكر باسلام : شركت خودروي خريداري شده در9سال پيش راقصد فروش دارد كه 90درصد قيمت خودرو ذخيره استهلاك محاسبه شده. و خودرو جديدي را باقيمت بالاتر بشكل جايگزين خريداري نموده .باتوجه به اينكه قيمت فروش


  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .