جستجو در پورتال

مقالات/ حسابداري منابع انساني، تجويزي يا توصيفي ؟
مسايل نظري، انگيزه پژوهشهاي بنيادي است و در نهايت ساخت نظري رشته‌هاي علمي را پي مي‌نهد. از آن جهت كه ممكن است تصور شود كه تحقيقات كاربردي، ماهيتاً كاري علمي و پژوهشهاي بنيادي ماهيتا‍ غير علمي است، بايد به بيان نكاتي در اين تصور باطل پرداخت .
 • يلي به وابستگي شديد به يكي از نگرشها (اثبات گرايي يا پديدار شناسي) ندارند و افراط گرايي بين اين دو نگرش را رد مي كنند. اجتناب از افراط گرايي در تحقيق مديريت بسيار صحيح و مناسب است به خصوص، جايي كه نگرش و عرف برگزيده گسترش پيدا كرده است. بحث اصلي اين مقاله آن است كه، نگرش برگزيده بايد به اندازه كافي وسيع باشد تا شامل نظريه اصلي تجويزي گردد اما، آزمون و توسعه چنين نظريه اي مشكلات خاص خود را دارد. در نهايت، آيا اين محتوا، نظريه اصلي تجويزي است؟ و چرا توسعه و گسترش آن مشكل آفرين است؟ چنين نظريه اي
 • ي اقتصادي را دنبال مي كنند، بيشتر براساس نظريه تجويزي شكل مي گيرد. از اين ديدگاه، ممكن است رفتار واقعي مديريت منحرف و يا گمراه كننده به نظر برسد. شكل نگرش تجويزي، ابزار منطقي اصلاح يا جبران اين نقاط ضعف است. يك مثال از نظريه واقعي تجويزي، ارتباط آن حسابداري منابع انساني است. در اين جا، نظريه پردازان الگوهايي درباره چگونگي ارزشگذاري كاركنان در واژه هاي مالي توسط مديران مطرح كرده اند. به هر ترتيب، در نبود مديران، پذيرفتن چنين الگوهايي براي تعيين ميزان اعتمادپذيري، اعتبارپذيري يا مطبلوبيت پذيري آن
 • به عنوان مبنايي براي محاسبه ارزش پولي كاركنان پيشنهاد مي شوند. البته، تجديد نظرهايي در مورد اين الگوها به عمل آمده است. به طور خلاصه، الگوهاي حسابداري منابع انساني كه با نگرش اصلي پذيرفته شده اند، به شرح زير است: 1. الگوهاي ارزش اقتصاي 2. الگوهاي بهاي تمام شده تاريخي 3. الگوهاي هزينه جايگزيني 4. الگوهاي ارزشگذاري پاداشهاي تصادفي 5. الگوهاي كل سازمان 6. الگوي مزايده هر يك از اين الگوها نه تنها يك نگرش متفاوت ارائه مي نمايد بلكه ، مكانيزم متفاوتي را نيز براي محاسبه ارزش كاركنان در سازم
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ آموزش حسابداري مديريت: ديروز، امروز، و فردا
مردمان جنوب امريكا براي ضبط معاملات تجاري خود از طنابهاي گره‏زده استفاده مي‏كردند. مصريها براي نگهداري سوابق، سفال را برگزيده بودند، و تجار ونيزي حسابداراني اجير مي‌كردند كه دفترهاي حساب زيبا مي‏نوشتند. از گره طناب، لوحهاي سفالين و دفترهاي زيبا تا صفحات كامپيوتر، حسابداران و مدرسان حسابداري، راهي طولاني پيموده‏اند.
 • ن مي‏توانند تنها ظرف چند ساعت به تهيه و بازنگري در بودجه بپردازند. در سالهاي 1960 مدرسان حسابداري مديريت در استفاده از گچ و تخته سياه مهارت داشتند، اما امروز آنها بايد طرز كاربرد نرم‌افزارهاي مختلف، تصاوير گرافيكي و ويدئو را در كلاس درس بدانند. اين مقاله با نگاهي به برخي از تغييرات اقتصاد امريكا طي قرن گذشته، آغاز مي‏شود تا اثرات اين تغييرات را بر حسابداري مديريت نشان دهد. سپس به بررسي تغييرِ تأكيد اوليه كتابهاي حسابداري مديريت از حسابداري بهاي تمام شده و گزارشگري مالي به تصميمگيري و كنترل مدير
 • هد. سپس به بررسي تغييرِ تأكيد اوليه كتابهاي حسابداري مديريت از حسابداري بهاي تمام شده و گزارشگري مالي به تصميمگيري و كنترل مديريتي، مي‏پردازد. تغييرات ياد شده به‏طور مختصر براساس تاريخ ارائه مي‏شود و مقاله با توجه به ادامه تغيير موضوعات مختلفي كه با حسابداري مديريت سروكار دارد، در مورد آنچه تصور مي‏شود مدرسان حسابداري مديريت در آينده انجام خواهند داد، پايان مي‏يابد.   دنياي در حال تغيير حسابداري مديريت تغييرات در اقتصاد امريكا منشاء بسياري از تغييرات در نحوة تدريس و عمل حسابداري بهاي تمام شد
 • اند، در حالي كه در بخشهاي غيرتوليدي به طور عمده افزايش يافت. در سال 1948 تعداد افرادي كه در خارج از بخش توليدي كار مي‏كردند، تقريبا سه (8/2) برابر تعداد شاغلان بخش توليدي بود. اما در سال 1999 اين نسبت به بيش از شش (5/6) برابر رسيد.   تغييرات در كتابهاي درسي حسابداري بهاي تمام شده در روزهاي اوليه با امروز بسيار متفاوت است. در كتابهاي گذشته به موضوعاتي چون تهيه و ارائه اطلاعات برپايه جزئيات مواد، دستمزد، سربار و گزارشهاي توليد، گردآوري و اثبات مخارج، كنترل و مقايسه مخارج (Nicholson and Rohrbach
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ محافظه كاري در حسابداري
محققان تا كنون تعاريف گوناگوني از محافظه كاري حسابداري ارائه داده اند ، برخي از آنها مانند باسو (Basu,1997) محافظه كاري حسابداري را اينچنين تعريف كرده است " روشي كه طبق آن ، در واكنش به اخبار بد ، شناسايي عايدات و خالص دارايي ها كاهش مي يابد و اين در حالي است كه ،
 • ASB)، محافظه كاري را در سلسله مراتب خصوصيات كيفي اطلاعات واردساخته است · بيانيه مشترك IASB و FASB [5] در سال 2006 ميلادي هيأت بين المللي استانداردهاي حسابداري (IASB) و هيأت استانداردهاي حسابداري مالي آمريكا(FASB) مقاله مشترك مباحثي خود را در زمينه چارچوب نظري گزارشگري مالي را منتشر كرد. هدف از اين مقاله ي مباحثي، نزديك كردن چارچوب نظريFASB وIASB مي باشد. اين مقاله مشترك در دو بخش شامل(الف)هدف گزارشگري مالي و(ب) ويژگيهاي كيفي گزارشگري مالي ارائه شده است. طبق
 • ل بودن[12]و بي طرفي[13] بي طرفي كه يكي از خصوصيات ارائه منصفانه اطلاعات مالي، از نظركميته مشترك مي باشد،و عبارت است از عدم تمايل به تشخيص قبل از موعد وقايع و يا انگيزه اتخاذ رفتار بخصوص در مقابل آنها. كميته مشترك در مقاله مباحثي خود،محافظه كاري حسابداري را از ويژگيهاي كيفي گزارشگري مالي خارج كرده است و به نظر ميرسد كه دليل اين امر مغايرتي است كه بين محافظه كاري حسابداري و بي طرفي وجود دارد. IASB در اگوست سال 2007 در ارائه ارزش منصفانه [14](تعاريف و نحوه اندازه گيري ارزش منصفانه)در بند 9 ا
 • ظه كاري سرمايه گذاران متوسط را در وضعيت نامساعد قرار مي دهد و فرصت هاي ممتاز را در اختيار درون سازماني ها مي گذارد. نفي اصول حسابداري : استرلينگ مي گويد، هر گاه محافظه كاري با يك اصل حسابداري تضاد داشته باشد به آن چيره مي شود. به عنوان مثال، اصل بهاي تمام شده تاريخي( در مقابل اقل بهاي تمام شده يا بازار )، شناخت درآمد بر مبناي فروش( در مقابل مبناي اقساطي شناخت درآمد )اصل تطابق( در مقابل به هزينه منظور كردن مخارج تحقيق و توسعه ) اصل ثبات رويه ( در مقابل تغيير از بهاي تمام شده به قاعده اقل بهاي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ارزيابي اثربخشي استانداردهاي حسابداري ايران
به‌رغم آنكه علم حسابداري مبتني بر علوم فني و مهندسي است، در زمره علوم انساني قرار مي‌گيرد، زيرا استانداردهاي حسابداري كه محصول نهايي علم حسابداري است، همچون ساير علوم انساني بايد پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد.
مقالات/ چالشهاي حسابداري اسلامي در ايران
مباحث مربوط به حسابداري اسلامي چندي است كه در بين كشورهاي اسلامي رواج يافته وعلي الخصوص ريشه هاي ان را بايد در مباحث بانكداري اسلامي وعقود اسلامي جست .علي ايحا ل اينكه رسيدن به اين مقصود توهم است يا يك واقعيت آينده بيان واقع بينانه اي است از انچه كه بر سر اين مباحث خواهد امد.به هر حال كشورهاي اسلامي بدشان نمي آيد كه موضوعات گوناگون را اسلاميزه كنند
 • ريم شايد كاربرد پيدا كند.هر چند ذكر اين نكته ضروري است كه آوردن پسوند اسلامي به خودي خود علم حسابداري نيست ولي مي تواند به مفهوم شاخه اي از اين علم به منظور اشتباه نشدن با ساير تخصص هاي موجود در اين علم كه گزاره هاي منحصر به فرد خود را دارد تلقي شود.مقاله ذيل توصيفي مختصر ومفيد به قلم دكتر موسي بزرگ اصل است در اين خصوص . چالشهاي حسابداري اسلامي در ايران مقدمه در محافل دانشگاهي و مراجع حرفه اي كشورهاي مسلمان مدتي است كه بحث حسابداري اسلامي مطرح و در اين زمينه سمينارهايي نيز برگزار شده است.
 • چالشهاي حسابداري اسلامي در ايران مقدمه در محافل دانشگاهي و مراجع حرفه اي كشورهاي مسلمان مدتي است كه بحث حسابداري اسلامي مطرح و در اين زمينه سمينارهايي نيز برگزار شده است. گروهي از حسابداران مسلمان معتقدند بنابه ملاحظات جهان بيني اسلامي و غربي، حسابداري سنتي كه مبتني بر جهان بيني غربي است نمي تواند پاسخگوي تأمين نيازهاي گزارشگري مالي در كشورهاي اسلامي باشد. لذا حسابداران مسلمان بايد در كشورهاي اسلامي تعريفي از حسابداري اسلامي ارائه كنند و با تبيين اهداف و خصوصيات حسابداري اسلامي، الزامات گز
 • ريال وجه نقد و معادل وجه نقد 392، 554، 204 حسابهاي دريافتني (خالص) 216، 234، 428 تأمين مالي مضاربه 000، 000، 20
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مفاهيم ارزش و ازرشگذاري در اقتصاد و حسابداري
مفهوم ارزش برخلا‌ف آنچه ابتدا به‌نظر مي‌رسد چندان ساده نيست. اين مفهوم كه در اقتصاد و حسابداري ‏كاربرد وسيعي يافته به عوامل مختلفي بستگي دارد. در اين مقاله تلا‌ش شده است ابتدا پس از ارائه ‏تعريفهايي درباره ارزش، زمينه‌هاي كاربرد ارزش در اقتصاد و حسابداري و رابطه ارزش با مفاهيم مهم و ‏اساسي همچون سرمايه، سود، قيمت و بهاي تمام شده بررسي شود. سپس مفاهيم مختلف درباره ‏ارزش اقتصادي ارائه گردد و رابطه بين انواع مختلف ارزش مورد بحث قرار گيرد. پس از آن، ارزشيابي و ‏مباحث نظري و محدوديتهاي آن تحليل شود و مباني اندازه‌گيري در حسابداري كه با توجه به مفاهيم ‏اقتصادي مربوط به ارزش و ارزشيابي صورت مي‌گيرد، بررسي شود‏‎.‎
 • h مترجم: چكيده: مفهوم ارزش برخلا‌ف آنچه ابتدا به‌نظر مي‌رسد چندان ساده نيست. اين مفهوم كه در اقتصاد و حسابداري ‏كاربرد وسيعي يافته به عوامل مختلفي بستگي دارد. در اين مقاله تلا‌ش شده است ابتدا پس از ارائه ‏تعريفهايي درباره ارزش، زمينه‌هاي كاربرد ارزش در اقتصاد و حسابداري و رابطه ارزش با مفاهيم مهم و ‏اساسي همچون سرمايه، سود، قيمت و بهاي تمام شده بررسي شود. سپس مفاهيم مختلف درباره ‏ارزش اقتصادي ارائه گردد و رابطه ب
 • فاهيم مهم و ‏اساسي همچون سرمايه، سود، قيمت و بهاي تمام شده بررسي شود. سپس مفاهيم مختلف درباره ‏ارزش اقتصادي ارائه گردد و رابطه بين انواع مختلف ارزش مورد بحث قرار گيرد. پس از آن، ارزشيابي و ‏مباحث نظري و محدوديتهاي آن تحليل شود و مباني اندازه‌گيري در حسابداري كه با توجه به مفاهيم ‏اقتصادي مربوط به ارزش و ارزشيابي صورت مي‌گيرد، بررسي شود‏‎.‎ مفاهيم ارزش و ازرشگذاري در اقتصاد و حسابداري همكنشيهاي اقتصاد و حسابداري اقتصاد از جمله رشته هاي اساسي علوم اجتماعي است ك
 • تجديد ارزيابي و مبادلا ت يكطرفه بنگاه. تغييرات در داراييها به دو صورت توليد و يا دادوستد صورت مي گيرد. از ديدگاه عمليات حسابداري، به طور معمول تغيير در ارزيابي در نقطه فروش تحقق مي يابد. براي مثال، موجوديها تا لحظه فروش با استفاده از يكي از روشهاي بهاي تمام شده تاريخي ارزيابي مي شوند و در لحظه فروش است كه اين ارزيابي اوليه به قيمت فروش تغيير داده مي شود. در لحظه فروش يا به عبارت ديگر، در معامله داراييها دو تغيير انجام مي گيرد كه عبارتند از: تغيير يكي از مقادير آن و افزايش در ارزشهاي مربوط به آ
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تبيين شرايط به‌كارگيري روش مجاز جايگزين «تسعير بدهي‌هاي‌ ارزي»
ترديدي نيست كه چالش‌هاي ارزي كنوني كشور، تبلور يافته از شرايط اقتصادي و اجتماعي جاري است. اين در حالي است كه شرايط اقتصادي و اجتماعي فعلي، در قالب نوسانات صعودي نرخ ارز در ايران به استثناي دو عنصر آورده و ستانده صاحبان سرمايه، پنج عنصر ديگر صورت‌‌‌‌هاي مالي را از همه ابعاد (تهيه، حسابرسي و استفاده از صورت‌هاي مالي) به شدت تحت‌ تاثير قرار داده است.
 • مين نويسنده. (11تير1390). «ارزيابي اثر بخشي استانداردهاي حسابداري ايران». دنياي اقتصاد، سال نهم، ش2396] قدر مسلم از مهم‌ترين عوامل موثر در به‌كارگيري و رعايت استاندارد‌ها نيز قلمداد مي‌شود.بر پايه استدلال بالا، در اين مقاله كوشش شده تا نحوه شناخت تفاوت‌‌‌هاي تسعير بدهي‌هاي ارزي، بر اساس رويه جايگزين مجاز شده در استاندارد حسابداري شماره 16ـ تسعير ارز [2- كميته تدوين استانداردهاي حسابداري. (1388). استاندارد‌هاي حسابداري. سازمان حسابرسي] تبيي
 • wnj;هاي حسابداري. سازمان حسابرسي] تبيين و تبعات آن، مورد بررسي قرار گيرد.در راستاي تبيين موضوع مورد نظر، به سوالات مطرح شده در مقاله‌اي كه به تازگي در همين روزنامه منتشر شده است [3- شهداد فرد، وفادار. (14دي1390). «چالش ارزي، استانداردهاي حسابداري، صورت‌هاي مالي و سازمان حسابرسي.»]، پاسخ داده مي‌شود. خاطرنشان مي‌‌شود، در مقاله مزبور پرسش‌هاي زير مطرح شده است: 1ـ در شرايط كنوني، آيا نرخ تسعير بايد نرخ رسمي يا نرخ بازار آزاد ارز باشد؟ 2- آيا افزايش تقريب
 • در غير اين صورت به دليل اينكه فرآيند شناخت طولاني مي‌شود، اندازه‌گيري ارزش دفتري دارايي به گونه‌اي اتكا پذير، در عمل ناممكن به نظر مي‌رسد. 2ـ چنانچه تفاوت‌هاي ناشي از تسعير بدهي‌هاي ارزي را با فرض پيروي از مفاهيم نظام بهاي تمام شده تاريخي، سرمايه‌اي تلقي كنيم، بايد در نظر داشته باشيم كه نظام بهاي تمام شده تاريخي مبتني بر دو خاصيت مهم است. خاصيت اول مبتني بودن آن بر معاملات است و خاصيت دوم اين است كه بهاي تمام شده تاريخي بيانگر ارزش جاري در زمان تحصيل است (بند
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تورم، حسابداري تورمي و موانع اجراي آن در ايران
فارغ از تعاريف ايدئولوژيك نگرش‌هاي راست و چپ كه در جهت دقت بخشي به تعاريف تورم و توجيه سياسي تفكر مربوطه صورت مي‌گيرد، تورم عبارت از فزوني پول تزريق شده به سيستم اقتصادي و در گردش يك كشور در يك دوره مشخص بر رشد توليد ناخالص ملي آن كشور در همان دوره است كه نتيجه آن متورم شدن قيمت‌ها است.
مقالات/ ‏ استاندارد حسابداري سرمايه گذاريها: آثار اقتصادي و ‏تامين هدفهاي گزارشگري مالي
در ماه آوريل سال 1971 هيئت مديره انجمن حسابداران رسمي امريكا(AICPA) براي تدوين چارچوب نظري حسابداري دو گروه تحقيق تعيين كرد كه يكي از آن دو به نام كميته تروبلاد(Trueblood) ، ماموريت يافت كه هدفهاي گزارشگري مالي را تدوين كند.
 • قل تبديل شود و ابتدا تقسيم سود نقدي و سپس افزايش سرمايه به صورت جداگانه ملاك عمل قرار گيرد، اين وضعيت موجب آن مي شود كه شركت سرمايه گذار قادر به ثبت درامد حاصل از سود سهام تقسيمي گردد و اين دقيقاً برخلاف برخي از هدفهاي گزارشگري مالي است كه در ابتداي مقاله مطرح شد. در اين وضعيت اجازه داده شده است كه با محتواي يگانه، به دليل تفاوت در شكل، دو نوع ثبت حسابداري مختلف انجام شود كه منجربه شناسايي درامد در يكي و شناسايي نكردن درامد در ديگري براي سرمايه گذار شود. آثار سود تحصيل شده توسط شركت سرمايه پذي
 • ه است كه با محتواي يگانه، به دليل تفاوت در شكل، دو نوع ثبت حسابداري مختلف انجام شود كه منجربه شناسايي درامد در يكي و شناسايي نكردن درامد در ديگري براي سرمايه گذار شود. آثار سود تحصيل شده توسط شركت سرمايه پذير در قيمت سهام براساس بند 30 استاندارد حسابداري شماره 3 تحت عنوان <درامد عملياتي> سود سهام حاصل از سرمايه گذاريهايي كه به روش ارزش ويژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دريافت توسط سهامدار، به استثناي سود سهام حاصل از سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي به عنوان درامد عملياتي شناسايي م
 • : “درامد عملياتي مرتبط با سود سهام در زمان احراز دريافت توسط سهامدار شناسايي مي شود. در برخي شرايط، مثلاً در مواردي كه سود سهام از محل اندوخته ها يا سود انباشته مصوب پيش از تحصيل سرمايه گذاري اعلام مي شود، اين گونه مبالغ معرف بازيافت بخشي از بهاي تمام شده سرمايه گذاري است و درامد محسوب نمي شود. به بيان ديگر، بهاي تمام شده سرمايه گذاري تنها هنگامي با سود سهام دريافتي يا دريافتني كاهش داده مي شود كه سود سهام مزبور مازاد بر سهم شركت سرمايه گذار از سودهاي مصوب شركت سرمايه پذير پس ازتحصيل سرم
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ فروش وثايق تمليكي، ابزاري براي مديريت سود در بانك‌ها
در اين مقاله قصد داريم يكي از نحوه عمل‌ها و تكنيك‌هاي مديريت سود در بانك‌ها را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم. اين نحوه عمل كه در صنايع بانكداري در سطح بين‌الملل بسيار رايج است، زمانبندي فروش وثايق تمليكي و سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي خصوصي (شركت‌هايي كه سهام آنها به طور عمومي معامله نمي‌شود) است.
 • دنياي اقتصاد تاريخ انتشار: 1389-11-10 نويسنده: عليرضا شهرياري مترجم: چكيده: در اين مقاله قصد داريم يكي از نحوه عمل‌ها و تكنيك‌هاي مديريت سود در بانك‌ها را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم. اين نحوه عمل كه در صنايع بانكداري در سطح بين‌الملل بسيار رايج است، زمانبندي فروش وثايق تمليكي و سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي خصوصي (شركت‌هايي كه سهام آن
 • حث، لازم به توضيح است كه مديريت سود اشاره شده در اين مقاله جنبه‌اي از مديريت سود مي‌باشد كه از طريق دستكاري فعاليت‌هاي واقعي صورت مي‌گيرد. فرض اساسي نوشته حاضر اين است كه مديريت سود صرفا از طريق راه‌هاي قانوني و استانداردهاي حسابداري صورت مي‌گيرد. اين نوع از مديريت سود، از برخي تكنيك‌هاي ديگر، نظير هموارسازي سود يا دستكاري استانداردهاي حسابداري كه منجر به گزارشگري مالي متقلبانه مي‌شوند متفاوت است. در طول دو دهه گذشته در صنعت بانكداري در سطح بين‌المل
 • زش بازار يك دارايي به ميزان با اهميتي بالاتر از ارزش دفتري باشد، ذخيره پنهاني از ارزش وجود دارد كه مي‌تواند هنگام فروش دارايي آشكار شود. نحوه عمل زمانبندي انتخابي فروش دارايي‌هاي واقعي (يا دارايي‌هاي غير مالي) بر اساس دو فرض است: الف) بهاي تمام شده تاريخي، اصلي است كه سيستم‌هاي گزارشگري مالي بانكي بر اساس آن قرار گرفته است، ب) حداقل سرمايه الزامي معين شده است و در قالب متغيرهاي حسابداري به جاي متغيرهاي اقتصادي تعريف شده است. اصول پذيرفته شده حسابداري شناسايي، اندازه‌گيري
 • طبقه بندي اطلاعاتحسابداري منابع انساني, تجويزي يا توصيفي , منابع انساني, ارزش اقتصاي, جايگزيني, بهاي تمام شده, حسابداري مديريت, بهاي تمام شده, گزارشگري مالي, كنترل مديريتي, مواد, دستمزد, سربار, هزينه‏يابي مستقيم, هزينه‏يابي جذبي, حسابداري رفتاري , محافظه كاري در حسابداري, محافظه كاري, حسابداري , خالص دارايي , سود در مقابل زيان , سودهاي آتي, بدبيني وخوش بيني , شاخص هاي حسابداري , عملكرد مديريت , ارزيابي اثربخشي استانداردهاي حسابداري ايران , حسابداري اسلامي, بهاي تاريخي, بهاي جاري, اسلام, قرآن وشريعت اسلامي, استانداردهاي حسابداري اسلامي, بانكداري اسلامي, گزارشگري مالي اسلامي, ارزش, مفاهيم ارزش, ارزش بازار, ارزش بازيافتني, ارزش جايگزيني, ارزش اقتصادي, ارزش خريد وفروش, ارزش تاريخي, بهاي تاريخي, تبيين شرايط به‌كارگيري روش مجاز جايگزين «تسعير بدهي‌هاي‌ ارزي», تورم، حسابداري تورمي و موانع اجراي آن در ايران, سرمايه گذاريها, سود تقسيمي (نقدي), سود سهمي, افزايش ارزش, سود سهمي, افزايش ارزش سرمايه گذاري, استاندارد حسابداري سرمايه گذاريها, سرمايه گذاريهاي سريع المعامله, حسابداران رسمي امريكا , تئوري تفكيك شخصيت, توزيع سود نقدي, تحقق نيافته, سود سهامداران, مفهوم تحقق, مديريت سود, تجزيه و تحليل, زمانبندي فروش , وثايق تمليكي, سرمايه‌گذاري, فروش دارايي‌ها, دارايي‌هاي واقعي , دستكاري, سرمايه‌گذاران, استانداردهاي حسابداري, سرمايه, بانك‌ها, مديريت دارايي , حسابداري, بازار, وثايق


37 رديف در 4 صفحه
   << بعدي  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .