جستجو در پورتال

اخبار/ تغيير نشاني سامانه استعلام سوابق بيمه‌شدگان تأمين‌اجتماعي
دامنه سامانه استعلام سوابق بيمه‌شدگان سازمان تأمين‌اجتماعي از SSO به tamin تغيير يافت.
 • تغيير نشاني سامانه استعلام سوابق بيمه‌شدگان تأمين‌اجتماعي دامنه سامانه استعلام سوابق بيمه‌شدگان سازمان تأمين‌اجتماعي از SSO به tamin تغيير يافت. به گزارش ايسنا، از اين پس بيمه‌شدگان براي مشاهده سوابق بيمه‌اي خود مي‌توانند از طريق نشاني http://savabegh.tamin.ir اقدام كنند. همچنين به منظور اعمال تنظيمات امنيتي بر روي مرورگر اينترنت لازم است از طريق درگاه زير و دريافت فايل راهنماي تنظيمات امنيتي اقدامات لازم به عمل آيد. &nbs
مشاوره/ سلام خسته نباشيد من در حال حاضر در يك شركت مشغول به كار شدم و قراره بيمه بشم درحالي كه مدتي قبل تر بيمه بودم اما دفترچه بيمه نگرفتم فك ميكنم 6 ماه بيمه بودم الان كه ميخوام بيمه بشم چطور ششماره بيمه مو پيدا كنم. ممنون
 • ه بشم درحالي كه مدتي قبل تر بيمه بودم اما دفترچه بيمه نگرفتم فك ميكنم 6 ماه بيمه بودم الان كه ميخوام بيمه بشم چطور ششماره بيمه مو پيدا كنم. ممنون  ؟ ضمن عرض سلام . ميتوانيد از طريق سامانه رويت سوابق بيمه شدگان تامين اجتماعي با واردنمودن كد ملي و سريال شناسنامه مدت بيمه خود را رويت فرماييد در غير اينصورت به شعبه مربوطه مراجعه فرماييد مطمئنا مطلع خواهيد شد
مشاوره/ سلام در حال حاضر كارمند رسمي بانك ملي(حدودا 14 سال ) هستم ودر سال 72 به مدت 6 سال در شركت مهندسين مشاور كه مقداري از سهام ان متعلق به موسسه جهاد توسعه و موسسه جهاد توسعه نيز متعلق به وزارت كشاورزي است كار كرده وسابقه بيمه تامين اجتمايي دارم واخيرا كه قصد انتقال بيمه به بانك را دارم صندوق باز نشستگي بانك گفته به دليل غير دولتي بودن شركت مذكور سابقه شماجزء سابقه محاسبه نميگردد ودر زمان بازنشستگي قابل محاسبه است لذا با عنايت به توضيحات مذكور ايا سابقه كار در شركتي كه كار كردم چي ميشه وبا فرض غير دولتي بودن شركت سابقه بيمه رد شده تكليف چيست ارئه طريق فرماييد ايا از طريق ديوان عدالت اداري اقدام نماييم
سلام در حال حاضر كارمند رسمي بانك ملي(حدودا 14 سال ) هستم ودر سال 72 به مدت 6 سال در شركت مهندسين مشاور كه مقداري از سهام ان متعلق به موسسه جهاد توسعه و موسسه جهاد توسعه نيز متعلق به وزارت كشاورزي است كار كرده وسابقه بيمه تامين اجتمايي دارم واخيرا كه قصد انتقال بيمه به بانك را دارم صندوق باز نشستگي بانك گفته به دليل غير دولتي بودن شركت مذكور سابقه شماجزء سابقه محاسبه نميگردد ودر زمان بازنشستگي قابل محاسبه است لذا با عنايت به توضيحات مذكور ايا سابقه كار در شركتي كه كار كردم چي ميشه وبا فرض غير دولتي بودن شركت سابقه بيمه رد شده تكليف چيست ارئه طريق فرماييد ايا از طريق ديوان عدالت اداري اقدام نماييم
 • اداري اقدام نماييم  ؟ سلام و سال نو مبارك . درخصوص مشكلي كه مطرح فرموده ايد منظورتان اگر بازنشستگي ميباشد كه قابل انتقال است ولي اگر احراز پست هاي بالاتر دربانك ويا گروه و پايه و.... مستلزم سوابق بيشتراست كه احتمالا قصدتان همين مورد است بعيد ميدانم ديوان عدالت اداري در ان وارد شده بنفع شما حكم بدهد . موفقيتتان را ازدرگاه خداوند بزرگ خواهانم باسلام واحترام ضمن تشكر از پاسخ شما بنده منظورم همان بازنشستگي است نه احراز پست ومقام بال
 • واقعا زور ميگويند خواهشمند است راهناميي فرماييد مرسي سلام وخسته نباشيد . درخصوص بازنشستگي درست گفته اند ولي منظورشان اين بوده كه هنگام بازنشستگي ميتوانيد ازاين سوابق استفاده فرماييد . هردو سابقه مبناي بازنشسگي شما ميباشد واگر دربانك نيز مشمول تامين اجتماعي باشيد همه سوابق منظور ميگردد درغيراينصورت مبلغي بعنوان مابه التفاوت ازشما اخذ ميگردد كه ميتواندقسطي هم باشد . بهرحال موفق باشيد
مشاوره/ سلام در حال حاضر كارمند رسمي بانك ملي(حدودا 14 سال ) هستم ودر سال 72 به مدت 6 سال در شركت مهندسين مشاور كه مقداري از سهام ان متعلق به موسسه جهاد توسعه و موسسه جهاد توسعه نيز متعلق به وزارت كشاورزي است كار كرده وسابقه بيمه تامين اجتمايي دارم واخيرا كه قصد انتقال بيمه به بانك را دارم صندوق باز نشستگي بانك گفته به دليل غير دولتي بودن شركت مذكور سابقه شماجزء سابقه محاسبه نميگردد ودر زمان بازنشستگي قابل محاسبه است لذا با عنايت به توضيحات مذكور ايا سابقه كار در شركتي كه كار كردم چي ميشه وبا فرض غير دولتي بودن شركت سابقه بيمه رد شده تكليف چيست ارئه طريق فرماييد ايا از طريق ديوان عدالت اداري اقدام نماييم
 • ارگان هاي دولتي به منظورانجام برخي از امورات خود شركت هايي را تاسيس نموده اند كه بسته به نوع اساسنامه ، هييت مديره و مجمه عمومي وغيرو مي تواندد بعنوان شركت غير دولتي ويا با احتمال بسيار كم دولتي محاسبه گردند. ليكن اكثرارگانها و ادارات وسازمان ها سوابق كاري پرسنل اين شركت ها رابعنوان سوابق مربوطجهت كارنان شاغل كه احتمالا منتقل گردند محاسبه مي نمايند ليكن محاسبه اين سوابقدر ساير ارگان ها كمي دشواروسخت مي باشد. به نظرم عليرغم طولاني بودن راه حل شكايت به ديوان عدالت اداري، درحال حاضر اين
قوانين و مقررات/ قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎
به منظور تنظيم و تعميم و هدايت و امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال‌نظارت دولت بر اين فعاليت مؤسسه‌اي به نام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تأسيس مي‌گردد.
 • شهرهاي ديگر شعبه يا نمايندگي داشته باشد در يكي از روزنامه هاي آن شهرها نيز در دو نوبت به فاصله يك ماه آگهي خواهد شد. ماده 44 - در صورتي كه پروانه مؤسسه بيمه اي براي يك يا چند رشته به طور دائم لغو شود بيمه مركزي ايران با تصويب شوراي عالي بيمه كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات ( پرتفوي Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شركت سهامي بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص ديگري را كه متضمن منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد. فصل چهارم - مقررات مربوط به مؤسس
 • بق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات ( پرتفوي Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شركت سهامي بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص ديگري را كه متضمن منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد. فصل چهارم - مقررات مربوط به مؤسسات بيمه خارجي ماده 45 - از تاريخ تصويب اين قانون شروع فعاليت مؤسسات بيمه خارجي در ايران موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تأييد شوراي عالي بيمه تصويب هيأت وزيران خواهد بود. ماده 46 - مؤسسات بيمه خارجي بايد طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد بيمه مركزي
 • اريخ تصويب اين قانون شروع فعاليت مؤسسات بيمه خارجي در ايران موكول به پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تأييد شوراي عالي بيمه تصويب هيأت وزيران خواهد بود. ماده 46 - مؤسسات بيمه خارجي بايد طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد مبلغي براي هر يك از دو رشته بيمه هاي زندگي و ساير انواع بيمه نزد بيمه مركزي ايران توديع نمايند. مبلغ اين وديعه در هر يك از دو مورد مذكور از پانصد هزار دلار يا معادل آن از ارزهاي مورد قبول بانك مركزي ايران كمتر نخواهد بود. هر يك از مؤس
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ اصلاح كامل اساسنامه سازمان تامين اجتماعي
نهادهاي كارگري و كارفرمايي براي اصلاح كامل اساسنامه سازمان تامين اجتماعي بار ديگر دست به دامان ديوان عدالت اداري مي شوند چراكه به نظر مي رسد هنوز سه جانبه گرايي در شوراي عالي تامين اجتماعي رعايت نمي شود و اين در حالي است كه نه تنها ديوان عدالت اداري بلكه مجلس نيز اساسنامه كنوني سازمان تامين اجتماعي را مغاير باقانون اساسي مي داند.
 • بسيار با سابقه اي در امر اداره شركت بزرگي مانند شستا كه تجربه فراواني هم دارند، هستند و دليل آمدن بذرپاش به اين مجموعه نيز همچنان جاي سوال است. بنابراين اين تخلف آشكار دولت است و به همين دليل نيز دولت تمايلي به تغيير اساسنامه ندارد. لازم به ذكر است سوابق اجرايي و مديريتي علي ذبيحي نشان مي دهد وي پيش از آمدن به تامين اجتماعي مشاور احمدي نژاد در امور منابع انساني بود. ذبيحي در جريان انتخابات نيز مسوول امور استان هاي ستادهاي مردمي احمدي نژاد بود.وي عضو هيات علمي دانشگاه صنعت آب و برق، دكتراي مهندس
 • ق، دكتراي مهندسي مكانيك كاربردي و از اولين گروه اساتيد مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در كشور است. وي همچنين از بنيانگذاران انجمن علمي نگهداري و تعميرات (نت ايران) و دبير اجرايي و علمي در كنفرانس هاي متعدد ملي و بين المللي است. مديرعامل جديد سازمان تامين اجتماعي سوابق سياسي قابل توجهي نيز دارد. او گذشته از اينكه يكي از فعالان انجمن هاي اسلامي دانشجويان ايراني خارج از كشور و عضو حزب جمهوري اسلامي است، عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين، تشكيلاتي كه مهندس باهنر به عنوان پدر معنوي آن شناخته مي ش
 • و شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي و هيات اجرايي و امور استان هاي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي (آبادگران)، مسوول امور استان هاي ستادهاي مردمي دكتر احمدي نژاد در انتخابات نهم رياست جمهوري بوده است. بدهي 12 هزار ميليارد توماني دولت به تامين اجتماعي برخي از كارشناسان عنوان مي كنند دليل خودداري دولت از تصحيح اساسنامه دلايل سياسي و همچنين مالي دارد چراكه دولت همچنان به تامين اجتماعي مقروض است. معاون خانه كارگر با انتقاد به اتفاقات اخير در مورد سازمان تامين اجتماعي كه آنها را دولتي
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام قانون كار در سال 86 مرخصي زايمان را از 4ماه به 6 ماه افزايش داده است .حداقل چند ماه قبل از زاِِيمان بايد در آخرين محل كار بود؟ اگر كارفرما با شروع مرخصي زايمان قرارداد خود با كارگر را خاتمه دهد مرخصي شامل حال كارگر مي شود؟
 • پرداخت خواهد شد مدارك لازم براي دريافت كمك هزينه بارداري وغرامت دستمزد ايام بارداري : دفترچه درماني گواهي پزشك معالج تائيديه مراجع پزشكي ذيربط (حسب مورد) چند نكته مهم : مدت دريافت غرامت دستمزد ايام بارداري، جزو سوابق بيمه اي بيمه شدگان زن محسوب مي شود. چنانچه بيمه شده زن شاغل به استناد گواهي پزشك معالج قبل از تاريخ زايمان به دليل استعلاجي (غير از مسأله بارداري) نياز به استراحت پزشكي داشته باشد، مدت مرخصي استعلاجي از 6ماه استراحت زايمان آنان كسر نخواه
اخبار/ آگهي دعوت به آزمون براي انتخاب حسابدار رسمي1389
هيـات تشخيـص صلاحيـت حسابـداران رسمـي در اجراي مـاده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ، مصوب سال 1372 و آيين نامه’’ تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان ‘‘ موضوع تصويب نامه شماره 9045ت 13875 / هـ مورخ 23/7/1374 هيات
 • عوت به عمل مي آورد. الف ) شرايط داوطلبان : 1- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران . 2- نداشتن سابقه محكوميت موثركيفري . 3- حسن شهرت به رعايت موازين شرعي و اجتماعي و عدم اعتياد به مواد مخدر . 4- نداشتن سوابق سوء حرفه اي ، مالي و اداري . 5- داشتن مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ( ليسانس ) از دانشگاههاي مورد تائيد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در رشته حسابداري يا رشته هاي مشابه يا مـدارك حرفه اي شناخته شده بين المللي . تبصره 1 : منظور از رشته هاي مشابه
 • ت متقاضي در پشت آن درج شده باشد ) . 3- تصوير مدرك كارشناسي ، آخرين مدرك تحصيلي مرتبط و مدرك عضويت در مجامع حرفه اي بين المللي (در مورد رشته هاي مشابه ارسال ريز نمرات تائيد شده الزامي است). 4- گواهي سابقه كار حسابرسي به انضمام گواهي بيمه و يا پرداخت ماليات بر حقوق . 5- تصوير گواهي انجام و يا معافيت از خدمت وظيفه عمومي در مورد آقايان . 6- تكميل ((فرم درخواست ثبت نام براي آزمون ورودي حسابدار رسمي )) . 7- اصل فيش پرداخت مبلغ 000/300 ريال به حساب 2777 بانك ملي
 • مربوط ، شاغل تمام وقت مشمول بيمه نبوده است ، درج سوابق پرداخت ماليات حقوق متقاضي در گواهي اشتغال الزامي مي باشد . 3-1 ) سوابق كار حسابرسي در سال 1381 و بعد از آن صرفاً نزد حسابداران رسمي با ارائه پرداخت ماليات بر حقوق و يا پرداخت حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي مورد قبول است . 2- كليه متقاضياني كه در سال گذشته مدارك ثبت نام براي شركت درآزمون ارسال كرده و كارت شركت در آزمون براي آنها صادر شده است ، در صورت تمايل به ثبت نام براي آزمون سال جاري صرفاً بايد نسبت به تكميل و ارسال فرم درخواست ثبت نا
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ آيا مرخص استعلاجي حتي يك روز هم بايد به تاييد بيمه برسد ياسه روز به بالا فقط نياز است ؟ و مرخصي استعلاجي كمتر از سه روز را ميتوان از مرخصي استحقاقي ساليانه كسر نمود؟
 • يك روز هم بايد به تاييد بيمه برسد ياسه روز به بالا فقط نياز است ؟ و مرخصي استعلاجي كمتر از سه روز را ميتوان از مرخصي استحقاقي ساليانه كسر نمود؟   ؟ با سلام خير نيازي به تاييد نيست اما اگر مي خواهيد سوابق بازنشستگي شما خراب نشود( واين هم در حالتي است كه كارفرما ليست شما را كمتر از 30 روزه رد كند وگرنه نيازي به اعلام نيست)اين عمل بايد تاييد شود.ضمن اينكه پرداخت تا سه روز طبق استراحت پزشك عمومي بر عهده كارفرما ست ومازاد آن اگر بيشتر از 7 روز شود ب
 • اعلام نيست)اين عمل بايد تاييد شود.ضمن اينكه پرداخت تا سه روز طبق استراحت پزشك عمومي بر عهده كارفرما ست ومازاد آن اگر بيشتر از 7 روز شود بايستي پزشك معتمد تامين اجتماعي تاييد كند تا هم تامين اجتماعي 70%حقوق مازاد بر سه روز را پرداخت كند وهم در سوابق بيمه اي شما منظور شود. در خصوص سوال دوم خير مرخصي استحقاقي از مرخصي استعلاجي جداست وچنين حقي را قانون براي كارفرمايان قائل نشده است.
مشاوره/ سلام:اينجانب به مدت حدود سه سال بيمه اختياري تامين اجتماعي بوده ام واينك سه سال هم داراي كار در كارگاه مكانيكي مي باشم كه داراي بيمه اجباري هستم لذا خواهشمند بگوييد اگر زماني به اينجانب احتياجي نداشته ومراازكار بيرون كند آيا من ميتوانم از حقوق بيكاري استفاده كنم؟وچگونه؟خواهشمند است راهنمايي كنيد
 • ) معرفي بيمه شده بيكار پس از تائيد به شعبه محل پرداخت حق بيمه. 4) اخذ مدارك مورد نياز از بيمه شده توسط شعبه. 5) بررسي مدارك دريافتي و ثبت آنها در سيستم. 6) بررسي پرونده بيمه شده متقاضي به احراز حداقل سابقه مورد نياز. 7) استعلام سوابق از واحد حسابهاي انفرادي شعبه. 8) تعيين متوسط دستمزد 90 روز قبل از بيكار شدن 9) محاسبه ميزان مقرري و مدت استحقاق و صدور حكم مقرري بيمه بيكاري. 10) اعلام مدت و ميزان مقرري به اداره كار. شرايط احراز : به منظور دريافت مقرر
 • ابق از واحد حسابهاي انفرادي شعبه. 8) تعيين متوسط دستمزد 90 روز قبل از بيكار شدن 9) محاسبه ميزان مقرري و مدت استحقاق و صدور حكم مقرري بيمه بيكاري. 10) اعلام مدت و ميزان مقرري به اداره كار. شرايط احراز : به منظور دريافت مقرري بيمه بيكاري فرد متقاضي بايد داراي شرايط ذيل باشد: - بيكاري بدون ميل و ارائه بوده و فرد متقاضي آماده كار باشد. - داشتن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بيمه. - اعلام مراتب بيكاري به واحدهاي كار و امور اجتماعي حداكثر ظرف 30 روز از تاريخ
 • داشتن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بيمه. - اعلام مراتب بيكاري به واحدهاي كار و امور اجتماعي حداكثر ظرف 30 روز از تاريخ بيكاري. - شركت در دوره هاي كارآموزي و سوادآموزي در واحدهاي مورد تائيد وزارتكار و امور اجتماعي و ارائه گواهي به شعب تامين اجتماعي هر 2 ماه يكبار.تغيير نشاني سامانه استعلام سوابق بيمه‌شدگان تأمين‌اجتماعي, قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎, قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران, ‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎, شركتهاي بيمه, بيمه گر وبيمه گزار, مؤسسات بيمه, بيمه مركزي ايران, بيمه عمر, بيمه مهندسي, بيمه مسووليت, بيمه حمل ونقل, نمايندگي بيمه, دلالان رسمي بيمه, بيمه‌شدگان و بيمه‌گذاران, پرتفوي بيمه, بيمه اتكايي وخارجي, قانون بيمه, اصلاح كامل اساسنامه سازمان تامين اجتماعي, ممغايرت اساسنامه تامين با قانون اساسي, ديوان عدالت اداري, تامين اجتماعي ودولت, سازمان عمومي غير دولتي در دست دولت, آزمون براي انتخاب حسابدار رسمي, حسابدار رسمي , آزمون حسابدار رسمي 1389


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .