جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد
در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه يك‌ فوريتي توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي كه با عنوان لايحه توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و
 • ه گذاري با نام صادر مي شود. مسئوليت سرمايه گذاران در اين صندوق ها محدود به ميزان مبلغ سرمايه گذاري آنها است. مادۀ 4 – تأسيس، ثبت، فعاليت، انحلال و تصفيه صندوقهاي موضوع مادۀ (2) طبق ضوابط زير خواهد بود: الف – مدت فعاليت اين صندوقها بايد متناسب با نوع فعاليت صندوق در اساسنامه قيد شود. ب- حداقل سرمايۀ لازم براي تشكيل صندوقهاي سرمايه گذاري پنج ميليارد (000ر000ر000ر5) ريال مي باشد. شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي تواند حداقل سرمايۀ لازم براي تشكيل صندوقهاي سرمايه گذاري را با درنظر گر
 • طبق اساسنامۀ آنهامي باشد. مادۀ 5 : هرگونه اختلاف ناشي از سرمايه گذاري در صندوقهاي موضوع مادۀ (2) و فعاليت آنها و نيز اختلاف بين اركان صندوق در هيئت داوري موضوع قانون "بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران" رسيدگي مي شود. مادۀ 6 – ماده (143) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح، تبصرۀ (1) آن حذف و تبصره هاي (2) و (3) به عنوان تبصره هاي (1) و (2) ابقاء گرديد: مادۀ 143 – معادل ده درصد (10%) از ماليات بردرآمد حاصل از فروش كالاهايي كه در
 • پذيرفته شود در صورتي كه در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيت هاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار خواهند شد. مادۀ 7 – متن زير به عنوان مادۀ (143) مكرر و چهار تبصرۀ ذيل آن به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 الحاق مي شود؛ مادۀ 143 مكرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركت ها اعم از ايراني و خارجي در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد (5%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وص
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ اصلاحات پيشنهادي كارگروه مالياتي جامعه حسابداران رسمي ايران در خصوص قانون مالياتهاي مستقيم
متن نامه جامعه حسابداران رسمي ايران به سازمان امور مالياتي كشور و اصلاحات پيشنهادي
 • جناب آقاي دكتر عسگري:اصلاحات پيشنهادي كارگروه مالياتي جامعه حسابداران رسمي ايران در خصوص قانون مالياتهاي مستقيم متن نامه جامعه حسابداران رسمي ايران به سازمان امور مالياتي كشور و اصلاحات پيشنهادي   جناب آقاي دكتر عسگري رئيس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور  با سلام و احترام، عطف به نامه شماره 26965/200 مورخ 21/9/1389، پيش‌نويس اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم در كارگروه مالياتي اين جامعه مورد بررسي قرار گرفت كه اهم پيشنهادات به شرح پيوست
 • الياتي اين جامعه مورد بررسي قرار گرفت كه اهم پيشنهادات به شرح پيوست به استحضار مي‌رسد. لازم به توضيح است كه بدليل ضيق وقت، صرفاً بخش مربوط به ماليات اشخاص حقوقي و نيز موارد مرتبط با آن مورد بررسي قرار گرفته است. ضمناً موارد پيشنهادي در رابطه با ماده 272 قانون پس از انجام بررسيهاي لازم متعاقباً به اطلاع خواهد رسيد.  نظام‌الدين ملك‌آرايي   دبيركل     اصلاحات پيشنهادي كارگروه مالياتي جامعه حسابداران رسمي ايران در خصوص قانون مالياتهاي مستقيم   در مقدمه
 • رسيهاي لازم متعاقباً به اطلاع خواهد رسيد.  نظام‌الدين ملك‌آرايي   دبيركل     اصلاحات پيشنهادي كارگروه مالياتي جامعه حسابداران رسمي ايران در خصوص قانون مالياتهاي مستقيم   در مقدمه پيش‌نويس لايحه اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم، يكي از هدفهاي اصلاحيه، ساده و شفاف‌سازي فرآيند اجراي قانون ذكر شده است. در قانون فعلي اشكالات و ابهامات زيادي وجود دارد كه اين امر منجر به صدور حجم زيادي بخشنامه‌هاي مختلف گرديده كه بعضاً با هم تناقض دارند. يكي از اش
قوانين و مقررات/ آيين‌نامه اجرايي بند(39) قانون بودجه سال 1391كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/4/1392 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد ماده(17) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104)قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1391ـ تصويب نمود:
 • quo;در سال 1391» مي‌شود. 2- در تبصره‌هاي (2)و(3) ماده(2)، عبارتهاي «سال تجديد ارزيابي» و «سال بعد از تجديد ارزيابي» به ترتيب جايگزين عبارتهاي «سال 1391» و «سال 1392» مي‌شود. 3- متن زير به عنوان تبصره(4) به ماده (2)الحاق مي‌شود: تبصره4ـ چنانچه مازاد حاصل از تجديد ارزيابي و دارايي‌ها، قبل از ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها و يا دفاتر قانوني حسب مورد و تا انقضاي مهلت ثبت افزايش سرمايه در اجراي تبصره (3) بر
 • ه (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهاي مربوط (دارايي‌ها) در دفاتر قانوني سال انجام تجديد ارزيابي يا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجديد ارزيابي برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول ماليات نمي‌شود.  4- در بند «الف» ماده(10)، عبارت «سال مالي تجديد ارزيابي» جايگزين عبارت «سال 1391» و در بند «ج» آن، واژه «مبناي» حذف مي‌شود. 5- در ماده(11)، عبارت « ماده (17) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در
 • ت «سال 1391» و در بند «ج» آن، واژه «مبناي» حذف مي‌شود. 5- در ماده(11)، عبارت « ماده (17) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104)قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1391- » جايگزين عبارت «بند (39) قانون بودجه سال1391كل كشور» و عبارت «بدون رعايت مواد(156) و (157) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366ـ و اصلاحيه آن ـ مصوب 1380ـ » بعد از عبارت «ماليات م
اخبار/ جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
خبرگزاري فارس: جزئيات پيش‌نويس اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم منتشر شد كه بر اساس آن 3۳ ماده حذف شده و مواد و تبصره‌هاي متعددي در متن قانون فعلي مورد بازنگري قرار گرفته و يا بندهاي جديدي الحاق شده است.
 • ‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم معافيت ماليات حقوق تا سقف 84 ميليون ريال/حذف 33 ماده و اصلاحات گسترده به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس متن كامل پيش‌نويس اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم منتشر شد. طبق اين پيش‌نويس 3۳ ماده از قانون فعلي حذف و مواد و تبصره‌هاي زيادي در قانون فعلي اصلاح شده است. طرح جامع مالياتي و ماليات بخش مسكن و ماليات بر ارث از موارد مهمي است كه در
 • wnj;هاي زيادي در قانون فعلي اصلاح شده است. طرح جامع مالياتي و ماليات بخش مسكن و ماليات بر ارث از موارد مهمي است كه در اين اصلاحيه مورد توجه قرار گرفته است. متن كامل اين پيش‌نويس را در ادامه مي‌خوانيد. * تعيين نحوه اخذ ماليات بر ارث ماده 1. متن ذيل جايگزين ماده 17 مي گردد: ماده 17 - اموال و دارائي‌هايي كه در نتيجه فوت شخص اعم از فوت واقعي يا فرضي انتقال مي‌يابد، به شرح زير مشمول ماليات مي‌باشد: 1. نسبت به املاك و حق واگذاري محل يك و نيم برابر نرخ هاي مذكور در ما
 • ن ذيل جايگزين ماده 17 مي گردد: ماده 17 - اموال و دارائي‌هايي كه در نتيجه فوت شخص اعم از فوت واقعي يا فرضي انتقال مي‌يابد، به شرح زير مشمول ماليات مي‌باشد: 1. نسبت به املاك و حق واگذاري محل يك و نيم برابر نرخ هاي مذكور در ماده 59 اين قانون به ماخذ ارزش هاي مذكور در ماده ياد شده در تاريخ انتقال به نام وراث. نسبت به سهام و سهم الشركه و حق تقدم آنها 1.5 برابر نرخهاي مذكور در تبصره 1ماده 143 و ماده 143 مكرر اين قانون طبق مقررات مزبور در تاريخ انتقال به نام وراث. 3. نسبت به سپرده ها
قوانين و مقررات/ آيين نامه اجرايي ماده (??) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور
آيين نامه اجرايي ماده (??) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور
 • 391» مي‌شود. 2- در تبصره‌هاي (2)و(3) ماده(2)، عبارتهاي «سال تجديد ارزيابي» و «سال بعد از تجديد ارزيابي» به ترتيب جايگزين عبارتهاي «سال 1391» و «سال 1392» مي‌شود.  3- متن زير به عنوان تبصره(4) به ماده (2)الحاق مي‌شود: تبصره4ـ چنانچه مازاد حاصل از تجديد ارزيابي و دارايي‌ها، قبل از ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها و يا دفاتر قانوني حسب مورد و تا انقضاي مهلت ثبت افزايش سرمايه در اجراي تبصره (3) بر
 • ي تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهاي مربوط (دارايي‌ها) در دفاتر قانوني سال انجام تجديد ارزيابي يا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجديد ارزيابي برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول ماليات نمي‌شود. 4- در بند «الف» ماده(10)، عبارت «سال مالي تجديد ارزيابي» جايگزين عبارت «سال 1391» و در بند «ج» آن، واژه «مبناي» حذف مي‌شود. 5- در ماده(11)، عبارت « ماده (17) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي
 • laquo;سال 1391» و در بند «ج» آن، واژه «مبناي» حذف مي‌شود. 5- در ماده(11)، عبارت « ماده (17) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104)قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1391- » جايگزين عبارت «بند (39) قانون بودجه سال1391كل كشور» و عبارت «بدون رعايت مواد(156) و (157) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب 1366ـ و اصلاحيه آن ـ مصوب 1380ـ » بعد از عبارت «ماليات م
قوانين و مقررات/ بخشنامه شماره 70793 سازمان امور مالياتي كشور در مورد صدور دستورالعمل رسيدگي به تسهيلات دريافتي ، سود و كارمزد پرداختي
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در مورد صدور دستورالعمل رسيدگي به تسهيلات دريافتي ، سود و كارمزد پرداختي
 • ه هاي مالي است كه با توجه به استاندارد حسابداري شماره 13 قابل محاسبه و تخصيص به بهاي تمام شده دارايي مي باشد.بـديهـي است درخـصوص مـحاسبـه مـيزان هـزينـه هـاي مـالي قـابل قبول از لحاظ مالياتي مي بايست كليه شرايط مقرر قانوني قرار گيرد. يادآور مي شود متن بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 سازمان امور مالياتي به شرح زير است: به منظور ايجاد وحدت رويه در رسيدگي به حساب تسهيلات مالي دريافتي و هزينه سود وكارمزد پرداختي، مقرر مي دارد مأموران مالياتي در رسيدگي به حسابهاي مذكور موارد زير را دقيقا
 • دارد مأموران مالياتي در رسيدگي به حسابهاي مذكور موارد زير را دقيقاً مد نظر قرار داده و مطابق آن اقدام نمايند: 1-فهرست كامل تسهيلات مالي دريافتي از اشخاص، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري به شرح فرم پيوست از مؤدي اخذ گردد. 2-با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم وآيين نامه اجرايي مربوط، رعايت مفاد تبصره و آيين نامه در خصوص گواهي موضوع تبصره مذكور بررسي و در فرم پيوست درج گردد. 3-تسهيلات مالي دريافتي را با قرارداد منعقده (تحت عناوين تسهيلات مالي عقود اسلامي ويا فاينانس تأمين م
 • رسي و در فرم پيوست درج گردد. 3-تسهيلات مالي دريافتي را با قرارداد منعقده (تحت عناوين تسهيلات مالي عقود اسلامي ويا فاينانس تأمين مالي وغيره) از جهت ميزان تسهيلات، مدت بازپرداخت، سود وكارمزد و ساير شرايط مطابقت گردد. 4-با توجه به مقررات ماده 147و148 قانون مالياتهاي مستقيم بررسي نماييد تسهيلات دريافتي در جهت انجام عمليات مؤسسه مصرف گرديده باشد. در غير اين صورت موارد مصرف يا بكارگيري مبلغ تسهيلات را دقيقاً رديابي ودر فرم مربوطه درج نماييد. 5-در مواردي كه تسهيلات مذكور در جهت عمليات مؤسسه به كار گ
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ موارد مالياتي مندرج در برنامه پنجم توسعه اجتماعي ـ اقتصادي( 1390 -1394)
موارد مالياتي مندرج در برنامه پنجم توسعه اجتماعي ـ اقتصادي قابل اجرا از سال 1390 تا پايان سال 1394
 • ه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد. تبصره2ـ دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع كشور، عوارض ويژه‌اي براي صادرات مواد خام يا داراي ارزش افزوده پايين وضع و دريافت نمايد. تبصره3ـ ميزان عوارض موضوع اين ماده برحسب جدولي است كه متناسب با افزايش سهم ارزش افزوده داخلي، كاهش مي‌يابد. فهرست و عوارض مربوطه اين كالاها و جدول مذكور به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد. اين عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومي قابل وصول است. ج ـ صادرات كالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء اس
 • جدول مذكور به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد. اين عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومي قابل وصول است. ج ـ صادرات كالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهاي اجباري و گواهي‌هاي مرسوم در تجارت بين‌الملل مورد درخواست خريداران معاف است. ماده105ـ الف ـ ادغام شركتهاي تجاري، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه (بقاء يكي از شركتها ـ شركت‌ پذيرنده) و ادغام دو يا چند جانبه (محو شخصيت حقوقي شركتهاي ادغام‌شونده و ايجاد شخصيت حقوقي جديد ـ شركت جديد)، در چهار
 • كتهاي موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد منتقل مي‌شود. كاركنان شركتهاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده يا شركت جديد انتقال مي‌يابند. در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، مزاياي پايان كار مطابق مقررات قانون كار توسط شركت مزبور به كاركنان يادشده پرداخت مي‌شود. در مورد نيروي كار مازاد مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 26/5/1382 عمل ميلايحه توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد , قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد , قانون توسعه ابزارها, نهادهاي مالي جديد , آيين‌نامه اجرايي بند(39) قانون بودجه سال 1391كل كشور, جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, آيين نامه اجرايي ماده (??) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور, دريافت, هزينه, مالياتي, پرداخت, اعتبار, دارايي, كارمزد, اعتباري, پرداختي, بخشنامه شماره 70793, تسهيلات دريافتي , سود, كارمزد پرداختي, ماليات, تسهيلات, تسهيلات مالي دريافتي


دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  با سلام و احترام اينجانب در يك شركت پخش مشغول بكار هستم كه تحت مديريت 3شريك مي باشد. (يكي از شركا فوت گشته است) اما موضوع اصلي اين است كه شركا اقدام به ساخت يك ساختمان مسكوني نموده اند كه هيچ ارتباطي


  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  باسلام لطفاً ماده قانوني كه اجازه افزايش سقف مبلغ سفته با يك امضا جلو و دو امضا پشت سفته را ميدهد و عنوان مي كند :در صورت ضرورت مي توان با پرداخت تفاوت تمبر مالياتي متعلقه به اداره دارايي سقف مبلغ


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .