جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ بخش‌ 51 : حسابرسي‌ نخستين‌ ـ مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌‏
هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ درباره‌ چگونگي‌ برخورد با مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌، در مواردي‌ است‌ كه‌ صورتهاي‌ مالي‌ براي‌ نخستين‌ بار رسيدگي‌ مي‌شود يا صورتهاي‌ مالي‌ دوره‌ قبل‌، توسط‌ حسابرس‌ ديگري‌ رسيدگي‌ شده‌ باشد. حسابرس‌ براي‌ آگاه‌ شدن‌ از وجود بدهيهاي‌ احتمالي‌ و تعهدات‌ موجود در اول‌ دوره‌ نيز مي‌تواند از اين‌ استاندارد استفاده‌ كند.
 • موارد زير بستگي دارد: . رويه هاي حسابداري مورد استفاده واحد مورد رسيدگي . . اين امر كه صورتهاي مالي دوره قبل حسابرسي شده است يا خير، و در صورت انجام حسابرسي ، موارد عدول از شكل استاندارد گزارش (شامل هر گونه بند توضيحي ). . ماهيت حسابها و خطر وجود اشتباه يا تحريف در صورتهاي مالي دوره جاري . . اهميت مانده هاي اول دوره نسبت به صورتهاي مالي دوره جاري . 5 . حسابرس بايد مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده در تعيين مانده هاي اول دوره و يكنو
 • چون روشهاي تشريح شده در بندهاي 9 و 10 زير را اجرا كند. 9 . در مورد داراييها و بدهيهاي جاري (مانده هاي اول دوره )، معمولا برخي شواهد حسابرسي مي تواند در جريان اجراي روشهاي حسابرسي دوره جاري ، گردآوري شود. براي مثال ، معمولا وصول حسابهاي دريافتني يا پرداخت حسابهاي پرداختني اول دوره طي دوره جاري ، پاره اي شواهد حسابرسي مربوط به وجود، مالكيت دارايي و تعلق بدهي ، كامل بودن و ارزشيابي آنها را در اول دوره ، تامين مي كند. اما در مورد موجوديهاي مواد و كالا، متق
 • د مانده اول دوره آن موجوديها مشخص شود، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت ... در تاريخ 29 اسفند 2*13 و نتايج عمليات و جريان وجوه نقد آن رابراي سال منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد." ب - عدم اظهارنظر . پ - اظهارنظرهاي متفاوت ، مانند: نظر مقبول درباره وضعيت مالي و نظر مشروط يا عدم اظهارنظر درباره نتايج عمليات ، براي مثال : "اين موسسه بر شمارش موجوديهاي مواد
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ باسلام و احترام. محل تخصيص سود وزيان انباشته كجاست؟و ماهيت حساب چيست؟تعريف از سود وزيان انباشته ارائه كنيد.با تشكر فراوان
باسلام و احترام. محل تخصيص سود وزيان انباشته كجاست؟و ماهيت حساب چيست؟تعريف از سود وزيان انباشته ارائه كنيد.با تشكر فراوان
 • پرسش و پاسخ باسلام و احترام. محل تخصيص سود وزيان انباشته كجاست؟و ماهيت حساب چيست؟تعريف از سود وزيان انباشته ارائه كنيد.با تشكر فراوان  ؟ بااداي احترام ابتدا به ماهيت حسابها مي پردازم . اگرتاريخچه حسابداري رابررسي كنيم اول حسابداري بصورت يكطرفه انجام ميشد ولي درقرن شانزدهم توسط يك كشيش ايتاليايي حسابداري دوطرفه ابداع گرديد وپس ازان حسابداري به اين صورت دراما كه سمت راست بدهكاروسمت چپ بستانكار ن
مشاوره/ بنام خدا با سلام و خسته نباشيد .... من كارشناس حسابداري دارم.با سابقه كار 2 سال! كاري به من محول شده: شركتي خدماتي بازرگاني , يك كار پيمانكاري را انجام داده در سال گذشته(1390)و حالا براي ثبت دفاتر به من مراجعه نموده است , چگونه و از كجا بايد شروع كنم و چه اطلاعاتي لازم دارم؟
بنام خدا با سلام و خسته نباشيد .... من كارشناس حسابداري دارم.با سابقه كار 2 سال! كاري به من محول شده: شركتي خدماتي بازرگاني , يك كار پيمانكاري را انجام داده در سال گذشته(1390)و حالا براي ثبت دفاتر به من مراجعه نموده است , چگونه و از كجا بايد شروع كنم و چه اطلاعاتي لازم دارم؟
 • يخ ثبت كنيد 5-گردش جاري شريك را اخذ وموارد دريافت وپرداخت هاي مربوط به شركت از طريق حساب جاري شريك را وبه ترتيب تاريخ ثبت كنيد 6-ساير موارد خريد اموال و...راوبه ترتيب تاريخ ثبت كنيد 7-تراز آزمايش كل ومعين را تشكيل داده ويا از سيستم دريافت و درستي ماهيت حسابها را كنترل ودر صورت نياز بررسي واصلاح كنيد. 8-دفتر كل وروزنامه را بعد از كنترلهاي نهايي وبه ترتيب تاريخ ثبت كنيد     با تشكر بسيار از دست اندركاران محترم..... 1-در مورد صورت وضعيت ها اگه ميش بيشتر توضيح بدين و اينكه با چ
 • با تشكر بسيار از دست اندركاران محترم..... 1-در مورد صورت وضعيت ها اگه ميش بيشتر توضيح بدين و اينكه با چه سرفصلهايي ثبت كنم ؟ 2-گردش حساب بانكي = براي ثبت واريز ها و پرداخت ها مد نظر شماست يا نكته خاص ديگري هم داره براي ثبت ؟ با سلام 1-كتابهاي حسابداري پيمانكاري در بازار موجود است كه مي توانيد كامل استفاده كنيد2-خير نكته خاص ديگري نيست
قوانين و مقررات/ بخش‌ 50 : شواهد حسابرسي‌ ‏
هدف اين بخش، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم درباره انواع شواهد حسابرسي، كميت وكيفيت شواهد حسابرسي و روشهاي كسب اين‌گونه شواهد در حسابرسي صورتهاي مالي است.
 • د استفاده حسابرس براي رسيدن به نتايجي كه نظر وي براساس آن اظهار مي شود. شواهد حسابرسي شامل اطلاعاتي است كه از سوابق حسابداري زيربناي صورتهاي مالي و از منابع ديگر كسب مي شود. از حسابرس انتظار نمي رود تمام اطلاعات موجود را بررسي كند. شواهد حسابرسي، كه ماهيت انباشت شونده دارد، شامل شواهدي است كه با اجراي روشهاي حسابرسي كسب مي شود و مي تواند شواهد كسب شده از ديگر منابعي چون حسابرسيهاي قبلي و روشهاي كنترل كيفيت مؤسسه براي پذيرش و حفظ صاحبكار را نيز دربر گيرد. 4 . سوابق حسابداري عموما شامل موارد زير
 • مي دهد با دلايل منطقي به نتيجه گيري لازم برسد. شواهد حسابرسي كافي و مناسب 7 . كفايت، معيار سنجش كميت شواهد حسابرسي است. مناسب بودن، معيار سنجش كيفيت شواهد حسابرسي است؛ يعني، مربوط بودن و قابليت اعتماد شواهد براي پشتيباني از گروههاي معاملات، مانده حسابها، موارد افشا و ادعاهاي مرتبط، يا كشف تحريف در آنها. مقدار شواهد مورد نياز حسابرسي به خطر تحريف (كه با افزايش آن كسب شواهد حسابرسي بيشتر، احتمالا ضرورت مي يابد) و كيفيت شواهد حسابرسي (كه هرچه كيفيت شواهد بالاتر باشد احتمالا مقدار شواهد كمتري مور
 • از قضاوت حرفه اي استفاده مي كند و ترديد حرفه اي را بكار مي گيرد. استفاده از ادعاهاي مديريت در كسب شواهد حسابرسي 15 . مسئوليت ارائه مطلوب صورتهاي مالي با مديريت است. مديريت براي ارائه مطلوب صورتهاي مالي از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري (يا ديگر مباني جامع حسابداري) به طور ضمني يا به روشني ادعاهايي را درباره شناسايي، اندازه گيري، ارائه و افشاي عناصر مختلف صورتهاي مالي و موارد افشاي مربوط ابراز مي كند. 16 .حسابرس بايد از ادعاهاي مديريت در ارتباط با گروههاي معاملات، مانده ح
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ‏ استاندارد حسابداري سرمايه گذاريها: آثار اقتصادي و ‏تامين هدفهاي گزارشگري مالي
در ماه آوريل سال 1971 هيئت مديره انجمن حسابداران رسمي امريكا(AICPA) براي تدوين چارچوب نظري حسابداري دو گروه تحقيق تعيين كرد كه يكي از آن دو به نام كميته تروبلاد(Trueblood) ، ماموريت يافت كه هدفهاي گزارشگري مالي را تدوين كند.
 • ده در دوران استفاده، مورد قبول قرار مي گيرد و به جز در موارد غيرعادي كه يك دارايي كلاً قابليت استفاده خود را از دست مي دهد، معمولاً موضوع لزوم منظور كردن ذخيره كاهش ارزش براي داراييهاي ثابت مطرح نمي شود. داراييهاي نامشهود، داراييهاي غيرپولي و فاقد ماهيت عيني است كه به منظور استفاده در توليد يا عرضه كالاها يا خدمات، اجاره به ديگران يا براي مقاصد اداري با قصد استفاده طي بيش از يك دوره مالي توسط واحد تجاري تحصيل شده است، مشروط بر آنكه قابل تشخيص باشد. همان طور كه از تعريف مشخص مي شود، هدف از تحصي
 • دلال در مورد سود تقسيمي نقدي هم مصداق خواهد داشت، زيرا بخشي از سود تقسيمي نقدي هم مي تواند از محل سود انباشته باشد. در نتيجه محدود كردن سود حاصل از سرمايه گذاريها به سود تقسيمي نقدي در زماني كه سرمايه گذاريها به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش در حسابها منعكس مي شوند از هر دو سو توام با اشكال است زيرا چنانچه شركت سرمايه پذير، سياست تقسيم سود هر چه كمتر را در پيش بگيرد، درامد شركت سرمايه گذار از اين محل كاهش مي يابد و در زماني كه شركت سرمايه پذير، سياست تقسيم سود هر چه بيشتر را در پيش بگيرد، گ
 • ه صورتهاي مالي نمي توانند هدفهاي گزارشگري مالي را تامين كنند. “ضمن آنكه سود شاخصي است از بيشترين مبلغي كه مي تواند به صورت سود تقسيمي، توزيع يا دوباره در شركت سرمايه گذاري و يا براي گسترش دادن شركت در سازمان نگهداري شود. به سبب تفاوت بين سود حسابداري تعهدي و حسابداري نقدي، يك سازمان ممكن است مبلغي را به عنوان سود شناسايي (ثبت) كند ولي وجوهي در دست نداشته باشد كه به عنوان سود تقسيمي پرداخت كند. از اين رو شناسايي (ثبت) سود به خودي خود، پرداخت سود تقسيمي را تضمين نمي كند.” با توجه ب
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 25‏-گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف‌
هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز مباني‌ گزارشگري‌ اطلاعات‌ مالي‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف‌ يك‌ واحد تجاري‌ است‌. اين‌ اطلاعات‌ در مورد انواع‌ مختلف‌ محصولات‌ و خدمات‌ ارائه‌ شده‌ و نيز مناطق‌ جغرافيايي‌ مختلف‌ عمليات‌ واحد تجاري‌ است‌ كه‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ در موارد زير كمك‌ مي‌كند
 • از واحد تجاري است كه يك محصول يا خدمت يا گروهي از محصولات يا خدمات مرتبط را ارائه مي كند و داراي مخاطره و بازده اي متفاوت از ساير قسمتهاي واحد تجاري است . عوامل زير بايد در تعيين محصولات و خدمات مرتبط در نظر گرفته شود : الف . ماهيت محصولات يا خدمات ، ب . ماهيت فرآيندهاي توليد، ج . نوع يا طبقه مشتريان براي محصولات يا خدمات ، د . روشهاي توزيع محصولات يا ارائه خدمات ، و ﻫ . ماهيت مقررات مربوط ، براي مثال ، مقررات بانكي و بيمه اي . قسمت جغرافيايي
 • طقي براي تخصيص وجود داشته باشد. داراييهاي قسمت دربرگيرنده سرقفلي است كه مستقيماً قابل انتساب يا بطور منطقي قابل تخصيص به قسمت است و هزينه عملياتي قسمت شامل استهلاك سرقفلي مربوط است . 10 . نمونه هايي از بدهيهاي قسمت شامل حسابها و اسناد پرداختني تجاري و ساير حسابها و اسناد پرداختني ، پيش دريافت از مشتريان و ذخيره هاي تضمين محصول است . بدهيهاي قسمت شامل تسهيلات دريافتي ، بدهيهاي مربوط به داراييهاي موضوع اجاره هاي سرمايه اي و ساير بدهيهايي نيست كه ب
 • ا زيان عملياتي و نه سود يا زيان پس از هزينه هاي مالي است . 11 . اندازه گيري داراييها و بدهيهاي قسمت شامل تعديلات مبالغ دفتري قبلي داراييها و بدهيهاي قابل تشخيص قسمت يك واحد تجاري است كه در تركيب واحدهاي تجاري تحصيل شده و حسابداري آن به روش خريد است . همچنين اگر داراييهاي ثابت مشهود بعد از تحصيل ، با توجه به نحوه عمل مجاز جايگزين ، تجديد ارزيابي شود داراييهاي قسمت براساس مبالغ تجديد ارزيابي شده اندازه گيري مي شود. 12 . درآمد عملياتي قسمت ، هزينه
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخش‌ ٥- 50 : تاييدخواهي برون سازماني
هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ درباره‌ استفاده‌ حسابرس‌ از تاييديه‌هاي‌ برون‌ سازماني‌ به‌عنوان‌ يكي‌ از شيوه‌هاي‌ كسب‌ شواهد حسابرسي‌ است‌.
 • ل از ساير روشهاي حسابرسي برنامه ريزي شده را در كاهش خطر حسابرسي مربوط به آن ادعاها، به سطح پايين قابل قبول ، مورد توجه قرار دهد. 3 . بخش 50 "شواهد حسابرسي " مقرر مي دارد كه ميزان قابليت اعتماد شواهد حسابرسي به منبع و ماهيت آن بستگي دارد. طبق آن بخش ، عموما شواهد حسابرسي بدست آمده از منابع برون سازماني ، قابل اعتمادتر از شواهد حسابرسي درون سازماني و شواهد حسابرسي كتبي ، قابل اعتمادتر از شواهد حسابرسي شفاهي است . ازاين رو، درنظر گرفتن پاسخهاي كت
 • درمورد ميزان استفاده از تاييدخواهي برون سازماني ، ويژگيهاي محيط فعاليت واحد مورد رسيدگي و شيوه برخورد پاسخ دهندگان بالقوه را با درخواست تاييديه مستقيم ، مورد توجه قرار مي دهد. 5 . تاييدخواهي برون سازماني اغلب درارتباط با مانده حسابها و اجزاي آنها بكار مي رود، اما لزوماً به اين اقلام محدود نمي شود. براي مثال ، حسابرس ممكن است درباره شرايط قراردادها يا معاملات واحد مورد رسيدگي با اشخاص ثالث ، از آنان تاييدخواهي كند. اين گونه درخواستهاي تاييديه با هدف تشخيص
 • كه نشان دهد هيچ بدهي ثبت نشده بااهميتي وجود ندارد. ازاين رو، ارسال درخواست تاييديه براي تامين كنندگان اصلي مواد اوليه واحد مورد رسيدگي ، به منظور ارائه مستقيم نسخه اي از صورتحسابهاي آنان به حسابرس ، عليرغم نبود مانده طبق سوابق حسابداري ، معمولا براي كشف بدهيهاي ثبت نشده ، مؤثرتر از انتخاب حسابها براي تاييدخواهي برمبناي مانده هاي بزرگتر حسابهاي پرداختني است . 16 . چنانچه ازطريق تاييدخواهي ، شواهد كافي و مناسب درباره ادعاهاي موردنظر كسب نشود، حسابرس ساير
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ استاندارد حسابداري‌ شماره‏‎ ‎‏‌10‏-حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌
اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ و ساير اشكال‌ كمكهاي‌ دولتي‌ بكار گرفته‌ شود.
 • نند.  4 . براي‌ اهداف‌ اين‌ استاندارد واژه‌ دولت‌ به‌ صورت‌ گسترده‌اي‌ تعريف‌ شده‌ است‌. در اين‌ استاندارد همچنين‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ نهادهاي‌ بين‌المللي‌ از قبيل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ آن‌ همانند كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ تلقي‌ مي‌شود. ماهيت‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ 5 . كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ معطوف‌ به‌ ترغيب‌ واحد تجاري‌ يا كمك‌ به‌ آن‌ جهت‌ انجام‌ فعاليتي‌ است‌ كه‌ به‌ لحاظ‌ مصالح‌ اجتماعي‌ يا اقتصادي‌ ضرورت‌ دارد. كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ طيف‌ گسترده‌اي‌ را دربر مي‌گيرد و به‌ علت‌ تغ
 • عيين‌ شده‌ و فوراً به عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ مي‌گردد. 2 .  ب ‌.     چنانچه‌ استرداد كمك‌ بلاعوض‌ متضمن‌ برگشت‌ عين‌ دارايي‌ غيرجاري‌ مرتبط‌ با كمك‌ باشد، ضمن‌ حذف‌ ارزش‌ دفتري‌ دارايي‌ بلندمدت‌ و بدهي‌ مربوط‌ (مانده‌ تخصيص‌ نيافته‌ كمك‌ بلاعوض‌) از حسابها، هرگونه‌ تفاوت‌ موجود بين‌ حسابهاي‌ مزبور و نيز مبالغ‌ اضافي‌ احتمالي‌ مورد مطالبه‌ اعطاكننده‌ در صورت‌ سود و زيان‌ شناسايي‌ مي‌گردد. كمكهاي‌ بلاعوض‌ غيرپولي‌ 19 . چنانچه‌ كمك‌ بلاعوض‌ دولت‌ به‌ شكل‌ داراييهاي‌ غير پولي‌ (مانند زمين‌، ساختما
 • نده‌ تعهدات‌ مرتبط‌ با كمك‌ بلا عوض‌“ در صورتهاي‌ مالي‌ انعكاس‌ يابد. 21 . كمكهاي‌ بلاعوض‌ دريافتي‌ جهت‌ تحصيل‌ داراييهاي‌ غيرجاري‌ كه‌ عموماً به‌ صورت‌ بنيادي‌ بر عمليات‌ توسعه‌ اقتصادي‌ و فعاليت‌ واحد تجاري‌ مؤثر مي‌باشد در اغلب‌ موارد طبق‌ رويه‌ حسابداري‌ مندرج‌ در قوانين‌ و مقررات‌ آمره‌ مستقيماً در بخش‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ تحت‌ عناويني‌ از قبيل‌ ” افزايش‌ سرمايه‌ دولت‌“ يا  ” سرمايه‌ اهدايي‌“ منعكس‌ مي‌شود. نحوه‌ انعكاس‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ درصورت‌ سود و زيان‌ 22 . آن‌ گروه‌ از كمكها
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلامو عرض خسته نباشيد لطفا نحوه طبقه بندي جريان هاي نقدي در استاندارد انگليس و نام 8 طبقه را برايم نام ببريد با تشكر
 • بود كه منجر به تاسيس FASB شد و وظايف تقبل شده توسط كميته تروبلاد سهم مهمي را در توسعه بيانيه هاي كليدي در اهداف گزارشگري مالي داشت . چارچوب مفهومي يك قانون اساسي و سيستمي منسجم از اهداف به هم وابسته است كه مي تواند به استانداردهايي سازگار منجر شود و ماهيت ، وظيفه ومحدوديت هاي حسابداري مالي و صورتهاي مالي را تعيين مي كند . مقصود ، شناسايي اهداف حسابداري است . مبناها ، مفاهيم اساسي حسابداري هستند . مفاهيمي كه ما را در انتخاب رويدادها براي محاسبه ، اندازه گيري رويدادها ، معاني و مفاهيم  وارتبا
 • ت بعنوان خروجي نقد نشان داده نمي شود . 4-4-7 واژگان تخصصي : يكي از مشكلات قابل ذكر ، وجود اصطلاحات يكسان با معاني وكاربردهاي متفاوت در كشورهاست . اغلب غير امريكايي هايي كه به زبان انگليسي صحبت مي كنند مي توانند به آساني اصطلاحاتي از قبيل ” حسابهاي دريافتني ” (account receivable ) ، ” حسابهاي پرداختني ” (account payable ) و ” فروش ” (sale ) را درك كنند . اما همه واژگان اينگونه نيستند .بعنوان مثال اصطلاحات انگليسي ” stock ” , ” share &rdquo
 • IFO براي يك امريكايي كه ” stock ” را بعنوان سهام مي شناسد قابل درك نيست . بعنوان مثالي ديگر ميتوان treasury stock را نام برد كه در انگليس اوراق قرضه ممتاز معنا مي دهد حال آنكه منظور از اين واژه در امريكا سهام خزانه است .   5-7 حسابداري داراييها : 1-5-7 اندازه گيري داراييهاي ثابت مشهود : رويه هاي حسابداري امريكاي شمالي بر مبناي تبعيت كامل از بهاي تمام شده تاريخي است و سود وزيان تنها زماني شناسايي مي شود كه معاملات اتفاق افتاده باشد . بنابراين در صورتهاي مالي ارزش دفتري
اطلاعات پورتال/ كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
 • كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه تعديل ماهيت اول دوره "بودجه بندي عملياتي" "ترازنامه" "حاكميت شركتي" "حسابداري اسلامي" "حسابرسي داخلي" "رازنامه" "ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات" "طرح طبقه بندي مشاغل" "فرم قرارداد كار" "فرم قرارداد كار" "فصل هفتم-مذاكرات و پيمانهاي دسته جمعي كار" "قرارداد كار" "گزارش حسابرسي" "موسسه
 • مه هاي قانون كار بخشنامه هاي مالياتي بخشنامه هاي وزارت كار بخشنامه هاي مالياتي بخشنامه هاي معا فيتهاي ما لياتي بخشنامه هاي وزارت كار بدهي يونان بررسي طبقه بندي مشاغل برند بستانكار در حسابداري چيست بستانكار در حسابداري چيست بستن حسابها بستن حسابهاي مالي بودجه بودجه بر مبناي صفر بودجه بندي بر مبناي صفر بودجه بندي عملياتي بودجه بندي عملياتي بودجه ريزي عملياتي بودجه ريزي عملياتي بودجه ريزي عملياتي چيست بودجه ريزي عملياتي بودجه ريزي عملياتي بودجه سال 88
 • بودجه بندي عملياتي بودجه بندي عملياتي بودجه ريزي عملياتي بودجه ريزي عملياتي بودجه ريزي عملياتي چيست بودجه ريزي عملياتي بودجه ريزي عملياتي بودجه سال 88 بودجه سال 89 بودجه عملياتي بيانيه 34 بيمه پيمان بيمه قرارداد پرسش و پاسخ حسابداري پرسش و پاسخ ماليات بر ارزش افزوده پرسش وپاسخ +بيمه +ماليات پرسش وپاسخ مالياتي پورتال پورتال رازنامه پول شويي تئوري نمايندگي تاثير تعديلات سنواتي بر حقوق صاحبان سهام تاريخچه حسابرسي در ايران تامين مالي خارج از ترازنامه تحسابرسي‌ نخستين‌ ـ مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌‏, اشتباه‌ يا تحريف‌ در مانده‌هاي‌ اول‌ دوره, انتقال‌ مانده‌هاي‌ آخر دوره‌ قبل‌ به‌ دوره‌ جاري, يكنواختي‌ در اعمال‌ رويه‌هاي‌ مناسب‌ حسابداري‌, صورتهاي‌ مالي‌ و كفايت‌ افشاي, رويه هاي حسابداري, روشهاي حسابرسي, حسابرس قبلي وجانشين, حسابرسي شده ونشده, باسلام و احترام. محل تخصيص سود وزيان انباشته كجاست؟و ماهيت حساب چيست؟تعريف از سود وزيان انباشته ارائه كنيد.با تشكر فراوان, بنام خدا با سلام و خسته نباشيد .... من كارشناس حسابداري دارم.با سابقه كار 2 سال! كاري به من محول شده: شركتي خدماتي بازرگاني , يك كار پيمانكاري را انجام داده در سال گذشته(1390)و حالا براي ثبت دفاتر به من مراجعه نموده است , چگونه و از كجا بايد شروع كنم و چه اطلاعاتي لازم دارم؟, مفهوم شواهد حسابرسي, شواهد حسابرسي, نظر حرفه اي, اسناد ومدارك مالي وغير مالي, صورتهاي مالي, كفايت وكميت شواهد, ادعاهاي مديريت, تاييديه مديران, قضاوت حسابرسي, گروه معاملات ومانده حسابها, وقوع وكامل بودن, انقطاع زماني وطبقه بندي, ارزشيابي وتخصيص, حقوق مالكانه وتعهدات, كشف اشتباه وتقلب وتحريف با اهميت, سرمايه گذاريها, سود تقسيمي (نقدي), سود سهمي, افزايش ارزش, سود سهمي, افزايش ارزش سرمايه گذاري, استاندارد حسابداري سرمايه گذاريها, سرمايه گذاريهاي سريع المعامله, حسابداران رسمي امريكا , تئوري تفكيك شخصيت, توزيع سود نقدي, تحقق نيافته, سود سهامداران, مفهوم تحقق, استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 25‏, گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف‌, قسمت تجاري, قسمت جغرافيايي, قسمت قابل گزارش, درامد وهزينه قسمت, دارايي وبدهي قسمت, نتيجه عمليات قسمت, تشخيص قسمت قابل گزارش, تاييدخواهي برون سازماني, شواهد حسابرسي, شواهد كتبي وشفاهي, براورد خطر و سيستم‌ كنترل‌ داخلي, خطرهاي‌ ذاتي‌ و كنترل, درخواستهاي‌ تاييديه, تاييديه‌هاي‌ مثبت‌ و منفي, حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌, استاندارد10, كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌, كمك دولت, ماهيت كمك دولت, شناخت كمك بلاعوض, با سلامو عرض خسته نباشيد لطفا نحوه طبقه بندي جريان هاي نقدي در استاندارد انگليس و نام 8 طبقه را برايم نام ببريد با تشكر, ترازنامه ورازنامه


49 رديف در 5 صفحه
   << بعدي  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .