جستجو در پورتال

مشاوره/ نرخ ماليات بر اجاره در مرد اشخاص حقيقي وحقوقي چگونه اس؟
مشاوره/ سلام اگر شركتي ساختمان خود را اجاره بدهد شامل 25% معاف از ماليت ميشود؟
 • پرسش و پاسخ سلام اگر شركتي ساختمان خود را اجاره بدهد شامل 25% معاف از ماليت ميشود؟  ؟ با سلام بله. نرخ ماليات بر درآمداجاره اشخاص حقوقي طبق ماده 105 برابر با 18.75 صدم درصد((100-25)*.25=18.75 ) اما در مورد اشخاص حقيقي پس از كسر .25 درصد معافيت به نرخ هاي مقرر در ماده 131قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد
مشاوره/ باسلام خمت اسلتيد محترم اگر متوفي به وراث طبقه دوم بدهكارودر حين فوت همسر داشته باشد و فرزند نداشته باشدنحو برخورد با بدهي چكونه است؟ ماليات ساختماني كه60000000ريال رهن و ماهانه2000000ريال پرداخت ميكند چكونه حساب ميشود؟
 • دوم بدهكارودر حين فوت همسر داشته باشد و فرزند نداشته باشدنحو برخورد با بدهي چكونه است؟ ماليات ساختماني كه60000000ريال رهن و ماهانه2000000ريال پرداخت ميكند چكونه حساب ميشود؟ ؟ با سلام در خصوص سوال اول تبصره ماده 19– بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتيكه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود در مورد مهريه و نفقه ايام عده تأييد هيأت مذكور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم ك
 • تعيين خواهد شد.به عبارت ديگر،درآمد اجاره املاكي كه بصورت رهن كامل و يا رهن و اجاره در اختيار مستاجر قرار داده شده است،توسط ادارات مالياتي و بر اساس ميزان اجاره بها املاك مشابه تعيين شده و بر همين اساس و طبق مفاد مواد فصل ماليات بر درآمد املاك قانون مالياتهاي مستقيم،ماليات آن محاسبه خواهد شد بخشنامه 13530 مورخه 27/7/84راجع به تبصره 2 ماده 54: طبق اين تبصره از ابتداي سال 1382 ارزش اجاري املاك بايد توسط كميسيون تقويم املاك براساس هر متر مربع تعيين گردد. توجه داشته باشند كه اين تبصره صرفاً جنبه ج
 • اين تبصره از ابتداي سال 1382 ارزش اجاري املاك بايد توسط كميسيون تقويم املاك براساس هر متر مربع تعيين گردد. توجه داشته باشند كه اين تبصره صرفاً جنبه جايگزيني تبصره 1 ماده 54 از ابتداي سال 1382 را دارا است. باين معني كه فقط در شرايط عدم دسترسي به سند اجاره رسمي و نيز در موارد واگذاري ملك به صورت رهن تصرف ميتوان ارزش تقويمي كميسيون مزبور را ملاك عمل قرار داد. علاوه بر آن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله ديگر ضروري است. الف- با عنايت به متن ماده 54 اگر بعداً اسناد و مدارك مثبته به دست آيد كه
قوانين و مقررات/ ماليات بر ارث
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • توضيحات: قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است – ماليات بر ارث ماده 17- هرگاه درنتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند به شرح زير مشمول ماليات است: 1 - درصورتيكه متوفي يا وارث يا هردو ايراني مقيم ايران باشند نسبت به سهم الارث هريك از وراث از اموال مشمول ماليات برارث موضوع ماده (19) ا
 • چنانچه پس از انقضاي مدت اصل مال عايد وراث شود ارزش مال مورد وصيت و نذر و حبس به تاريخ حين الفوت مورث با رعايت مسلوب المنفعة بودن آن تقويم و به سهم الارث وراثي كه مال عايد آنها مي شود اضافه و مشمول ماليات برارث خواهد بود. تبصره 4- حقوق ناشي از عقود اجاره بشرط تمليك با بانكها نسبت به عرصه و اعيان املاك براساس ارزش معاملاتي حين الفوت متوفي محاسبه خواهد شد. ماده 33- مأموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظفند ظرف سه ماه از تاريخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كليه اطلاع
 • سفته يا جواهر و نيز مقدار سهام يا سهم الشركه متوفي را تنظيم و به اداره امور مالياتي محل تسليم نمايند، همچنين موظفند درصورت مراجعه اداره امور مالياتي، دفاتر و اسناد مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار آنها بگذارند. ماده 35- ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غير منقول را به اسم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در موقعي كه مي خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك را ثبت كنند بايد گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيتدار را مبني بر عدم شمول ماليات
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ماليات بردرآمد املاك
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است فصل اول – ماليات بردرآمد املاك ماده 52- درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد املاك مي باشد. ماده 53-درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار مي گردد عبارتست از كل مال
 • لف است بنابه درخواست مؤدي وتأييد دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني برعدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حكم اين ماده در مورد استرداد مالياتهاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيزجاري خواهدبود. ماده 73- حذف شده است. ماده 74- در مورد املاك با عنوان دستدارمي يا عناوين ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي است چنانچه متصرف تمامي حقوق خود نسبت به ملك را به ديگري منتق
 • فوق تاريخ تصرف تاريخ تملك متصرف محسوب مي گردد. ماده 75- از نظرمالياتي مستأجرين املاك اوقافي اعم از اينكه اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اين فصل خواهند بود. تبصره 1- در محاسبه ماليات اينگونه مؤديان تاريخ اجاره بجاي تاريخ تملك منظور خواهد شد. تبصره 2- حكم اين ماده درمواردي كه ملك توسط مستأجر واگذار مي شود مانع اجراي تبصره (7) ماده (53) اين قانون نخواهد بود. ماده 76- در مواردي كه نقل وانتقال موضوع ماده (52) اين قانون طبق مقررات اين فصل مشمول
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ وظايف اشخاص ثالث
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • ضيحات: قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است – وظايف اشخاص ثالث ماده 182- كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران مي باشند و همچنين هركس كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده باشد و كساني كه بر اثر خودداري از انجام تكاليف مقرر دراين قانون مشمول جريمه اي شناخته شده اند درحكم مؤدي محسوب
 • يا تمديد كارت بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي و حقوقي از طرف مراجع صلاحيتدار منوط به ارائه گواهي از اداره امور مالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده مي باشد ودرصورت عدم رعايت اين حكم مسؤولان امر نسبت به پرداخت مالياتهاي مزبور با مؤدي مسؤوليت تضامني خواهند داشت. تبصره 1- اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانكها و ساير مؤسسات اعتباري منوط به اخذ گواهي هاي زير خواهد بود: 1- گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده.
 • به ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قيد نمايند. گواهي انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه پس از وصول بدهيهاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مؤدي ذيربط، از قبيل: ماليات بردرآمد اجاره املاك و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل، ماليات شغلي محل مورد معامله، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاك حسب مورد صادرخواهد شد. تبصره 1- چنانچه ميزان ماليات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت درمراجع حل اختلاف
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
خبرگزاري فارس: جزئيات پيش‌نويس اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم منتشر شد كه بر اساس آن 3۳ ماده حذف شده و مواد و تبصره‌هاي متعددي در متن قانون فعلي مورد بازنگري قرار گرفته و يا بندهاي جديدي الحاق شده است.
 • خبرگزاري فارس:جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم معافيت ماليات حقوق تا سقف 84 ميليون ريال/حذف 33 ماده و اصلاحات گسترده به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس متن كامل پيش‌نويس اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم منتشر شد. طبق اين پيش‌نويس 3۳ ماده از قانون فعلي حذف و مواد و تبصره‌هاي زيادي در قانون فعلي اصلاح شده است. طرح جامع مالياتي و
 • ا مراجعه به محل فعاليت مؤدي كليه اسناد و مدارك و سوابق مالي نزد مؤديان را مورد بازرسي قرار دهند، و يا در صورت لزوم با ارائه رسيد به اداره امور مالياتي ذيربط منتقل نمايند. تبصره 1. بازرسي اسناد و مدارك موضوع اين ماده شامل كليه اسناد و مدارك مربوط به مالياتهاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد. تبصره 2. چنانچه در بازرسي هيأتهاي موضوع اين ماده اسناد و مداركي حاكي از كتمان واقعيت در خذ مشمول ماليات بر واردات كشف گردد، مراتب از طريق اداره امور مالياتي ذيربط به مراجع گمركي اعلام
 • ارزش افزوده مي‌باشد. تبصره 2. چنانچه در بازرسي هيأتهاي موضوع اين ماده اسناد و مداركي حاكي از كتمان واقعيت در خذ مشمول ماليات بر واردات كشف گردد، مراتب از طريق اداره امور مالياتي ذيربط به مراجع گمركي اعلام مي گردد. آئين نامه اجرايي موضوع اين ماده مشتركاً به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي و وزير دادگستري خواهد رسيد."   ماده 35. در ماده 199 بعد از عبارت "ماليات پرداخت نشده"، عبارت "و دو نيم درصد ماليات به ازاي هر ماه تاخير از سررسيد پرداخت" اضافه مي‌ش
مشاوره/ با سلام از نظر مبلغ ماليات به مبلغ اين مال الاجاره چه ميزاني و آيا اين اجاره نامه از نظر مرجع اداره ماليات قانوني است آيا اجاره نامه زير قانوني است؟ اگر مبلغ اجاره را از سرمايه شركت نباشد بازهم بايد در دفاتر ذكر كرد با تشكر فراوان بسمه تعالي اجاره نامه ماده – 1 (طرفين قرارداد) 1- موجر: آقاي x به شماره ملي x كه من بعد از اين موجر ناميده ميشود. 2- مستاجر: شركت x به شماره ثبت xxxxxx كه من بعد از اين مستاجر ناميده ميشود. ماده – 2 (محل اجاره) اتاق فوقاني به مساحت 3*2 از ملك، به آدرس مشهد خيابان هنرستان x كوچه xy پلاك 18 و كدپستي xx ماده – 3 (مدت اجاره) از تاريخ عقد اجاره تا تاريخ 30/11/1392 ماده – 4 (مبلغ اجاره) طبق توافقي كه بين موجر و مستاجر در محل بنگاه املاك شد مستاجر در هرماه مبلغ يكصد هزار ريال معادل ده هزار تومان را بابت مال الاجاره به موجر بدهد. ماده – 5 (امتيازات) با توافق طرفين محل مورد اجاره فقط داراي يك خط تلفن اعتباري مي باشد كه در نصب و راه اندازي آن در آينده در تعهد موجر است. ماده – 6 (موارد فسخ) 1- عدم پرداخت به موقع مال الاجاره در هرماه 2- عدم نگهداري مناسب از محل 3- عدم ثبت موارد فوق در يكي از دفترخانه رسمي اسناد اين قرارداد در 6 ماده مابين طرفين تهيه و امضا شد و در محضر اسناد رسمي شماره x به ثبت رسيد./
 • ظر مبلغ ماليات به مبلغ اين مال الاجاره چه ميزاني و آيا اين اجاره نامه از نظر مرجع اداره ماليات قانوني است آيا اجاره نامه زير قانوني است؟ اگر مبلغ اجاره را از سرمايه شركت نباشد بازهم بايد در دفاتر ذكر كرد با تشكر فراوان بسمه تعالي اجاره نامه ماده – 1 (طرفين قرارداد) 1- موجر: آقاي x به شماره ملي x كه من بعد از اين موجر ناميده ميشود. 2- مستاجر: شركت x به شماره ثبت xxxxxx كه من بعد از اين مستاجر ناميده ميشود. ماده – 2 (محل اجاره) اتاق فوقاني به مساحت 3*2 از ملك، به آدرس مشهد خيابان هنر
 • ره اعم از نقدي و غير نقدي پس از كسر 25 معافيت بابت هزينه ها، استهلاك و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره تا پايان سال را محاسبه نموده تا درآمد مشمول ماليات ساليانه پس از كسر معافيت مزبور محاسبه گردد . سپس ماليات اجاره را بر اساس نرخهاي ماده ي 131 قانون مالياتهاي مستقيم بايد محاسبه نمود. ب.اگر مالك شخص حقوقي باشد: براي محاسبه ي ماليات اجاره، كل مال الاجاره اعم از نقدي و غير نقدي پس از كسر 25 معافيت بابت هزينه ها ،استهلاك و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره تا پايان سال را محاسبه نموده تا درامد مشمول
 • براي محاسبه ي ماليات اجاره، كل مال الاجاره اعم از نقدي و غير نقدي پس از كسر 25 معافيت بابت هزينه ها ،استهلاك و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره تا پايان سال را محاسبه نموده تا درامد مشمول ماليات ساليانه پس از كسر معافيت مزبور محاسبه گردد . سپس ماليات اجاره را بر اساس نرخ 25 درصد مندرج در ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم بايد محاسبه نمود. در صورتي كه مدت اجاره ي املاك طي سال شروع شود براي محاسبه ي ماليات بايستي مجموع در آمد اجاره ماه شروع قرارداد اجاره تا پايان همان سال را محاسبه نموده و ماليات ا
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
 • ت‌هاي مستقيم پيشنهادات ذيل با توجه به تصويب آيين‌نامه ارتقاي راهكارهاي حسابرسي، قانون توسعه ابزارهاي مالي و لايحه برنامه پنجم توسعه ارائه مي‌شوند: به منظور تشويق شهروندان به سرمايه‌گذاري در مجموعه بانكي و بازار سرمايه اصلاح ذيل پيشنهاد مي‌شود: بند 4 ماده 24 اصلاحي 27/11/1380 صد درصد (100%) اوراق مشاركت و سپرده‌هاي متوفي نزد بانك‌هاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و موسسه‌هاي اعتباري غيربانكي مجـاز، همچنين صد درصد (100%) ارزش سهام متوفي در شركت‌هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته
 • ت درصد (60%) ارزش سهام يا سهم‌الشركه متوفي در ساير شركت‌ها و نيز پنجاه درصد (50%) ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي. با توجه به اينكه ماده ذيل تاكنون هيچ‌گونه مشوقي براي سازندگان فراهم نياورده و هيچ‌گونه تاثيري در كاهش اجاره بها نداشته و در راستاي عملي كردن اين ماده در جهت عرضه واحدهاي مسكوني خالي و كاهش اجاره بها پيشنهاد ذيل ارائه مي‌شود: ماده 53تبصره ‌11: مالكان مجتمع‌هاي مسكوني داراي بيش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و
 • يش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازي ساخته شده يا مي‌شوند درصورت اجاره طبق سند رسمي كه اجاره بها حداكثر معادل هفتاد در صد ارزش اجاري موضوع ماده 54 باشد در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) ماليات بر درآمد املاك اجاري معاف مي‌باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از اجاره املاك معاف مي‌باشد. از
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ نكات اساسي در ماليات بر درآمد مشاغل
به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون ماليات هاي مستقيم كمك قابل توجهي به آنان در عمل به وظايف قانوني و بهره مندي از تسهيلاتي كه قانون براي موديان در نظر گرفته و عدم تعلق جريمه هاي احتمالي كه قانونگذار براي آنان پيش بيني كرده مي نمايد. از اين رو، در اين بخش به اجمال به بيان پاره اي از مواد و بندهاي مهم قانوني در بخش ماليات بر درآمد مشاغل مي پردازيم.
 • ذكور در ساير فصل هاي اين قانون نظير: فصل درآمد اجاره املاك- درآمد حقوق و ... در ايران درآمد تحصيل كنند، پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي باشند. دوم: درآمد مشمول ماليات موديان مشمول ماليات بر درآمد مشاغل به استناد ماده 94- درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه و استهلاك مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاك. سوم: تقسيم بندي صاحبان
 • ابلاغ برگ قطعي نسبت به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايند از چهل درصد جرايم متعلقه مقرر در اين قانون معاف خواهند بود. نهم: مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده مشاغل - تصوير شناسنامه و كارت ملي و كد پستي محل - تصوير اسناد مالكيت و صلح سرقفلي ، اجاره - تصوير مبايعه نامه يا قولنامه - تصوير پروانه كسب يا توليد - تصوير كارت بازرگاني يا كارت حق العملكاري در مورد بازرگانان و حق العملكاران دهم: مدارك لازم جهت تمديد كارت بازرگاني و حق العملكاري (ماده 186) - تصوير كارت بازرگاني – صفحه مشخصات و صفحه
 • ق العملكاري (ماده 186) - تصوير كارت بازرگاني – صفحه مشخصات و صفحه تمديد كارت - تصوير كارت حق العملكاري- صفحه مشخصات و صفحه تمديد كارت - تصوير كارت ملي - تصوير اسناد مالكيت يا اجاره نامه محل كارت يازدهم: مدارك لازم جهت استفاده از تسهيلات بانكي (تبصره ماده 186) - نامه بانك - ارايه صورتحساب هاي مالي (ترازنامه ، سود و زيان) براي موديان بند (الف) و (ج)
 • طبقه بندي اطلاعاتنرخ ماليات بر اجاره, سلام اگر شركتي ساختمان خود را اجاره بدهد شامل 25% معاف از ماليت ميشود؟, ماليات بر ارث, متوفي يا وارث, وراث طبقه اول ودوم وسوم, اموال مشمول ماليات برارث, نرخ ماليات بر ارث, سهم‌الارث, هيأت حل اختلاف مالياتي, اظهارنامه ماليات بر ارث, ماليات بردرآمد املاك, نقل و انتقال قطعي املاك, ارزش معاملاتي, درآمد مشمول ماليات اجاره, ارزش اجاري مستغلات, مستأجرين املاك اوقافي, حق واگذاري محل, وظايف اشخاص ثالث, مسؤوليت تضامني, دفاتر ثبت شده, صدور يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني, كسب, گواهي پرداخت مالياتي قطعي شده, حل اختلاف مالياتي, نقل و انتقال قطعي ملك, جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات


98 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  رضا لطفي (  )
  با سلام اينجانب در رشته مديريت بازرگاني مشغول به تحصيل هستم اينده شغلي در اين رشته چگونه است و براي موفقيت در اين رشته و ادامه تحصيل در خارج از كشور چه پيشنهادي داريد ايا اين رشته در خارج از كشور مي


  مهدي مقدسي ( مشاوره مالي ،حسابداري و حسابرسي مالي و مالياتي ،قانون ماليات هاي مستقيم. اكسل .قوانين بازار سرمايه، )
  جناب دكر باسلام : شركت خودروي خريداري شده در9سال پيش راقصد فروش دارد كه 90درصد قيمت خودرو ذخيره استهلاك محاسبه شده. و خودرو جديدي را باقيمت بالاتر بشكل جايگزين خريداري نموده .باتوجه به اينكه قيمت فروش


  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .