جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ فصل 13و14قانون خدمات مديريت كشوري-تأمين اجتماعي توسعه مديريت و سرمايه انساني
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
 • انون خدمات مديريت كشوري-تأمين اجتماعي توسعه مديريت و سرمايه انساني نوع: قانون موضوع: قانون خدمات مديريت كشوري منبع تهيه: سايت قوانين تصويب كننده: مجلس شوراي اسلامي تاريخ انتشار: 1386-07-25 تاريخ اعتبار از: 1386-07-25 تا:
 • لازم الاجراء است. ماده 115- وظايف و اختيارات شوراي ياد شده به شرح زير مي باشد: 1- اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه هاي اجرائي به استثناء دستگاه هايي كه احكام آنها در قانون اساسي آمده و يا به امر امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري تاسيس شده است. 2- تجديدنظر در ساختار داخلي دستگاه هاي اجرائي به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري. 3- تفكيك وظايف اجرائي از حوزه هاي ستادي دستگاه هاي اجرائي و محدود نمودن فعاليت حوزه هاي ستادي به اعمال حاكميت و امور مديريتي و راهبردي، سيا
 • راي انجام وظايف ذيل و با تركيب مذكور در اين ماده تشكيل مي گردد. الف- تركيب شورا: 1- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (رئيس شورا) 2- دو نفر از معاونين شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه ها به مدت چهار سال. 3- دو نفر صاحب نظر در زمينه مديريت و حقوق اداري به مدت چهال سال. 4- يك نفر از معاونين تخصصي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور. 5- يك نفر از اعضاء كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با معرفي كميسيون به تصويب مجلس شوريا اسلامي به عنوان ناظر. 6- معاون ذي ربط سازمان مديريت و برنامه ريزي
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه از مؤسسات به وزارتخانه‌ها ممنوع است
خبرگزاري فارس: هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌استثناء مقامات ممنوع است.
 • منوع است. ماده 55مكرر4- جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور موكول به آزمون عمومي است. تبصره 1- ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانين و مقررات مربوط به خود مي باشند. تبصره 2- تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مجاز است. تبصره 3- در دستگاههائي كه از
 • ا و اعمال گردد. تبصره- ... مناطق جنگ زده موضوع بند(2) ماده(68) قانون مديريت خدمات كشوري توسط هيات وزيران تعيين مي شود. ماده 58- حذف شد. ماده 59- علاوه بر موارد ممنوعيت موضوع ماده(23) قانون مديريت خدمات كشوري، احداث، خريد و يا اجاره ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرائي و دارندگان رديف به استثناء موارد تغيير سطح تقسيمات كشوري ، تجميع ساختمانهاي اداري موجود بدون بار مالي جديد ، تمركززدايي بدون بار مالي جديد ، تبديل به احسن بدون بار مالي جديد و نوسازي و توسعه فضاهاي فيزيكي ممنوع است.
 • ار نمايد به گونه اي كه خدمت رساني به مردم بدون انقطاع تداوم يابد. هزينه هايي كه بخش غيردولتي متحمل شده است با تصويب شوراي اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتي قابل تأمين است. دبيرخانه شوراي اقتصاد (معاونت) با رعايت قوانين مي تواند براي محاسبه هزينه هاي قابل قبول و خسارات وارده به طرفين از كارشناسان رسمي دادگستري يا خبرگان واجد صلاحيت شاغل در دستگاههاي اجرائي مربوط استفاده نمايد. مصوبات شورا پس از ابلاغ دبيرخانه آن (معاونت) لازم الاجرا است. واگذاري هاي موضوع قانون اجرا اصل(44) مشمول
اخبار/ طرحي كه حقوق بازنشستگان را كاهش مي‌دهد
پنجم مرداد ماه خبري مبني بر حذف محاسبه حقوق بازنشستگي بر اساس 2 سال آخر كار منتشر شد كه از تغيير قوانين مربوط به بازنشستگي حكايت مي‌كرد، اگرچه معاون فني درآمد سازمان تامين‌اجتماعي تصويب اين لايحه را به نفع بيمه‌شدگان اعلام كرد
 • سبه حقوق بازنشستگي تامين اجتماعي:طرحي كه حقوق بازنشستگان را كاهش مي‌دهد بازتاب تغيير مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي تامين اجتماعي پنجم مرداد ماه خبري مبني بر حذف محاسبه حقوق بازنشستگي بر اساس 2 سال آخر كار منتشر شد كه از تغيير قوانين مربوط به بازنشستگي حكايت مي كرد، اگرچه معاون فني درآمد سازمان تامين اجتماعي تصويب اين لايحه را به نفع بيمه شدگان اعلام كرد، اما به زعم كارشناسان در شرايطي كه 70درصد مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي حداقل بگير هستند و متوسط بيمه پردازي آنان گ
 • هي به 17 تا 18درصد مي رسد اين لايحه نه تنها بازنشستگان را منتفع نخواهد كردكه كاهش حقوق آنان را نيز در پي خواهد داشت به همين علت گفت وگويي با محسن ايزدخواه كارشناس مسائل رفاه و تامين اجتماعي انجام داده ايم. او كه منتقد اين لايحه است مي گويد، لايحه جديد سازمان تامين اجتماعي مي تواند سرنوشت 8ميليون كارگر و 2ميليون كارگاه را تحت تاثير قرار دهد؛ لايحه اي كه از كانال وزارت رفاه به هيات دولت تقديم شده و انتظار تصويب را مي كشد. در حال حاضر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي چگونه است؟ محاسبه حقوق افرادي ك
 • هايي را كه حق بيمه پرداخت كرده اند، در سنوات خدمت ضرب كرده و بر 30 (سال هاي بيمه پردازي تا بازنشستگي) تقسيم مي كنند. بنابراين با تغييرات مورد نظر سازمان تامين اجتماعي بر قانون بازنشستگي، حقوق و دستمزدها چه تاثيري خواهند گرفت؟ در قانون جاري، ملاك محاسبه حقوق براي بازنشستگي افراد واجد شرايط، متوسط دو سال آخر بيمه پردازي است. اما در يكي از بندهاي اين لايحه به اين امر اشاره شده كه پس از تصويب، به ازاي هر سال به صورت پلكاني، يك سال به محاسبه متوسط دو سال آخر اضافه مي شود. بدين نحو كه اگر اين قان
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ نقدي بر خذف اضافه كار از كسورات بازنشستگي
خذف اضافه كاري از كسور ابزنشستگي
 • bsp; از ساليان متمادي گذشته كارمندان دولت شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي علي‌رغم اينكه از نظر مباني دريافت حقوق، تحت نظام واحد و يكساني بودند، لكن از نظر مقررات بازنشستگي تحت شمول دو صندوق بازنشستگي كشوري يا صندوق تامين اجتماعي بودند. بر اساس قوانين و مقررات موجود، همواره تعداد مولفه‌هاي مشمول كسور كارمندان تحت پوشش صندوق تامين اجتماعي از تعداد مولفه‌هاي مشمول كسور كارمندان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري بيشتر بوده و لذا بر اين اساس هميشه كارمندان مشمول صندوق تامين اجتماعي در زم
 • شوراي توسعه مديريت را از عبارت «حقوق و مزاياي مستمر» بنا به همين دليل مردود اعلام كرده است و چون تفسير شوراي توسعه مديريت در تاريخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ (قبل از نامه جناب آقاي دكتر نوبخت) صورت گرفته است، لذا اساساً نمي‌بايست در قالب يك بخشنامه جديد از سوي جناب آقاي عسگري آزاد در تاريخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ ابلاغ مي‌شد. ۲- مغايرت با مفاد صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه: با قطع نظر از بحث صلاحيت شوراي توسعه مديريت، برداشت شوراي مذكور از مفاد صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنج توسعه برداشت نادر
 • دير امور اداري و كاركنان شركت مديريت منابع آب ايران با استناد به مفاد صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام كرده كه «مي‌بايست از فوق العاده اضافه كار كارمندان مشمول صندوق تامين اجتماعي دستگاه‌هاي دولتي، كسور قانوني مربوط كسر و در محاسبه پرداخت حقوق بازنشستگي آنان منظور گردد.» بخش سوم. آثار و پيامدهاي اجراي بخشنامه:  از ساليان متمادي قبل بر اساس قانون و قرارداد منعقده ميان كارمندان و كارفرما (دولت)، بخش عظيمي از كارمندان در بدو خدمت با توجه به شرايط صندوق تامي
قوانين و مقررات/ متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي به ترتيب با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور موكول به آزمون عمومي است. تبصره1ـ ايثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانين و مقررات مربوط به خود مي‌باشند. تبصره2ـ تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مجاز است. تبصره3ـ در دستگاهها
 • وضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و صندوقها و اشخاص حقوقي دولتي و عمومي به استثناء ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه از محل منابع ناشي از اجراي احكام اين قانون محاسبه و تهاتر مي‌گردد و هرگونه تعهد جديد نيز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتي كل كشور قابل اجراء مي‌باشد. ديون مربوط به سهم قانوني دولت از حق بيمه صندوقها پس از محاسبه بخشي كه از باقيمانده منابع اجراي اين قانون و بودجه سنوات قبل كشور با رعايت مسؤوليت قانوني مديران در رعايت مصل
 • وقي گيرنده كمك و درج آن در بانك اطلاعاتي كه توسط معاونت براي اين منظور ايجاد مي‌گردد اقدام و سپس مبلغ كمك را پرداخت نمايند. كمك از محل منابع و رديفهاي در اختيار معاونت نيز مشمول اين حكم است. ماده68 ـ به منظور تهيه آمار و اطلاعات موردنياز براي محاسبه شاخصهاي حوزه‌هاي تخصصي مختلف از قبيل: 1ـ الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني 2ـ ارزيابي سند چشم‌انداز بيست ساله كشور 3ـ ارزيابي عملكرد قانون برنامه پنجم 4ـ بهره‌وري ملي 5 ـ توسعه انساني 6 ـ الگوي مصرف 7ـ تدوين استانداردهاي
مشاوره/ با عرض سلام خدمت شما كارشناس محترم بنده در اداره اي كار مي كنم حدود 17 سال سابقه دارم سه سال اول خدمتم برايم بيمه واريز نكردند در حالي كه قرارداد با من بستند و اكنون نيز قرارداد آن موجود است با عنايت به اينكه داراي معلوليت هستم راهي وجود دارد كه اين سه سال را حق بيمه پرداخت كنم تا جزو سابقه ام حساب شود. متشكرم
با عرض سلام خدمت شما كارشناس محترم بنده در اداره اي كار مي كنم حدود 17 سال سابقه دارم سه سال اول خدمتم برايم بيمه واريز نكردند در حالي كه قرارداد با من بستند و اكنون نيز قرارداد آن موجود است با عنايت به اينكه داراي معلوليت هستم راهي وجود دارد كه اين سه سال را حق بيمه پرداخت كنم تا جزو سابقه ام حساب شود. متشكرم
 • ا انجام‌ مي‌دهد. همانطور كه در ماده 7 قانون كار امده است حتي در صورتي كه شما قرارداد هم نداشته باشيد مي توانيد بيمه خود را مطالبه كنيد.براي اين منظور به اداره كار مراجعه و شكايت خود را در فرم مخصوص تنظيم نماييد. با تشكر آيا قوانين بيمه براي معلولين امتيازي در نحوه بازنشستگي قائل شده است ؟ با سلام يك سري قوانين را براي شما در زير قرار داده ام لطفا بررسي بفرمايئد اميدوارم به شما كمك كند.   قانون جامع حمايت از معلولين ماده1.&nbs
 • ت وزيران مشخص مي نمايد. تبصره 1. آيين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان بهزيستي كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. تبصره 2. آن تعداد يا بخشي از مواد اين قانون كه نياز به اعتبار جديدي داشته باشد مادامي كه اعتبار لازم از محل منابع مذكور در اين ماده تامين نگردد ، اجرا نخواهد شد.     قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و ز
 • استخدامي كشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقي كه مدت آن ذيلا بر حسب نوع و درجه معلوليت و يا بيماري مشخص گرديده است ، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت كسور فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگي بازنشسته نمايند. خدمت زائد بر سي سال اين افراد قابل محاسبه نبوده و در تعيين حقوق بازنشستگي آنان آخرين حقوق قبل از بازنشستگي مبناي محاسبه قرار مي گيرد. 1 - در مورد جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي در درجات بين 20% تا 40% نقص عضو يا اعضا يا كاهش تواناييها براي انجام كار حداقل سه و حداكث
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
 • ت. بدين منظور هفت گروه خاص تحت عنوان شوراي اصلاح نظام يارانه، شوراي اصلاح نظام مالياتي، شوراي اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات، شوراي اصلاح نظام بهره‌وري، شوراي اصلاح نظام گمركي، شوراي اصلاح نظام بانكي و شوراي ارزش‌گذاري پول ملي از مدت‌ها قبل كار بررسي قوانين موضوعه را آغاز كرده‌اند. در همين راستا موسسه حسابرسي و خدمات مالي دايارايان كه در زمينه اصلاحات مالياتي سال 1381 نيز فعال بوده، نقطه نظرات پيشنهادي به منظور اصلاحات آتي را به كارگروه مذكور و ساير مقامات ذي‌ربط اعلام داشته كه درصدد برآمديم نقطه
 • موديان ذي‌ربط از اين معافيت منوط به اخذ گواهي معافيت مالياتي مربوطه از سازمان امور مالياتي مي‌باشد. ماده 138- آن قسمت از سود ابرازي شركت‌هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل ‌واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتـي يـا معـدنـي در آن سـال مصـرف گـردد(مبالغ مصرف شده يا هزينه شده بابت توسعه و تكميل و... در هر سال نسبت به كل سود ابرازي اعم از معاف و غير معاف قابل اعمال مي‌باشد) از پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق موضوع ماده ‌(105) اين قانون معاف خواهد شد،
 • صنعتي يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه‌گذاري معين از وزارتخانه ذي‌ربط تحصيل شده باشد. در صورتي كه هزينه اجراي طرح يا طرح‌هاي ياد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازي همان سال باشد يا از هزينه طرح سرمايه‌گذاري كمتر باشد شركت مي‌تواند از معافيت مذكور در محاسبه ماليات سود ابرازي سال‌هاي بعد حداكثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذكور يا باقيمانده هزينه اجراي كامل طرح بهره‌مند شود. ماده 138 تبصره ‌1: در صورتي كه شركت، قبل از تكميل، اجراي طرح را متوقف نمايد يا ظرف يك سال پس از مهلت تعيين شده ‌در طرح س
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام ميخواستم بدانم طبق قوانين استخدامي بانك هاي دولتي ايا كارمند ميتواند استعفا بدهد و به سر كار دولتي ديگري برود؟؟ اگه مرجعي هم براي قانون استعفا و انتقال به سازمان هاي دولتي رو هم متوانين برايم معرفي كنينن ممنون ميشم بهم ادرس بدين بروم براي مطالعه كردن آن موفق باشين تشكر
 • پرسش و پاسخ با سلام ميخواستم بدانم طبق قوانين استخدامي بانك هاي دولتي ايا كارمند ميتواند استعفا بدهد و به سر كار دولتي ديگري برود؟؟ اگه مرجعي هم براي قانون استعفا و انتقال به سازمان هاي دولتي رو هم متوانين برايم معرفي كنينن ممنون ميشم بهم ادرس بدين بروم براي مطالعه كردن آن موفق باشين تشكر  ؟ با سلام آيين نامه اجرايي نحوه انتقال كارمندان تصويب شد  دولت با هدف تسهيل نحوه انتقال و ماموريت كارمندا
 • يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي به خدمت آنان نياز نباشد، در صورت انتقال به بخش غيردولتي (مورد 5 بالا) مي توانند به يكي از روشهاي زير صندوق بازنشستگي خود را انتخاب كنند: 1. تقاضاي تغيير صندوق بازنشستگي از صندوق قبلي به صندوق بازنشستگي كارفرماي جديد كه در اين صورت سوابق پرداخت كسور يا حق بيمه قبلي به منزله سابقه پرداخت حق بيمه يا كسور به صندوق جديد بوده و با انتقال كسور سهم كارمند و دولت از صندوق قبلي به صندوق جديد، پرداخت مابه التفاوتي كه صندوق جديد طبق مقررات مربوط مطالبه مي نمايد، به عهد
 • عهده دستگاه اجرايي متبوع قبلي كارمند خواهد بود. 2 انتخاب صندوق بازنشستگي قبلي و ادامه پرداخت حق بيمه يا كسور بازنشستگي سهم مستخدم به صندوق مذكور.در اين صورت كارفرماي جديد مكلف است حق بيمه يا كسور بازنشستگي وي را بر مبناي مقررات مورد عمل صندوق قبلي محاسبه و به آن صندوق پرداخت كند. اعطاي حق اختيار به كارمندان دستگاه هاي خصوصي شده بر اساس اين مصوبه، كارمند مي تواند ظرف يك هفته از تاريخ اعلام دستگاه، 3 روش از روش هاي 6گانه فوق را به ترتيب اولويت انتخاب و به دستگاه اجرايي اعلام كند.دستگاه مربوط
قوانين و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • ت احتمالي اين الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد. ماده75ـ به منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليتهاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي‌ربط، شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاء زير تشكيل مي‌شود: 1ـ وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا) 2ـ رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي
 • منظور توسعه و گسترش آموزشهاي كسب و كار، كارآفريني، فني و حرفه‌اي و علمي ـ كاربردي و ـ اعمال تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاههايي كه با تأييد و يا معرفي واحدهاي وزارت كار و امور اجتماعي در جهت به كارگيري نيروي كار جديد مبادرت مي‌نمايند، به شرط آن كه واحد، تازه تأسيس بوده و يا در سال قبل از آن، كاهش نيروي كار نداشته باشد. تبصره ـ آئين‌نامه اجرائي بندهاي فوق شامل نحوه، ميزان و مدت زمان استفاده از امتيازات موضوع بندهاي فوق حداكثر ظرف شش ماه پس از تصوي
 • منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيأت امناء با رعايت قوانين مربوط. 6 ـ سود خالص صندوق طي سال مالي 7ـ درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يك‌بار 8 ـ بيست درصد (20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور تبصره1ـ بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به كار گرفته مي&
اخبار/ لزوم ايجاد انگيزه براي ارائه خدمات بانكي مدرن
حامد قدوسي در يك نگاه: حامد قدوسي، از اقتصاددانان جوان ايراني است كه به دليل راه‌اندازي اولين و پرمخاطب‌ترين وبلاگ تخصصي اقتصادي فارسي‌زبان (با نام «يك ليوان چاي داغ»)، چهره‌اي شناخته‌شده براي بسياري از علاقه‌مندان به اقتصاد در ايران محسوب مي‌شود.
 • بهادار هستند، فقط مي‌توانند در سپرده‌هاي بانكي، اوراق مشاركت يا سهام سرمايه‌گذاري كنند. اخيرا در مصاحبه‌اي كه با حجت‌الاسلام سيد عباس موسويان داشتم، ايشان بر لزوم افزايش تنوع اوراق بهادار تاكيد داشتند؛ اوراق بهاداري كه براي مثال تحت عنوان «صكوك» با قوانين اسلامي نيز منطبق بوده و سلايق افراد مختلف با ميزان ريسك‌طلبي متفاوت را پوشش مي‌دهد. ايشان معتقد بودند كه فقدان تنوع اوراق بهادار در ايران، يكي از عواملي است كه باعث رونق فعاليت‌هاي شيادانه و مخربي مانند «گلد كوئيست» و انواع شبكه‌هاي هرمي مشابه
 • براي نوآوري مالي را كم مي‌كرده است. موانع حقوقي و قانوني كه در بحث‌هاي آقاي موسويان هم هست موضوع ديگري است كه خب خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است. شايد يك دليل هم محدوديت‌هاي ناشي از مقررات دولتي روي نوآوري مالي باشد كه توليد و عرضه ابزارهاي مالي جديد را پرهزينه مي‌كند. در اينكه نبود شيوه‌هاي شفاف و قانوني براي مديريت سرمايه باعث حركت به سمت راه‌‌هاي شبه قانوني و غيرقانوني شده شكي نيست و طبق معمول همه راه‌‌هاي بازار سياهي، اين راه‌‌ها دچار معضلاتي مثل نبود شفافيت، كيفيت غيرتضمين شده و عدم حم
 • ري كند. برخي ديگر از كارشناسان هم معتقدند كه براي كنترل اين روند، بهترين راه آن است كه شرايط ساده‌اي براي عرضه سهام شركت‌هاي جديد در بورس فراهم سازيم تا سرمايه‌هايي كه به بورس وارد مي‌شوند، به جاي آنكه باعث افزايش حباب‌گونه قيمت سهام موجود شوند، صرف تامين سرمايه براي تامين مالي شركت‌هاي جديد شوند. نظر جنابعالي در اين زمينه چيست؟ آيا اصلا معتقديد كه روند موجود در بازار سهام ايران نيازمند كنترل است؟ من موافقم كه خريداران غيرحرفه‌اي يا به اصطلاح (Noise Traders) مي‌توانند روي سطح قيمت‌ها اثر گذاشتقانون مديريت خدمات كشوري , شيوه محاسبه حقوق بازنشستگي , محاسبه حقوق بازنشستگي بر اساس 2 سال آخر كار, تغيير قوانين بازنشستگي, معاون فني درآمد سازمان تامين‌اجتماعي, مستمري‌بگيران سازمان تامين‌اجتماعي, سنوات خدمت ضرب, حداقل دستمزد, نقطه سر به سري, ارزش‌هاي بيمه‌اي, نقدي بر خذف اضافه كار از كسورات بازنشستگي, اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات, لزوم ايجاد انگيزه براي ارائه خدمات بانكي مدرن


19 رديف در 2 صفحه
   << بعدي  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .