جستجو در پورتال

مقالات/ خوداظهاري مالياتي
به گزارش رسانه مالياتي ايران، بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم، ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني (تا 31 تيرماه سال 1390 براي عملكرد سال 1389) موجب بهره مندي موديان مالياتي از تسهيلات و مزاياي قانوني همچون معافيت مالياتي پايه، پرداخت ماليات اقساطي و عدم تعلق جرايم مي گردد
 • و يا دفاتر نخواهند گرديد. شرايط خوداظهاري مالياتي موديان مالياتي به منظور بهره مندي از شرايط خوداظهاري مالياتي بايد اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 1389 را حداكثر تا 31 تيرماه 1390 به ادارات مالياتي ارايه دهند. همچنين درج كدپستي محل فعاليت و كد ملي در فرم اظهارنامه مالياتي توسط موديان الزامي است. مودياني كه مطابق شرايط ذكر شده نسبت به ارايه اظهارنامه اقدام ننمايند مشمول طرح خوداظهاري نبوده و برابر مقررات توسط ادارات امور مالياتي به صورت علي الراس مورد رسيدگي قرار مي گيرند. اگر ماليات موديان علي ال
 • و برابر مقررات توسط ادارات امور مالياتي به صورت علي الراس مورد رسيدگي قرار مي گيرند. اگر ماليات موديان علي الراس تشخيص داده شود و مورد موافقت قرار نگيرد، ناچار خواهند بود مراجعات مكرري داشته باشند؛ حال آنكه با عمل كردن در اين چارچوب مي توانند يك بار اظهارنامه شان را ارايه دهند و نيازي به مراجعه ديگر ندارند. گريز از جريمه طبق قانون ماليات هاي مستقيم اگر موديان مالياتي اقدام به ارايه اظهارنامه مالياتي نكنند، مشمولان بند «ج» ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم، ده درصد (10%) و مشاغل بندهاي «الف» و «ب»
 • هاي مستقيم، ده درصد (10%) و مشاغل بندهاي «الف» و «ب» همين ماده چهل درصد (40%) مشمول جريمه مي شوند، ضمن اينكه اين جرايم غير قابل بخشودگي است. براي اينكه موديان مشمول جرايم نشوند شرط ارايه اظهارنامه ها نيز در توافقنامه ها گنجانده شده تا موديان درآمد و ماليات توافق شده را در اظهارنامه ها قيد و به واحدهاي مالياتي ارايه كنند. تقسط ماليات ابرازي سازمان امور مالياتي براي كمك به مودياني كه امكان پرداخت يكجاي ماليات خود را ندارند، شرايط پرداخت اقساطي ماليات را فراهم كرده است. به اين ترتيب كه براي مودياني
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شركتهاي سهامي 72824/200
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شركتهاي سهامي
 • جمع عمومي و يا عدم ثبت تصميمات مجمع عمومي در روزنامه رسمي كشور،گزارش حسابرس مالياتي ارائه شده در اجراي ماده 272 ق.م.م قابل پذيرش نبوده و ادارات امور مالياتي وفق مقررات نسبت به رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام مي نمايند. 3- در خصوص استفاده از فرم نمونه گزارش حسابرسي مالياتي با توجه به ابلاغ فرم اصلاحي گزارش حسابرسي مالياتي به موجب بخشنامه شماره 56358/200/ص مورخ 11/6/88 كه طي نامه هاي شماره 55495/200/ص و 55496/200/ص مورخ 4/6/1388 به سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي ايران نيز ابلاغ گرد
 • ان نيز ابلاغ گرديده است،در اجراي بـند " د" مـاده 272 ق.م.م كـليه گـزارشـهاي تـنـظيـمي بـعد از تـاريـخ 11/6/88 صـرفـاً مي بايست مطابق فرم نمونه مذكور تنظيم گرديده باشد؛ در غير اينصورت به علت عدم اجراي مقررات بند "د" ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم،ادارات امور مالياتي نسبت به رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات وفق مقررات اقدام نمايند.
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ باسلام اگه شركتي در روزهاي پاياني سال در اداره ثبت شركتهاتاسيس و به ثبت برسد آيا پلمپ دفاتر رو بايستي حتما انجام داد و سال بعد اظهارنامه مالياتي عملكرد به دارايي ارئه كرد يا نه ....؟ لطفا راهنمايي بفرمائيد . باتشكر
باسلام اگه شركتي در روزهاي پاياني سال در اداره ثبت شركتهاتاسيس و به ثبت برسد آيا پلمپ دفاتر رو بايستي حتما انجام داد و سال بعد اظهارنامه مالياتي عملكرد به دارايي ارئه كرد يا نه ....؟ لطفا راهنمايي بفرمائيد . باتشكر
 • پرسش و پاسخ باسلام اگه شركتي در روزهاي پاياني سال در اداره ثبت شركتهاتاسيس و به ثبت برسد آيا پلمپ دفاتر رو بايستي حتما انجام داد و سال بعد اظهارنامه مالياتي عملكرد به دارايي ارئه كرد يا نه ....؟ لطفا راهنمايي بفرمائيد . باتشكر   ؟ با سلام قانونا بله اما اتفاق خاصي نيز نمي افتد اگر نگيريد چون روزهاي آخر سال بوده وسال اول تاسيس حوزه مالياتي با مماشات رفتار وچشم پوشي مي كند.
مقالات/ اظهارنامه الكترونيكي «ابتكاري جديد يا چالشي مضاعف
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در آستانه تيرماه (موعد تسليم اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادي) از تمهيدات جديد اين سازمان به ويژه اظهارنامه‌هاي الكترونيكي خبر داده و اجراي طرح «اظهارنامه الكترونيكي» را ابتكاري جديد عنوان كرده است
 • چار نشويم و از همين ابتدا شاهد تكرار تجربه ناموفق گذشته سازمان امور مالياتي در اين زمينه نباشيم. الف - ايرادات و اشكالات قانوني: 1 - همان طور كه از مفاد ماده 169 ق. م. م بر مي آيد سازمان امور مالياتي مي تواند كاربرد وسايل و روش ها و صورتحساب ها و فرم هاي ضروري براي نگهداري حساب براي هر گروه از موديان كه موجب تسهيل در تشخيص درآمد آنها مي شود را به شرط اعلام تا آخر دي ماه هر سال در روزنامه كثيرالانتشار از فروردين ماه سال بعد اجباري اعلام كند. پرواضح است كه همه كساني كه داراي اطلاعات مختصر
 • گروه از موديان كه موجب تسهيل در تشخيص درآمد آنها مي شود را به شرط اعلام تا آخر دي ماه هر سال در روزنامه كثيرالانتشار از فروردين ماه سال بعد اجباري اعلام كند. پرواضح است كه همه كساني كه داراي اطلاعات مختصر و متعارفي از حسابداري هستند مي دانند كه اظهارنامه مالياتي (صفحات 1 تا 4 اظهارنامه جديد شامل مشخصات هويتي و قانوني اشخاص حقوقي، مجوزهاي تاسيس، اسامي سهامداران و شركا، محاسبات درآمد مشمول ماليات، اعلام مبالغ ماليات هاي پرداختي و ابراز درآمدهاي معاف و معافيت هاي قانوني) و ترازنامه و حساب سود
 • حاسبات درآمد مشمول ماليات، اعلام مبالغ ماليات هاي پرداختي و ابراز درآمدهاي معاف و معافيت هاي قانوني) و ترازنامه و حساب سود و زيان از جمله وسائل و روش ها و صورتحساب ها و فرم هاي ضروري براي نگهداري حساب نبوده بلكه ترازنامه، صورت سود و زيان و اظهارنامه مالياتي ابزار بيان وضعيت مالي، عملكرد مالي و عملكرد مالياتي اشخاص حقوقي هستند كه مشمول مقررات موضوع ماده 169 ق. م. م نمي شود. 2 - با توجه به قوانين و مقررات جاري مالياتي، سازمان امور مالياتي كشور متولي اصلي تشخيص و وصول ماليات در كشور بوده بنابراين
 • طبقه بندي اطلاعات
اطلاعات پورتال/ كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
 • "بودجه بندي عملياتي" "ترازنامه" "حاكميت شركتي" "حسابداري اسلامي" "حسابرسي داخلي" "رازنامه" "ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات" "طرح طبقه بندي مشاغل" "فرم قرارداد كار" "فرم قرارداد كار" "فصل هفتم-مذاكرات و پيمانهاي دسته جمعي كار" "قرارداد كار" "گزارش حسابرسي" "موسسه مهر+حسابرسي" "نمونه قرارداد كار" «مفاهيم واحدهاي
 • ستراتژي هلدينگ استفاده از خدمات حسابرس ديگر اشخاص وابسته اصطلاحات حسابداري اصلاح قانون تجارت اصلاحات ارزي اصلاحات ارزي اصلاحات ارزي اصول ترازنامه اضافه كاري روز جمعه+ترازنامه اطلاعات نامتقارن اطمينان سلبي اظهار نامه مالياتي اظهارنامه مالياتي اظهارنامه مالياتي اعتبار حسابرسي شركت تهران افزايش حقوق كارگران سال 1389 انتشارات ترمه انتشارات سازمان حسابرسي انتشارات سازمان حسابرسي انجام كار معين انجمن حسابداران خبره انحلال شركت انحلال شركتها اندوخته قانون
 • 388 بخشنامه عيدي بخشنامه عيدي بخشنامه عيدي 1388 بخشنامه عيدي 88 بخشنامه عيدي سال 1388 بخشنامه عيدي سال 88 بخشنامه عيدي كارگران بخشنامه عيدي بخشنامه عيدي 88 بخشنامه عيدي سال 1388 بخشنامه عيدي سال 88 بخشنامه قانون كار بخشنامه ماليات بر ارزش افزوده بخشنامه ماليات بر ارزش افزوده بخشنامه مالياتي اياب وذهاب بخشنامه هاي اداره كار بخشنامه هاي قانون كار بخشنامه هاي مالياتي بخشنامه هاي وزارت كار بخشنامه هاي مالياتي بخشنامه هاي معا فيتهاي ما لياتي بخشنامه هاي وزا
اخبار/ برخورد با آگهي‌هاي فروش و اجاره كداقتصادي/۱۸خرداد آخرين مهلت شركت‌ها
خبرگزاري فارس: معاون سازمان امور مالياتي با بيان اين كه اظهارنامه عملكرد ماليات تا 31 تيرماه است، گفت: با چاپ آگهي فروش كد اقتصادي در روزنامه‌ها برخورد مي‌شود.
 • ن سوءاستفاده از طريق رسمي جلوگيري به عمل خواهد آمد. معاون سازمان امور مالياتي با بيان اينكه اظهارنامه مالياتي در طرح جامع مالياتي صادر شده است،گفت: در اين اظهارنامه‌ها اطلاعات ساده و با نرم‌افزار ساده بيان مي‌شود و طي چند روز آينده فرم اين اظهارنامه‌ها روي سايت سازمان مالياتي قرار مي‌گيرد. وي گفت: با هماهنگي با شركت پست تفاهم شد،اگر مودي ماليات كامپيوتر نداشته باشد، از طريق ادارات پست نسبت به تكميل اظهارنامه اقدام كند. وكيلي در مورد ماليات عملكرد مشاغل اصناف گفت
 • اظهارنامه اقدام كند. وكيلي در مورد ماليات عملكرد مشاغل اصناف گفت: مطالعات در حال انجام است و گرچه هنوز با اصناف جلسه‌اي برگزار نشده است، ولي پيگيري مي‌شود، بزودي جلسات هماهنگي با اصناف برگزار شود. وكيلي با بيان اينكه امسال اولين سال اظهارنامه عملكرد مالياتي در قانون برنامه پنجم براي عملكرد سال 90 است گفت: تمام معافيت‌هاي مالياتي براساس قانون منوط به ارائه اظهارنامه ماليات شده است و اگر اظهارنامه در موعد مقرر تسليم نشده باشد، از شمول معافيت‌هاي قانوني خارج خواهد شد.
 • ه پنجم براي عملكرد سال 90 است گفت: تمام معافيت‌هاي مالياتي براساس قانون منوط به ارائه اظهارنامه ماليات شده است و اگر اظهارنامه در موعد مقرر تسليم نشده باشد، از شمول معافيت‌هاي قانوني خارج خواهد شد. وي گفت: مشمولان بند الف ماده 195 قانون ماليات مكلف به نگهداري دفتر روزنامه كل و مشمولان بند ب ملزم به نگهداري دفاتر مشاغل هستند و هرگونه تفاهم با اين مشاغل به شرط داشتن دفتر و تحرير در آن است و شرط ديگر اين است كه اظهارنامه ماليات ارزش افزوده ثبت نام كرده باشد. وكيلي يادآور شد: از همه
قوانين و مقررات/ مقررات عمومي
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • فقت نامه هاي قبلي را بررسي و نظر خود را مبني برادامه يا لغو آنها مستدلاً به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. ماده 169- سازمان امور مالياتي كشور مي تواند درصورتيكه بمنظور تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي كاربرد وسايل و روشها و صورت حسابها و فرمهايي را جهت نگاهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر ديماه هرسال در يكي ازروزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي كند و مؤديان از اول فروردين سال بعد مكلف به رعايت آنها مي باشند، عدم رعايت موارد مذكور در مورد مؤدياني كه مكلف به نگا
 • الانتشار آگهي كند و مؤديان از اول فروردين سال بعد مكلف به رعايت آنها مي باشند، عدم رعايت موارد مذكور در مورد مؤدياني كه مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي اعتباري دفاتر مربوط خواهد بود ودرمورد ساير مؤديان موجب تعلق جريمه اي معادل بيست درصد ماليات منبع مربوط مي باشد. تبصره – درصورتيكه رعايت موارد مذكور در ماده فوق بنابه تشخيص هيأت حل اختلاف مالياتي از عهده مؤدي خارج بوده باشد مشمول بي اعتباري دفاتر و جرايم مربوط حسب مورد نخواهد بود. ماده 169مكرر – به سازمان امور ما
 • اه به سازمان امور مالياتي كشوراعلام نمايد مشمول جريمه تخلف فوق ازاين بابت نخواهد بود. تبصره 3- اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده (95) اين قانون مكلف به نگهداري صورتحساب هاي مربوط به خريدهاي خود در سال عملكرد و سال بعد از آن مي باشند و درصورت درخواست مأموران مالياتي بايد به آنان ارائه دهند. در غير اين صورت مشمول جريمه اي معادل ده درصد(10%) صورتحسابهاي ارائه نشده خواهند بود. ماده 170- مرجع رسيدگي به هر گونه اختلاف كه در تشخيص مالياتهاي موض
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ افزايش معافيت مالياتي حقوق با هدفمندي و دستاوردهاي طرح تحول مالياتي
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان امور مالياتي طي گفت‌وگويي با فارس به تشريح جزئيات 5 محور طرح تحول مالياتي پرداخت، از افزايش سقف معافيتهاي حقوق و دستمزد با هدفمندي يارانه ها و برنامه‌هاي دولت براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت و مجموع اين اقدامات را بستري مناسب براي تحقق اهداف درآمدي دولت در طول برنامه پنجم عنوان كرد.
 • دولت اجراي قانون را به تعويق انداخت و مقرر شد به صورت مرحله براي هشت صنف از مهر 88 و 12 صنف از مهر امسال اين قانون اعمال شود؛ شما به عنوان رئيس سازمان امور مالياتي از ابتدا روند اجراي اين قانون و عواملي كه منجر به عقب نشيني دولت شد را توضيح دهيد و بفرماييد كه از دو سال گذشته تاكنون چه اقداماتي براي فراهم كردن زمينه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده انجام گرفته است؟ عسكري: زماني كه قانون ابلاغ شد و طبيعتا با چارچوبي كه قانون پيش‌بيني كرده بود مدت زمان كمي براي اجراي قانون ماليات بر ارزش ا
 • انيم به همه واحد‌هاي صنفي مراجعه كنيم و فراخوان برگزاري دوره‌هاي آموزشي را بدهيم. بالاخره ماليات برارزش افزوده يك روش خوداظهاري مالياتي است؛ حتي براي آموزش هم مؤدي بايد اعلام داوطلبي كند و مؤدي مجبور به مراجعه به اداره مالياتي نيست و ارسال اظهارنامه از طريق الكتورنيكي كفايت مي‌كند. بر همين اساس انتظار داريم براي آموزش هم اين داوطلبانه باشد. ما هميشه آماده آموزش بوديم و خواهيم بود زيرا آموزش فرآيند مستمر است؛ ممكن است يك مؤدي در دوره گذشته آموزش ديده باشد اما با تغيير شغل، مجددا
 • ا هميشه آماده آموزش بوديم و خواهيم بود زيرا آموزش فرآيند مستمر است؛ ممكن است يك مؤدي در دوره گذشته آموزش ديده باشد اما با تغيير شغل، مجددا نياز به آموزش داشته باشد. براي آموزش با اصناف توافق شد كه آنها خودشان به اعضاء اطلاع و اسامي را به سازمان امور مالياتي تحويل دهند و پس از آن زمان برگزاري كلاس‌ها را اعلام كنيم. همين كار را هم براي طلافروشان در هفته قبل انجام داديم؛ تا هفته قبل هيچ‌يك از طلافروشان براي آموزش مراجعه نكردند اما به يكباره طي روزهاي گذشته 400 نفر در يك براي شركت در دوره&
مقالات/ درحوزه‌ فعاليت‌هاي مالي نبايد پنهان كاري شود
اگر جامعه‌اي بخواهد با برنامه حركت كند بايد قوانين روشن و شفاف و قابل اجرايي را در اختيار داشته باشد و بدون داشتن يك برنامه روشن با ساز و كارهاي مشخص و ابزارهاي لازم دست يابي به اهداف غيرممكن است. به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، پورمحمدي ـ رييس سازمان بازرسي كل كشور ـ در سو
 • هم در همه جا جاري است و مطمئنا اگر بخواهيم اولويت بندي كنيم، اين اصل در حوزه ي اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد. وي اشاره كرد: شفاف سازي براي همه حوزه ها مورد توجه قرار گرفته ولي در حوزه اقتصاد و فعاليت هاي مالي بايد در صدر توجه قرار گيرد و اين فرمولي كاملا روشن است. وي تاكيد كرد: اجراي صحيح قانون را بايد تعقيب كرده و در حوزه اقتصاد و مسائل مالي اگر بخواهيم به بخش دولتي متكي باشيم همان مشكلاتي كه در همه حوزه ها با دولتي شدن فعاليتها روبرو مي شويم در اين حوزه هم با آن روبرو خواهيم شد.
 • ي ايجاد انضباط و نظارت مالي به حسابداران متوسل شده و از شما بخواهيم در اين فضا كشور را همراهي كنيم زيرا سرنوشت ما محكوم به توسعه و پيشرفت است و اجازه نداريم كه از روند توسعه باز بمانيم و همه بايد در اين مورد احتمام جدي داشته باشيم. ارسال فرم اظهارنامه براي موديان ثبت نامي از هفته آينده سومين همايش حسابرسي مالياتي، با مشاركت سازمان امور مالياتي، انجمن حسابداران خبره و جامعه حسابداران رسمي ايران برگزار شد. به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، علي اكبر عرب مازار ـ ري
 • موديان ثبت نامي از هفته آينده سومين همايش حسابرسي مالياتي، با مشاركت سازمان امور مالياتي، انجمن حسابداران خبره و جامعه حسابداران رسمي ايران برگزار شد. به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، علي اكبر عرب مازار ـ رييس سازمان امور مالياتي ـ با بيان اين كه برگزاري اين همايش در سه سال اخير توانسته فرصتي براي تعامل و ايجاد رابطه سازنده بين دو نهاد مهم مالياتي كشور فراهم كند گفت: با توجه به سياست هاي اقتصادي كه در كشور تنظيم شده و دولت تصميم به اجراي آن دارد، در نقطه اصلي از اقتصا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
 • ه يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده‌. (2) هزينه‌هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامي موسسه به شرح زير است: (الف) حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غيرنقدي (مزاياي غيرنقدي به قيمت تمام‌شده براي كارفرما). (ب‌) مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غيرنقدي از قبيل خواروبار، بهره‌وري‌، پاداش‌، عيدي‌، اضافه‌كار، هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت‌. نصاب هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج از ايران(بدون احتساب هزينه بليت و هتل) رو
 • ت موارد مذكور در مورد مودياني كه مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي‌اعتباري دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد ساير موديان موجب تعلق جريمه‌اي معادل بيست درصد ماليات منبع مربوط مي‌باشد. سازمان امور مالياتي كشور مجاز است به منظور تسهيل در دريافت اظهارنامه‌هاي مالياتي و ساير اوراقي كه مودي مالياتي مكلف به تسليم آن مي‌باشد و نيز ابلاغ اوراق مالياتي به موديان از فن‌آوري‌هاي نوين نظير خدمات پست الكترونيكي، امضاي الكترونيكي يا ساير روش‌ها استفاده نمايد. با توجه به اصلاحات ماده 107 و ماده 110 پي
 • ود (با توجه با اصلاح پيشنهادي) ماده 107 و ماده 110 در جهت كنترل وزارت دارايي و امور اقتصادي بر بازارها، پيشنهاد ذيل ارائه مي‌گردد: ماده 184- ادارات ثبت مكلفند از ثبت كليه اشخاص حقوقي و موسسات انتفاعي و غير‌انتفاعي بدون شماره اقتصادي كه سازمان امور مالياتي صادر مي‌كند، خودداري و آخر هر ماه فهرست كامل شركت‌ها و موسساتي را كه در طول ماه به ثبت مي‌رسند و تغييرات حاصله در مورد شركت‌ها و موسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت ‌رسانده‌اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شما
 • طبقه بندي اطلاعاتخوداظهاري مالياتي, انتخاب بازرس و حسابرس در شركتهاي سهامي, انتخاب بازرس و حسابرس , حسابدار رسمي, حسابرس رسمي, ماده 272 , گزارش حسابرسي مالياتي, اظهارنامه الكترونيكي , صورتهاي مالي مصوب, اظهارنامه قديم وجديد, متولي تشخيص ماليات, صورت مالي نمونه, ماليات پرداختي, ترازنامه ورازنامه, برخورد با آگهي‌هاي فروش و اجاره كداقتصادي/۱۸خرداد آخرين مهلت شركت‌ها, سال مالياتي, قطعي شدن اظهارنامه مالياتي, رسيدگي مالياتي, تسليم اظهارنامه, هيأت حل‌اختلاف مالياتي, مشمولان ماليات, ابلاغ ماليات قطعي, فرمهاي مالياتي, كارت اقتصادي, شماره اقتصادي, همايش حسابرسي مالياتي, حسابرسي مالياتي, حسابرسي وبازرسي, گزارش حسابرسي مالياتي, سازمان امور مالياتي, فرم ارزش افزوده, اظهارنامه ارزش افزوده, جامعه حسابداران رسمي, صورتهاي مالي, اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات


44 رديف در 5 صفحه
   << بعدي  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .