جستجو در پورتال

مقالات/ دفاعيه‌اي از مكانيسم بازار آزاد و در تقبيح مداخله‌هاي دولت
مقاله پيش روعلاوه بر اينكه كل بحران مالي آمريكا را با زباني ساده و به زيبايي بيان مي‌كند، تذكرات جدي در خصوص سوء استفاده جريان‌هاي چپ گرا از اين بحران مي‌دهد. تذكراتي كه البته براي چپ‌گراهاي ايراني هم كه از اين بحران خشنود شده‌اند بسيار درس‌آموز خواهد بود.
 • ود را تغيير دهد. قوانين مي‌توانند با مجبور كردن بنگاه‌ها به پرداخت وام به قرض گيرندگان كم‌بضاعت توان حداقل سازي ريسك آنها را محدود سازند. نهادهاي دولتي مي‌توانند با تضمين‌هاي تلويحي بانك‌ها را به پذيرش ريسك بيشتر تشويق كنند. سياست‌ها مي‌توانند منافع شخصي را به جهت فعاليت‌هايي هدايت كنند كه در خدمت منافع جمعي باشند، نه منافع عمومي! بسياري از شما به درستي دستورالعمل سوخت اتانول (The ethanol mandate) را به باد انتقاد گرفته ايد.(اشاره به ابلاغيه‌اي دارد كه حدودا از سال 2006 به طور جدي هر روزه در
 • م عمل مي‌كنند پاداش مي‌دهند. ما معتقديم كه كاركرد اصيل بازارهاي آزاد اين است. مبادلات بازار براي هر دو طرف سودمندند. هنگامي كه قانون قواعد بازي را به درستي تعيين نكند يا سعي كند با وضع محدوديت‌ها آن‌ها را زير پا بگذارد، آنگاه ديگر رفتار منطبق با نفع شخصي براي طرفين مبادله سودمندي نخواهد داشت. در اين مواقع بخش خصوصي با عمل درراستاي منافع گروه‌هاي خاص سود مي‌برد، نه عمل براي جامعه. در اين هنگام است كه طمع به نتايج نامطلوب منجر مي‌شود، اما باز هم نامطلوبيتش به اين دليل نيست كه ذاتش «طمع» يا «نفع شخ
 • ش خصوصي با عمل درراستاي منافع گروه‌هاي خاص سود مي‌برد، نه عمل براي جامعه. در اين هنگام است كه طمع به نتايج نامطلوب منجر مي‌شود، اما باز هم نامطلوبيتش به اين دليل نيست كه ذاتش «طمع» يا «نفع شخصي» است، بلكه به اين دليل است كه زمينه نهادي‌اي كه اين نفع شخصي در آن عمل مي‌كند آن را به مسيرهاي از منظر اجتماعي نامطلوب سوق داده است. اين است اساس آنچه ما را به آشفتگي كنوني دچار ساخته است. درباره بحران مسكن بحران مسكن و اعتبار فعلي را مصداق نارسايي بازار آزاد يا حرص و آز مهار نشده ناميدن يا ناديده گرفتن
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ آينده انتخاب عمومي
ساده‌ترين راه براي پيش‌بيني آينده، تعميم گذشته است. اگر انتخاب عمومي حوزه‌اي ديگر از علم اقتصاد نظير سازماندهي صنعتي (IO) بود، آنگاه اين روش احتمالا پيش‌بيني خوبي از آينده به دست مي‌داد.
مقالات/ بحران اعتبار و اهميت اعتماد
بحران مالي كنوني نتيجه تنظيم كاملا آسان‌گيرانه نظام‌هاي مالي ملي و بين‌المللي بوده است كه زياده خوش‌بيني فزاينده و خود تقويتي درباره آنچه با «اعتبار» مي‌توان بدست آورد ايجاد كرد.
 • نسبت به ساير شكل هاي سرمايه گذاري عرضه مي كردند. اعتماد كردن به آجر و سيمان براي آن كساني كه توان مالي لازم را داشتند به خوبي كار كرد، اما بيشتر مردم را نيز به «سفته بازان به شدت بدهكار در يك دارايي ثابت كه بيشتر پرتفوي را تشكيل مي دهد و تحرك شخصي را تضمين مي كند» تبديل كرد. سرمايه گذاري گسترده در املاك و مستغلات، يك طبقه فقير جديد نيز به وجود آورد، خريداران تازه رسيده و كساني كه كم درآمد بودند و اميد اندكي براي خانه دار شدن داشتند. تصادفي نيست كه جرقه بحران جاري از وام هاي رهني كم
 • اين كار عمدتا توسط دولت هاي ملي انجام مي شود كه در اين فرايند به طرف حمايت گرايي و بازسازي «قلعه هاي دولت- ملت» مي روند كه ركود دهه 1930 و جنگ جهاني دوم را به ما داد. وضعيت، خصوصا در آمريكا و انگليس جدي است چون كه هر دو بدهي هاي دولتي و شخصي سنگيني دارند. بدهي شخصي در انگليس فعلا 177درصد درآمد قابل تصرف و در آمريكا 141درصد است. هر دو كشور نيز بازار مسكن زياده قيمت گذاري شده دارند و هر دو خصوصا انگليس، وابستگي شديدي به خدمات مالي براي درآمدهاي ملي دارند. با اينحال در هيچ كشوري، هيچ س
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ معماي آدام اسميت: آيا اسميت پدر اقتصاد است؟
اگر بگوييم آدام اسميت هيچ چيز باارزشي به تفكر اقتصادي نيافزود و در واقع با طرح مغالطه‌هاي فراوان از جمله نظريه ارزش مبتني بر كار، باعث قهقراي تفكر اقتصادي نسبت به زمان اقتصاددانان فرانسوي و و انگليسي قرن هجدهم شد.
 • ت مي شود كه به هيچ وجه مدنظرش نبوده است.» اسميت در ادامه نسبت به اقداماتي كه ظاهرا در پي ارتقاي «نفع عمومي» اند صريحا هشدار مي دهد: «همچنين، اينكه او چنين قصدي (كمك به جامعه - م) ندارد، هميشه به ضرر جامعه نيست. با پيگيري نفع شخصي اش وي مرتبا منافع جامعه را، بيش از آنچه كه اگر واقعا قصدش را داشت مي توانست، ارتقا مي بخشد. من تا به حال نديده ام كساني كه ظاهرا براي نفع عموم به تجارت مي پردازند تا اين ميزان سودبخش باشند.» منتقدان مخالف «آزادي اقتصادي» سعي ك
 • بني بر اينكه نوعي مشيت الهي همه افراد را از طريق دست نامرئي به سمت خير و صلاح شان هدايت مي كند. ولي در واقع اسميت تنها داشت از نتيجه تحليل علمي اي كه پيشتر انجام داده بود و همين طور تحليل بازارآزاد به طور كلي استفاده مي كرد؛ اين نتيجه كه پيگيري نفع شخصي در بازار منجر به پيشبرد نفع همگان مي شود، در مورد دولت به هيچ وجه به همان هارموني و نتايج مسرت بخش منتهي نخواهد شد. اسميت خود در زمان حيات اش پيامدهاي مهلك ايجاد انحصارات دولتي و اعطاي امتيازات ويژه به برخي گروه ها را ديده بود. اسميت، به عنوان ف
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ چرا هيات استانداردهاي حسابداري مالي داراي ‏چارچوب مفهومي است؟
تئوري حسابداري مجموعه‌اي از فرضيات مبنا، تعاريف، اصول، مفاهيم و نحوه استنتاج آنهاست كه زيربناي تدوين استانداردهاي حسابداري توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداري را تشكيل مي‌دهد. در اين راستا تئوري حسابداري، نوعي چارچوب مفهومي مرجع به‌وجود مي‌آورد كه مقررات خاص حسابداري براساس اين چارچوب تدوين مي‌شوند.
مقالات/ رقابت، مقررات و فرآيند بازار از منظر «اقتصاد اتريشي
براي افراد عادي اقتصاد نخوانده، اقتصاد مبتني‌بر بازار چهره‌اي هراس‌انگيز دارد. نظامي كه از تعداد بي‌شماري شركت‌كننده تشكيل مي‌گردد، كه هر كدام از آنها اهداف شخصي خود را بدون كوچك ‌ترين توجهي به آثار كلي اجتماعي آن دنبال مي‌كنند.
 • مترجم: چكيده: براي افراد عادي اقتصاد نخوانده، اقتصاد مبتني‌بر بازار چهره‌اي هراس‌انگيز دارد. نظامي كه از تعداد بي‌شماري شركت‌كننده تشكيل مي‌گردد، كه هر كدام از آنها اهداف شخصي خود را بدون كوچك ‌ترين توجهي به آثار كلي اجتماعي آن دنبال مي‌كنند. رقابت، مقررات و فرآيند بازار از منظر «اقتصاد اتريشي» اسراييل ام. كرزنر مجيد رويين پرويزي براي افراد عادي اقتصاد نخوانده، اقتص
 • و فرآيند بازار از منظر «اقتصاد اتريشي» اسراييل ام. كرزنر مجيد رويين پرويزي براي افراد عادي اقتصاد نخوانده، اقتصاد مبتني بر بازار چهره اي هراس انگيز دارد. نظامي كه از تعداد بي شماري شركت كننده تشكيل مي گردد، كه هر كدام از آنها اهداف شخصي خود را بدون كوچك ترين توجهي به آثار كلي اجتماعي آن دنبال مي كنند. هيچ عامل هماهنگ كننده مركزي بر تصميمات متعدد توليدي و مبادلاتي آنها نه تنها كنترل بلكه حتي نظارت نيز ندارد. از اين رو تعجب برانگيز نيست كه اقتصاد مبتني بر بازار مانند جنگلي آشفت
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ده مهارت اساسي پولي در شرايط نامساعد اقتصادي
اوضاع اقتصادي درهم ريخته است. بازار سهام به سراشيبي افتاده، تعداد بيكاران افزايش يافته و بازار مسكن همچنان يك‌وري مي‌رود.كساني كه مي‌شناسم، عصبي و متشنج شده‌اند. آنها نگرانند كه ركود بدتر شده و بودجه شخصي‌شان سرانجام از هم بپاشد
 • چكيده: اوضاع اقتصادي درهم ريخته است. بازار سهام به سراشيبي افتاده، تعداد بيكاران افزايش يافته و بازار مسكن همچنان يك‌وري مي‌رود.كساني كه مي‌شناسم، عصبي و متشنج شده‌اند. آنها نگرانند كه ركود بدتر شده و بودجه شخصي‌شان سرانجام از هم بپاشد 10 مهارت اساسي پولي در شرايط نامساعد اقتصادي مترجمان: شادي اشرف زاده و اميد شكيبا اوضاع اقتصادي درهم ريخته است. بازار سهام به سراشيبي افتاده، تعداد بيكاران افزايش يافته و بازار مسكن هم
 • عد اقتصادي مترجمان: شادي اشرف زاده و اميد شكيبا اوضاع اقتصادي درهم ريخته است. بازار سهام به سراشيبي افتاده، تعداد بيكاران افزايش يافته و بازار مسكن همچنان يك وري مي رود.كساني كه مي شناسم، عصبي و متشنج شده اند. آنها نگرانند كه ركود بدتر شده و بودجه شخصي شان سرانجام از هم بپاشد. وقتي به پول مي رسيم، بهترين دفاع، حمله خوب است. بهترين راه براي پرهيز از سقوط اقتصاد ملي، كنترل داشتن بر اقتصاد شخصي است. با تكميل عادات مالي هوشمندانه، مي توانيد حتي در ميانه بحران مالي در آرامش باقي بمانيد. اينجا ده
 • 60 درصد مخارج تعهد شده، 10 درصد مخارج غيرعادي و 10 درصد تفريح و خوشگذراني صرف كنيد. مي توانيد بودجه را روي تكه اي كاغذ، صفحه گسترده يا با قطعه اي نرم افزار تنظيم نماييد. 2 - مخارج خود را رديابي كنيد اين عمل مي تواند به طرز حيرت آوري براي دارايي شخصي شما نتيجه بدهد. اگر ندانيد پول هايتان در كجا صرف مي شود، نمي توانيد عادات خود را تغيير دهيد. مي توانيد مخارج خود را با يك دفترچه ساده پيگيري كنيد، ولي اكثر مردم كامپيوتر را انتخاب مي كنند كه كارها را آسان مي كند. مي توانيد يك صفحه گسترده براي خو
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ جاي خالي فيلسوف آزادي در روزگار هجمه به ليبراليسم
لاپلاس، رياضيدان و فيلسوف فرانسوي، معتقد بود كه اگر كسي بتواند در يك لحظه مكانِ تمام اتم‌هاي عالم را بداند و نيروهاي بينشان را بشناسد، خواهد توانست تمام رخدادهاي گيتي را تا ابد پيش‏بيني كند.
مقالات/ باورهاي نادرست اقتصادي
تبعيض مثبت لازم است تا اثرات استثمار يا تبعيض گذشته اقليت‌ها جبران شود.عبارت بالا، هسته اصلي در دفاع از «اقدام مثبته» يا تبعيض به نفع كساني است كه در گذشته مورد استثمار واقع شدند.
مقالات/ بازار ؛ سازگاري آزادي «من» و «تو»
آزادي از ابتداي آفرينش بشريت مفهومي دردسرساز با ابعادي گسترده و پايان ناپذير داشته است. آزادي مفهومي است كه همراه خود بسياري فضايل اخلاقي دارد اما براي رسيدن به اين فضايل يك شرط مهم وجود دارد: آزادي نه تنها به نفس آزادي، بلكه آزادي براي مفيد بودن.
 • نمي تواند به همه چيز برسد چرا كه به همه چيز رسيدن فردي يعني آزادي ها و حرمت هاي اجتماعي را از بين بردن چراكه همه نمي توانند به همه چيز برسند و عده اي قليل مي توانند به اين مهم برسند، اين يعني از بين بردن آزادي هاي اجتماعي. آزادي هاي اقتصادي با تملك شخصي كاملاً مخالف است. با توجه به اين سه بعد آزادي، نه آزادي هاي فردي ارجح است و نه آزادي هاي جمعي. هر كدام از آزادي ها از اين ابعاد خارج شوند نه تنها ديگر آزادي نيستند و انحصار هستند بلكه آزادي ديگر را نيز از بين مي برند. براي تعريف آزادي از هر نو
 • برنامه هاي دقيق اقتصادي يك مسير و راه روشن را براي فرد ترسيم مي كند. آزادي هاي اقتصادي با تصميم گيري هاي فردي يعني فردگرايي اقتصادي، آزادي هاي اقتصادي با برنامه و قوانين اقتصادي يعني رفاه و آسايش جامعه. قانون و برنامه هاي اقتصادي راه تسويه حساب هاي شخصي را مي بندد. فردگرايي اقتصادي همان اختيارگرايي است متفكراني همچون نيچه و اسپنسر آن را رواج دادند. اصولاً طرفداران سرمايه داري اختيارگرايي را مي پسندند. هربرت اسپنسر كه بيشتر مي توان او را اقتصاددان دانست تفكر سرمايه داري را رواج داد. وي معتقد اس
 • يچ وجه وجود ندارد؛ قانون را بازار تعيين مي كند، البته نه قانوني ثابت و ماندگار بلكه قانوني كه براساس اميال و منافع قليلي تغيير مي كند يا به عبارت ديگر اين بازار همان دست نامرئي معروف است. به نكته مهمي در اينجا توجه كنيم؛ سازگاري منافع جمعي با منافع شخصي. در اقتصاد بازاري منافع شخصي است كه منافع جمعي را تعيين مي كند. اين قانون ايجاد كننده طبقات اقتصادي و ايجاد كننده شكاف هاي عميق طبقات اقتصادي است. نمي توان براي منافع شخصي سقفي را تعيين كرد. به عبارت ديگر اگر بين منافع شخصي و منافع جمعي تضادي حا
 • طبقه بندي اطلاعاتاقتصاد آزاد, اقتصاد دولتي, اقتصاد رانتي, ليبراليسم اقتصادي, چپ وراست اقتصادي, چپ وراست سياسي, بازار مالي, بحران مالي, بازار سرمايه, بحران مسكن, بحران هاي مالي , بحران اعتباري, انتخاب عمومي, سازماندهي صنعتي, تجارت بين‌الملل, ماليه عمومي, اقتصاد نئوكلاسيكي, تئوري بازي‌‌‌, تئوري سياسي, ريسك گريز, بحران اعتبار واعتماد, جهاني شدن, بحران مالي, نهاد هاي مالي بين المللي, بدهي سمي, سپتامبر سياه, ابر حباب, فاينانس, اعتبار عمومي, مديريت بدهي, مقررات زدايي, آدام اسميت, اسميت پدرعلم اقتصاد, ثروت ملل, بازارهاي ازاد وتجارت آزاد, مساوات طلبي, دست نامرئي, ازادي اقتصادي, حقوق طبيعي, چهارچوب مفهومي, هيات استانداردهاي حسابداري مالي, تئوري حسابداري, استانداردهاي حسابداري, اطلاعات حسابداري, گزارشگري مالي, كيفي اطلاعات حسابداري, عناصر صورتهاي مالي, اهداف گزارشگري مالي, سازمانهاي غيرانتفاعي, شناخت و اندازه‌گيري, صورتهاي مالي, عناصر صورتهاي مالي, جريانهاي نقدي و ارزش فعلي, رقابت, مقررات و فرآيند بازار, اقتصاد اتريشي, ادام اسميت, دست نامريي, كلاسيك ونئو كلاسيك, فرآيند بازار, نتايج بازار, مطلوبيت نتايج بازار, بازار رقابت كامل, فرايند اكتشاف, كار آفريني, رقابت وكار افريني, آربيتراژ, شرايط نامساعد اقتصادي, بحران اقتصادي, بحران مالي, برنامه ريزي مالي, بودجه, حساب سپرده وسرمايه گذاري, دخل وخرج, كارت اعتباري, ماترياليسم مكانيكي, تحوي گرايي, ليبراليسم, ازادي وسرمايه داري, جنگ طبقاتي, هايك وكانت, دكارت وعقل گرايي, فلسفه سرمايه داري, ساختار گرايي, تاكسيس, كسموس, تقسيم معرفت, سوسياليسم, اقتدارگرايي و واپسگرايي, كمونيسم, توتاليتاريسم, جان لاك, نقد اقتصادي, استثمار, اقدام مثبته, تبعيض مثبت, تورم وبيكاري, رابطه بده, بستاني, حساب پس دهي, مخاطره دوگانه, هيات منصفه, آزادي وبازار, عدالت وازادي, بازار وعدالت, آدام اسميت وآزادي, افلاطون وارسطو وازادي, قانون وآزادي


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .