جستجو در پورتال

صورتهای مالی نمونه بانکها سازمان بورس

اطلاعات پورتال/ کلمات کلیدی سرچ رازنامه وترازنامه


کلمات کلیدی سرچ رازنامه وترازنامه
 • بر ارزش افزوده پرسش وپاسخ +بیمه +مالیات پرسش وپاسخ مالیاتی پورتال پورتال رازنامه پول شویی تئوری نمایندگی تاثیر تعدیلات سنواتی بر حقوق صاحبان سهام تاریخچه حسابرسی در ایران تامین مالی خارج از ترازنامه تجدید ارزیابی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی تجزیه وتحلیل صورتهای مالی تجزیه و تحلیل دقیق مالی برای اطلاع از وضع موجود تحقیقات بازاریابی تحلیل ترازنامه تحلیل ترازنامه تراز مالی تراز نامه تراز نامه شرکت ترازنامه ترازنامه ترازنامه چیست ترازنامه چیست؟ ترازنام
 • رازنامه ترازنامه ترازنامه چیست ترازنامه چیست؟ ترازنامه چیست ترازنامه حسابداری ترازنامه حسابداری ترازنامه در حسابداری ترازنامه شرکت ترازنامه شرکت ترازنامه شرکت سامسونگ ترازنامه شرکتها ترازنامه شرکت ترازنامه شرکتها ترازنامه مالی ترازنامه مالیاتی ترازنامه نمونه ترازنامه یک شرکت تسعیر ارز تسعیر ارز تشخیص مالیات تعاریف مشاغل تعدیلات سنواتی تعریف اساسنامه تعریف علی الحساب تعریفی از رویکرد درآمدفروش-هزینه در حسابداری تعریف اساسنامه تغییرات سهامی خاص
 • شواهد حسابرسی شواهد حسابرسی شواهد در حسابرسی شواهد و مدارک حسابرسی شواهدحسابرسی صندوق فروشگاه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام شرکت صورتهای مالی تلفیقی صورتهای مالی تلفیقی صورتهای مالی حسابرسی شده صورتهای مالی نمونه صورتهای مالی نمونه صورتهای مالی تلفیقی صورتهای مالی تلفیقی صورتهای مالی خلاصه شده + صورتهای مالی فشرده صورتهای مالی نمونه ضوابط اجرایی بودجه 1389 ضوابط اجرایی بودجه سال 88 ضوابط اجرایی بودجه 1389 ضوابط اجرایی بودجه 88 ضوابط

دریافت و بارگزاری فایل/


 • عنوان فایل: صورت های مالی جدید 1395    ( دریافت فایل بارگزاری شده )  توضیحات: شرکت سهامی عام نمونه صورتهای مالی 13X سال مالی منتهی به 29 اسفند 2 کمیته فنی 1394 پیشگفتار این مجموعه، صورتهاى مالى نمونهاى است که براساس استانداردهاى حسابدارى تهیه شده و در تهیه آن، مفروضات زیر در نظر گرفته شده است: شرکت نمونه، شرکتى تولیدى و غیردولتى است،  شرک
 • حسابرس بدون انجام رسیدگیهاى معمول و تنها با استناد به عدمافشاى کافى، نظر مردود اظهار کند. در پایان، از تمامى افرادى که در تهیه این صورتهاى مالى نمونه مشارکت داشتهاند، تشکر مىشود. ومنا...التوفیق سازمان حسابرسى 1394 شرکت سهامی عام نمونه صورتهای مالی 13× سال مالی منتهی به 29 اسفند 2 مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بااحترام 13 تقدیم میشود. × به پیوست صورتهای مالی شرکت سهامی عام نمونه مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند 2 اجزای تشکیلدهنده صورتهای مالی به قرار زیر است: شماره صفحه
 • .... .......... .......... عضو هیئت مدیره و مدیر عامل .......... .......... .......... عضو هیئت مدیره و مدیر فروش .......... .......... .......... عضو هیئت مدیره .......... .......... ....................... .......... .......... شرکت سهامی عام نمونه ترازنامه 13× در تاریخ 29 اسفند 2 13×2/12/ داراییها یادداشت 29 )تجدیدارائهشده( 13×2/12/ 13 بدهیها و حقوق صاحبان سهام یادداشت 29 ×1/12/29 )تجدیدارائهشده( 13×1/12/29 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ بررسی رابطه بین سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستمات


این تحقیق، به بررسی ارتباط اطلاعات حسابداری با ریسک سیستماتیک شرکت ها دربازارسرمایه ایران پرداخته است .در این تحقیق رابطه تعدادی ا زمتغیرهای حسابداری ازجمله سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ، درجه اهرم کل (مرکب) به عنوان نمادهایی از اطلاعات حسابداری انتخاب شده اند که با ریسک بازار (سیستماتیک )شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، مورد آزمون قرار گرفته است . دراین تحقیق روش گردآوری اطلاعات ، روش کتابخانه ای وبرای آزمون فرضیه ها ، روش میدانی ونیزاستفاده ازداده های تجربی می باشد .درراستای این هدف ، تعداد87 شرکت که اطلاعات موردنیاربرای دوره 10 ساله مورد تحقیق (85- 76) درمورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند. نتایج تحقیق بیان می کند که بین سود حسابداری ودرجه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک باسطح اطمینان 90% رابطه مستقیم وجود دارد وبین درجه اهرم عملیاتی و درجه اهرم کل با ریسک سیستماتیک رابطه معنی داروجودندارد. البته تاثیرمتغیرها برریسک سیستماتیک متفاوت است ، که تاثیرسودحسابداری برریسک سیستماتیک بیشترازتاثیردرجه اهرم مالی برریسک سیستماتیک ودرجه اهرم مالی بی
 • ی باشد .   9.ابزارگردآوری اطلاعات ابزار گردآوری اطلاعات ، اسنادکاوی وبانکهای اطلاعاتی وهمچنین مشاهده می باشد وداده های مورد نیاز شامل بازده،سودحسابداری ، هزینه های بهره وتعدادسهام وقیمت سهام شرکت های نمونه آماری دراطلاعات مالی مندرج درصورتهای مالی حسابرسی شده آنها خواهدبود که این اطلاعات ازسوابق موجود درنرم افزار ره آورد نوین وهمچنین درمواردی ازآرشیوهای الکترونیکی واینترنتی استخراج می شود . همچنین از نرم افزارهای Excel و Spss جهت بهره برداری ونتیجه گیری ازداده ها استفاده شده است .
 • Excel و Spss جهت بهره برداری ونتیجه گیری ازداده ها استفاده شده است . 10. جامعه ونمونه جامعه آماری تحقیق ، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . علت انتخاب این شرکت ها به عنوان جامعه آماری، سهولت دسترسی به صورت های مالی حسابرسی شده آنها و هم چنین دسترسی به بازده سهام شرکت ها در تاریخ های مختلف بوده است. با توجه به دوره زمانی تحقیق ده ساله  (از ابتدای سال  1376تاپایان سال 1385)، شرکت ها یی انتخاب گردیده اند که حداقل در ابتدای سال 1376 به عضویت بورس
 • وقفه در معامله سهام حداکثر 6 ماه در نظر گرفته شده است. به دلیل این که، مدت کمتر از 6 ماه منجر به حذف تعداد زیادی از شرکت ها می شود وانتخاب دوره زمانی بیشتراز 6 ماه، محاسبه ریسک سیستماتیک  را دچار مشکل می نماید. از این رو ، شرکت هایی به عنوان نمونه انتخاب شده اند که تمامی شرایط زیر را داراباشند : 1.  حداقل در ابتدای سال 1376 به عضویت بورس اوراق بهادار تهران درآمده باشند. 2.  دوره مالی شرکت ها، منتهی به تاریخ 29 اسفند هر سال باشد. 3.  معامله بر روی سهام آ نها حداکثر
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ تاریخچه حسابداری


حسابداری در جهان نزدیک به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاریخ نخستین مدارک کشف شده‏‎ ‎حسابداری به ۳۶۰۰ ‏سال قبل از میلاد برمی گردد. پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدنهایی بر می گردد
 • ‎سازمانهای تجارتی از ‏قرن شانزدهم تا عصر حاضر، عناصر اصلی سیستم دفترداری دوطرفه‎ ‎همچنان بدون تغییر باقی مانده است. دلیل ‏بقای این سیستم در طول پنج قرن در سادگی‎ ‎اصول، انعطاف پذیری و قابلیت ان در ثبت، انتقال و گزارش ‏اطلاعات بسیار متنوع، در‎ ‎قالب صورتهای مالی قابل رسیدگی است‎.‎ انقلاب صنعتی سسیتم ثبت دوطرفه که به اعتبار ابداع ان در ایتالیا، سیستم حسابداری ایتالیایی‎ ‎نیز نامیده می شود به سرعت در ‏سراسر اروپا رواج یافت و در طول قرن هجدهم تقریبا‎ ‎کلیه موسسات مالی و تجاری بزرگ، این شیوه حسابد
 • توانایی ساختن کالاهای همسان به مقدار‎ ‎زیاد، از یک سو به زوال ‏صنایع دستی، روستایی و خانگی در مدت کوتاهی انجامید و از‎ ‎سوی دیگر، رقابت بین کارخانه داران را ایجاد ‏کرد‎.‎ حسابداری صنعتی ابتدا بیشتر به گزارش بهای تمام شده محصولات بر مبنای اطلاعات‎ ‎مالی گذشته تاکید داشت و ‏در پیش بینی اینده از حدس وگمان فراتر نمی رفت‎.‎ اما بزرگتر شدن کارخانه ها و پیچیده تر شدن روشهای تولید و در نتیجه افزایش‎ ‎تولیدات، رقابت بین واحدهای ‏صنعتی را برای تسلط بر بازارهای پیوسته ملی و همچنین‎ ‎رقابت در عرضه تولیدا
 • دستمزد را با خط میخی بر الواح گلی نقش می کردند . مصریان قدیم درامد و هزینه موسسات دولتی و عملیات و معاملات بنگاه های بازرگانی را بر کاغذ پاپیروس ثبت می نمودند .  دفتر داری دوبل یا دوطرفه که اساس سیستمهای جدید حسابداری است نیز سابقه ای طولانی دارد . نمونه های متعددی از دفاتر حسابداری به صورت مترادف که قدیمیترین آنها مربوط به سال 1211 میلادی است و توسط بازرگانان ایتالیایی تنظیم گردیده ، در موزه های بزرگ دنیا موجود است. اولین کتاب چاپی درباره دفتر داری دوبل متعلق به یک راهب ایتالیایی به نام لوکا
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ شورای‌عالی جامعه حسابداران در بوته آزمایش


مردادماه سال‌جاری اعضای جدید شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شدند. یکی از شعارهای انتخاباتی که توسط این اعضا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مطرح می‌شد، دفاع از حقوق قانونی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران بود
 • 4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 13/6/1379 و اصلاحیه 10/1/1387 هیأت وزیران ماده 1 به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی نفع، اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیبی که در این آیین نامه معین می شود از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خ
 • ازمان حسابرسی تعیین می گردد. تبصره3ـ با تعیین و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی می توان برای «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «حسابرسی» اشخاص موضوع بند ز این ماده، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد. ماده 3 صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده (2) که حسب مورد فاقد گزارش «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «گزارش حسابرسی» موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و بیمه ها، موسسات اعتباری غیربانکی، سازمان ب
 • می و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی که عهده دار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی و یا حسابرسی اشخاص مشمول ماده (2) این آیین نامه می باشد، در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده (4) فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس قرار می گیرد، تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند. گزارش مذکور باید شامل موارد زیر باشد: الف) اظهارنظر نسبت به کفایت دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری برای
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران


آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
 • بصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 13/6/1379 و اصلاحیه 10/1/1387 هیأت وزیران ماده 1 به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی نفع، اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیبی که در این آیین نامه معین می شود از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خ
 • ه سازمان حسابرسی تعیین می گردد. تبصره3ـ با تعیین و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی می توان برای «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «حسابرسی» اشخاص موضوع بند ز این ماده، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد. ماده 3 صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده (2) که حسب مورد فاقد گزارش «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «گزارش حسابرسی» موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و بیمه ها، موسسات اعتباری غیربانکی، سازمان ب
 • می و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی که عهده دار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی و یا حسابرسی اشخاص مشمول ماده (2) این آیین نامه می باشد، در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده (4) فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس قرار می گیرد، تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند. گزارش مذکور باید شامل موارد زیر باشد: الف) اظهارنظر نسبت به کفایت دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری برای
 • طبقه بندی اطلاعاتترازنامه ورازنامه, صورت های مالی جدید 1395, بررسی رابطه بین سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستمات, تاریخچه حسابداری, تاریخچه حسابداری, حسابرس, حسابرسی, مالیات, حسابدار, حسابداران, مالیاتی, شورای‌عالی جامعه حسابداران, حرفه‌ای حسابداران, قانون مالیات‌ها, جامعه حسابداران رسمی, حسابداران رسمی ایران, گزارش حسابرسی مالیاتی, حسابرس, حسابرسی, مالیات, حسابدار, مالیاتی, حسابداران, آیین نامه اجرایی تبصره (4), خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران, جامعه حسابداران رسمی, گزارش حسابرسی مالیاتی, حسابداران رسمی ایران