جستجو در پورتال

صورتهای مالی شرکتهای موجود در بازار بورس ایران

مقالات/ تاریخچه حسابداری


حسابداری در جهان نزدیک به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاریخ نخستین مدارک کشف شده‏‎ ‎حسابداری به ۳۶۰۰ ‏سال قبل از میلاد برمی گردد. پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدنهایی بر می گردد
 • ‎سازمانهای تجارتی از ‏قرن شانزدهم تا عصر حاضر، عناصر اصلی سیستم دفترداری دوطرفه‎ ‎همچنان بدون تغییر باقی مانده است. دلیل ‏بقای این سیستم در طول پنج قرن در سادگی‎ ‎اصول، انعطاف پذیری و قابلیت ان در ثبت، انتقال و گزارش ‏اطلاعات بسیار متنوع، در‎ ‎قالب صورتهای مالی قابل رسیدگی است‎.‎ انقلاب صنعتی سسیتم ثبت دوطرفه که به اعتبار ابداع ان در ایتالیا، سیستم حسابداری ایتالیایی‎ ‎نیز نامیده می شود به سرعت در ‏سراسر اروپا رواج یافت و در طول قرن هجدهم تقریبا‎ ‎کلیه موسسات مالی و تجاری بزرگ، این شیوه حسابد
 • توانایی ساختن کالاهای همسان به مقدار‎ ‎زیاد، از یک سو به زوال ‏صنایع دستی، روستایی و خانگی در مدت کوتاهی انجامید و از‎ ‎سوی دیگر، رقابت بین کارخانه داران را ایجاد ‏کرد‎.‎ حسابداری صنعتی ابتدا بیشتر به گزارش بهای تمام شده محصولات بر مبنای اطلاعات‎ ‎مالی گذشته تاکید داشت و ‏در پیش بینی اینده از حدس وگمان فراتر نمی رفت‎.‎ اما بزرگتر شدن کارخانه ها و پیچیده تر شدن روشهای تولید و در نتیجه افزایش‎ ‎تولیدات، رقابت بین واحدهای ‏صنعتی را برای تسلط بر بازارهای پیوسته ملی و همچنین‎ ‎رقابت در عرضه تولیدا
 • گزارش اطلاعات مالی برای تصمیم گیریهای‎ ‎مدیریت تکامل یافت و با ‏ارایه و توضیح مدلهای مقداری، امکان اتخاذ تصمیمات درست بر‏‎ ‎اساس اطلاعات موجود، تسهیل گردید. امروزه ‏این رشته از حسابداری به معنای اعم‎ ‎حسابداری مدیریت نامیده می شود‎.‎ بازار سرمایه و شرکتهای سهامی با بزرگتر شدن شرکتها نیاز به توسعه و همچنین سرمایه بیشتر احساس شد. لذا با‎ ‎بهره گیری از دو دستاورد ‏بزرگ و مفید سرمایه داری صنعتی یعنی سازماندهی و همکاری،‎ ‎موجبات رشد، توسعه و تکامل شرکتهای سهامی ‏فراهم و با سازمان یافتن بازار سرمایه
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه


متن کامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • یف و اختیارات زیر است: 1ـ راهبری، تعیین سیاستها و خط‌مشی‌ها 2ـ تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی 3ـ تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق 4ـ انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیأت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ) 5 ـ عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت امناء و تصویب هیأت امناء 6 ـ اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رع
 • دو سوم اعضاء صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد. تبصره3ـ رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت امناء شرکت نمایند. تبصره4ـ هرگونه تصمیم هیأت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیأت امناء، درج می‌گردد. تبصره5 ـ دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امناء توسط دبیر هیأت امناء تعیین و حداقل پانزده روز ق
 • نگهداری خواهد شد. ط ـ مصارف صندوق: 1ـ اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی 2ـ اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی 3ـ اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور 4ـ سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مال

مقالات/ بررسی رابطه بین سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستمات


این تحقیق، به بررسی ارتباط اطلاعات حسابداری با ریسک سیستماتیک شرکت ها دربازارسرمایه ایران پرداخته است .در این تحقیق رابطه تعدادی ا زمتغیرهای حسابداری ازجمله سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ، درجه اهرم کل (مرکب) به عنوان نمادهایی از اطلاعات حسابداری انتخاب شده اند که با ریسک بازار (سیستماتیک )شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، مورد آزمون قرار گرفته است . دراین تحقیق روش گردآوری اطلاعات ، روش کتابخانه ای وبرای آزمون فرضیه ها ، روش میدانی ونیزاستفاده ازداده های تجربی می باشد .درراستای این هدف ، تعداد87 شرکت که اطلاعات موردنیاربرای دوره 10 ساله مورد تحقیق (85- 76) درمورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند. نتایج تحقیق بیان می کند که بین سود حسابداری ودرجه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک باسطح اطمینان 90% رابطه مستقیم وجود دارد وبین درجه اهرم عملیاتی و درجه اهرم کل با ریسک سیستماتیک رابطه معنی داروجودندارد. البته تاثیرمتغیرها برریسک سیستماتیک متفاوت است ، که تاثیرسودحسابداری برریسک سیستماتیک بیشترازتاثیردرجه اهرم مالی برریسک سیستماتیک ودرجه اهرم مالی بی
 • ی باشد .   9.ابزارگردآوری اطلاعات ابزار گردآوری اطلاعات ، اسنادکاوی وبانکهای اطلاعاتی وهمچنین مشاهده می باشد وداده های مورد نیاز شامل بازده،سودحسابداری ، هزینه های بهره وتعدادسهام وقیمت سهام شرکت های نمونه آماری دراطلاعات مالی مندرج درصورتهای مالی حسابرسی شده آنها خواهدبود که این اطلاعات ازسوابق موجود درنرم افزار ره آورد نوین وهمچنین درمواردی ازآرشیوهای الکترونیکی واینترنتی استخراج می شود . همچنین از نرم افزارهای Excel و Spss جهت بهره برداری ونتیجه گیری ازداده ها استفاده شده است .
 • Excel و Spss جهت بهره برداری ونتیجه گیری ازداده ها استفاده شده است . 10. جامعه ونمونه جامعه آماری تحقیق ، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . علت انتخاب این شرکت ها به عنوان جامعه آماری، سهولت دسترسی به صورت های مالی حسابرسی شده آنها و هم چنین دسترسی به بازده سهام شرکت ها در تاریخ های مختلف بوده است. با توجه به دوره زمانی تحقیق ده ساله  (از ابتدای سال  1376تاپایان سال 1385)، شرکت ها یی انتخاب گردیده اند که حداقل در ابتدای سال 1376 به عضویت بورس
 • نین دوره مالی آنها منتهی به 29 اسفند ماه باشد.از طرفی وجود وقفه معاملاتی در سهام شرکت ها طی دوره مورد بررسی ، محاسبه ریسک سیستماتیک  را دچار مشکل می نماید زیرا شاخص ریسک سیستماتیک  بر اساس رگرسیون زمانی بین بازده اوراق بها دار شرکت و بازده بازار بدست می آید و وجود وقفه معاملاتی باعث می شود که بازده شرکت را نتوان با دقت معقول اندازه گیری کرد . در نتیجه اجرای رگرسیون زمانی نتایج معقولی ندارد. بنابراین شرکت هایی طی این دوره انتخاب شده اندکه معامله بر روی سهام آن ها ، در یک دوره طولانی دچا
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ ‏ استاندارد حسابداری سرمایه گذاریها: آثار اقتصادی و ‏تامین هدفهای گزارشگری مالی


در ماه آوریل سال 1971 هیئت مدیره انجمن حسابداران رسمی امریکا(AICPA) برای تدوین چارچوب نظری حسابداری دو گروه تحقیق تعیین کرد که یکی از آن دو به نام کمیته تروبلاد(Trueblood) ، ماموریت یافت که هدفهای گزارشگری مالی را تدوین کند.

مقالات/ محافظه کاری در حسابداری


محققان تا کنون تعاریف گوناگونی از محافظه کاری حسابداری ارائه داده اند ، برخی از آنها مانند باسو (Basu,1997) محافظه کاری حسابداری را اینچنین تعریف کرده است " روشی که طبق آن ، در واکنش به اخبار بد ، شناسایی عایدات و خالص دارایی ها کاهش می یابد و این در حالی است که ،
 • محاسبه سود نیز تحت نفوذ و تحت دستکاری بوده است . واتز و زیمر من (1979 ) می گویند ، قبول استهلاک به عنوان یک هزینه در آمریکا به دلیل الزام قانون مالیات بر درآمد شرکتها، مصوب خزانه داری آمریکا بوده است که بر اساس آن استهلاک باید به عنوان یک هزینه ، در صورتهای مالی ثبت و گزارش شود . گنتر و همکاران او (1977) عنوان می کنند که در آمد مشمول مالیات هنوز هم تحت تأثیر روشهای حسابداری است ، البته به غیر از روشهای استهلاک . فورد و همکاران (2001 ) نیز در تحقیق خود عنوان کردند که مالیات ها انگیزه هایی را بر
 • هم تحت تأثیر روشهای حسابداری است ، البته به غیر از روشهای استهلاک . فورد و همکاران (2001 ) نیز در تحقیق خود عنوان کردند که مالیات ها انگیزه هایی را برای شرکتها فراهم می آورند که به موجب آن ، شرکت ها سود حسابداری را به گونه ای گزارش می کنند تا تشویق مالیاتی دریافت نمایند . تا زمانیکه شرکت سود آور است ، در آمد مشمول مالیات دارد . ارتباط و وابستگی بین درآمد مشمول مالیات و سود گزارش شده ، انگیزه انتقال سود را به دوره های آتی فراهم می آورد ، با انتقال سود به دوره های آتی ارزش مالیات ها کاهش می یابد
 • های آتی فراهم می آورد ، با انتقال سود به دوره های آتی ارزش مالیات ها کاهش می یابد . همانند تفسیر قرار دادی ، به طور متوسط این انگیزه منجر به کمتر از واقع نشان دادن خالص دارایی ها می شود . رابطه بین سود گزارش شده و در آمد مشمول مالیات در تعدادی از شرکتهایی که به دنبال استر داد مالیات اضافی پرداخت شده خود به دلیل تقلب و فریب در گزارش سود حسابداری انجام داده اند ، مشاهده شده است . در این گونه موارد ، بواسطه گزارش بیش از واقع سود از محافظه کاری تخطی شده است .در موارد تقلب در گزارشگری سود ، ملاحظا
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ سیستم نمره دهی گزارشات حسابرسی -غیرشفاف وناکارامد


یک فرض اساسی در استانداردگذاری حسابداری وحسابرسی وجود دارد وان اینست که استفاده کنندگان از گزارشات حسابرسی وصورتهای مالی حداقل درک ودانش لازم برای فهم معانی اصطلاحات به کار رفته در این حوزه دانش دارند.اما اینکه این فرض در دنیای واقعی چقدر مصداق دارد خود جای پرسش ها وتردیدهای بسیاری است که نیازمند یک تلاش تحقیقی است

اطلاعات پورتال/ کلمات کلیدی سرچ رازنامه وترازنامه


کلمات کلیدی سرچ رازنامه وترازنامه
 • بر ارزش افزوده پرسش وپاسخ +بیمه +مالیات پرسش وپاسخ مالیاتی پورتال پورتال رازنامه پول شویی تئوری نمایندگی تاثیر تعدیلات سنواتی بر حقوق صاحبان سهام تاریخچه حسابرسی در ایران تامین مالی خارج از ترازنامه تجدید ارزیابی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی تجزیه وتحلیل صورتهای مالی تجزیه و تحلیل دقیق مالی برای اطلاع از وضع موجود تحقیقات بازاریابی تحلیل ترازنامه تحلیل ترازنامه تراز مالی تراز نامه تراز نامه شرکت ترازنامه ترازنامه ترازنامه چیست ترازنامه چیست؟ ترازنام
 • رازنامه ترازنامه ترازنامه چیست ترازنامه چیست؟ ترازنامه چیست ترازنامه حسابداری ترازنامه حسابداری ترازنامه در حسابداری ترازنامه شرکت ترازنامه شرکت ترازنامه شرکت سامسونگ ترازنامه شرکتها ترازنامه شرکت ترازنامه شرکتها ترازنامه مالی ترازنامه مالیاتی ترازنامه نمونه ترازنامه یک شرکت تسعیر ارز تسعیر ارز تشخیص مالیات تعاریف مشاغل تعدیلات سنواتی تعریف اساسنامه تعریف علی الحساب تعریفی از رویکرد درآمدفروش-هزینه در حسابداری تعریف اساسنامه تغییرات سهامی خاص
 • لیاتی ترازنامه نمونه ترازنامه یک شرکت تسعیر ارز تسعیر ارز تشخیص مالیات تعاریف مشاغل تعدیلات سنواتی تعریف اساسنامه تعریف علی الحساب تعریفی از رویکرد درآمدفروش-هزینه در حسابداری تعریف اساسنامه تغییرات سهامی خاص تفاوت استراتژی شرکتهای بزرگ تقلب در حسابداری تقلب در حسابرسی تنظیم ترازنامه توضیحی در مورد گزارش توجیحی مدیریت برای افزایش سرمایه در حسابرسی تهیه صورتهای مالی تلفیقی ثبت 5% سپرده بیمه ثبت نام مشاوره حقوقی جامعه حسابداران جامعه حسابداران رسمی جام

مقالات/ عوامل روانی تأثیر گذار بر سرمایه گذاری در بورس


این مقاله برای شناخت عوامل روانی تاثیرگذار بر قصد افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران است. از نظر نگارنده در فضای کنونی حاکم بر بازارهای سرمایه ایران و جهان، تجزیه و تحلیل عوامل تاثیر‌گذار روانی از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است،
 • حال تحصیل هستند و آرزویشان دستیابی به جایگاه کسانی است که الگوی آنان قرار گرفته اند . از انواع محرکهای درونی دیگری که می تواند به رفتار افراد شکل بدهد، انطباق تصویر ذهنی خریدار با تصویر واقعی شرکت است.بسیاری از سرمایه گذاران بدون توجه به نام شرکت و صورتهای مالی (سود هر سهم ، سیاست تقسیم سود ، نرخ رشد سود و...) سهام شرکت را خریداری می کنند، در واقع این گونه سرمایه گذاران با توجه به تصویر ذهنی ایده آل خود از محصولات و خدمات، سهامدار شرکت می شوند. در حقیقت این افراد میان ذهنیت مطلوب خود و تصویر وا
 • رائه دهند تا در نهایت، این تصویر با ذهنیات سرمایه گذاران تطابق پیدا کرده، باعث تشویق افراد به خرید سهام شود. عامل مهم دیگری که می تواند رفتار افراد را تحت تاثیر قرار دهد، میزان درجه ریسک پذیری است،که این مورد از جمله مهمترین عوامل موجود در بازارهای مالی،به ویژه بازار سهام میباشد.از لحاظ درجه ریسک، افراد به دو دست? ریسک پذیر و ریسک گریز تقسیم می شوند. سرمایه گذاران در بازار بورس منطقی عمل کرده و به ازای پذیرفتن میزان مشخصی از ریسک ، بازده مورد انتظارشان را طلب می کنند. ولی اگر فردی به هیچ عنوان
 • بورس منطقی عمل کرده و به ازای پذیرفتن میزان مشخصی از ریسک ، بازده مورد انتظارشان را طلب می کنند. ولی اگر فردی به هیچ عنوان ریسک را نپذیرد و مایل به کسب بازده ای باشد که در برابر دریافت آن بازده،متحمل هیچ گونه ریسکی نشود، به طورطبیعی نمی تواند به سمت بازار بورس حرکت کند، چرا که افرادی به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می پردازند که میزان ریسکی را با توجه به مقدار بازده، پذیرا باشند. درنهایت، اعتماد به نفس می تواند بر قصد افراد به سرمایه گذاری در بازار بورس تأثیر گذار باشد. افرادی که از لحاظ
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ اصطلاحات و تعاریف بازار سرمایه و بورس


اصطلاحات و تعاریف بازار سرمایه و بورس

مقالات/ آیاحسابداران و حسابرسان عذاب وجدان ندارند! ؟/ چرتکه درست عمل میکند ؟


به نظر می رسد آنچه که از مفهوم و عملیات حسابداری متعارف استنباط می شود این است که حسابداری یک سری عملیات فنی است و نمی توان ارزش ، ارزشها و یا کلمات خاصی را که بار ارزشی دارند برای آن پیشوند یا پسوند کرد.
 • یا حسابداری یک فن و حرفه عاری از ارزشها ( (value-free است.سالها قبل در کشورهای کمونیستی صورت مالی به نام سود و زیان وجود نداشت . چرا ؟ چون جهان بینی مبتنی بر کمونیست چنین صورت مالی را بی ارزش و بی ضرورت می دانست و لزومی هم به تهیه آن نمی دید . سایر صورتهای مالی هم آنچنان محلی از اعراب نداشتند و اصلا حرفه حسابداری در آن کشورها توسعه نمی یافت تا اینکه جهان بینی سرمایه داری به آن کشورها نفوذ پیدا کرد و با فوت و فن حسابداری سرمایه داری آشنا شدند.حسابداری یا حسابداری سرمایه داری ؟ بله با حسابداری سر
 • پیروان خود و به عبارتهای مختلف یاد می دهند . حسابدار و حسابرسی که با این آموزه ها آشنا و به آنها معتقد باشد به همین راحتی ها نمی شود مقاومتش را شکست . به نظر شما چرا افرادی که قیمت سهامی را بصورت مصنوعی و با لطایف الحیلی مثل دستکاری در ارقام صورتهای مالی ، گزارشگری مالی نادرست ، شایعه پراکنی و غیره بالا می برند و با ضرر زدن به دیگران و یا دولت ، به سودهای نامتعارفی دست می یابند هیچ احساس گناهی نمی کنند .همین است در مورد بازدهی های نامتعارفی که افراد با جو سازی در بازار قراردادهای آتی و به زیان د
 • ست در مورد بازدهی های نامتعارفی که افراد با جو سازی در بازار قراردادهای آتی و به زیان دیگران بدست می آورند . بدست آوردن سودهای باد آورده و بدون ارزش افزوده به راحتی با اصطلاح حر فه ای عمل کردن و خسارتهایی را که به دیگران زده ایم با عباراتی مثل اینکه بازار بی رحم است ، جای کوچک ها نیست و غیره حمل بر صحت می کنیم . مثل کسی که در بازی فوتبال پای بازیکن رقیبش را می شکند و هیچ عذابی هم از این بابت ندارد که پای انسان دیگری راشکسته است چرا که خطای او حرفه ای بوده است و داور هم که خطا نگرفته است و مشکل ا
 • طبقه بندی اطلاعاتتاریخچه حسابداری, تاریخچه حسابداری, بررسی رابطه بین سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستمات, سرمایه گذاریها, سود تقسیمی (نقدی), سود سهمی, افزایش ارزش, سود سهمی, افزایش ارزش سرمایه گذاری, استاندارد حسابداری سرمایه گذاریها, سرمایه گذاریهای سریع المعامله, حسابداران رسمی امریکا , تئوری تفکیک شخصیت, توزیع سود نقدی, تحقق نیافته, سود سهامداران, مفهوم تحقق, محافظه کاری در حسابداری, محافظه کاری, حسابداری , خالص دارایی , سود در مقابل زیان , سودهای آتی, بدبینی وخوش بینی , شاخص های حسابداری , عملکرد مدیریت , حسابداری وحسابرسی, استاندارد حسابداری وحسابرسی, نمره گزاری, نمره بندی, حسابرس مستقل, حسابدار رسمی, گزارشات حسابرسی, جامعه حسابداران رسمی, شفافیت, حسابدار رسمی , مهدی غلام زاده, ترازنامه ورازنامه, سرمایه گذاری در بورس , رفتار مالی , بازارهای مالی , مطلوبیت اقتصادی , بازار سرمایه, ریسک گریزی, رفتار سرمایه گذار, رشد سودآوری , سود نقدی, درجه ریسک پذیری, اصطلاحات و تعاریف بازار سرمایه و بورس, بازار سرمایه, بازار ثانویه, بازار اولیه, قیمت تابلو , شاخص, کارگزار, قیمت معین, درخواست فروش, eps , آیاحسابداران و حسابرسان عذاب وجدان ندارند! ؟/ چرتکه درست عمل میکند ؟


11 ردیف در 2 صفحه
   << بعدی  2  1