جستجو در پورتال

صورتهای مالی شرکتهای معدنی

اخبار/ اصلاحات پیشنهادی کارگروه مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص قانون مالیاتهای مستقیم


متن نامه جامعه حسابداران رسمی ایران به سازمان امور مالیاتی کشور و اصلاحات پیشنهادی
  • ه بعد از عبارت "سازمان حسابرسی" عبارت "جامعه حسابداران رسمی ایران" اضافه شود.  ماده 97 با توجه به آئین‌نامه راه‌کارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی مصوب 9/2/1388 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد در خصوص لزوم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده، همراه با اظهارنامه جهت کلیه اشخاص موضوع بندهای "الف" تا "ز" ماده 2 آئین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون جامعه حسابداران رسمی ایران متن زیر به‌عنوان بند 1 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه شود و شما
  • ز" ماده 2 آئین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون جامعه حسابداران رسمی ایران متن زیر به‌عنوان بند 1 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه شود و شماره بندهای 1 تا 3 فعلی به شماره‌های 2 تا 4 تغییر یابد. -     سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اظهارنامه‌های اشخاص زیر را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات، مورد بررسی قرار دهد و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده حداکثر ظ
  • مول مالیات، مورد بررسی قرار دهد و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه بر مبنای علی‌الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید. -          شرکتهای سهامی عام و شرکتهای فرعی و وابسته به آنها. -          شرکتهای موضوع بند‌های الف و  ب ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی.  -     شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خ

اخبار/ جزئیات پیش‌نویس 41 ماده‌ای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم


خبرگزاری فارس: جزئیات پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم منتشر شد که بر اساس آن 3۳ ماده حذف شده و مواد و تبصره‌های متعددی در متن قانون فعلی مورد بازنگری قرار گرفته و یا بندهای جدیدی الحاق شده است.
  • واند تا پایان دی‌ ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقوقی و حقیقی که علاوه بر شرکت‌های موضوع بندهای "الف و د" قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی، همراه با اظهارنامه مالیاتی می‌باشند را از طریق درج در روزنامه رسمی و روزنام ههای کثیرالانتشار به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان می&z
  • برساند. علاوه بر آن سازمان می‌تواند اشخاص حقوقی و حقیقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده کند که در این صورت موضوع شمول اشخاص تعیین شده فوق باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقوقی و حقیقی که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان آغاز می‌شود مکلفند همه ساله در مهلت تعیین شد. در این قانون صورتهای مالی و یادداشت‌های‌ پیوست آن را همراه با گزارش حسابرسی بشرح فوق ضمیمه اظهارنامه مالیاتی تسلیم سازمان نمایند.صورتهای مالی حسابرسی شده بشرح
  • اعلام سازمان آغاز می‌شود مکلفند همه ساله در مهلت تعیین شد. در این قانون صورتهای مالی و یادداشت‌های‌ پیوست آن را همراه با گزارش حسابرسی بشرح فوق ضمیمه اظهارنامه مالیاتی تسلیم سازمان نمایند.صورتهای مالی حسابرسی شده بشرح فوق مبنای تشخیص مالیات توسط ادارات مالیاتی قرار خواهد گرفت و فقط هر ساله طبق دستورالعمل سازمان تعدادی از این صورت های مالی مشمول رسیدگی مجدد می گردند.عدم رعایت مفاد این ماده از طرف مؤدی منجر به رسیدگی مالیاتی مؤدی توسط سازمان امورمالیاتی کشور خواهد شد.   تبصر

قوانین و مقررات/ لایجه بودجه سال 1392: قسمت نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض


لایجه بودجه سال 1392: قسمت نظام مالیاتی، تعرفه و عوارض
  • دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوازدهم می‌باشد. در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) بر حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خود یا خزانه‌داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دو
  • سایر شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون منظور نماید (احکام فصل نهم، باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود). 36- افزایش سرمایه‌ بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای
  • ند، در صورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جرائم مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم خواهند شد. 42-تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمت شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد. تبصره- خزانه‌داری کل کشور مکلف است براساس