جستجو در پورتال

صورتحساب عملکرد مجمع

قوانین و مقررات/ دستورالعمل اجرائی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم


دستورالعمل اجرائی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 • وضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. هـدف:اجـرای مـاده 169 مـکـرر قـانـون مـالـیـاتـهـای مـسـتـقـیـم از ت
 • تال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند. 3-5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.   6- تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصره های ذیل آن: 1- 6- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از
 • اهد بود. 7-6- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.   7- نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی: 1- 7- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد برر

مقالات/ بازرسان و حضور در مجامع


فصل مجامع بیشتر شرکت‌های ایرانی مقارن با چهارماهه اول هر سال بوده زیرا سال مالی آنان مشابه سال شمسی است، بنابراین در چهارماه اول هر سال فشار سنگینی متوجه حسابداران رسمی به عنوان بازرسان شرکت است.
 • علی‌البدل است (ماده 144 اصلاحیه 1347 قانون تجارت). فارغ از صلاحیت بازرسان که در ماده 147 اصلاحیه قانون تجارت بدان پرداخته شده، بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهارنظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در
 • ثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. (ماده 152) در ضمن مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس و بازرسان و سایر امور مربوط به حساب‌های سال مالی تشکیل شود. تبصره- بدون قرائت گزارش بازرسان شرکت در مجمع عمومی، اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود. (ماده 89) حا
 • احیه اسفندماه 1347 قانون تجارت می‌گذرد و بسیاری از مدیران و سهامداران شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصاد اصرار دارند که قرائت گزارش بازرس قانونی باید توسط بازرس انجام شود. امری که از اساس در هیچ جای قانون تجارت لحاظ نشده و تنها موضوع دریافت گزارش بازرس توسط مجمع عمومی و قرائت آن در مجمع تصریح شده است. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ نیز بر این تصور هستند که گویا قرائت گزارش بازرس توسط غیربازرس احتمالا جرم است و غیرممکن و به همین علت اصرار دارند بازرس در جلسه مجمع حضور داشته باشد. تصور کنید یک موسسه حسا
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام در شرکتی سهامی خاص 25درصد سهام دارم و عضو هئیت مدیره هستم نسبت به اطلاعات ثبت شده در حسابداری و صورتهای مالی شک دارم و به عملکرد مدیرعامل معترض چگونه میتوانم درخواست حسابرسی از بابت بررسی و صحت هزینه ها و عملکرد مدیرعامل توسط حسابرس معتمد بنمایم با تشکر


 • بق قانون بازرسین هر شش ماه یکبار باید به گزارش مالی هیات مدیره اظهار نظر کند. ماده 89 - مجمع عمومی عادی بایدسالی یکباردرموقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی قبل وصورت دارائی ومطالبات ودیون شرکت وصورتحساب دوره وعملکردسالیانه شرکت ورسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان وسایرامورمربوط به حسابهای سال مالی تشکیل شود. تبصره - بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذتصمیم نسبت به ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی معتبرنخواهدب
 • یا بازرسان وسایرامورمربوط به حسابهای سال مالی تشکیل شود. تبصره - بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذتصمیم نسبت به ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی معتبرنخواهدبود. ماده 90 - تقسیم سودواندوخته بین صاحبان سهام فقط پس ازتصویب مجمع عمومی جائزخواهدبودودرصورت وجودمنافع تقسیم ده درصدازسودویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. ماده 91 - چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه رادرموعدمقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفندراسااقدام بدعوت مجمع مزبور بنمایند. ماده 92 -
 • لانه بین صاحبان سهام الزامی است. ماده 91 - چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه رادرموعدمقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفندراسااقدام بدعوت مجمع مزبور بنمایند. ماده 92 - هیئت مدیره وهمچنین بازرس یا بازرسان شرکت می تواننددر مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی رابطورفوق العاده دعوت نمایند.دراین صورت دستورجلسه مجمع بایددرآگهی دعوت قیدشود. ماده 137 - هیئت مدیره بایدلااقل هرششماه یکبارخلاصه صورت دارائی و قروض شرکت راتنظیم کرده به بازرسان بدهد. ماده 138 - هیئت مدیره موظف است بعدازانقضای

قوانین و مقررات/ متن کامل ماده واحده لایحه بودجه 1390 کل کشور


خبرگزاری فارس: بودجه سال 90 از نظر منابع بالغ بر پنج میلیون و دویست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و دویست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال است.
 • فمندسازی یارانه ها به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررات قانونی مربوط، بین طرف‌های ذی‌نفع تقسیم گردد. 14 . کلیه سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد ( 60 %) صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، به نماینده رسمی صندوق مذکور پ
 • اده می‌کنند و همچنین ذی‌حسابان و مدیران مالی آنها موظفند، کلیه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد مبالغ دریافتی از محل بودجه عمومی اعم از هزینه‌ای، تملک‌دارایی سرمایه‌ای، تملک‌دارایی مالی و کمک‌ها را در پایگاه اطلاعات عملکرد بودجه سال 1390 که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ایجاد می‌شود، مطابق دستورالعمل ابلاغی معاونت یادشده وارد کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است ضمن هماهنگی با ذی‌حسابان و مدیر

مقالات/ اظهارنامه الکترونیکی «ابتکاری جدید یا چالشی مضاعف


رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در آستانه تیرماه (موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی) از تمهیدات جدید این سازمان به ویژه اظهارنامه‌های الکترونیکی خبر داده و اجرای طرح «اظهارنامه الکترونیکی» را ابتکاری جدید عنوان کرده است
 • شی سپرده شد، دچار نشویم و از همین ابتدا شاهد تکرار تجربه ناموفق گذشته سازمان امور مالیاتی در این زمینه نباشیم. الف - ایرادات و اشکالات قانونی: 1 - همان طور که از مفاد ماده 169 ق. م. م بر می آید سازمان امور مالیاتی می تواند کاربرد وسایل و روش ها و صورتحساب ها و فرم های ضروری برای نگهداری حساب برای هر گروه از مودیان که موجب تسهیل در تشخیص درآمد آنها می شود را به شرط اعلام تا آخر دی ماه هر سال در روزنامه کثیرالانتشار از فروردین ماه سال بعد اجباری اعلام کند. پرواضح است که همه کسانی که دارای
 • م مبالغ مالیات های پرداختی و ابراز درآمدهای معاف و معافیت های قانونی) و ترازنامه و حساب سود و زیان از جمله وسائل و روش ها و صورتحساب ها و فرم های ضروری برای نگهداری حساب نبوده بلکه ترازنامه، صورت سود و زیان و اظهارنامه مالیاتی ابزار بیان وضعیت مالی، عملکرد مالی و عملکرد مالیاتی اشخاص حقوقی هستند که مشمول مقررات موضوع ماده 169 ق. م. م نمی شود. 2 - با توجه به قوانین و مقررات جاری مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور متولی اصلی تشخیص و وصول مالیات در کشور بوده بنابراین حتی با فرض عدم شمول اظهارنامه
 • ز حساب بانک که دارای بالاترین سرعت نقدینگی است ارائه شده که این نحوه ارائه، مغایر با استاندارد شماره 14 حسابداری با عنوان نحوه ارائه دارایی ها و بدهی های جاری است. 2-2 - طبق استاندارد تجدید نظر شده شماره 4 حسابداری، سود سهام پیشنهادی قبل از تصویب مجمع عمومی، در زمره یک بدهی احتمالی بوده که تنها باید در یادداشت های همراه صورت های مالی افشا شود بنابراین ارائه آن در ستون بدهی های جاری ترازنامه مجاز نبوده و فقط در صورتی که مجمع عمومی صاحبان سهام در سال بعد پرداخت سود را تصویب کند، سود سهام پرداخ
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ جناب آقای دکتر حجازی با سلام احتراما ، کاربردی ترین استانداردهای حسابداری را معرفی و توضیحات لازم را مبذول فرمایید .


 • bsp; فروش‌، همراه‌ با تعویق‌ در تحویل‌ کالا: بنابه‌ درخواست‌ خریدار ، تحویل‌ کالا به تعویق‌ افتاده‌ ولی‌ مالکیت‌ آن‌ به‌ خریــدار منتقـل‌ شده‌ است‌ و وی‌ صورتحساب‌ را می‌پذیرد.                         هرگاه‌ مالکیت‌ به‌ خریدار منتقل&
 • واحد تجاری لازم است مبلغ دفتری حسابهای دریافتنی تجاری را تعدیل کند، و -  فروش موجودی کالا بعد از تاریخ ترازنامه ممکن است شواهدی درباره خالص ارزش فروش آنها در تاریخ ترازنامه فراهم کند. استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6 گزارش‌ عملکرد مالی تعدیلات‌ سنواتی‌ 37 .   تعدیلات‌ سنواتی‌ یعنی‌ اقلام‌ مربوط‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ که‌ در تعدیل‌ مانده‌ سود (زیان‌) انباشته‌ ابتدای‌ دوره‌ منظو
 • j; که‌ بابت‌ صورت‌ حسابهای‌ صادره‌ در حسابها منظور شده‌ است‌. 5 . هر گاه‌ پیمان‌ بلندمدت‌ از چند بخش‌ جداگانه‌ تشکیل‌ شده‌ باشد، درصورت‌ تحقق‌ شرایط‌ زیر، عملکرد هر بخش‌ باید به‌ مثابه‌ پیمانی‌ جداگانه‌ در نظر گرفته‌ شود: الف‌ . در مورد هر بخش‌ پیشنهاد قیمت‌ جداگانه‌ای‌ ارائه‌ شده‌ باشد، ب‌ . مذاکرات‌ هر بخش‌ به 
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ حسابرسان اختلاس گربزرگ, امیر منصور آیا, چه کسانی بودند


یک کارشناس مطلع بازارهای پول و سرمایه با تشریح جزئیات تازه ای از فعالیت گروه امیرمنصور آریا و عامل اختلاس بزرگ با اعلام اینکه برخی سوداگران خصوصی سازی را هدف قرار گرفته اند، گفت: این فرد سال 82 از آلمان به ایران آمد و با سرمایه اولیه 50 میلیون تومانی شروع به کار کرد.
 • یر همین شیوه را در سطح کلان از طریق نقد کردن اعتبار اسنادی داخلی بکار گرفته و در واقع همان طوریکه دادستانی کل کشور اعلام داشته اساساً خرید و فروشی صورت نگرفته بلکه دو تا از شرکت‌های گروه یکی بعنوان خریدار و دومی بعنوان فروشنده برای یکدیگر قرارداد یا صورتحساب خرید و فروش صادر کرده‌اند.   *حسابرسان اختلاس گر چه کسانی بودند؟   وی در خاتمه با اشاره به نقش حسابداران رسمی و یا کسانی که مردم آنان را بعنوان امین ناظر خود میدانند ، گفت : در این میان باید تحقیق شود حسابرسان گروه سرمایه گذاری امیر خسرو