جستجو در پورتال

صورتجلسه نقل وانتقال سهام

مشاوره/ باسلام وسپاس از سایت خوبتان -من چندین سوال داشتم 1-شرکتی که چند سال از فعالیتش مگذرد ودارائی های منقول وغیر منقول خود را به دلائلی وارد سیستم مالی خود نکرده است اگر امسال تصمیم بگیرد وارد سیستم کند به چه ارزشی ثبت کند وچه ثبتی رابزند .وایا این مشمول مالیات می شود.واستهلاک چگونه محاسبه وثبت شود وکلا درائی در چه صورتی مشمول مالیات میشود 2- سرمایه اسمی که دراساسنامه قید شده ولی عملا پولی رد وبدل نشده تحت چه عنوان وثبتی ثبت شود وسند زده شود ودر ترازنامه باید چگونه عنوان شود .3-وشرکتی به دلیل درجریان ساخت بودن تجهیزات دارای هزینه بسیار است ومرتب شرکاءپرداخت نقدی به شرکت دارند در جاری شرکاءثبت شود بهتر است یاثبت بهتری پیشنهاد می کنید .4-دراین دوره مالی تصمیم براین است که مانده های که دردوره های قبل بنابر دلایلی به دوره جدید منتقل نشده راوارد سیستم حسابداری کنیم قسمت بدهکار مشکلی نیست قسمت بستانکار رابه چه حسابی ببریم که درترازنامه که از سیستم مالی میگیریم تراز وجود داشته باشد وهم طبق اصول حسابداری باشد


  • p;    بس-سرمایه 3-اگر شرکاء چندین نفر هستند وبعدا بر اساس مبالغ خرج شده قرار است به سرمایه انتقال یابد بهتر است به تفکیک هر شریک در همین حساب ثبت گردد ولیکن ماهیت این پرداختها جزو سر فصل سایر حسابهای پرداختنی می باشد4-فعلا به نسبت صورتجلسه آورده نقدی وغیر نقدی شرکاء در حساب جاری شرکائ ثبت نمائید.

دریافت و بارگزاری فایل/


  • ....... به صورت شرکت سهامى خاص تأسیس شده و طاى شاماره ......... ماورخ .......... در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتى .......... )محل ثبت( به ثبات رساید و متعاقباا از تااریخ .........، شاروع باه بهرهبرداری نموده است. شرکت در تاریخ .......... به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ .......... باه شارکت سهامى عام تبدیل و در تاریخ .......... در بورس اوراق بهادار پذیرفتاه شاده اسات. در حاال حاضار، شارکت نموناه جاز واحدهاى تجارى فرعى شرکت .......... است و واحد تجارى نهایى گاروه، شارکت ..........
  • ن مالیاتهاى مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیههاى بعادى آن و بار اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه مىشود: نوع دارایى نرخ استهلاک روش استهلاک ساختمان .......... .......... تأسیسات .......... .......... ماشینآلات و تجهیزات .......... .......... وسایل نقلیه .......... .......... اثاثه و منصوبات .......... .......... ابزارآلات .......... .......... -1-4-6-2 براى داراییهاى ثابتى که طى ماه تحصیل مىشود و مورد بهرهبردارى قرار میگیرد، اساتهلاک از اول مااه بعد محاسبه و در حسابها منظور میشود. در موارد
  • تجدید ارزیابی استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته مبلغ دفتری مانده در ابتدای سال افزایش افزایش )کاهش( ناشی از تجدید ارزیابی فروختهشده نقل و انتقالات و سایر تغییرات مانده در پایان سال مانده در ابتدای سال استهلاک و کاهش ارزش فروختهشده نقلوانتقالات و سایر تغییرات مانده در 13×1 13× پایان سال 2 زمین .......... .......... - - .......... .......... - - - - - .......... .......... ساختمان .......... .......... - - )..........( .......... .......... .......... - )..........
  • طبقه بندی اطلاعات