جستجو در پورتال

شرح فعالیتهای موسسه حسابرسی

مقالات/ حسابرسی عملکرد و عملیاتی


سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیریهای مدیریت در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است این تصمیم گیریها نقش تعیین کننده ای در میزان درآمد های اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیتهای تعیین شده و استفاده بهینه از امکانات تولیدی و خدماتی مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی کشور دارند.
 • افت یـارانه، محدودیـتهای توزیع و قیمت گذاری محصول، پیشرفتهای فناوری ومحدودیتهای وضع شده توسط شرکتهای اصلی برای شرکتهای فرعی خود نظیر کنترل توزیع سود و کنترل قیمت فروش و توزیع محصولات است. سه وجه تمایز اصلی بین کنترل های مدیریت و کنترل های داخلی به شرح زیر است: 1- تأکید فزاینده بر نیاز به بیان هدفهای سازمان و برقراری ارتباط نزدیک آن با کنترل های مدیریت؛ 2- تأکید فزاینده بر کنترل های خارجی در مقایسه با کنترل های داخلی؛ 3- گسترش کنترل به منظور در بر گرفتن کلیه فعالیتهای مدیریت نظیر تولید ، حم
 • یاز به بیان هدفهای سازمان و برقراری ارتباط نزدیک آن با کنترل های مدیریت؛ 2- تأکید فزاینده بر کنترل های خارجی در مقایسه با کنترل های داخلی؛ 3- گسترش کنترل به منظور در بر گرفتن کلیه فعالیتهای مدیریت نظیر تولید ، حمل و نقل، تحقیق به جای تنها تأکید بر فعالیتهای حسابداری. دسترسی به اهداف کارایی و صرفه اقتصادی و اثربخشی به کنترل های مدیریت خوب بستگی دارد که مسئولیت مزبور بر عهده مدیریت واحد مورد رسیدگی است. کنترل های مدیریت شامل روشها و خط مشی هایی جهت حصول موارد ذیل است: -برنامه ریزی ، سازمان
 • کامل و از ابتدا تا انتها باشد . 6- مصاحبه با کارکنان: حسابرس می تواند اطلاعات با ارزشی از طریق مصاحبه با کارکنان به دست آورد و میزان مؤفقیت در دستیابی به اطلاعات مفید در این زمینه به شهرت حسابرس و سؤالات مطرح شده توسط او بستگی دارد . مقایسه با حسابرسی صورتهای مالی علاوه بر اختلافات اشاره شده در بخشهای قبلی، حسابرسی عملکرد برخلاف حسابرسی صورت های مالی دارای اهداف و رویکردهای کلی تری است. حسابرسی عملکرد حرفه ای مستلزم انواع مهارتهاست و دارای یک ارتباط اثربخش با تمام سطوح سازمانی و ارزیابی
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ واژه شناسی حسابرسی عملیاتی


«حسابرسی عملیاتی» یکی از انواع خدمات مشاوره مدیریت است که روز به‌روز اهمیت بیشتری می‌یابد. نگاهی اجمالی به کتابها و نشریه‌های موجود درباره این نوع خدمات حرفه‌ای، موید این نکته است که برای بیان و نامگذاری آن، از واژه‌ها و اصطلاحات مختلفی استفاده شده است.

قوانین و مقررات/ بخش‌ 105 : حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌‏


هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌ است‌.

مقالات/ پیشنهادهایی برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم


سیاست‌های کلی اصل (44)، نظام اقتصادی ایران را با بهره‌گیری از تجربه حدود سه دهه مدیریت اقتصادی ملی و در نظر گرفتن تحولات بین‌المللی تعریف کرده است، بنابراین سنگ بنای نظام اقتصادی بنیان گذاشته شده است.
 • ین آنان تقسیم و باقی‌مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم ‌رابطه زوجیت دارند نیز می‌توانند از این معافیت استفاده نمایند. در صورت فوت احدی از شرکا وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد. با توجه به اصلاحات مندرج در قانون توسعه ابزارهای مالی و همچنین ساده کردن فرآیند اخذ مالیات اصلاحات ذیل در نرخ و متن ماده (104) پیشنهاد می‌گردد. یادآور
 • لی‌الحساب مالیات ‌به شرح فوق منتفی است. ماده 105- تبصره ‌2: اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایـران بـه استثنـای مشمـولان تبصـره (5) مـاده (109) و مـاده ‌(113) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیتهایی که ‌مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه‌، نماینده‌، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری ‌امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی‌، دادن تعلیمات‌، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران ‌تحصیل می‌کنند ب
 • ری و سنواتی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است‌: (1) قیمت خرید کالای فروخته شده یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده‌. (2) هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر است: (الف) حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام‌شده برای کارفرما). (ب‌) مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری‌، پاداش‌، عیدی‌، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌ال
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ بخش 22: کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی


هدف این بخش، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای مشخص کارکنان مؤسسه حسابرسی درمورد روشهای کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی (شامل حسابرسی صورتهای مالی) است. این بخش لازم است با بخشهای ”الف“ و ”ب“ آیین رفتار حرفه‌ای (نشریه 123) مطالعه شود.
 • روابط با صاحبکار از طریق سیستمهای پذیرش و حفظ صاحبکار؛ و پایبندی به الزامات قانونی و مقرراتی از طریق فرآیندهای نظارتی)، مگر این که اطلاعات ارائه شده توسط مؤسسه یا سایرین، برخورد دیگری را ایجاب کند. تعاریف 5 . در این بخش، معانی برخی اصطلاحات به شرح زیر است: الف- ” مدیر مسئول کار“ - شریک یا فرد دیگری در مؤسسه، دارای مجوز حرفه ای یا قانونی مربوط، که مسئول یک کار حسابرسی و اجرای آن و گزارش حسابرسی صادره از طرف مؤسسه است. ب- ” بررسی کنترل کیفیت کار حسابرسی“ - فرآیند طر
 • تکمیل شده، که برای قادر ساختن مؤسسه به کسب اطمینان معقول از اجرای اثربخش سیستم کنترل کیفیت آن، طراحی شده است. ح- ” شریک“ - هر عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که به طور تمام وقت منحصراً در یک مؤسسه به کار حرفه ای اشتغال داشته و در مقابل فعالیتهای مؤسسه و اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد. خ- ” کارکنان“ - شرکا و سایر افراد حرفه ای مؤسسه شامل کارشناسانی که در استخدام مؤسسه هستند. د- ” استانداردهای حرفه ای“ - استانداردهای حسابرسی و الزامات اخلاقی مربوط، به شرح من
 • iddot;مناسب بودن گزارش حسابرس برای صدور. بررسی کنترل کیفیت کار حسابرسی درمورد حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی، غیر از حسابرسی صورتهای مالی شرکتهایی که اوراق بهادار آنها به عموم عرضه شده، ممکن است، شامل بعضی یا همه این موارد باشد. نظارت 41 . موسسه ملزم است به منظور کسب اطمینان معقول نسبت به مربوط، مناسب و اثربخش بودن سیاستها و روشهای مرتبط با سیستم کنترل کیفیت و همچنین اجرای آن در عمل، سیاستها و روشهای لازم را برقرار کند. مدیر مسئول کار نتایج فرایند نظارت را که در آخرین بخشنامه های صادر
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ شورای‌عالی جامعه حسابداران در بوته آزمایش


مردادماه سال‌جاری اعضای جدید شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شدند. یکی از شعارهای انتخاباتی که توسط این اعضا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مطرح می‌شد، دفاع از حقوق قانونی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران بود
 • موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی با توجه به قسمت اخیر تبصره (1) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم و اسناد و مدارک ارسالی و توضیحات تکمیلی داده شده، به نظر رییس اداره امور مالیاتی با قانون و مقررات مربوط تطبیق ننماید، اداره امور مالیاتی موضوع را با شرح استدلال عدم پذیرش به هیئت سه نفری موضوع بند «ب» تبصره (1) ماده (6) این آیین نامه ارجاع خواهد نمود. د) در صورتی که حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رییس
 • های انتظامی یا کمیته انضباطی را جهت اطلاع به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. ماده 7 سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که مشمول مفـاد ماده (2) این آیین نامه نمی گردند، می توانند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی خود را به حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ارجاع و گزارش مزبور را، به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی، و یا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین نامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در این صورت، مشمول مفاد مواد (5) و (6) این آیین نامه و تبصره های ذیل آن خواهند بو
 • ا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین نامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در این صورت، مشمول مفاد مواد (5) و (6) این آیین نامه و تبصره های ذیل آن خواهند بود. ماده 8 اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با کسب نظر موافق سازمان تامین اجتماعی، حسابرسی دفاتر قانونی و تنظیم گزارش تعیین مبالغ مشمول کسر حق بیمه خود را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موضوع این آیین نامه ارجاع، و حسابداران و موسسات مذکور با رعایت تکالیف کارفرمایان بر مبنای قوانین، مقررات و دستورالعملهای سازمان تامین اجتماعی،
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران


آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
 • موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی با توجه به قسمت اخیر تبصره (1) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم و اسناد و مدارک ارسالی و توضیحات تکمیلی داده شده، به نظر رییس اداره امور مالیاتی با قانون و مقررات مربوط تطبیق ننماید، اداره امور مالیاتی موضوع را با شرح استدلال عدم پذیرش به هیئت سه نفری موضوع بند «ب» تبصره (1) ماده (6) این آیین نامه ارجاع خواهد نمود. د) در صورتی که حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رییس
 • یئتهای انتظامی یا کمیته انضباطی را جهت اطلاع به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. ماده 7 سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که مشمول مفـاد ماده (2) این آیین نامه نمی گردند، می توانند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی خود را به حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ارجاع و گزارش مزبور را، به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی، و یا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین نامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در این صورت، مشمول مفاد مواد (5) و (6) این آیین نامه و تبصره های ذیل آن خواهند بو
 • و یا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین نامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در این صورت، مشمول مفاد مواد (5) و (6) این آیین نامه و تبصره های ذیل آن خواهند بود. ماده 8 اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با کسب نظر موافق سازمان تامین اجتماعی، حسابرسی دفاتر قانونی و تنظیم گزارش تعیین مبالغ مشمول کسر حق بیمه خود را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موضوع این آیین نامه ارجاع، و حسابداران و موسسات مذکور با رعایت تکالیف کارفرمایان بر مبنای قوانین، مقررات و دستورالعملهای سازمان تامین اجتماعی،
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ چهره ماندگار حسابداری ایران درگذشت


مصطفی علیمدد دانشمند فرهیخته و چهره‌ ماندگار حسابداری ایران پس از یک دوره مبارزه با بیماری، چهاردهم خردادماه در گذشت.
 • ن) برگزار خواهد شد. همچنین مراسم ترحیم عصر روز جمعه مورخ 19 خردادماه از ساعت 18:45 الی 20:15 در مسجدالرضا واقع در میدان نیلوفر (خیابان آپادانا) برگزار خواهد شد. گروه اقتصادی فارس ضمن عرض تسلیت به خانواده و همکاران این چهره ماندگار، گزیده ایی از شرح زندگی و فعالیت های مصطفی علیمدد که مرحوم در مقاله‌ای تشریح کرده منتشر می کند: در آذرماه 1315 در تهران در خانواده ای متوسط متولد شدم. پدرم مرحوم ابوالقاسم علی مدد متخلص به قطره، نانوا بود و در عین حال در مدح و در رثای پیامبر، ائمه و معصو
 • ه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1360 -استاندارد بین المللی حسابداری شماره 5، اطلاعاتی که باید در صورتهای مالی افشا شود، ترجمه، با آقایان دکتر تقوی و عالی ور، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1361 -استاندارد بین المللی حسابداری شماره 9، حسابداری فعالیتهای تحقیق و توسعه، ترجمه، با آقایان گودرزی و تیموری، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1361 -استاندارد بین المللی حسابداری شماره 10، وقایع احتمالی و رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه، ترجمه، با آقای ارباب سلیمانی، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع مل
 • لمللی حسابداری شماره 10، وقایع احتمالی و رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه، ترجمه، با آقای ارباب سلیمانی، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1361 -استاندارد بین المللی حسابداری شماره 11،حسابداری پیمانکاری، ترجمه، با آقایان ملک آرایی و عالی ور، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1361 -استاندارد بین المللی حسابداری شماره 16، حسابداری اموال ماشین آلات و تجهیزات، ترجمه، با آقایان عالی ور و ملک آرایی، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1361 -استاندارد بین المللی حسابداری شماره 18، شناخت درامد، تر

مقالات/ بررسی موضوع آگهی و تبلیغات برای حسابداران رسمی شاغل در ایران


از اهداف حرفه حسابداری، دستیابی به بهترین اصول و ضوابط حرفه‌ای، اجرای عملیات در بالاترین سطح ممکن و تامین منافع عمومی است. تحقق این اهداف مستلزم تامین اعتبار، حرفه‌ای بودن، کیفیت خدمات و اطمینان است.
 • ی جنبه تبلیغی پیدا نمی کند که سایرین درخواستی ارائه نمایند. ارائه نام شرکاء، نشانی و خلاصه ای از خدمات قابل ارائه البته مطالبی نیست که بتوان نام آن را رزومه گذاشت. این گونه مطالب در مجلات حسابدار و حسابدار رسمی به وفور یافت می شود. در رزومه می بایست شرح حال ، سوابق، تحصیلات و تجربیات شرکاء، اقداماتی که تاکنون انجام داده اند، شرکتهای تحت پوشش، امکانات پرسنلی و تجهیزات مؤسسه برای تصمیم گیری سایرین درج شود. همچنین به نظر میرسد در فضای رقابتی حاضر، صاحبکاران حاضر به درخواست رزومه از مؤسسات نیستند.
 • در وسائل ارتباط جمعی یا انتشار دعوت عمومی با هر وسیله تبلیغاتی مبادرت ورزد و یا با شرکتها و موسسات قبل از تماس کتبی یا شفاهی آنان برای انجام کار حرفه ای، مکاتبه نماید. انجمن موارد زیر را تبلیغ نمیداند» - آگهی استخدام مشروط به اینکه نام موسسه ذکر نشود - اعلام نام حسابرس به عنوان حسابرس و یا بازرس قانونی در جراید ضمن اعلام تغییرات شرکتها و مؤسسات - استفاده از کارت ویزیت فقط برای امور حرفه ای در ماده 7-9 آئین نامه مزبور مجازات انتظامی نسبت به تخلف این ماده توبیخ بدون در
 • ازنگری در آیین های رفتار حرفه ای هر دو ارگان حرفه ای که برای همدیگر احترام قائل هستند ضروری است. جمع بندی مفاد آئین نامه خلاصه مقررات صدور آگهی توسط حسابداران رسمی شاغل طبق آیین رفتار حرفه ای جامعه برای مؤسسات و به منظور سهولت در استفاده از آن، به شرح جدول زیر ذکر می شود: هدف از آگهی و تبلیغات حسابدار رسمی 1. اطلاع رسانی به عموم به منظور معرفی حسابدار رسمی و معرفی خدمات و مهارتهای حرفه ای ق
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ ابطال بندهایی از دستور العمل 30545 /393/232 مورخ 18/3/1388 سازمان امور مالیاتی


ابطال بندهایی از دستور العمل 30545 /393/232 مورخ 18/3/1388 سازمان امور مالیاتیحسابرسی عملکرد و عملیاتی , حسابرسی عملکرد, حسابرسی عملیاتی , کارایی, صرفه اقتصادی, اثربخشی, مشاوره مدیریت, استانداردهای حسابرسی عملکرد, استانداردهای عمومی, استانداردهای اجرای عملیات, استانداردهای گزارشگری, حسابرسی عملیاتی, کارایی, اثربخشی, صرفه اقتصادی, حسابرسی عملکرد, ارزیابی عملکرد, قضاوت حرفه ای, حسابرس مستقل وداخلی, حسابرسی جامع, حسابرسی عملیاتی ومدیریت استراتژیک, بخش‌ 105 , حسابرسی‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌‏, محدودیت‌ اساسی‌ در دامنه‌ رسیدگیهای, استاندارد حسابرسی, ویژگیهای‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کوچک‌, تفکیک‌ محدود وظایف‌, تسلط‌ مدیر یا صاحب‌ سرمایه‌, مشارکت‌ فعال‌ مدیر, کنترل داخلی, اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم, قانون مالیات‌های مستقیم, اصلاحات مالیاتی, درآمد مشمول مالیات, کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی, کارکنان مؤسسه حسابرسی, روشهای کنترل کیفیت حسابرسی, اطلاعات مالی تاریخی, حسابرسی صورتهای مالی, آیین رفتار حرفه‌ای, تعیین گروه حسابرسی, کیفیت حسابرسی, استقرار سیستم کنترل کیفیت, مدیر مسوول کار, موسسه حسابرسی, گروه حسابرسی, بازبینی, استاندارد حرفه ای, اطمینان معقول, مسوولیت تضامنی شررکاء, گزارش حسابرسی, رازداری, بی طرفی, مراقبت حرفه ای, حسابرس, حسابرسی, مالیات, حسابدار, حسابداران, مالیاتی, شورای‌عالی جامعه حسابداران, حرفه‌ای حسابداران, قانون مالیات‌ها, جامعه حسابداران رسمی, حسابداران رسمی ایران, گزارش حسابرسی مالیاتی, حسابرس, حسابرسی, مالیات, حسابدار, مالیاتی, حسابداران, آیین نامه اجرایی تبصره (4), خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران, جامعه حسابداران رسمی, گزارش حسابرسی مالیاتی, حسابداران رسمی ایران, چهره ماندگار حسابداری ایران درگذشت, آگهی و تبلیغات, حسابداران رسمی , حسابدار, حرفه‌ای, تبلیغ, جامعه حسابداران, رفتار, تبلیغات, صاحبکار, کارشناسان, آئین رفتار حرفه‌ای, حسابداران خبره ایران, انجمن حسابداران خبره


18 ردیف در 2 صفحه
   << بعدی  2  1