جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎
به منظور تنظيم و تعميم و هدايت و امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال‌نظارت دولت بر اين فعاليت مؤسسه‌اي به نام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تأسيس مي‌گردد.
 • شهرهاي ديگر شعبه يا نمايندگي داشته باشد در يكي از روزنامه هاي آن شهرها نيز در دو نوبت به فاصله يك ماه آگهي خواهد شد. ماده 44 - در صورتي كه پروانه مؤسسه بيمه اي براي يك يا چند رشته به طور دائم لغو شود بيمه مركزي ايران با تصويب شوراي عالي بيمه كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات ( پرتفوي Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شركت سهامي بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص ديگري را كه متضمن منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد. فصل چهارم - مقررات مربوط به مؤسس
 • تهيه و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد تنظيم نمايند و پس از تصويب نسخه اي از آن را براي بيمه مركزي ايران ارسال دارند. ماده 63 - مؤسسات بيمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تهران درج نمايند. ماده 64 - اشخاصي كه در ايران يا در خارجه به علت ارتكاب جنايت يا دزدي يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا صدور چك بي محل يا اختلاس يا معاونت در يكي از جرائم فوق محكوم شده باشند ورشكستگان به تقصير نمي توانند جزو مؤسسين يا مديران مؤسسات بيمه باشند. همچنين واگذاري
 • در يكي از جرائم فوق محكوم شده باشند ورشكستگان به تقصير نمي توانند جزو مؤسسين يا مديران مؤسسات بيمه باشند. همچنين واگذاري نمايندگي به اين اشخاص و اشتغال به دلالي از طرف آنان ممنوع است. ماده 65 - در صورتي كه به حكم دادگاه مسلم شود كه ورشكستگي مؤسسه بيمه به علت تقصير و تقلب مدير يا مديران بوده است در صورت عدم تكافوي دارايي مؤسسه متضامناً مسئول پرداخت طلب بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود. ماده 66 - عرضه بيمه جز به وسيله اشخاص زير ممنوع است: 1 - مؤسسات بيمه. 2 - نمايندگان
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ سلام در حال حاضر كارمند رسمي بانك ملي(حدودا 14 سال ) هستم ودر سال 72 به مدت 6 سال در شركت مهندسين مشاور كه مقداري از سهام ان متعلق به موسسه جهاد توسعه و موسسه جهاد توسعه نيز متعلق به وزارت كشاورزي است كار كرده وسابقه بيمه تامين اجتمايي دارم واخيرا كه قصد انتقال بيمه به بانك را دارم صندوق باز نشستگي بانك گفته به دليل غير دولتي بودن شركت مذكور سابقه شماجزء سابقه محاسبه نميگردد ودر زمان بازنشستگي قابل محاسبه است لذا با عنايت به توضيحات مذكور ايا سابقه كار در شركتي كه كار كردم چي ميشه وبا فرض غير دولتي بودن شركت سابقه بيمه رد شده تكليف چيست ارئه طريق فرماييد ايا از طريق ديوان عدالت اداري اقدام نماييم
سلام در حال حاضر كارمند رسمي بانك ملي(حدودا 14 سال ) هستم ودر سال 72 به مدت 6 سال در شركت مهندسين مشاور كه مقداري از سهام ان متعلق به موسسه جهاد توسعه و موسسه جهاد توسعه نيز متعلق به وزارت كشاورزي است كار كرده وسابقه بيمه تامين اجتمايي دارم واخيرا كه قصد انتقال بيمه به بانك را دارم صندوق باز نشستگي بانك گفته به دليل غير دولتي بودن شركت مذكور سابقه شماجزء سابقه محاسبه نميگردد ودر زمان بازنشستگي قابل محاسبه است لذا با عنايت به توضيحات مذكور ايا سابقه كار در شركتي كه كار كردم چي ميشه وبا فرض غير دولتي بودن شركت سابقه بيمه رد شده تكليف چيست ارئه طريق فرماييد ايا از طريق ديوان عدالت اداري اقدام نماييم
 • اداري اقدام نماييم  ؟ سلام و سال نو مبارك . درخصوص مشكلي كه مطرح فرموده ايد منظورتان اگر بازنشستگي ميباشد كه قابل انتقال است ولي اگر احراز پست هاي بالاتر دربانك ويا گروه و پايه و.... مستلزم سوابق بيشتراست كه احتمالا قصدتان همين مورد است بعيد ميدانم ديوان عدالت اداري در ان وارد شده بنفع شما حكم بدهد . موفقيتتان را ازدرگاه خداوند بزرگ خواهانم باسلام واحترام ضمن تشكر از پاسخ شما بنده منظورم همان بازنشستگي است نه احراز پست ومقام بال
 • واقعا زور ميگويند خواهشمند است راهناميي فرماييد مرسي سلام وخسته نباشيد . درخصوص بازنشستگي درست گفته اند ولي منظورشان اين بوده كه هنگام بازنشستگي ميتوانيد ازاين سوابق استفاده فرماييد . هردو سابقه مبناي بازنشسگي شما ميباشد واگر دربانك نيز مشمول تامين اجتماعي باشيد همه سوابق منظور ميگردد درغيراينصورت مبلغي بعنوان مابه التفاوت ازشما اخذ ميگردد كه ميتواندقسطي هم باشد . بهرحال موفق باشيد
مشاوره/ سلام در حال حاضر كارمند رسمي بانك ملي(حدودا 14 سال ) هستم ودر سال 72 به مدت 6 سال در شركت مهندسين مشاور كه مقداري از سهام ان متعلق به موسسه جهاد توسعه و موسسه جهاد توسعه نيز متعلق به وزارت كشاورزي است كار كرده وسابقه بيمه تامين اجتمايي دارم واخيرا كه قصد انتقال بيمه به بانك را دارم صندوق باز نشستگي بانك گفته به دليل غير دولتي بودن شركت مذكور سابقه شماجزء سابقه محاسبه نميگردد ودر زمان بازنشستگي قابل محاسبه است لذا با عنايت به توضيحات مذكور ايا سابقه كار در شركتي كه كار كردم چي ميشه وبا فرض غير دولتي بودن شركت سابقه بيمه رد شده تكليف چيست ارئه طريق فرماييد ايا از طريق ديوان عدالت اداري اقدام نماييم
 • ارگان هاي دولتي به منظورانجام برخي از امورات خود شركت هايي را تاسيس نموده اند كه بسته به نوع اساسنامه ، هييت مديره و مجمه عمومي وغيرو مي تواندد بعنوان شركت غير دولتي ويا با احتمال بسيار كم دولتي محاسبه گردند. ليكن اكثرارگانها و ادارات وسازمان ها سوابق كاري پرسنل اين شركت ها رابعنوان سوابق مربوطجهت كارنان شاغل كه احتمالا منتقل گردند محاسبه مي نمايند ليكن محاسبه اين سوابقدر ساير ارگان ها كمي دشواروسخت مي باشد. به نظرم عليرغم طولاني بودن راه حل شكايت به ديوان عدالت اداري، درحال حاضر اين
اخبار/ اصلاح كامل اساسنامه سازمان تامين اجتماعي
نهادهاي كارگري و كارفرمايي براي اصلاح كامل اساسنامه سازمان تامين اجتماعي بار ديگر دست به دامان ديوان عدالت اداري مي شوند چراكه به نظر مي رسد هنوز سه جانبه گرايي در شوراي عالي تامين اجتماعي رعايت نمي شود و اين در حالي است كه نه تنها ديوان عدالت اداري بلكه مجلس نيز اساسنامه كنوني سازمان تامين اجتماعي را مغاير باقانون اساسي مي داند.
 • بسيار با سابقه اي در امر اداره شركت بزرگي مانند شستا كه تجربه فراواني هم دارند، هستند و دليل آمدن بذرپاش به اين مجموعه نيز همچنان جاي سوال است. بنابراين اين تخلف آشكار دولت است و به همين دليل نيز دولت تمايلي به تغيير اساسنامه ندارد. لازم به ذكر است سوابق اجرايي و مديريتي علي ذبيحي نشان مي دهد وي پيش از آمدن به تامين اجتماعي مشاور احمدي نژاد در امور منابع انساني بود. ذبيحي در جريان انتخابات نيز مسوول امور استان هاي ستادهاي مردمي احمدي نژاد بود.وي عضو هيات علمي دانشگاه صنعت آب و برق، دكتراي مهندس
 • ق، دكتراي مهندسي مكانيك كاربردي و از اولين گروه اساتيد مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در كشور است. وي همچنين از بنيانگذاران انجمن علمي نگهداري و تعميرات (نت ايران) و دبير اجرايي و علمي در كنفرانس هاي متعدد ملي و بين المللي است. مديرعامل جديد سازمان تامين اجتماعي سوابق سياسي قابل توجهي نيز دارد. او گذشته از اينكه يكي از فعالان انجمن هاي اسلامي دانشجويان ايراني خارج از كشور و عضو حزب جمهوري اسلامي است، عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين، تشكيلاتي كه مهندس باهنر به عنوان پدر معنوي آن شناخته مي ش
 • و شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي و هيات اجرايي و امور استان هاي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي (آبادگران)، مسوول امور استان هاي ستادهاي مردمي دكتر احمدي نژاد در انتخابات نهم رياست جمهوري بوده است. بدهي 12 هزار ميليارد توماني دولت به تامين اجتماعي برخي از كارشناسان عنوان مي كنند دليل خودداري دولت از تصحيح اساسنامه دلايل سياسي و همچنين مالي دارد چراكه دولت همچنان به تامين اجتماعي مقروض است. معاون خانه كارگر با انتقاد به اتفاقات اخير در مورد سازمان تامين اجتماعي كه آنها را دولتي
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ مقررات عمومي
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • لاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است – مقررات عمومي ماده 155- سال مالياتي عبارتست از يكسال شمسي كه از اول فروردين ماه هرسال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم مي شود لكن درمورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها بموجب اساسنامه باسال مالياتي تطبيق نمي كند درآمد سال مالي آنها بجاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار مي گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس
 • مواردي كه براثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله، سيل، آتش سوزي، بروز آفات وخشكسالي و طوفان اتفاقات غيرمترقبه ديگر به يك منطقه كشور يا به مؤدي يا مؤديان خاصي خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانه ها و يا مؤسسات دولتي يا شهرداريها يا سازمانهاي بيمه و يا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات مؤدي، درآن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از مؤديان كه بيش از (50%) اموال آنان در اثر حوادث مذكور از بين رفته است و قادر به
 • – درصورتيكه رعايت موارد مذكور در ماده فوق بنابه تشخيص هيأت حل اختلاف مالياتي از عهده مؤدي خارج بوده باشد مشمول بي اعتباري دفاتر و جرايم مربوط حسب مورد نخواهد بود. ماده 169مكرر – به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر كند. اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف به اخذ كارت اقتصادي مي شوند مكلفند براساس دستورالعملي كه توسط سازمان مزبور تهيه و اعلام مي شود براي انجام دادن معاملات خود صو
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ضمانت‌هاي بانكي
ضمانت نامه بانكي عبارت است از تعهد غير قابل برگشت يك بانك به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ايفاي تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده يا متعهد انجام قرارداد) انواع ضمانتنامه هاي صادراتي عبارتند از: ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده TENDER (BID) BOND GUARANTEE .
 • تقال مسووليت صورت مي پذيرد. ب: ضمان تجاري: در ضمان تجاري برخلاف ضمان مدني ضميمه مسووليت ها به يكديگر مطرح مي شود و تابع قانون تجارت است، مانند ظهرنويسي اسناد تجاري (چك، سفته، برات)و اما ضمانتنامه بانكي سندي است كه به موجب آن بانك تضمين انجام تعهدات اشخاص حقيقي يا حقوقي را تا سقف ريالي يا ارزي معين با موضوع مشخص در سررسيد مقرر در قبال ذينفع به عهده مي گيرد. در اين حالت بانك صادركننده را ضامن، متقاضي ضمانتنامه را مضمون عنه، ذينفع ضمانتنامه را مضمون له و مبلغ ضمانتنامه را وجه الضمان مي گويند. سـرر
 • دعاوي مطروحه در دادگستري توسط بانك صادر مي شود و معمولا بانك ها در قبال اخذ 100درصد وجه نقد يا 100درصد وثائق سهل الوصول آن را صادر مي نمايند. 7 - ضمانتنامه هاي متفرقه: اين ضمانتنامه ها به درخواست متقاضي به منظور تضمين موارد خاصي مانند بدهي مالياتي، بيمه اي، تامين اجتماعي وزارت بهداشت و درمان، ... صادر مي گردد. 8 - ضمانتنامه هاي ارزي: ضمانتنامه هاي ارزي از جمله ضمانتنامه هاي با موضوعيت پيمانكاري يا تعهد پرداخت مي باشند كه توسط بانك هاي يك كشور به نفع دستگاه هاي اجرايي يا بانك هاي كشورهاي ديگر ص
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ضوابط اجرايي بودجه 1389
دكتر محمود احمدي‌نژاد رييس جمهور، به استناد اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران ضوابط اجرايي بودجه سال ‌١٣٨٩ كل كشور را كه مشخص كننده چارچوب هزينه‌اي دولت در سال‌٨٩ با رويكرد كلي افزايش كارآيي، كاهش هزينه‌هاي غيرضرور و ايجاد انضباط مالي است، براي اجرا به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ابلاغ كرد.
 • تند. شركت هاي دولتي از هر گونه افزايش در سر فصل هزينه هاي خود در اصلاحيه ها نسبت به بودجه مصوب بابت خريد وساي نقليه سواري و لوازم اداري، نيز منع شده اند. >>>> ممنوعيت دريافت ٢حقوق براي هيات مديره شركت ها بر اساس اين مصوبه، عضويت اشخاص حقيقي در هيات مديره بيش از يك شركت دولتي در صورتي مجاز است كه تنها از يك شركت حق الزحمه دريافت نمايند. اشخاص حقيقي كه از سوي دستگاه هاي اجرايي متناسب با ميزان سهام آنها در شركت ها به عنوان عضو هيات مديره معرفي مي شوند نيز مشمول اين حكم هستند.
 • ن بودجه سال ١٣٨٩ كل كشور صرفا با رعايت حكم مندرج در جزء مذكور مجاز است. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مكلف است مبلغ هر يك از موارد موضوع جزء ياد شده را تعيين نمايد تا از محل سهام و اموال قابل واگذاري با اولويت سهام دولت در بانك ها و بيمه ها و نيز نيروگاه ها نسبت به تامين موارد مذكور اقدام شود. (بر اساس جزء ط بند ٧ قانون بودجه سال ١٣٨٩، دولت موظف است بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء و تغييرات بعدي آنان و اجراء لايحه خدمات ايثارگران و كاركنان نيروهاي م
 • نآوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه هاي ورزشي و بهداشتي و شهري و روستايي.) اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد توسط دستگاه هاي اجرايي منوط به رعايت جزء س بند ٢ قانون بودجه سال ١٣٨٩ كل كشور مي باشد. >>>> ممنوعيت قرارداد با شركت هاي تامين نيروي انساني بر اساس ضوابط اجرايي بودجه ٨٩، انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين با رعايت قوانين و مقررات در سقف اعتبارات سال ١٣٨٧ در حدود اعتبارات و شرايط در موافقتنامه ها مجاز مي باشد. همچنين انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقي ب
 • طبقه بندي اطلاعات
اطلاعات پورتال/ نقشه سايت
نقشه سايت رازنامه
 • نقشه سايت اطلاعات رازنامه اشخاص حقيقي ماليات كار و اشتغال تامين اجتماعي و بازنشستگي سرمايه گذاري و پس انداز خودرو مشاوره حقوقي حساب جاري مديريت دخل وخرج ايده پردازي آموزش و تحصيلات داستانهاي موفقيت پرسش وپاسخ عمومي اشخاص حقوقي ماليات راهنماي تاسيس شركت بيمه و تامين اجتماعي مديريت بازار
 • اطلاعات تخصصي حسابداري حسابرسي مديريت حقوق شركتها وسازمانها اقتصاد جامع رازنامه بازار كار واشتغال حسابداري حسابرسي بيمه ومالياتي اقتصادي بورس و سهام صنعت و معدن مديريت كسب وكارهاي كوچك بانكداري وبيمه راه و ساختمان جهان در رازنامه ايران اروپا وآمريكا
اخبار/ ضرورت افزايش سهم بيمه عمر با توسل به قانون؛ سرمايه گذاري در 3 نوع بيمه عمر
مدير بيمه‌هاي عمر و پس انداز بيمه البرز با اشاره به نقش مؤثر مسئولان در افزايش ضريب نفوذ بيمه‌نامه هاي عمر در كشور، گفت: دولت و مسئولان كشور بايد با تصويب قوانين و اطلاع رساني به مردم در اين زمينه اقدامات جدي انجام دهند.
 • بليغات و قوانين مختلف هر فرد را از سن 5 سالگي ملزم به خريد اين بيمه نامه ها كند. * نرخ سود بيمه عمر ثابت و تحت تأثير تغييرات اقتصادي قرار نمي گيرد امامي بيمه نامه هاي عمر را داراي انواع مختلف دانست و گفت: رشته بيمه عمر از مهم ترين انواع بيمه هاي اشخاص محسوب شده و به سه دسته كلي بيمه عمر تأمين خطر فوت، بيمه عمر به شرط حيات و بيمه عمر مختلط (پس انداز) تقسيم شده است. مدير بيمه هاي عمر بيمه البرز در ادامه افزود: بيمه عمر را مي توان نوعي سرمايه گذاري تلقي كرد كه افراد با پرداخت حق بيمه هاي ناچي
 • س انداز) تقسيم شده است. مدير بيمه هاي عمر بيمه البرز در ادامه افزود: بيمه عمر را مي توان نوعي سرمايه گذاري تلقي كرد كه افراد با پرداخت حق بيمه هاي ناچيز براي آينده خود جهت تأمين زندگي و تغيير شرايط اقتصادي اقدام به پس انداز مي كنند. وي از مزاياي بيمه عمر را تأمين هزينه فوت مصدومان حوادث عنوان و خاطرنشان كرد: تأمين هزينه مستمري براي خانواده در دورانهاي مشخص، تأمين اقساط وام مسكن، تأمين هزينه تحصيلات عالي و تأمين سرمايه براي مقاصد خاص از مزاياي اين بيمه نامه است كه به دليل موارد مذكور مي تواند
 • ر دورانهاي مشخص، تأمين اقساط وام مسكن، تأمين هزينه تحصيلات عالي و تأمين سرمايه براي مقاصد خاص از مزاياي اين بيمه نامه است كه به دليل موارد مذكور مي تواند كمك مؤثري به دولت در برقراري تأمين اجتماعي و رفع نيازهاي مردم داشته باشد. به گفته اين كارشناس بيمه، نرخ سود بيمه هاي عمر در طول 20 سال ثابت است و دستخوش تغييرات اقتصادي و سياست هاي خاص بانكداري كشور نمي شود. امامي با اشاره به اينكه اين بيمه نامه تا 106 سالگي براي فرد اعتبار دارد، تصريح كرد: زماني كه والدين در كودكي اقدام به خريد اين بيمه نا
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ تعيين ريسك بيمه شخص ثالث بر اساس نوع وسيله نقليه اشتباه است
خبرگزاري فارس: مدير بيمه‌هاي اشخاص بيمه توسعه با اشاره به مبنا قرار گرفتن وسيله نقليه در فروش بيمه شخص ثالث، گفت: در اين بيمه‌نامه ضوابط اوليه براي نرخ‌گذاري و سنجش ريسك رعايت نشده كه اين امر مشكلات بسياري براي بيمه گذاران به وجود آورده است.
 • د: در حال حاضر نرخ گذاري در بيمه هاي شخص ثالث براساس نوع وسيله نقليه است در حالي كه اين عامل به تنهايي هيچ تأثيري در فرآيند بررسي يا سنجش ريسك ندارد. اين كارشناس بيمه با اشاره به اينكه در بيمه شخص ثالث در گام نخست بايد مشخصات راننده وسيله نقليه و سوابق رانندگي او مورد بررسي قرار گيرد، تصريح كرد: براين اساس افرادي كه وسايل نقليه را هدايت مي كنند، عامل ريسك شناخته مي شوند؛ خواه اين ريسك مطمئن و يا پرخطر باشد. صدري با تأكيد بر اينكه تا كنون به مسائل مورد اشاره توجهي نشده است، خاطرنشان كرد: در
 • مورد اشاره توجهي نشده است، خاطرنشان كرد: در قوانين بيمه شخص ثالث به صراحت رعايت اين مسائل بيان شده، اما در برخي از موارد حتي گواهينامه رانند گان نيز مورد بررسي قرار نمي گيرد به صورتي كه فقط به مشخصات دارنده وسيله نقليه اكتفا مي كنند. مدير بيمه هاي اشخاص بيمه توسعه در ادامه افزود: تا زماني كه اين موارد بر سر راه نرخ گذاري و سنجش ريسك بيمه هاي شخص ثالث وجود داشته باشد، در آينده نمي توان وضعيت مطلوبي را براي اين نوع بيمه در سطح جامعه در نظر گرفت. وي در پاسخ به اين سؤال كه شناخت ريسك ها و مديريت
 • در ادامه افزود: تا زماني كه اين موارد بر سر راه نرخ گذاري و سنجش ريسك بيمه هاي شخص ثالث وجود داشته باشد، در آينده نمي توان وضعيت مطلوبي را براي اين نوع بيمه در سطح جامعه در نظر گرفت. وي در پاسخ به اين سؤال كه شناخت ريسك ها و مديريت آن در شركت هاي بيمه بايد به چه صورت باشد، گفت: وقتي در ابتدا عوامل مهم ريسك در اين بيمه نامه حذف و يا در نظر گرفته نشده است، نمي توان تصور كرد كه در اين شرايط مديريت ريسك مناسبي در بيمه شخص ثالث صورت گيرد. به گفته وي از جمله عواملي كه در بيمه شخص ثالث مورد بي توج
 • طبقه بندي اطلاعاتقانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎, قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران, ‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎, شركتهاي بيمه, بيمه گر وبيمه گزار, مؤسسات بيمه, بيمه مركزي ايران, بيمه عمر, بيمه مهندسي, بيمه مسووليت, بيمه حمل ونقل, نمايندگي بيمه, دلالان رسمي بيمه, بيمه‌شدگان و بيمه‌گذاران, پرتفوي بيمه, بيمه اتكايي وخارجي, قانون بيمه, اصلاح كامل اساسنامه سازمان تامين اجتماعي, ممغايرت اساسنامه تامين با قانون اساسي, ديوان عدالت اداري, تامين اجتماعي ودولت, سازمان عمومي غير دولتي در دست دولت, سال مالياتي, قطعي شدن اظهارنامه مالياتي, رسيدگي مالياتي, تسليم اظهارنامه, هيأت حل‌اختلاف مالياتي, مشمولان ماليات, ابلاغ ماليات قطعي, فرمهاي مالياتي, كارت اقتصادي, شماره اقتصادي, ضمانت‌هاي بانكي, ضمانت نامه استرداد كسور, ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده, ضمانتنامه هاي صادراتي, ضمانت نامه, ضوابط اجرايي بودجه, بودجه, ضوابط اجرايي بودجه 1389, قانون بودجه ‌٨٩ كل كشور, نقشه سايت رازنامه, بيمه‌هاي عمر و پس انداز, بيمه البرز, ضريب نفوذ بيمه‌نامه عمر, بيمه‌نامه عمر, فروش بيمه شخص ثالث, بيمه شخص ثالث, بيمه‌نامه , وسيله نقليه, نرخ‌گذاري, سنجش ريسك , بيمه گذار


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .