جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ احكام مالياتي قانون بودجه سال 1392 كل كشور
احكام مالياتي قانون بودجه سال 1392 كل كشور كه در تاريخ 19/3/1392 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ 20/3/92 نيز به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيد و طي نامه شماره 67159 مورخ 26/3/1392 رياست محترم جمهوري اسلامي ايران به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ابلاغ گرديد، به شرح زير جهت اطلاع و بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد:
 • احكام مالياتي قانون بودجه سال 1392 كل كشور نوع: قانون موضوع: احكام مالياتي قانون بودجه سال 1392 كل كشور منبع تهيه: سازمان امور مالياتي تصويب كننده: سازمان امور مالياتي تاريخ انتشار: 1392-04-02 تاريخ اعتبار از: تا:
 • مذكور در اين بند جاري خواهد بود. 57- سازمان امور مالياتي كشور مجاز است به منظور تسهيل در انجام امور مالياتي مؤديان، قسمتي از فعاليت هاي خود به استثناي تشخيص مأخذ ماليات، دادرسي مالياتي و عمليات اجرائي وصول ماليات را به بخش غيردولتي واگذار نمايد.نحوه واگذاري و انجام دادن تكاليف طبق دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد. 69- وزارت نـيرو موظف است علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سي(30)
 • و نود ميليارد(390،000،000،000)ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي اختصاص مي يابد. اعتبار مذكور بر اساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استانهاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين معاون برنامه ريزي استانداري ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استانها هزينه گردد. اعتبار مذكور حسب وصولي ها صددرصد(100%) تخصيص يافته است و وجوه فوق به عنوان درآمد شركت ذيربط محسوب نمي گردد و مشمول ماليات نمي شود. 84- شركتهاي بيمه اي مكلف
قوانين و مقررات/ احكام مالياتي قانون بودجه سال 1392 كل كشور
احكام مالياتي قانون بودجه سال 1392 كل كشور
 • احكام مالياتي قانون بودجه سال 1392 كل كشور نوع: قانون موضوع: احكام مالياتي قانون بودجه سال 1392 كل كشور منبع تهيه: سازمان امور مالياتي تصويب كننده: هيات وزيران تاريخ انتشار: 1392-04-02 تاريخ اعتبار از: تا:
 • مذكور در اين بند جاري خواهد بود. 57- سازمان امور مالياتي كشور مجاز است به منظور تسهيل در انجام امور مالياتي مؤديان، قسمتي از فعاليت هاي خود به استثناي تشخيص مأخذ ماليات، دادرسي مالياتي و عمليات اجرائي وصول ماليات را به بخش غيردولتي واگذار نمايد.نحوه واگذاري و انجام دادن تكاليف طبق دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد. 69- وزارت نـيرو موظف است علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سي(30)
 • و نود ميليارد(390،000،000،000)ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي اختصاص مي يابد. اعتبار مذكور بر اساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استانهاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين معاون برنامه ريزي استانداري ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استانها هزينه گردد. اعتبار مذكور حسب وصولي ها صددرصد(100%) تخصيص يافته است و وجوه فوق به عنوان درآمد شركت ذيربط محسوب نمي گردد و مشمول ماليات نمي شود. 84- شركتهاي بيمه اي مكلف
اخبار/ كاهش نرخ ماليات از 25% به 15% ونرخ بيمه از 23% به 8%
متن كامل طرح حمايت از توليد ملي
 • كل حسب مورد حداكثر معادل مطالبات هر شخص بدهكار، وجه لازم را از محل تنخواهي كه علاوه بر تنخواه‌گردان خزانه موضوع تبصره ماده(1) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11/ 1380 در اختيار خزانه قرار مي‌گيرد، به نيابت از شخص بدهكار به سازمان امور مالياتي و گمرك و سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نموده و حداكثر در مدت 15 روز معادل وجه پرداختي در قالب اعتبار مصوب ذيربط از طرف بدهكار به خزانه اعاده مي‌شود. تبصره2- دستورالعمل اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دا
 • ركزي به نرخ روز به ارزهاي معتبر تبديل نموده و در جهت مصارف مشخص شده مورد استفاده قرار دهد. 18- كليه جرائم متعلقه بنگاه‌هاي اقتصادي توليدي كه بتوانند ظرف مدت 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون مبادرت به پرداخت اصل بدهي يا توافق براي نحوه پرداخت بدهي بانكي (با سود زمان عقد قرارداد)، مالياتي و تأمين اجتماعي خود نمايند، بخشوده مي‌شود. همچنين بانك‌ها درصورت عدم اجراي تعهدات و قراردادها و يا تعليق تسهيلات تعهد شده، ملزم به پرداخت جريمه ديركرد با نرخ سود رايج هستند.
 • نكي يا بيمه نامه يا سفته يا ساير تضمين‌هاي معتبر به تشخيص خود، نسبت به ترخيص كالا اقدام و حداكثر تا يك سال پس از تاريخ ترخيص كالا نسبت به دريافت حقوق ورودي اقدام نمايد. تبصره 1- محاسبه حقوق ورودي در روز ترخيص براي هر كالا با نرخ ارز در روز ثبت سفارش كالا خواهد بود. تبصره 2- تعرفه حقوق ورودي مواد اوليه، كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي مورد نياز كشور با منشاء ارز صادرات غير نفتي 20 درصد كمتر از كالاهاي وارداتي با ساير ارزها خواهد بود. تبصره 3- حقوق ورودي مواد اوليه و كال
قوانين و مقررات/ متن كامل طرح حمايت از توليد ملي
متن كامل طرح حمايت از توليد ملي
 • كل حسب مورد حداكثر معادل مطالبات هر شخص بدهكار، وجه لازم را از محل تنخواهي كه علاوه بر تنخواه‌گردان خزانه موضوع تبصره ماده(1) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11/ 1380 در اختيار خزانه قرار مي‌گيرد، به نيابت از شخص بدهكار به سازمان امور مالياتي و گمرك و سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نموده و حداكثر در مدت 15 روز معادل وجه پرداختي در قالب اعتبار مصوب ذيربط از طرف بدهكار به خزانه اعاده مي‌شود. تبصره2- دستورالعمل اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دا
 • ركزي به نرخ روز به ارزهاي معتبر تبديل نموده و در جهت مصارف مشخص شده مورد استفاده قرار دهد. 18- كليه جرائم متعلقه بنگاه‌هاي اقتصادي توليدي كه بتوانند ظرف مدت 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون مبادرت به پرداخت اصل بدهي يا توافق براي نحوه پرداخت بدهي بانكي (با سود زمان عقد قرارداد)، مالياتي و تأمين اجتماعي خود نمايند، بخشوده مي‌شود. همچنين بانك‌ها درصورت عدم اجراي تعهدات و قراردادها و يا تعليق تسهيلات تعهد شده، ملزم به پرداخت جريمه ديركرد با نرخ سود رايج هستند.
 • نكي يا بيمه نامه يا سفته يا ساير تضمين‌هاي معتبر به تشخيص خود، نسبت به ترخيص كالا اقدام و حداكثر تا يك سال پس از تاريخ ترخيص كالا نسبت به دريافت حقوق ورودي اقدام نمايد. تبصره 1- محاسبه حقوق ورودي در روز ترخيص براي هر كالا با نرخ ارز در روز ثبت سفارش كالا خواهد بود. تبصره 2- تعرفه حقوق ورودي مواد اوليه، كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي مورد نياز كشور با منشاء ارز صادرات غير نفتي 20 درصد كمتر از كالاهاي وارداتي با ساير ارزها خواهد بود. تبصره 3- حقوق ورودي مواد اوليه و كال
اخبار/ سايت رفاهي جهت ثبت‌ شماره حساب‌ها از اسفندماه باز مي‌شود
خبرگزاري فارس : وزير رفاه و تأمين اجتماعي از بازگشايي مجدد سايت آمار ظرف يك هفته آينده جهت ثبت‌‌نام براي متقاضيان يارانه خبر داد و گفت: بعد از ثبت‌نام و انجام كارهاي راست‌آزمايي، سايت رفاهي اسفندماه جهت ثبت شماره حساب‌ها براي واريز يارانه‌‌ها باز مي‌شود.
 • اعلام نكرده‌اند، گفت: اين افراد در اسفندماه مي‌توانند شماره حساب خود را ثبت كنند ضمن اينكه نخستين پرداختي يارانه به اين افراد در سال 90 صورت مي‌گيرد. محصولي همچنين در خصوص اصلاح اطلاعات برخي از افراد گفت: اين افراد مي‌توانند از زماني كه سايت آمار مجدداً باز خواهد شد مراجعه و اصلاحات خود را انجام دهند. وزير رفاه اضافه كرد: چنانچه مبلغ يارانه‌ها درحساب افراد كم شده است اين افراد بايد به بانك مراجعه و پيگيري كنند و بانك در اين حالت مشكل آنها را برطرف مي‌كند. *بان
 • ت الكترونيكي كشور با 500 ميليون ركورد بين مردم و وزارت رفاه و بانك‌ها صورت گرفته است. وي افزود: هم‌اكنون تمامي شماره حساب‌هاي سرپرستان خانوار با كد ملي مرتبط شده است و اين كار براي نخستين بار در كشور صورت گرفته است. محصولي در خصوص نحوه شناسايي افرادي كه نياز به حمايت بيشتري از سوي دستگاه‌ها در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دارند، گفت: گروه‌ها از طريق دستگاه‌ها و تشكل‌هاي مربوطه شناسايي مي‌شوند. *مربيان مهدهاي كودك بيمه اجتماعي مي‌شوند محصول
 • ردن يارانه‌ها مربيان مهدهاي كودك در شهرها و روستاها و همچنين كاركنان در مراكز نگهداري سالمندان، معلولان و تحت پوشش بهزيستي بيمه اجتماعي مي‌شوند. وزير رفاه و تأمين اجتماعي ادامه داد: علاوه بر پوشش صنوف مختلف نويسندگان،‌ هنرمندان و روزنامه‌نگاراني كه توسط وزارت ارشاد معرفي شوند از يارانه 37 درصدي به دولت براي پوشش بيمه‌هاي اجتماعي استفاده خواهند كرد. محصولي با اشاره به پوشش بيمه اجتماعي صيادان و زنبورداران، گفت: دولت علاوه بر پوشش صنوف مختلف پوشش افراد كم‌درآمد را
قوانين و مقررات/ قانون بودجه سال 1387 كل كشور
‎‎‎‎عطف به نامه‌هاي شماره 168203 مورخ 17/10/1386 و شماره 177248مورخ 3/11/1386 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون بودجه سال 1387كل كشور كه به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1/12/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
 • به كشورهاي همسايه، بعلاوه هزينه هاي انتقال، توزيع، فروش، ماليات و عوارض تكليفي براي هر حامل، به عنوان قيمت آزاد هر حامل در نظر گرفته مي شود) و نيز تغيير تركيب سوخت نيروگاهها كه مبناي محاسبه در قانون بودجه مي باشد، با پيشنهاد دستگاه ذي ربط و تأئيد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران قابل جابجايي و افزايش است. ‎‎‎‎چگونگي تسويه حساب في مابين خزانه داري كل كشور از طريق گواهي هاي اعتباري صادره ياد شده با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي ملي پ
 • ركتهاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير بدون گردش ريالي آن در دفاتر خزانه داري كل كشور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي شود. ‎‎‎‎عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كار گروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو (در مورد برق) و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا نمايندگ
 • . ‎‎‎‎11- قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سيگار لازم الاجراء نمي باشد. تأمين كسري سيگار مورد نياز در سال 1387 ازطريق واردات مجاز است. ‎‎‎‎12- كليه شركتهاي دولتي و بانكها و شركتهاي بيمه دولتي به استثناء سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت ماليات بر درآمد عملكرد سال 1386 حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازي (سود ويژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. ‎
 • طبقه بندي اطلاعات
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .