جستجو در پورتال

مشاوره/ با سلام و قبولي طاعات و عبادات آيا لازم است پيمانكار علاوه بر ثبت ماليات تكليفي كه از صورت وضعيت كسر ميگردد، ماليات بر ارزش افزوده كه كارفرما به صورت وضعيت اضافه مي كند را نيز ثبت كند؟ نحوه ثبت حسابداري ماليات بر ارزش افزوده صورت وضعيت هاي پيمانكاري چگونه است؟
با سلام و قبولي طاعات و عبادات آيا لازم است پيمانكار علاوه بر ثبت ماليات تكليفي كه از صورت وضعيت كسر ميگردد، ماليات بر ارزش افزوده كه كارفرما به صورت وضعيت اضافه مي كند را نيز ثبت كند؟ نحوه ثبت حسابداري ماليات بر ارزش افزوده صورت وضعيت هاي پيمانكاري چگونه است؟
 • پرسش و پاسخ با سلام و قبولي طاعات و عبادات آيا لازم است پيمانكار علاوه بر ثبت ماليات تكليفي كه از صورت وضعيت كسر ميگردد، ماليات بر ارزش افزوده كه كارفرما به صورت وضعيت اضافه مي كند را نيز ثبت كند؟ نحوه ثبت حسابداري ماليات بر ارزش افزوده صورت وضعيت هاي پيمانكاري چگونه است؟   ؟
 • نيز ثبت كند؟ نحوه ثبت حسابداري ماليات بر ارزش افزوده صورت وضعيت هاي پيمانكاري چگونه است؟   ؟ با سلام 1-بله 2-بد-سايرحسابهاي در يافتني-ماليات بر ارزش افزوده                               بس-ساير حسابهاي پرداختني -ماليات بر ارزش افزوده
 • bsp;   بس-ساير حسابهاي پرداختني -ماليات بر ارزش افزوده سلام آيا فيش پرداخت ماليات بر ارزش افزوده را بايد از كارفرما جهت ضميمه سندمان دريافت كنيم؟ و اينكه پيمانكار لازم نيست مداركي به اداره دارايي در اين زمينه ارائه دهد؟لطفا شرح سند ثبت ماليات بر ارزش افزوده را توضيح دهيد با سلام شما اگر پيمانكار هستيد كه مبلغ ارزش افزوده را از كارفرما دريافت و سپس خودتان به دارايي پرداخت ميكنيد نيازي هم به ارائه مدركي به دارايي نيست فقط كارفرما از شما برگه ثبت نام ارزش افزده شما را خو
مقالات/ گزارشگري مالي موقوفه
به وجوهي كه قرار است تحت شرايط مشخصي كه واقف معين مي كند درامد حاصل از سرمايه گذاري اين وجوه ‏براي مقاصد معيني به مصرف برسد وجوه موقوفه گويند.وجوه موقوفه به دو دسته قابل مصرف وغير قابل ‏مصر
قوانين و مقررات/ توضيح سازمان امور مالياتي در خصوص ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم
نظر به برخي ابهامات موجود در گزارشات حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور ايجاد وحدت رويه در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي توسط حسابداران رسمي، موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، سازمان حسابرسي و ماموران مالياتي در خصوص موضوعات زير مقرر مي‌دارد:
 • كاركنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگي يا از كارافتادگي مشمول ماليات حقوق نمي‌باشد. 5 – زيان تسعير ارز: زيان حاصل از تسعير دارائي‌ها و بدهي‌هاي ارزي كه براساس اصول متداول حسابداري محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف توسط مودي، جزء هزينه‌هاي قبال قبول مي‌باشد. 6 – ماليات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجميع عوارض: طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجميع عوارض توليدكنندگان كالاهاي موضوع ماده 3 و همچنين ارائه‌دهندگان خدمات موضوع ماده 4 ق
 • قدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت يا صرف افزايش سرمايه به نام سهامداران قبلي شود، حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م خواهد بود. 2 – ب- درآمد حاصل از صرف سهام شركتهاي خارج از بورس كه به صورت اندوخته در حسابهاي شركت ثبت و به كليه سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات مي‌باشد. 3 –ب – درآمد حاصل از صرف سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس در صورتي كه سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقر
 • ‌باشد. 3 –ب – درآمد حاصل از صرف سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس در صورتي كه سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م خواهد بود، در غير اين صورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات مي‌باشد. ج – در صورتي كه تمام يا قسمتي از معاملات سهام و حق تقدم سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس، از طريق كارگزاران بورس انجام نشده و نيز تشريفات اين معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پاياپاي ثبت نشده باشد 10% بخشودگي
 • طبقه بندي اطلاعات
اطلاعات پورتال/ اطلاعات مالياتي براي حسابداران و مديران
مديران و مسئولان و حسابداران شركتها لازم است دانش مالياتي خود را افزايش دهد تا از عواقب تخلف, تأخير و يا عدم آگهي مصون بمانند . به منظور آگاهي بيشتر اطلاعات زير كه برگرفته از مجموعه قوانين مالياتهاي مستقيم است ارائه مي شود :
 • لي اظهارنامة مالياتي سال مربوطه را به حوزة مالياتي تعيين شده تسليم نمايند. 3.نگهداري دفاتر حسابداري: دفاتر پلمپ شدة حسابداري بايد به طور روزانه و يا حسب مورد نگهداري شود. كليه عمليات مالي شركت اعم از دريافت, پرداخت, تعهد,... و غيره بايد با رعايت روشهاي مقبول حسابداري و همچنين طبق قوانين مقررات كشور در دفاتر حسابداري منعكس شود, تخلف از ضوابط فوق الذكر باعث رد دفاتر و تشخيص ماليات علي الرأس خواهد شد. 4.تهيه و تسليم اظهارنامة مالياتي ساليانه: كليه شركتها مؤظفند حداكثر در مدت چهار ماه پس از پا
 • نين طبق قوانين مقررات كشور در دفاتر حسابداري منعكس شود, تخلف از ضوابط فوق الذكر باعث رد دفاتر و تشخيص ماليات علي الرأس خواهد شد. 4.تهيه و تسليم اظهارنامة مالياتي ساليانه: كليه شركتها مؤظفند حداكثر در مدت چهار ماه پس از پايان سال مالي اظهارنامه هاي مالياتي مربوطه را تكميل و به حوزة مالياتي تعيين شده تسليم نمايند. چنانچه سال مالي شركت تقويم متداول شمسي باشد (از اول فروردين تا آخر اسفند) شركت مؤظف است حداكثر تا پايان 31 تيرماه سال بعد اظهارنامة مالياتي مربوطه را تكميل و به حوزة مالياتي تسليم نماي
 • ول فروردين تا آخر اسفند) شركت مؤظف است حداكثر تا پايان 31 تيرماه سال بعد اظهارنامة مالياتي مربوطه را تكميل و به حوزة مالياتي تسليم نمايد. 5. مفاصاي مالياتي شركتها و افراد: كليه شركتهاي شاغل در ايران مؤظفند ماليات قطعي متعلق به درآمد خود و ماليات تكليفي مربوطه را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي بپردازند (مهلت پرداخت ماليات حقوق يكماه پس از پرداخت حقوق مي باشد.) عدم پرداخت ماليات قطعي شده منجر به تعلق جرائم و اقدامات قانوني مي شود. www.acclearn.com
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
 • د سازوكارهاي عملي و برنامه‌ريزي هستند. برنامه تحول اقتصادي با يادآوري فاصله واقعيت‌هاي امروز از چشم انداز بيست ساله و با شناخت و اتكا به ظرفيت‌هاي ياد شده، اصلاح ساختارهاي اقتصادي را بر مبناي جهت گيري‌هاي سياست‌هاي كلي اصل (44) دنبال مي‌كند. البته روش شناسي برنامه تحول اقتصادي به تنهايي نيز حائز اهميت است. روش مورد تاكيد در اين برنامه، برنامه‌ريزي با تاكيد بر حوزه‌هاي كليدي است. در واقع اگر بخواهيم نسبت برنامه تحول اقتصادي را با برنامه چهارم توسعه معرفي كنيم، برنامه تحول اقتصادي به معني توقف ب
 • نقل‌و‌انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد. تبصره 2- سود و كارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره (1) اين ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشركه شركت‌ها و سود گواهي‌هاي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان جزو هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي‌شود. تبصره 3- در صورتي كه هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران كه سهامدار شركت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا ح
 • ليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي‌شود. تبصره 3- در صورتي كه هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران كه سهامدار شركت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حق تقدم خود را در بورس‌ها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد، از اين بابت هيچ‌گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد. ارزش اسمي حق تقدم سهام در شركت‌هاي خارج از بورس جهت محاسبه ماليات نقل و انتقال، ارزش اسمي سهام يا سهم‌الشركه اصلي آن مي‌باشد. درآمد حاصل از صرف سهام شركت‌هايي كه خارج از بورس يا بازار خارج از بورس، كه به صورت اندوخت
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخشنامه سازمان امورمالياتي درخصوص احكام مالياتي و مرتبط با ماليات در قانون بودجه سال 1388 كل كشور
تاريخ : 1388/02/23 ارگان صادر كننده : سازمان امور مالياتي شماره بخشنامه : 19032/269/232 بخشنامه سازمان امورمالياتي در خصوص نمونه فرم بازنگري شده گزارش حسابرسي مالياتي در اجراي بند (د) ماده (272) قانون ماليات‌هاي مستقيم رئيس سازمان امورمالياتي بخشنامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/2/1388 را به شرح زير اعلام نموده است:
 • ي بوده ، زيان مربوط به آن فعاليتها قابل كسر از درآمدها نبوده ، و هزينه هاي مرتبط با آنها نيز جزء هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد . توجه شود كه در صورت منفك نبودن هزينه ، قدر السهم مربوط به فعاليتهاي معاف و غير معاف و مشمول ماليات مقطوع بايستي با روشهاي مناسب محاسبه و منظور گردد . 12- ضمناً‌ كاربرگهاي حسابرسي مالياتي بايد در پرونده جداگانه اي به نام پرونده مالياتي بايگاني و خلاصه اي از وضعيت مالياتي هر سال به ترتيب در پرونده هاي جاري و دائمي در قسمتهاي مربوط نگهداري شود . در صورت استعلام
 • محاسبه و منظور گردد . 12- ضمناً‌ كاربرگهاي حسابرسي مالياتي بايد در پرونده جداگانه اي به نام پرونده مالياتي بايگاني و خلاصه اي از وضعيت مالياتي هر سال به ترتيب در پرونده هاي جاري و دائمي در قسمتهاي مربوط نگهداري شود . در صورت استعلام اداره امور مالياتي در خصوص حسابرسي از جمله كاربرگ ها ، چك ليست ها ، تاييديه از اشخاص ثالث ، و ... حسابرس به ارائه تصاوير آنها مي‌باشد . 13- چنانچه حسابرس مالياتي در رسيدگي هاي خود به مواردي برخورد نمايد كه تشريح آنها ضمن قسمتهاي منظور شده در فرم ميسر نباشد
 • سابرس به ارائه تصاوير آنها مي‌باشد . 13- چنانچه حسابرس مالياتي در رسيدگي هاي خود به مواردي برخورد نمايد كه تشريح آنها ضمن قسمتهاي منظور شده در فرم ميسر نباشد، بايستي طي يادداشتهاي جداگانه ضميمه فرم گزارش، توضيحات لازم را بدهد. 14- گزارش حسابرسي مالياتي تنظيمي طبق نمونه فوق الاشاره همراه با مستندات مربوط به انضمام گزارش حسابرسي مالي بايد به مودي تسليم و از طريق مودي در اختيار اداره امور مالياتي قرار گيرد. 15- از آنجا كه براي امر حسابرسي مالياتي دسترسي به ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير اسن
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ابطال بندهايي از دستور العمل 30545 /393/232 مورخ 18/3/1388 سازمان امور مالياتي
ابطال بندهايي از دستور العمل 30545 /393/232 مورخ 18/3/1388 سازمان امور مالياتي
مشاوره/ با سلام و عرض خسته نباشيد شركتي بازرگاني سال 1388اولين سال فعاليت آن بوده و در اظهار نامه ارسال شده به سازمان امور مالياتي براي سال 88 مبلغ 342 ميليون ريال زيان ابراز شده است ( كل فروش شركت يك فقره فاكتور به مبلغ 2.625.000 ريال بوده و كل هزينه ها 344.625.000 ريال ) ، اما برگه تشخيص و قطعي ارسال شده از طرف سازمان امورمالياتي درآمد مشمول ماليات را 2.625.000 ريال و ماليات متعلق به آن را 656.250 ريال و همچنين ماليات تكليفي و جرايم مربوط به آن را براي سال 88 جمعا مبلغ 24.390.840 ريال اعلام نموده است . سوال بنده اين است الف ) آيا با موارد فوق زيان ابرازي مورد تاييد سازمان امور مالياتي قرار گرفته است يا خير . در واقع با اين برگه تشخيص چه بخشي از اظهارنامه تسليمي مورد قبول و چه بخشي رد شده است ؟ ب ) اگر زيان تاييد نشده چطور براي 300 ميليون ريال پرداختي هاي شركت ماليات تكليفي مطالبه كرده اند . چطور مي شود اين مبلغ را به عنوان هزينه هاي پرداخت شده قبول كرده و بر اساس آن ماليات تكليفي در نظر گرفت اما زيان را قبول نكرد . در ضمن هزينه هاي ديگر شركت در آن سال خيلي بيشتر از فروش شركت بوده است پس دليل اعلام ماليات عملكرد براي چيست . ضمنا براي اين برگه تشخيص اعتراضي انجام نشده و مبالغ پرداخت شده است ج ) با فرض عدم قبول زيان ابراز شده ، نحوه تعديل و اصلاح اين زيان در سال هاي بعد با چه ثبتي بايد انجام شود ، با در نظر گرفتن اين موضوع كه سود سال هاي بعد نيز بسيار پايين تر از مبلغ زيان اعلام شده است و هنوز طبق اسناد حسابداري موجود زيان انباشته داريم توضيح بيشتر اينكه : با توجه به اينكه شركت ثبت شده مي باشد لذا ارائه اظهارنامه اجباري بوده و تنظيم آن بر اساس مستندات واقعي صورت گرفته است و هم مدارك هزينه اي و هم يك برگ فاكتور فروش به مميز دارايي ارائه شده است . اظهارنامه به موقع تسليم شده اما به دليل جابجايي شركت برگه تشخيص به دست ما نرسيده و قطعي شده است . با توجه به سال اول كاري و تازه كار بودن شركاء كل فروش يك فقره بيشتر نبوده است سوال اول : از چه طريقي مي توان مطمئن شد كه اظهارنامه ارائه شده قبول شده ، رد شده يا بخشي از آن قبول شده است؟ سوال دوم : در صورت رد اظهارنامه ، مبلغ زيان انباشته اعلام شده ، در سال مالي بعد بايد با چه حسابي اصلاح شود تا در اظهارنامه جديد زيان انباشته منفي نداشته باشيم با تشكر - جمشيدفر 1391/04/06
 • پرسش و پاسخ با سلام و عرض خسته نباشيد شركتي بازرگاني سال 1388اولين سال فعاليت آن بوده و در اظهار نامه ارسال شده به سازمان امور مالياتي براي سال 88 مبلغ 342 ميليون ريال زيان ابراز شده است ( كل فروش شركت يك فقره فاكتور به مبلغ 2.625.000 ريال بوده و كل هزينه ها 344.625.000 ريال ) ، اما برگه تشخيص و قطعي ارسال شده از طرف سازمان امورمالياتي درآمد مشمول ماليات را 2.625.000 ريال و ماليات متعلق به آن را 656.250 ريال و همچنين ماليات تكليفي و جرايم مربوط به آن را بر
 • ديگر شركت در آن سال خيلي بيشتر از فروش شركت بوده است پس دليل اعلام ماليات عملكرد براي چيست . ضمنا براي اين برگه تشخيص اعتراضي انجام نشده و مبالغ پرداخت شده است ج ) با فرض عدم قبول زيان ابراز شده ، نحوه تعديل و اصلاح اين زيان در سال هاي بعد با چه ثبتي بايد انجام شود ، با در نظر گرفتن اين موضوع كه سود سال هاي بعد نيز بسيار پايين تر از مبلغ زيان اعلام شده است و هنوز طبق اسناد حسابداري موجود زيان انباشته داريم توضيح بيشتر اينكه : با توجه به اينكه شركت ثبت شده مي باشد لذا ارائه اظهارنامه اجبار
 • اعلام شده ، در سال مالي بعد بايد با چه حسابي اصلاح شود تا در اظهارنامه جديد زيان انباشته منفي نداشته باشيم با تشكر - جمشيدفر 1391/04/06  ؟ سلام دوست عزيز دفتر شما علي الراس تشخيص شده است- ماليات تكليفي دفاتر علي الراس هم براساس تشخيص مربوطه است وربطي به ارقام مندرج دردفاتر ندارد -مبلغ ماليات قطعي  بعنوان زيان سنواتي منظور ميشود ولي ميتوان  جهت عدم انعكاس در زيان سنواتي بحساب بدهكار شركا منظور نمود-وبراي درك نحوه محاسبه ميتوا
مشاوره/ استاد گرامي و محترم سركار خانم جوانبخت با سلام و تحيت احتراما خواهشمند است روش و چگونگي ثبت برگ ماليات قطعي و تكليفي سال عملكرد 90 اين شركت را كه هنوز به بهره برداري نرسيده است و فيش واريزي و ابلاغ آن در سال 92 در زمان صدور برگ قطعي انجام شده است را توضيح دهيد. ما هنوز برخي اسناد 92 و همچنين دفاتر نويسي و ارائه اظهار نامه 92 را انجام نداده ايم. در ثبت برخي از اسناد و تشخيص مشكل دارم لطفا راهنمايي فرماييد. در صورت امكان روش ثبت اقساط پرداختي وام ها را نيز توضيح دهيد.
استاد گرامي و محترم سركار خانم جوانبخت با سلام و تحيت احتراما خواهشمند است روش و چگونگي ثبت برگ ماليات قطعي و تكليفي سال عملكرد 90 اين شركت را كه هنوز به بهره برداري نرسيده است و فيش واريزي و ابلاغ آن در سال 92 در زمان صدور برگ قطعي انجام شده است را توضيح دهيد. ما هنوز برخي اسناد 92 و همچنين دفاتر نويسي و ارائه اظهار نامه 92 را انجام نداده ايم. در ثبت برخي از اسناد و تشخيص مشكل دارم لطفا راهنمايي فرماييد. در صورت امكان روش ثبت اقساط پرداختي وام ها را نيز توضيح دهيد.
 • پرسش و پاسخ استاد گرامي و محترم سركار خانم جوانبخت با سلام و تحيت احتراما خواهشمند است روش و چگونگي ثبت برگ ماليات قطعي و تكليفي سال عملكرد 90 اين شركت را كه هنوز به بهره برداري نرسيده است و فيش واريزي و ابلاغ آن در سال 92 در زمان صدور برگ قطعي انجام شده است را توضيح دهيد. ما هنوز برخي اسناد 92 و همچنين دفاتر نويسي و ارائه اظهار نامه 92 را انجام نداده ايم. در ثبت برخي از اسناد و تشخيص مشكل دارم لطفا راهنمايي فرماييد. در صورت امكان روش ثبت اقساط پرداختي وام ها
 • ه ايد كه از بانك يا صندوق پرداخت و حساب عملكرد تسويه مي شود براي ماليات تكليفي هم كه شما در طول سال اگر پرداختي داشتيد و 3 درصد آن را كسر و در حساب ماليات تكليفي زده ايد كه در زمان پرداخت از همان حساب كم ميكنيد اگر نه كه به مبلغ اعلامي از طرف دارايي ثبت ايجاد ماليات تكليفي در ابتدا به همان مبلغ مي زنيد و در زمان پرداخت از حساب كم مي كنيد ولي عملكرد در حساب سود و زيان شما باقي مي ماند . وامي كه دريافت كرديد با توجه به نرخ بهره بايد هزينه نرخ بهره را هر ماه مشخص بفرماييد حتي اگر به هر دليل وام پرد
 • ت شده شما حساب وام پرداختني داريد كه هر ماه از اين حساب به مبلغ وام كسر مي ود و به مبلغ بهره هم هزينه بهره وام را ميزنيد و طرف مقابل هم كه بانك يا صندوق شما خواهد بود . با تشكر با سلام مجدد - من در سال 91 توليدي نداشته ام و ثبتي نيز براي ماليات عملكرد و همچنين تكليفي (ذخيره) نداشته ايم حال در سال 1392 كه ماليات قطعي عملكرد و همچنين تكليفي را اداره دارايي صاد نموده و ما نيز در همان روز پرداخت نموده ايم چگونه ثبت سند بكنم. لطفا نحوه زدن سند حسابداري را توضيح دهيد. متشكرم با سلام
قوانين و مقررات/ سوالات حقوق مالياتي قسمت ارزيابي اموال
سوالات حقوق مالياتي اموال برگرفته از سايت سازمان امور مالياتي در ادامه ارائه شده است.
 • ادي كه برابر قانون اقدام به تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات مي نمايند 3- افرادي كه مامور سازمان امور مالياتي مي باشند 4- هيچكدام 4) برگ تشخيص ماليات بايد براساس: 1- ماخذ صحيح تنظيم گردد 2- متكي به دلايل و اطلاعات كامل باشد 3- براي مودي روشن باشد 4- همه موارد 5)كدام گزينه زير درست است؟ 1- در صورت استعلام مودي از نحوه تشخيص ماليات جزئيات گزارش رسيدگي بايد به اطلاع وي برسد 2- مودي هيچكونه حقي مبني بر آگاهي از نحوه رسيدگي ماليات خود ندارد 3- مامور تشخيص ماليات هرگز نمي تواند به مو
 • ان توسط كميسيون تقويم املاك رعايت كدام يك از مواردزير لازم است؟ 1- نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و ....) 2- نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان 3- تعداد مالكين 4- موارد1و2 صحيح است 45) برجبهه كدام است؟ 1- آن قسمت از زمين يك پلاك ثبتي مفروز و مجزي شده چسبيده و مشرف به معبر كه عمق آن توسط دفتر چه هاي ارزشي معاملاتي تعيين گرديده بر جبهه نام دارد 2- آن قسمت از اعياني يك پلاك ثبت كه چسبيده و مشرف به معبر باشد بر جبهه نام دارد 3- آن قسمت از زمين يك پلاك ثبتي كه چسبيده به پلاك ثب
 • ق واگذاري محل حدوداً به واقعيت امر رسيد كدام اقدام زير درست تر است؟ 1-در وضعيت حريدار به تحقيقات پرداخت 2- در وضعيت فروشنده موضوع را پيگري نمود 3- د روضعيت خريدار و فروشنده موضوع تحقيق و نتايج حاصله با هم مقايسه شود 4- در وضعيت مامور اداره امور مالياتي به تحقيقات پرداخت 57)در ارزيابي حق سرقفلي كداميك از گزينه هاي زيرجز مشخصه هاي آن مي باشد؟ 1- اندازه ابعاد و مساحت مورد ازريابي 2- چنانچه مغازه باشد ارتفاع مغازه و نيز بالكن احداث شده در آن 3- اندازه هاي انبار يا زير زمين موجود در مغازه ها
 • طبقه بندي اطلاعاتحسابداري موقوفات, واقف, وجوه, وجوه موقوفه, قابل مصرف وغير قابل مصرف, حسابداري دولتي, حساب مستقل وجوه موقوفه واماني, دارايي پولي وغير پولي, سرمايه اسمي, تصميم گيري وپاسخگويي, حسابداري تعهدي ونيمه تعهدي, خيريه وموقوفه, بنياد خيريه وموقوفه, دارايي وبدهي موقوفه, سرمايه گذاري محتاطانه, ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم, ماده 272 قانون ماليات, ماده 272 , بخشنامه شماره 28341, اطلاعات مالياتي, پروندة مالياتي, پلمپ دفاتر حسابداري, مفاصاي مالياتي, اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات, پرسش وپاسخ مالي ومالياتي, ارزيابي اموال, پرسش وپاسخ مالي ومالياتي


99 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .