جستجو در پورتال

مقالات/ حاكميت شركتي
حدود دو سال پيش آئين­نامه حاكميت شركتي كه پيش­نويس آن توسط سازمان بورس تهيه شده با همكاري تني چند از حسابداران رسمي و كارشناسان بازار سرمايه در كميته­اي در وزارت امور اقتصادي و دارائي مورد بررسي قرار گرفت كه در سال 1384 آئين­نامه مذكور نهائي شد اما متأسفانه موضوع تصويب نهائي آن به تأخير افتاد. تصويب قانون جديد بازار سرمايه و تغييرات مديريت سازمان بورس باعث شد تا مجدداً موضوع تصويب اين آئين­نامه در دستور روز قرار گيرد. از اين جهت بر آن شديم تا گفتگويي با آقاي غلامحسين دواني حسابرس معتمد بورس و عضو كميته بازنگري آئين­نامه حاكميتي شركت در اين مورد بعمل آوريم
 • روز قرار گيرد. از اين جهت بر آن شديم تا گفتگويي با آقاي غلامحسين دواني حسابرس معتمد بورس و عضو كميته بازنگري آئين­نامه حاكميتي شركت در اين مورد بعمل آوريم. س- ضمن تشكر از اينكه در اين اوقات شلوغ حسابرسي وقتتان را در اختيار ما قرار داديد لطفاً بفرمائيد چگونه شد كه سازمان بورس بفكر تهيه آئين­نامه شركتي برآمد؟ ج- اينكه چرا بورس به فكر تهيه آئين­نامه حاكميت شركتي برآمد را در واقع خود بورس بايد پاسخ دهد. اما تا آنجا كه در جريان هستم بازار سرمايه در جهان و منجمله بازار سرمايه ايران تحت
 • ع آنچنان شد كه ظاهراً بازار به «اميد خدا» رها شده بود و هر روز شاهد تبلور قيمتهائي بوديم كه عقلاي بازار مي­دانستند اين قيمتها كاذب هستند و نبايد در قبال آن تسليم شد ولي متأسفانه شدت بخشيدن به بحران تحت عنوان دايره توسعه، اوضاع را به وخامت كشاند و بعد هم مقصر را «انتخابات رياست جمهوري، موضوع انرژي هسته­اي و ...» قلمداد كردند در حالي كه به عينه و توسط آمار و ارقام مي­توان ثابت كرد كه بعضاً تقلب صورت گرفته بود. در همين راستا در بازارهاي جهاني از همان سالهاي 1990
 • ميته حسابرسي مي­تواند از مديريت، حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل به پرس و جو بپردازد تا مطمئن شود كه اعمال و اقدامات آنها به بهترين وجه منافع شركت را حفظ مي­كند. مديريت و حسابرسان بايد بر ارزيابي رويه­هاي بااهميت و حسابداري بكار رفته در صورتهاي مالي بطور اخص تمركز كند و مديريت بايد اطمينان يابد كه اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي از جامعيت كامل برخوردار است. سوال- آينده نظارت بر بازار سرمايه و آئين­نامه حاكميتي شركتها را چگونه مي­بينيد؟ ج- واقعيت آن است كه هر قانون خوب ني
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تاريخچه حسابداري
حسابداري در جهان نزديك به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاريخ نخستين مدارك كشف شده‏‎ ‎حسابداري به ۳۶۰۰ ‏سال قبل از ميلاد برمي گردد. پيشينه حسابداري در ايران نيز به نخستين تمدنهايي بر مي گردد
 • _اجتماعي صد ‏سال گذشته با پيدايش سازمانهاي جديد دولتي و‎ ‎خصوصي و دگرگوني شيوه هاي توليد و توزيع بسيار پيشرفت ‏كرد‎.‎ حساداري با تمدن همزاد است و به اندازه تمدن بشري قدمت دارد. در تمدنهاي باستاني‎ ‎بين النهرين كه قسمت اعظم ‏ثروتهاي جامعه در اختيار فرمانروا يا فرمانروايان بود‎. ‎معمولا كاهنان كه قشر ممتازي را در سلسله مراتب ‏اجتماعي تشكيل مي دادند و ظيفه‎ ‎نگارش را بطور اعم و نگهداري حساب درآمدها و ثروتهاي حكومت را بطور ‏اخص به عهده يا‎ ‎در واقع در انحصار داشتند و در عين حال به ثبت برخي از معام
 • ر ليدي‏‎(Lydia) ‎ابداع‎ ‎گرديد.(ليدي سرزميني باستاني ‏است كه در آسياي صغير، كنار درياي اژه بين ميزي‎ (Mysia) ‎و كاري‎(Caria) ‎قرار داشت. كرزوس‎ ‎‎(Croesus) ‎آخرين پادشاه آن از كوروش شكست‎ ‎خورد.) و به سرعت در تمدنهاي آن زمان رواج يافت. در ازان ‏عصر هخامنشي ، نظام مالي و‎ ‎پولي (نظام پولي بديعي توسط داريوش اول بر پايه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت‎ ‎پايه گذاري شد و سكه داريك به وزن ۸.۴۱ گرم در مقابل ۲۰ سكه نقره به نام “شكل” هر‎ ‎يك به وزن ۵.۶ گرم ‏مبادله مي شده است و بنابراين رابطه تبديل طلا به
 • ‎سازمانهاي تجارتي از ‏قرن شانزدهم تا عصر حاضر، عناصر اصلي سيستم دفترداري دوطرفه‎ ‎همچنان بدون تغيير باقي مانده است. دليل ‏بقاي اين سيستم در طول پنج قرن در سادگي‎ ‎اصول، انعطاف پذيري و قابليت ان در ثبت، انتقال و گزارش ‏اطلاعات بسيار متنوع، در‎ ‎قالب صورتهاي مالي قابل رسيدگي است‎.‎ انقلاب صنعتي سسيتم ثبت دوطرفه كه به اعتبار ابداع ان در ايتاليا، سيستم حسابداري ايتاليايي‎ ‎نيز ناميده مي شود به سرعت در ‏سراسر اروپا رواج يافت و در طول قرن هجدهم تقريبا‎ ‎كليه موسسات مالي و تجاري بزرگ، اين شيوه حسابد
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ ا-صورتهاي مالي اساسي طبق استانداردهاي حسابداري ايران كدامند؟ 2-سودوزيان جامع يعني چه؟ 3-محاسبه ذخيره م م الوصول درراستاي رعايت كداميك ازاصول حسابداري صورت مي گيرد؟
قوانين و مقررات/ دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار: در راستاي حمايت از حقوق و منافع سرمايه‌گذاران و سامان دهي و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عاليه بر امور و با هدف اجراي مفاد بند 1 ماده 4 و بندهاي 8، 11، 12، 18، 19 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مقرر گرديد سازمان بورس و اوراق بهادار مؤسساتي را از بين مؤسسات حسابرسي به‌ عنوان "موسسات حسابرسي معتمد" براي استفاده اشخاص حقوقي تعيين نمايد.
 • م وظايف و اداره جلسات آن در چارچوب مفاد اين دستورالعمل، به موجب دستورالعمل اجرايي خواهد بود كه به پيشنهاد كميته به تصويب هيئت مديره سازمان مي رسد. ماده 4 موسسات حسابرسي متقاضي پذيرش به عنوان موسسات حسابرسي معتمد بايد تقاضاي پذيرش خود را مطابق فرمهايي كه توسط سازمان براي اين منظور طراحي مي شود، به همراه اسناد و مدارك مورد نياز براي اثبات احراز شرايط پيش بيني شده در ماده 2 اين دستور العمل و همچنين اطلاعات مشروحه زير به سازمان تسليم كنند: الف ـ فهرست تمام اشخاصي كه ظرف سه سال قبل از ارائه
 • زمان را در قراردادهاي حسابرسي با شركت مورد حسابرسي پيش بيني نمايند. ماده 9 موسسات حسابرسي معتمد مكلفند در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني كه طبق اصول و ضوابط حسابرسي و با رعايت قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 تهيه مي شود نسبت به صورتهاي مالي رسيدگي شده، درباره موارد زير صريحاً اظهارنظر نمايند: الف ـ رعايت استانداردهاي حسابداري در تهيه و ارائه صورتهاي مالي اساسي و يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي مزبور، ب ـ عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان، و پ ـ عدم رعايت قوانين و مقررات ت
 • ي مالي رسيدگي شده، درباره موارد زير صريحاً اظهارنظر نمايند: الف ـ رعايت استانداردهاي حسابداري در تهيه و ارائه صورتهاي مالي اساسي و يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي مزبور، ب ـ عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان، و پ ـ عدم رعايت قوانين و مقررات تجاري، مالياتي و ساير قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت واحد مورد رسيدگي. تبصره 1. موسسات حسابرسي معتمد سازمان در چارچوب استانداردهاي حسابرسي مكلفند علاوه بر اظهارنظر حرفه اي خود نسبت به صورتهاي مالي سالانه، نسبت به ساير موارد مقرر در دستورالعمل اجرائي ماده
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ حسابداري منابع انساني (HUMAN RESOURCE ACCOUNTING)
حسابداري در صدد گزارش وضعيت مالي و عملكرد اقتصادي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي است، زماني كه پارامتر انسان در گزارش وضعيت مالي و نتيجه عمليات مد نظر قرار نگيرد، ارزش‌هاي انساني نيز جايي در حسابداري ندارد. به نظر مي‌رسد به منظور دستيابي به اهداف ذيل بايد حسابداري منابع انساني جنبه‌هاي كمي و عملي پيدا كند:
 • باشند . اما مشكل اصلي يافتن يك قاعده حسابداري براي اندازه گيري منابع انساني است . برخي از صاحبنظران پيشنهاد مي كنند كه داده هاي زير مي تواند براي ورود به ترازنامه مورد استفاده قرار گيرد. FTEs(Full Time Equivalent staff ) : پرسنل تمام وقت كه در اين فرمول قرار داد هاي پاره وقت و كوتاه و بلند مدت ممكن است تجميع شوند. Headcount(H):سرشماري , مجوع زمان ستادي در پايان هر ماه است درآمدها(R) :كل درآمد عملياتي يا به عبارت ديگر كل فروش ها هزينه ها(E) : مخارج عملياتي به استثناي بهره و ماليات سود : درآ
 • گزارش هاي مالي سالانه شركت ها وجود دارد، اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري ها در منابع انساني را مي توان: 1. در گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام، 2. گزارش دارايي هاي نامشهود، 3. صورت هاي مالي حسابرسي نشده، 4. و يا منظور كردن در صورتهاي مالي اساسي ارايه كرد. 1.گزارش هيات مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام اغلب شامل اطلاعاتي درباره مخارج مربوط به منابع انساني است كه ممكن است چشمگير يا حتي به نسبت مهم تر از مخارجي باشد كه براي دارايي هاي عيني ( مشهود) انجام شده است. به عنوان يك
 • اري دارايي هاي انساني، گزارش هيأت مديره ممكن است مخارجي را به عنوان سرمايه گذاري در دارايي هاي انساني گزارش دهد. براي نمونه يك شركت ممكن است مخارج انجام شده براي آموزش كاركنان خود را جداگانه گزارش دهد. اين گونه اطلاعات به سرمايه گذاران و تحليل گران مالي كمك مي كند تا ميزان توجه مديريت به توسعه منابع انساني را به عنوان عامل حياتي براي تضمين سوددهي شركت در بلند مدت ارزيابي كنند. به علاوه گزارش هيات مديره بايد شامل اطلاعاتي در مورد ترك خدمت كاركنان از لحاظ روند و هزينه آن نيز باشد. شركت بايد در م
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلامو عرض خسته نباشيد لطفا نحوه طبقه بندي جريان هاي نقدي در استاندارد انگليس و نام 8 طبقه را برايم نام ببريد با تشكر
 • ت . 1-4-7 ترازنامه : برخي از عناصر استاندارد در ترازنامه ها وجود دارد . بعنوان مثال دارايي ها در سمت چپ ترازنامه دوطرفه ( در ترازنامه ستوني در بالاي ترازنامه ) نشان داده مي شوند .اما تنها بخش كوچكي از شركتهاي امريكايي از صورت وضعيت مالي مطابق با فرمت استاندارد انگليس استفاده مي كنند . 2-4-7 صورت سود وزيان : صورتهاي سودوزيان امريكا نسبت ساير كشورها جزئيات بيشتري را ارائه مي دهد وعناوين آن متغير است . تفاوت ديگر ، الزام SEC مبني بر ارائه ارقام مقايسه اي  دو سال گذشته است .  3-4
 • ودوزيان امريكا نسبت ساير كشورها جزئيات بيشتري را ارائه مي دهد وعناوين آن متغير است . تفاوت ديگر ، الزام SEC مبني بر ارائه ارقام مقايسه اي  دو سال گذشته است .  3-4-7 صورت جريان وجوه نقد : تهيه صورت جريان وجوه نقد كه نسبتا جديدتر از ساير صورتهاي مالي اساسي است ، توسط SEC الزامي شده است . اين صورت مالي روش ديگري براي نگاه به برخي اطلاعات ترازنامه و سودوزيان است و اگرچه تهيه آن در انگليس هم الزامي است اما در بيشتر كشورهاي اروپايي غيرمعمول است . در اين مورد نيز الزام امريكا مبني بر ارائ
 • پايي غيرمعمول است . در اين مورد نيز الزام امريكا مبني بر ارائه اطلاعات مقايسه اي 3ساله وجه تمايز اين كشور است . در امريكا هم مانند انگليس سه عنوان اصلي در اين صورت وجود دارد : ” عملياتي ” ، ”سرمايه گذاري ” و ” تامين مالي ” . اما برخلاف صورتهاي انگليسي با سود پس از ماليات شروع شده و ماليات بعنوان خروجي نقد نشان داده نمي شود . 4-4-7 واژگان تخصصي : يكي از مشكلات قابل ذكر ، وجود اصطلاحات يكسان با معاني وكاربردهاي متفاوت در كشورهاست . اغلب غير امريكايي هايي
قوانين و مقررات/ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 22‏-گزارشگري‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي
هدف‌ اين‌ استاندارد تعيين‌ حداقل‌ محتواي‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ و تعيين‌ اصول‌ شناخت‌ و اندازه‌گيري‌ قابل‌ اعمال‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كامل‌ يا فشرده‌ ميان‌دوره‌اي‌ است‌. گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ به موقع‌ و قابل‌ اتكا، اطلاعات‌ مفيدي‌ در رابطه‌ با توان‌ كسب‌ سود و ايجاد جريانهاي‌ نقدي‌، شرايط‌ مالي‌ و نقدينگي‌ واحد تجاري‌ براي‌ سرمايه‌گذاران‌، اعتباردهندگان‌ و ساير استفاده‌كنندگان‌ فراهم‌ مي‌آورد
قوانين و مقررات/ بخش 71 : اطلاعات مقايسه‌اي
هدف اين بخش، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم در‌مورد مسئوليتهاي حسابرس درباره اطلاعات مقايسه‌اي است. اين استاندارد در مواردي كه صورتهاي مالي خلاصه شده به‌همراه صورتهاي مالي حسابرسي شده ارائه مي شود، كاربرد ندارد (در اين‌گونه موارد به بخش 72 ”ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي‌صورتهاي مالي حسابرسي شده “ و بخش 80 ” گزارش حسابرس در حسابرسي موارد خاص“ مراجعه شود).
 • ز: 1384-01-01 تا: توضيحات: هدف اين بخش، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم در‌مورد مسئوليتهاي حسابرس درباره اطلاعات مقايسه‌اي است. اين استاندارد در مواردي كه صورتهاي مالي خلاصه شده به‌همراه صورتهاي مالي حسابرسي شده ارائه مي شود، كاربرد ندارد (در اين‌گونه موارد به بخش 72 ”ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي‌صورتهاي مالي حسابرسي شده “ و بخش 80 ” گزارش حسابرس در حسابرسي موارد خاص“ مراجعه شود).
 • ات مندرج در گزارشهاي حاوي‌صورتهاي مالي حسابرسي شده “ و بخش 80 ” گزارش حسابرس در حسابرسي موارد خاص“ مراجعه شود). استاندارد هاي حسابرسي بخش 71 : اطلاعات مقايسه اي اين استاندارد براي حسابرسي صورتهاي مالي كه دوره مالي آنها از تاريخ اول فروردين 1384 يا بعد از آن شروع مي شود لازم الاجراست . كليات 1 . هدف اين بخش، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم در مورد مسئوليتهاي حسابرس درباره اطلاعات مقايسه اي است. اين استاندارد در مواردي كه صورته
 • هاي مالي دوره جاري است كه تنها در ارتباط با اقلام دوره جاري مطالعه مي شود. ب . صورتهاي مالي مقايسه اي يعني مبالغ و ساير اطلاعات مربوط به دوره گذشته كه به منظور مقايسه با صورتهاي مالي دوره جاري ارائه مي شود. صورتهاي مالي مقايسه اي (شامل صورتهاي مالي اساسي و يادداشتهاي توضيحي آن)، جزيي از صورتهاي مالي دوره جاري محسوب نمي شود و به تنهايي هم قابل ارائه است. 4 . تفاوتهاي اساسي در گزارش حسابرس نسبت به اطلاعات مربوط به دوره مالي گذشته به شرح زير است : الف. در موارد ارائه اطلاعات مقايسه اي، گزارش حسا
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ استاندارد حسابداري ارزش متعارف
مجموعه تهيه كنندگان صورتهاي مالي، كاربران، حسابرسان، استاندارد گذاران وقانون گذاران، همه وهمه ‏همواره درگير بحث طولاني قدمت در خصوص شفافيت، مربوط بودن ومفيد بودن اطلاعات صورتهاي مالي، در ‏قالب استانداردهاي فعلي مختلط از ارشهاي متعدد اندازه گيري ، بوده اند. ‏ كاربران
مشاوره/ صورتهاي مالي اساسي طبق استانداردهاي حسابداري ايران رانام ببريد
 • پرسش و پاسخ صورتهاي مالي اساسي طبق استانداردهاي حسابداري ايران رانام ببريد ؟ با سلام مجموعه‌ كامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ شامل‌ اجزاي‌ زير است‌ : الف ‌. صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ : 1 . ترازنامه‌، 2. صورت‌ سود و زيان‌، 3. صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌، و 4. صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد . ب‌ . يادداشتهاي‌ توضيحي‌ 16/2/88حاكميت شركتي, هيات مديره, كميته حسابرسي, هيات نظارت, آيينامه حاكميت شركتي, قانون تجارت, حسابرس مستقل وبازرس قانوني, حسابدار رسمي, اصلاحييه قانون تجارت, شفافيت اطلاعاتي, افشاي اطلاعات, آيينامه افشاي اطلاعات, گزارشات سالانه مالي, گزارشات سه ماهه بورس, بازار سرمايه, سازمان بورس, تاريخچه حسابداري, تاريخچه حسابداري, موسسات حسابرسي معتمد, دستورالعمل مؤسسات حسابرسي معتمد, سازمان بورس و اوراق بهادار, حسابرس معتمد, حسابداري منابع انساني, HUMAN RESOURCE ACCOUNTING, مديريت منابع انساني , منابع انساني, با سلامو عرض خسته نباشيد لطفا نحوه طبقه بندي جريان هاي نقدي در استاندارد انگليس و نام 8 طبقه را برايم نام ببريد با تشكر, گزارشگري‌ مالي‌ ميان دورهاي, استاندارد22, دوره مياني, صورتهاي مالي ميان دوره اي, صورتهاي مالي فشرده, مسووليت گزارش مالي ميان دوره اي, روش متصل, روش منفصل, تطابق درامد وهزينه, ترازنامه وصورت سود وزيان, صورت جريان وجوه نقد, قابل اتكاء وبه موقع, اطلاعات مقايسه‌اي, نمونه‌هايي از گزارش حسابرس, حسابرسي صورتهاي مالي, صورتهاي مالي خلاصه شده وحسابرسي شده, اقلام دوره جاري وگذشته, صورتهاي مالي مقايسه اي, استاندارد حسابداري ارزش متعارف, ارزش متعارف, ارزش متعارف چيست, شفافيت, مربوط بودن ومفيد بودن, حسابرسان وارزش متعارف, صورتهاي مالي وارزش متعارف, اندازه گيري ارزش متعارف, اوراق مشتقه


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .