جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ بخشنامه بخشودگي جرائم ماليات بر ارزش افزوده
بخشنامه ۱۱۴۶۰ م۸۹/۷/۱۰(تفويض اختيار بخشودگي جرائم و تقسيط بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده) بخشنامه شماره ۱۳۲۳۳۹ مورخ۸۷/۱۲/۱۸(تقسيط و بخشودگي جرايم اظهارنامه ارزش افزوده) بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۷۸۶مورخ۸۹/۳/۳(بخشودگي جرائم) بخشنامه شماره۷۷۴۹۶/۲۰۰ م ۸۸/۱۲/۲۴(تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم(زمستان۸۸)
 • تراماً، در راستاي تكريم مؤديان محترم مالياتي و به منظور تمركز زدايي و ايجاد تسهيلات و تسريع در فرآيند وصول بدهي هاي مؤديان و در اجراي حكم ماده «۳۳» قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص تقسيط بدهي و بخشودگي جرائم متعلقه و همچنين صدور گواهي ثبت نام و شمول و عدم شمول مراحل ثبت نام براي فعالان اقتصادي كه در نظام ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده اند مقرر مي دارد: ۱- مديران كل امور مالياتي مي توانند قسمتي از اختيارات تفويض شده در اجراي حكم ماده «۳۳» قانون مذكور را با تأكيد
 • ياتي مي توانند قسمتي از اختيارات تفويض شده در اجراي حكم ماده «۳۳» قانون مذكور را با تأكيد بر رعايت شرايط و ضوابط اعلام شده به معاونين و رؤساي ماليات بر ارزش افزوده تفويض نمايند. ۲- مديران كل امور مالياتي مي توانند مسئوليت صدور گواهي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و گواهـي شـمول يـا عـدم شـمول فعاليت مـؤدي بـا توجه به مراحل فراخوان ثبت نام و اجراي قانون، مـوضوع بخـشـنامـه هـاي شـماره ۴۹۳۶ مـورخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ و ۱۲۳۱ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ را در شهرستانهايي كه بالاترين سطح سازماني ارزش افزو
 • تانهايي كه بالاترين سطح سازماني ارزش افزوده كارشناس ارشد مالياتي مي باشد را با صدور حكم به رئيس گروه يا رئيس امور مالياتي حسب مورد تفويض نمايند. محمد قاسم پناهي معاون ماليات بر ارزش افزوده بخشنامه شماره ۱۳۲۳۳۹ مورخ۸۷/۱۲/۱۸(تقسيط و بخشودگي جرايم اظهارنامه ارزش افزوده) باسلام احتراماً با توجه به پايان اولين دوره مالياتي قانون ماليات بر ارزش افزوده و مهلت تسليم اظهارنامه موضوع ماده ۲۱ قانون مذكورتوسط موديان محترم و در رابطه با چگونگي تقسيط ماليات و عوارض ابرازي موديان محترم و همچنين بخشو
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخشنامه سازمان امورمالياتي درخصوص احكام مالياتي و مرتبط با ماليات در قانون بودجه سال 1388 كل كشور
تاريخ : 1388/02/23 ارگان صادر كننده : سازمان امور مالياتي شماره بخشنامه : 19032/269/232 بخشنامه سازمان امورمالياتي در خصوص نمونه فرم بازنگري شده گزارش حسابرسي مالياتي در اجراي بند (د) ماده (272) قانون ماليات‌هاي مستقيم رئيس سازمان امورمالياتي بخشنامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/2/1388 را به شرح زير اعلام نموده است:
 • اداره امور مالياتي موضوع را با ذكر مصداق به طور كتبي از حسابرس استعلام خواهد نمود كه به ترتيب زير عمل خواهد شد: الف- حسابرس مالياتي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام، دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را بررسي و در صورتي كه فعاليت مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد، موضوع عدم ثبت فعاليت مالي را بطور كتبي به اطلاع رييس اداره امور مالياتي برساند، در اين صورت اداره امور مالياتي بر اساس پاسخ واصل شده مطابق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود. ب- در صورتي كه فعاليت مالي مزبور در دفاتر ثبت شده باشد،
 • نون مالياتهاي مستقيم و اسناد و مدارك ارسالي و توضيحات تكميلي ارائه شده ، به نظر رييس اداره امور مالياتي با قانون و مقررات مربوط تطبيق ننمايد ، اداره امور مالياتي موضوع را با شرح استدلال عدم پذيرش به هيئت سه نفره موضوع بند ( ب) تبصره يك ماده (6) آيين نامه اصلاحي تبصره ( 4) قانون استفاده از خدمات تخصصي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابداران رسمي ارجاع خواهد نمود . د- درصورتي كه حسابرسي مالياتي ظرف يك ماه از تاريخ دريافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رييس اداره امور مالياتي اقدام نكند ، اداره امو
 • ر مالياتي با استعلام و با مراجعه به مودي طبق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود . 7- اشخاصي كه انجام حسابرسي مالياتي را به حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي ارجاع مي نمايند ، مكلفنديك نسخه از قرارداد حسابرسي مالياتي را همراه با اظهارنامه مالياتي به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند . 8- اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات را صادر مي نمايد . قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مودي گزارش حسابرسي مالي را ض
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخشنامه ارزش افزوده حق عضويت انجمن‌هاي 17/07/1389ـ بخشنامه 20944/200/ص
بخشنامه ارزش افزوده حق عضويت انجمن‌هاي 17/07/1389ـ بخشنامه 20944/200/ص
 • مجامع حرفه اي سؤالاتي مطرح و اخيراً نيز اظهارنظرهاي متفاوتي از طرف مسئولين محترم امور اقتصادي و دارايي از طريق رسانه هاي عمومي منتشر شده است، لذا به منظور وحدت رويه مقرر مي دارد: كليه انجمن هاي صنفي، مجامع حرفه اي و ديگر تشكل هاي قانوني واجد شرايط ثبت نام و مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مكلفند، در صورت عرضه كالا و يا ارائه خدمات نسبت به انجام تكاليف مقرر قانوني از جمله درج ماليات و عوارض ذيل صورتحساب هاي صادره، مطالبه و وصول آن از مشتريان اقدام و سپس وفق مقررات قانوني اظهارنامه هاي م
 • ليات و عوارض ذيل صورتحساب هاي صادره، مطالبه و وصول آن از مشتريان اقدام و سپس وفق مقررات قانوني اظهارنامه هاي مالياتي موضوع ماده (21) قانون فوق الذكر را تسليم و همزمان ماليات هاي متعلقه را پس از كسر ماليات هاي پرداختي قابل كسر به حساب هاي سازمان امور مالياتي واريز نمايند. در اين چارچوب صرفاً وجوه دريافتي از اعضاء تحت عنوان حق عضويت مشمول ماليات و عوارض موضوعه نخواهد بود. بديهي است كليه خريداران كالا و خدمات از جمله انجمن هاي صنفي و مجامع حرفه اي و تشكل هاي قانوني موظفند هنگام خريد كالا و خدمات ا
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ پذيرش تمام اظهارنامه‌هاي حداقل 10هزار توماني ماليات بر ارزش افزوده پائيز
خبرگزاري فارس: معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور خبر داد: طي بخشنامه‌اي از سوي رئيس كل سازمان امور مالياتي به ادارات مالياتي اعلام شد: اظهارنامه‌هاي ماليات بر ارزش افزوده براي دوره پاييز 89 را كه حداقل 10 هزار تومان درآمد ماليات و ارزش افزوده اظهار كرده‌اند را به عنوان ماليات و عوارض قطعي اشخاص حقيقي مشمول مرحله چهارم بپذيرند.
 • حداقل 10هزار توماني ماليات بر ارزش افزوده پائيز محمدقاسم پناهي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد ماليات بر ارزش افزوده در مرحله چهارم افزود: مشمولان مرحله چهارم ماليات بر ارزش افزوده براي اولين بار در خرداد ماه 89 دعوت به ثبت نام و آموزش شدند كه تمام گروه‌ها بعد از ثبت نام براي گذراندن دوره‌هاي آموزشي حضور پيدا كردند. معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي تأكيد كرد: مشمولان مرحله چهارم قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل 12 گروه بودند كه 9 گروه جزو
 • فزود: مرحله چهارم قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهر 89 آغاز شد. پناهي خاطر نشان كرد: در حال حاضر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط اين گروه‌ها شروع شده و اولين دوره مالياتي 3 ماهه از اول مهر تا پايان آذر ماه اجرا شد كه اولين اظهارنامه آنها طبق قانون از اول تا 15 دي ماه 89 قابل ارائه بود. معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي خبر داد: در دوره فصل پاييز سال جاري بيش از 125هزار اظهارنامه ماليات ارزش افزوده اعم از مشمولان گروه چهارم و گروه‌هاي ديگر ارائه شد كه اگ
 • معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي خبر داد: در دوره فصل پاييز سال جاري بيش از 125هزار اظهارنامه ماليات ارزش افزوده اعم از مشمولان گروه چهارم و گروه‌هاي ديگر ارائه شد كه اگر با فصل تابستان سال جاري مقايسه شود كه در آن فصل 80 هزار اظهارنامه ارائه شد، عملا 50 درصد افزايش اظهارنامه ماليات ارزش افزوده اتفاق افتاد. * پائيز و درآمد 1030ميليارد توماني ميليارد تومان پناهي افزود: ماليات و ارزش افزوده براي 125 هزار اظهارنامه ماليات ارزش افزوده پائيز شامل ماليات و عوارض ابرازي بيش ا
اخبار/ بخشنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده فصل پائيز وزمستان 1388
اعلام تاريخ اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با موديان مرحله سوم توسط سازمان امور مالياتي
 • مرحله سوم ثبت نام شروع شد:بخشنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده فصل پائيز وزمستان 1388 28/11/1388 اطلاعيـه بسيـار مهـم قابل توجه كليه فعالان اقتصادي اعلام تاريخ اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با موديان مرحله سوم در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، بدينوسيله فعالان اقتصادي (عرضه كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده را به شرح زير تعيين و اعلام مي نمايد. الف- مشمولين مرحله سوم ثبت نام
 • دي (عرضه كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده را به شرح زير تعيين و اعلام مي نمايد. الف- مشمولين مرحله سوم ثبت نام و اجراي قانون كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براساس شرايط مراحل اول و دوم ثبت نام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نگرديده اند، در صورتي كه در سال 1387 يا 1388 مجموع فروش كالاها و ارائه خدمات (غيرمعاف يا معاف و غيرمعاف) آنها سه ميليارد ريال و بالاتر مي باشد، مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجراي قانون خواهند بود. اشخاصي كه ش
 • ول مرحله سوم ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ اول فروردين ماه سال هزاروسيصدوهشتادونه (1/1/1389)، مكلف به اجراي كليه مقررات و تكاليف قانون ماليات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، درج و وصول ماليات و عوارض متعلقه و همچنين تسليم اظهارنامه مالياتي و پرداخت ماليات و عوارض در مهلت مقرر مي باشند. ج- مهلت ثبت نام و چگونگي ثبت نام از موديان محترم مشمول مرحله سوم ثبت نام درخواست مي گردد، از تاريخ درج اطلاعيه در جرايد لغايت پايان اسفندماه سال هزاروسيصدوهشتادوهشت (29/12/1388) با مر
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ افزايش معافيت مالياتي حقوق با هدفمندي و دستاوردهاي طرح تحول مالياتي
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان امور مالياتي طي گفت‌وگويي با فارس به تشريح جزئيات 5 محور طرح تحول مالياتي پرداخت، از افزايش سقف معافيتهاي حقوق و دستمزد با هدفمندي يارانه ها و برنامه‌هاي دولت براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت و مجموع اين اقدامات را بستري مناسب براي تحقق اهداف درآمدي دولت در طول برنامه پنجم عنوان كرد.
 • د. هم‌اكنون يك مميز مالياتي مسئوليت شناسايي، تشخيص، رسيدگي و مسئول وصول ماليات را دارد كه با اين شرايط فرصت و امكان لازم براي رسيدگي كامل به يك پروژه را ندارد آن هم وقتي كه حجم فعاليت‌ها گسترده باشد،اما در صورتي كه يك گروه مسوليت شناسايي و ثبت‌نام را دارند، يك گروهي مسئوليت تخصصي تشخيص و رسيدگي و يك گروهي مسئوليت تخصصي وصول را دارد كار‌ها به صورت دقيق‌تري انجام مي‌شود. يكي از كارهاي ديگري كه در دست اقدام است ساده‌سازي قانون است. هم‌اكنون قانون ماليات&zwn
 • دارد كار‌ها به صورت دقيق‌تري انجام مي‌شود. يكي از كارهاي ديگري كه در دست اقدام است ساده‌سازي قانون است. هم‌اكنون قانون ماليات‌هاي مستقيم پيچيدگي‌هايي دارد كه در قانون جديد پيشنهادي ساده‌سازي خواهد شد. برخي برنامه‌هاي ديگري كه انجام خواهيم داد ايجاد بستر قانوني براي مكانيزه و الكترونيكي كردن فرآيندهاست. در قانون موجود براي ابلاغ يك فرد يا پستچي بايد با مراجعه به در خانه يا محل كار مؤدي ابلاغ را تحويل دهد. تحويل اظهارنامه‌ها نيز امسال الكترونيكي
 • ي كردن فرآيندهاست. در قانون موجود براي ابلاغ يك فرد يا پستچي بايد با مراجعه به در خانه يا محل كار مؤدي ابلاغ را تحويل دهد. تحويل اظهارنامه‌ها نيز امسال الكترونيكي شد اما با توجه به قانون فعلي بايد علاوه بر اين كار و به منظور طي فرآيندهاي قانوني اظهارنامه به صورت حضوري به سازمان تحويل داده شود. با توجه به اينكه كارها به سمت مكانيزه شدن مي‌رود و در آينده با استفاده از ايميل و يا پيام‌كوتاه به مؤدي ابلاغ ارسال مي‌شود بايد اين روش ابلاغ قانوني شود تا وقتي از مؤدي آدرس الكترونيك
قوانين و مقررات/ لايجه بودجه سال 1392: قسمت نظام مالياتي، تعرفه و عوارض
لايجه بودجه سال 1392: قسمت نظام مالياتي، تعرفه و عوارض
 • يم و تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي صاحبان شاغل وسائط نقليه، املاك و منبع ارث براي عملكرد سال‌هاي 1390، 1391 و 1392 الزامي نيست. اشخاصي كه طبق اعلام سازمان امورمالياتي كشور در سال 1392 مكلف به ثبت‌نام براي دريافت شماره اقتصادي مي‌شوند، در صورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعيين شده توسط سازمان مذكور، از كليه معافيت‌ها و بخشودگي جرائم مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم خواهند شد.
 • بتي و كنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگي و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قوانين و مقررات اختصاص مي‌يابد. 44-كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج كننده معادن سنگ آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به نام توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و يا شركتهاي تابعه مي‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداري (به مأخذ حداقل پنج درصد (5%) ميانگين قيمت آزاد (دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 130419
 • تبصره ماده (201) قانون ماليات‌هاي مستقيم در خصوص افراد مذكور در اين بند جاري خواهد بود. 46-تعيين درآمد مشمول ماليات يا مأخذ مشمول ماليات تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماليات‌هاي باب دوم و سوم قانون مالياتهاي مستقيم با استناد و پذيرش اظهارنامه مؤدي كه با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارائه شده باشد، خواهد شد. سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند اظهارنامه‌‌هاي ارائه شده را بر اساس معيارها و شاخص‌هاي تعيين شده و با بطور نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار دهد.
اخبار/ برخورد با آگهي‌هاي فروش و اجاره كداقتصادي/۱۸خرداد آخرين مهلت شركت‌ها
خبرگزاري فارس: معاون سازمان امور مالياتي با بيان اين كه اظهارنامه عملكرد ماليات تا 31 تيرماه است، گفت: با چاپ آگهي فروش كد اقتصادي در روزنامه‌ها برخورد مي‌شود.
 • د و براساس آن كليه اشخاص حقوقي و مشاغل بند الف و ب ماده 95 قانون ماليات‌هاي مستقيم مكلف هستند، صورت‌حساب صادر كرده و براي اشخاص حقوقي شماره اقتصادي و اشخاص حقيقي شماره ملي در آن درج شود. معاون سازمان امور مالياتي افزود: براساس اين قانون ثبت نام از اشخاص حقوقي از دي ماه سال گذشته شروع شده و تاكنون حدود 70 درصد از اشخاص حقوقي در حد 100 تا 110 هزار شركت حقوقي نسبت به ثبت‌نام و گرفتن شناسه اقتصادي اقدام كرده‌اند. وكيلي افزود: ثبت‌نام اشخاص حقوقي تا 18 خرداد 91 ادامه دا
 • ن حدود 70 درصد از اشخاص حقوقي در حد 100 تا 110 هزار شركت حقوقي نسبت به ثبت‌نام و گرفتن شناسه اقتصادي اقدام كرده‌اند. وكيلي افزود: ثبت‌نام اشخاص حقوقي تا 18 خرداد 91 ادامه دارد و چنانچه تا اين تاريخ شركتي ثبت شده و اقدام به ثبت‌نام براي دريافت كد اقتصادي نكند، از كليه تسهيلات مالياتي محروم مي‌شود. وي افزود: اشخاص حقيقي از اول خردادماه براي ثبت‌نام و دريافت كد اقتصادي بايد مراجعه كنند و اشخاص حقوقي جديدالتاسيس بعد از ثبت‌نام در ثبت شركت‌ها 3 ماه فرصت د
 • تصادي دچار مشكل خواهد شد. وكيلي گفت: با هماهنگي وزارت ارشاد مقرر شد جلوي چاپ و انتشار آگهي فروش يا اجاره كد اقتصادي در روزنامه‌ها گرفته شود و از اين سوءاستفاده از طريق رسمي جلوگيري به عمل خواهد آمد. معاون سازمان امور مالياتي با بيان اينكه اظهارنامه مالياتي در طرح جامع مالياتي صادر شده است،گفت: در اين اظهارنامه‌ها اطلاعات ساده و با نرم‌افزار ساده بيان مي‌شود و طي چند روز آينده فرم اين اظهارنامه‌ها روي سايت سازمان مالياتي قرار مي‌گيرد. وي گفت: با هماهنگي با ش
قوانين و مقررات/ پذيرش اظهارنامه هاي مالياتي موديان مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده
پذيرش اظهارنامه هاي مالياتي موديان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده براي دوره مالياتي پائيز سال 1389 بر اساس خود اظهاري
 • پذيرش اظهارنامه هاي مالياتي موديان مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نوع: دستورالعمل موضوع: بخشنامه مواد 21 و 25 ـ پذيرش اظهارنامه هاي مالياتي موديان منبع تهيه: vat.ir تصويب كننده: سازمان امور مالياتي تاريخ انتشار: 1389-11-24
 • ن امور مالياتي تاريخ انتشار: 1389-11-24 تاريخ اعتبار از: 1389-11-24 تا: توضيحات: پذيرش اظهارنامه هاي مالياتي موديان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده براي دوره مالياتي پائيز سال 1389 بر اساس خود اظهاري 24/11/1389 ـ بخشنامه مواد 21 و 25 ـ پذيرش اظهارنامه هاي مالياتي موديان
 • چهارم فراخوان ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده براي دوره مالياتي پائيز سال 1389 بر اساس خود اظهاري نظر به اينكه موديان محترم مشمول فراخوان مرحله چارم ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده در انجام تكاليف قانوني خود (ثبت نام و تسليم اظهارنامه مالياتي دوره پائيز سال 1389) همكاري شايسته‌اي را با سازمان امور مالياتي كشور داشته‌اند. بنابراين به منظور تكريم اين دسته از موديان، اعتمادسازي و تسهيل در فرآيند اجراي قانون و با توجه به اختيارات حاصل از قانون و مقررات ماليات بر ار
اخبار/ ارائه كد اقتصادي جديد از بهمن ماه
خبرگزاري فارس: معاون سازمان امور مالياتي با بيان اينكه ثبت نام اشخاص حقوقي براي دريافت كد اقتصادي از بهمن‌ماه شروع مي‌شود گفت: طبق قانون برنامه پنجم برخورداري از معافيت مالياتي به شرط ارائه به موقع اظهارنامه مالياتي است.
 • بر داد:ارائه كد اقتصادي جديد از بهمن ماه ارائه كد اقتصادي جديد از بهمن ماه/ برخورد با سوءاستفاده‌كنندگان به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، حسين وكيلي امروز در جمع خبرنگاران در محل سازمان امور مالياتي گفت: ثبت نام از اشخاص حقوقي براي دريافت كد اقتصادي و كارت اقتصادي از طريق سامانه الكترونيكي سازمان امور مالياتي در دستور كار قرار دارد كه از بهمن ماه شروع مي‌شود. وي افزود: در حال حاضر تعدادي از اشخاص حقوقي بزرگ و شركتها اعلام شده است كه براي دريافت
 • ي براي دريافت كد اقتصادي و كارت اقتصادي از طريق سامانه الكترونيكي سازمان امور مالياتي در دستور كار قرار دارد كه از بهمن ماه شروع مي‌شود. وي افزود: در حال حاضر تعدادي از اشخاص حقوقي بزرگ و شركتها اعلام شده است كه براي دريافت كد اقتصادي ثبت‌نام كنند و پس از ثبت نام اشخاص حقوقي اشخاص حقيقي نيز كد اقتصادي دريافت خواهند كرد. وي افزود: در اين زمينه سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت شركتها و پست جمهوري اسلامي براي كد پستي با سازمان امور مالياتي همكاري مي‌كنند و اعطاي كد اقتصادي و كارت اقتصا
 • دآور شد: در كد اقتصادي شماره اقتصادي به هر نفر داده مي شود كه داري دو جزء‌ شماره ملي براي افراد و شناسه ملي براي اشخاص حقوقي و بخش دوم شامل ارقام سيستم داخلي سازمان امور مالياتي است. وي تاكيد كرد: براساس تبصره ۲ ماده 119 قانون برنام پنجم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر شرط برخورداري از معافيت مالياتي است و اگر كسي اظهارنامه به موقع ارائه نكند همه معافيت‌هاي قانوني لغو مي‌شود. وكيلي در مورد رقم پيشنهادي درآمد مالياتي در لايحه بودجه 91 گفت: پيشنهاد سازمان مالياتي 35 تا 36 هزابخشنامه بخشودگي جرائم ماليات بر ارزش افزوده, بخشودگي جرائم, ماليات بر ارزش افزوده, ماليات, مالياتي, افزوده, قانون, اظهارنامه, بخشودگي, تسليم, عوارض, مؤديان, تقسيط, جرايم, جرائم, بخشنامه ارزش افزوده حق عضويت انجمن‌ها, ارزش افزوده حق عضويت, انجمن‌ها, قانون, ماليات, قانوني, مجامع, حرفه‌اي, تشكل‌ها, حساب‌ها, مشمول, افزوده, بخشنامه, خدمات, عوارض, مقررات, عضويت, بخشنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده , ماليات ارزش افزوده, مرحله سوم ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده , مرحله سوم ثبت‌نام, خدمات موديان ماليات بر ارزش افزوده, لايجه بودجه سال 1392: قسمت نظام مالياتي، تعرفه و عوارض, برخورد با آگهي‌هاي فروش و اجاره كداقتصادي/۱۸خرداد آخرين مهلت شركت‌ها, ارائه كد اقتصادي جديد از بهمن ماه


99 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  باسلام خدمت استاد عزيز.لطفا روشهاي شناسايي درآمدپيمانهاي بلندمدت را مطابق استانداردهاي حسابداري بطور خاصه توضيح دهيد وبفرماييد كه ثبتهاي آن چگونه مي باشد.پيشاپيش از شما كمال تشكررادارم


  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  سلام 1 _مستاجري مغازه را بدون اخذ تسويه حساب بيمه تخليه نموده و دسترسي به وي وجود ندارد البته از مغازه به عتوان كارگاه استفاده نشده مالك چگونه ميتواند جلوي مشكلات بعدي را بگيرد ايا اگر او تسويه حساب ب


  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  با سلام من به مدت 20 سال هست كه كارگر يك ساختمان ميباشم با بيمه تامين اجتماعي و به مدت 5 سال ميباشد كه حقوق دريافت نكرده ام . ميخواستم بدونم كه مبلغ 5 سال اعم از حقوق معوقه ، عيدي ، حق اولاد ، بن كار


  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  سلام وعرض ادب من ليسانس حسابداري هستم ودر زمينه انبار داري فعاليت ميكنم دوست دارم دفاتر قانوني بنويسم وحسابداري خبره باشم لطفا مرا راهنمايي كنيد


  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  سلام و خسته نباشيد ميخواستم بدونم بنده تازه وارد شركت پخش شده ام خواستم بدونم چطور بايد يك ويزيتور قوي و پر سود براي شركت باشم لطفا بنده را راهنمايي كنيد


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .