جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ ‏‌قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي‎ ‎صنايع كشور ‏
‌قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و‌اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
 • خواهد رسيد، صرف امور پژوهشي و تحقيقات زيست محيطي نمايند. شركتهاي دولتي موظفند اعتبارات موضوع اين ماده را در بودجه هاي سالانه خود پيش بيني نمايند. ماده 6 - قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366.12.3 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي گردد: الف - تبصره (2) ماده (132) به شرح ذيل اصلاح مي گردد: بعد از كلمه « به استثناي» عبارت « واحدهاي توليدي فن آوري اطلاعات با تأييد وزارتخانه هاي ذي ربط و» اضافه مي شود. ب - عبارت زير به انتهاي تبصره (3) ماده (138) اضافه مي شود: &laq
 • تي مصوب انتقال دهند، از تاريخ بهره برداري در محل جديد از نصف مدت معافيت مالياتي موضوع اين تبصره برخوردار خواهند شد». ماده 7 - وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها مكلفند كاربري اراضي تحت مالكيت واحدهاي صنعتي ( عرصه واحدهاي صنعتي) را كه در محدوده قانوني شهرها قرار دارند و جهت نوسازي به شهركهاي صنعتي مصوب انتقال مي يابند به كاربري مسكوني، تجاري و يا اداري تغيير دهند. ماده 8 - به دولت اجازه داده مي شود تا پنجاه درصد (50%) قيمت روز حامل هاي انرژي را كه طي پنج سال نسبت به معيارهاي تدوين شده توس
 • مت روز حامل هاي انرژي را كه طي پنج سال نسبت به معيارهاي تدوين شده توسط كميته موضوع ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در فرآيند و يا محصولات صنعتي صرفه جويي گردد، به واحدهاي صنعتي صرفه جويي كننده در قالب بودجه سنواتي دولت پرداخت نمايد. همچنين دولت مي تواند در مواردي كه مصرف انرژي در فرآيند و محصول، بيش از معيارهاي تعيين شده باشد با تأييد وزارت صنايع و معادن تا معادل پنجاه درصد (50%) قيمت مازاد مصرف انرژي را دريافت نمايد. ماده 9 - به منظور ارتقاي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
 • عدني و كشاورزي. با توجه به اينكه ماده ذيل تاكنون هيچ‌گونه مشوقي براي سازندگان فراهم نياورده و هيچ‌گونه تاثيري در كاهش اجاره بها نداشته و در راستاي عملي كردن اين ماده در جهت عرضه واحدهاي مسكوني خالي و كاهش اجاره بها پيشنهاد ذيل ارائه مي‌شود: ماده 53تبصره ‌11: مالكان مجتمع‌هاي مسكوني داراي بيش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازي ساخته شده يا مي‌شوند درصورت اجاره طبق سند رسمي كه اجاره بها حداكثر معادل هفتاد در صد ارزش اجاري موضوع ماده 54 باشد در طول م
 • اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از اجاره املاك معاف مي‌باشد. از آنجا كه قرارداد اجاره مستند به قانون مالك و مستاجر مصوب 1376 عملا حكم اسناد رسمي يافته، پيشنهاد ذيل ارائه مي‌شود: 54 - مال‌الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي‌شود و در صورتي كه اجاره‌نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد يا موجر علاوه بر اجاره‌بها وجهي
 • ه ماخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق (چنانچه صاحب حق اشخاص حقوقي باشند به نرخ دو درصد (2%) و چنانچه صاحب حق اشخاص حقيقي باشند به نرخ سه درصد در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي‌باشد. ماده 84- تا ميزان معافيت مندرج در قانون بودجه سالانه درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق‌بگيران از جمله كارگران مشمول قانون كار، از يك يا چند منبع، از پرداخت ماليات معاف مي‌شود. با توجه به اجراي قانون يارانه‌ها در آينده نزديك و در جهت حفظ حقوق و معيشت كاركنان بخش خصوصي در راستاي سياس
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
خبرگزاري فارس: جزئيات پيش‌نويس اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم منتشر شد كه بر اساس آن 3۳ ماده حذف شده و مواد و تبصره‌هاي متعددي در متن قانون فعلي مورد بازنگري قرار گرفته و يا بندهاي جديدي الحاق شده است.
 • مستقيم معافيت ماليات حقوق تا سقف 84 ميليون ريال/حذف 33 ماده و اصلاحات گسترده به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس متن كامل پيش‌نويس اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم منتشر شد. طبق اين پيش‌نويس 3۳ ماده از قانون فعلي حذف و مواد و تبصره‌هاي زيادي در قانون فعلي اصلاح شده است. طرح جامع مالياتي و ماليات بخش مسكن و ماليات بر ارث از موارد مهمي است كه در اين اصلاحيه مورد توجه قرار گرفته است. متن كامل اين پيش‌نويس را در ادامه مي‌خوانيد. * تعيين نحوه اخذ ماليات بر
 • ن ذيل جايگزين ماده 17 مي گردد: ماده 17 - اموال و دارائي‌هايي كه در نتيجه فوت شخص اعم از فوت واقعي يا فرضي انتقال مي‌يابد، به شرح زير مشمول ماليات مي‌باشد: 1. نسبت به املاك و حق واگذاري محل يك و نيم برابر نرخ هاي مذكور در ماده 59 اين قانون به ماخذ ارزش هاي مذكور در ماده ياد شده در تاريخ انتقال به نام وراث. نسبت به سهام و سهم الشركه و حق تقدم آنها 1.5 برابر نرخهاي مذكور در تبصره 1ماده 143 و ماده 143 مكرر اين قانون طبق مقررات مزبور در تاريخ انتقال به نام وراث. 3. نسبت به سپرده ها
 • رمايه گذاري‌هاي اقتصادي، معادل صددرصد ( 100 %) سرمايه گذاري انجام شده اشخاص حقوقي غيردولتي در طرحهاي صنعتي و معدني با مجوز وزارتخانه ذيربط، كه صرف ايجاد دارايي ثابت توليدي (به استثناء زمين) مي‌گردد، از محل اعتبار جمعي - خرجي كه همه ساله در بودجه سنواتي پيش بيني مي‌شود با ماليات عملكرد اشخاص مذكور تهاتر مي‌گردد. تبصره 1. تخصيص اعتبار مالياتي فوق در هر سال مالي در مورد واحدهاي مستقر در مناطق كمتر توسعه يافته معادل صد درصد ( 100 %) ماليات متعلقه و در ساير مناطق معادل پنجاه درصد
قوانين و مقررات/ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1392 بنا به پيشنهاد شماره 20860 مورخ 16/4/1392 معاونت برنامه ريزي رييس جمهور و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
 • ل اعتبارات يارانه پيش بيني شده مربوط در قانون تأمين مي شود. همچنين،بانك مركزي موظف است فهرست خريداران ارز شامل تفصيل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزي درج و به صورت ماهانه در اختيار معاونت و خزانه داري كل كشور قرار دهد. تبصره- براي تسويه حساب خزانه داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركت دولتي ذي ربط نيز نرخ موضوع اين بند مورد استفاده قرار مي گيرد. 4- به منظور نظارت بر حسن اجراي مفاد بند(3) قانون،كارگروهي با مسئوليت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و با
 • سرمايه اي و مالي اعتبارات مصوب خود را ظرف يك ماه پس از ابلاغ مربوط بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغي معاونت تنظيم و به معاونت ارسال نمايند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و يا عودت با ذكر دليل اقدام نمايد. 6- در اجراي ماده(35) قانون برنامه و بودجه- مصوب 1351- دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني موضوع ماده(222) قانون برنامه موظفند تمامي اطلاعات ناظر به عملكرد قوانين بودجه سال هاي 1391و1392 كل كشور از جمله عملكرد احكام مندرج در ماده واحده ها و عملكرد منابع و مصارف را در مقاطع سه
 • خود را از موضوع بند(7-3) قانون،بابت اصلاح قيمت هاي مواد(1)و(3) قانون ياد شده به خزانه داري كل كشور اعلام تا خزانه داري كل كشور بتواند به مفاد بند(7-3)قانون به منظور پرداخت سهم طرفهاي ذي نفع اقدام نمايد. 18-در اجراي بند(132)قانون و در راستاي اجراي بودجه ريزي عملياتي، مبادله موافقت نامه هاي هـزينه اي بـا تمامـي دستـگاه هـاي اجرايـي مسـتلزم درج فعاليت هاي مربوط به هر يك از بـرنامه هاي اجـرايي منـدرج در پيـوست شمـاره(4) قانون بـه همراه اهداف كمي ذيربط در موافقت نامه هاي متبادله مي باشد و در صورت
قوانين و مقررات/ معافيت هاي مالياتي اشخاص حقيقي وحقوقي
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • ره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاددرصد (80%) به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند. تبصره 1- فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براي بقيه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين درآغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع و معادن تهيه و به ت
 • درآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران را كه با تصويب مجمع عمومي براي سرمايه گذاري در شركتهاي تعاوني روستايي اختصاص داده مي شود پس از وصول و واريز آن به حساب درآمد عمومي كشور از محل اعتبار رديف خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور پيش بيني مي شود دروجه سازمان مذكور مسترد نمايد. ماده 134- درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غيرانتفاعي اعم از ابتدائي، راهنمائي، متوسطه فني و حرفه اي، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي و درآمد مؤسسات نگهداري معلولين
 • 136- وجوه پرداختي بابت بيمه عمر از طرف مؤسسات بيمه بموجب قراردادهاي منعقده بيمه عايد ذينفع مي شود از پرداخت ماليات معاف است. ماده 137- هزينه هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر، برادر و خواهر تحت تكفل دريكسال مالياتي بشرط اينكه اگر دريافت كننده مؤسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد وچنانچه به تأييد وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي بعلت فقدان امكانات لازم معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقام
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مباحث مالياتي مربوط به سال1390 و بعد از آن
مباحث مالياتي مربوط به سال1390 و بعد از آن
مقالات/ حسابداران رسمي؛ ديروز، امروز و فردا
قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي در سال 1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
 • ذي‌نفع، حسب مورد و نياز، ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي به عمل آورد. در سال 1374 «آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان» بر اساس تبصره يك قانون فوق تهيه و به تصويب هيات وزيران رسيد. در سال 1375 نخستين گروه حسابداران رسمي به عنوان هيات موسس «جامعه حسابداران رسمي ايران» توسط وزير امور اقتصادي و دارايي معرفي تا طي 6ماه اساسنامه جامعه را تهيه و براي تصويب به هيات
 • معرفي تا طي 6ماه اساسنامه جامعه را تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه كند. در سال 1378 اولين اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران (كه در وقت مقرر تهيه شده بود ) به تصويب هيات وزيران رسيد. در سال 1379 «آيين‌نامه اجرايي تبصره 4قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي» به تصويب هيات وزيران رسيد. در سال 1380 اولين مجمع عمومي جامعه حسابداران رسمي ايران با هدف تعيين اعضاي شوراي عالي تشكيل وبا راي مستقيم اعضاي جامعه، او
 • تاييد كفايت رسيدگي‌هاي انجام شده و مطابقت گزارش‌هاي حسابرسي صادره با نتايج حاصل از رسيدگي‌ها، بخش مهمي از كنترل كيفيت مي‌باشد كه اين مهم لزوما بايستي توسط اشخاص حرفه‌اي مجرب، صورت پذيرد. اختصاص زمان لازم و نيز پيش‌بيني بودجه مناسب براي اجراي هرچه بهتر و دقيق‌تر آن ضروري است. ماده 63: بر اساس اين ماده، سقف مجاز ارايه خدمات تخصصي و حرفه‌اي توسط اعضا متناسب با سابقه و تجربه حسابداران رسمي و تركيب و تعداد كاركنان و ساير شرايط آنها و همچنين روش تعيين حق&z
قوانين و مقررات/ ماليات بردرآمد املاك
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • د بود. هرگاه موجر مالك نباشد درآمد مشمول ماليات وي عبارتست از مابه التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره. حكم اين ماده در مورد خانه هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي درصورتي كه ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود. تبصره 1- محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكلف مالك اجاري تلفي نمي شود مگراينكه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي شود. درصورتيكه چند واحد مسكوني محل سكونت مالك يا افراد مزبور باشد يك واحد ب
 • د واحد مسكوني محل سكونت مالك يا افراد مزبور باشد يك واحد براي سكونت مالك و يك واحد مسكوني براي هر يك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات موضوع اين بخش خارج خواهد بود. تبصره 2- املاكي كه مجاناً در اختيار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده (2) اين قانون قرار مي گيرد غيراجاري تلقي مي شود . تبصره 3- از نظر ماليات بردرآمد اجاره املاك هر واحد آپارتمان يك مستغل محسوب مي شود. تبصره 4- در مورد املاكي كه با اثاثه يا ماشين آلات به اجاره واگذار مي شود درآمد ناشي از اجاره اثاثه و ماشين آلات نيز جزء درآ
 • مي باشد تا شش ماه و در بيع شرط مادام كه طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي است اجاري تلقي نمي شود مگر اينكه بموجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي شود. تبصره 9- وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههائي كه تما م يا قسمتي از بودجه آنها بوسيله دولت تأمين مي شود، نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداريها و شركتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص حقوقي مكلفند ماليات موضوع اين فصل را از مال الاجاره هائي كه پرداخت مي كنند كسر و ظرف ده روز به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ سير تاريخي تعيين دستمزد كارگران در ايران و چالشي به نام تورم
خبرگزاري فارس: سير تاريخي تعيين حداقل دستمزد در ايران نشان مي‌دهد كه اين موضوع هميشه متاثر از مصالح سياسي و شاخص‌هاي اقتصادي بوده، اما هيج‌گاه يك قانون جامع و كامل براي آن وجود نداشته است.
 • ز مناطق سه‌گانه (منطقه يك، مراكز استان‌ها و مناطق دو و سه شهرهاي دورتر) تعيين كرد. در سال 1352 نيز مقرر شد كه حداقل دستمزد در عوض دو سال يكبار، در هر سال تعيين شود. در ادامه پيگيري اهداف تعيين حداقل دستمزد و به استناد ماده 22 قانون كار و تبصره 5 ماده واحده قانون اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل در كارگاه‌ها، شوراي عالي كار ضمن ادغام مناطق يك و دو در تاريخ 27/1/1356، حداقل دستمزد واحدي را براي كل كشور و حداقل دستمزد‌هاي مختلفي را براي صنايع مختلف تعيين نمود. همچنين از آغاز س
 • و اگر توليد و كار نباشد كاري هم نيست؛ پس لازم است كه پايداري بنگاه‌هاي اقتصادي همچون يك هدف جدي مورد توجه همه فعالان كار و توليد باشد. همچنين در همين راستا سلاح‌ورزي فعال كارفرمايي ضمن ابراز اميدواري از بهبود اوضاع اقتصادي كشور با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌افزايد: تصميمات جانبي حول محور دستمزد بايد به گونه‌اي باشد كه به اصل توليد و اشتغال موجود آسيبي وارد نشود. اين عضو شوراي عالي كار تاكيد مي‌كند: دستمزد يك بحث نسبي است كه توليد و نيز رفاه كارگر بايد به
 • افزايش دستمزد متناسب با تورم در كشورهاي توسعه‌يافته بسياري از كارشناسان اقتصادي بر ضرورت افزايش دستمزدها متناسب با نرخ تورم تاكيد دارند و معتقدند در كشورهاي توسعه يافته هم متناسب با نرخ تورم حقوق و مزايا افزايش مي‌يابد، به عنوان مثال در بودجه سال 2011 آمريكا سياست‌هايي در جهت كنترل نرخ تورم 9.5 درصدي فعلي در نظر گرفته‌اند اما افزايش حقوق‌ها را اعمال كرده‌اند. در تمام نظريه‌هاي اقتصادي دو پارامتر براي تورم مورد توجه قرار مي‌گيرد كه شامل نرخ بهره و حقوق و
 • طبقه بندي اطلاعات‌قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع, ماده113, قانون برنامه سوم توسعه, ‏‌قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي‎ ‎صنايع كشور, اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات, جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور, معافيت هاي مالياتي اشخاص, ماده 132 و138, توليدي و معدني, مناطق كمتر توسعه يافته, ايرانگردي و جهانگردي, شركتهاي تعاوني, مدارس غيرانتفاعي, سود ابرازي , موقوفات, صادرات, مباحث مالياتي مربوط به سال1390 و بعد از آن, حسابداران رسمي؛ ديروز، امروز و فردا, ماليات بردرآمد املاك, نقل و انتقال قطعي املاك, ارزش معاملاتي, درآمد مشمول ماليات اجاره, ارزش اجاري مستغلات, مستأجرين املاك اوقافي, حق واگذاري محل, سير تاريخي تعيين حداقل دستمزد, سير تاريخي, تعيين حداقل دستمزد, حداقل دستمزد, دستمزد , افزايش هزينه, حداقل, اقتصاد, توليد, كارگر, قيمت‌ها , كارگران, سطح عمومي قيمت‌ها, قانون هدفمندي يارانه‌ها, هزينه‌هاي توليد, افزايش هزينه‌ها


دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .