جستجو در پورتال

بخشنامه معافیت صادرات خدمات مهندسی

اخبار/ بخشنامه های مالیات بر ارزش افزوده فصل پائیز وزمستان 1388


اعلام تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مودیان مرحله سوم توسط سازمان امور مالیاتی
  • مرحله سوم ثبت نام شروع شد:بخشنامه های مالیات بر ارزش افزوده فصل پائیز وزمستان 1388 28/11/1388 اطلاعیـه بسیـار مهـم قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی اعلام تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مودیان مرحله سوم در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدینوسیله فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تعیین و اعلام می نماید. الف- مشمولین مرحله سوم ثبت نام
  • ل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. شایان ذکر است صرفاً مالیات و عوارض پرداختی مربوطه به کالاها یا خدمات مشمول در حساب مالیات مودی منظور می گردد و قابل کسر از مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. 5. مفاد بند (11) ماده (12) قانون مبنی بر معافیت خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات و عوارض صرفاً در خصوص بانک ها و موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون موضوعیت داشته و قابل تسری به ارائه این گونه خدمات توسط سایر اشخاص نخواهد بود. 6. چنانچه به موجب اسناد و م
  • ، توزیع و بازاریابی، بسته بندی، انبارداری، حق توقف کانتینر (دوموراژ) تخلیه و بارگیری، خسارت و غرامت به کرایه اضافه بار، نمایشگاهی و دستمز آسیابانی با رعایت ترتیبات قانونی و دستور العمل های صادره مشمول پرداخت مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. 19. صادرات کالاها و خدمات اعم از معاف و غیر معاف به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد. مالیات و عوارض پرداخت شده بابت انها با ارئه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته به اداره
  • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ نقد و شرح قانون مالیات‌های مستقیم (2و3)


کلمه یا واژه کوچک‌ترین شکل معنادار از «حروف» است که می‌تواند به تنهایی به کار رود. برای نمونه «-انه» در واژه‌هایی مانند مردانه، زنانه، مهربانانه، دارای معنی ویژه خود است ولی از آنجا که نمی‌توان آن را به تنهایی به کار برد، واژه نامیده نمی‌شود.
  • رض با سایر قوانین، روابط مودی با سازمان مالیاتی به جای اینکه بر اساس قانون (قانون به معنی اخص و مصوب مقنن) تعیین، تنظیم و مشخص شود؛ بر خلاف همه قوانین وضعی و بنیادی، تعیین و تنظیم این گونه روابط، با درج یک بند به مفاد ماده 255اصلاحیه و با توجیه صدور بخشنامه های اجرای مواد مختلف قانون قانون مالیات ها به ارکان سازمان مالیاتی وبنا به حدود صلاحیت آنها، موکول و محول شده است و این امر موجب شده که میزان و حجم بخشنامه ها چندین برابر مواد قانون شوندکه صدور آنهاحداقل به لحاظ شکلی، خود دلیل محکمی بر نارسای
  • raquo; است و عنوان کردن آن و به طور مشخص از شمار تعداد زیادی از سرفصل های فرعی و متعدد هزینه، ناصحیح به نظر می رسد. 4-2 - وفق مفاد ماده 105مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی از طریق جمع جبری «درآمد»، «زیان» (حاصل از منابع غیرمعاف) و معافیت های مقرر قانونی و به نرخ 25درصد محاسبه خواهد شد. قیاس دو ماده یاد شده اخیر در بدو امر حاکی از این است که در ارتباط با اشخاص حقوقی، واﮊه «زیان» در محاسبه درآمد مشمول مالیات آنها، جایگزین واﮊه «هزینه» اشخاص حقیقی شده است
  • ;الف»، «ب» و «ج») و نیز اشخاص حقوقی موضوع ماده 105تهیه و در دسترس عموم قرار داده است، انواع مختلف سر فصل های درآمد و هزینه در ج شده اند. هرگاه موازین حقوقی (و به موجب تعریف هایی که از «دستور العمل» و «بخشنامه» در گفتار های اول و دوم صورت گرفت) را ملاک عمل قرار داده و فرم های اظهارنامه های مالیاتی مزبور را در شمار دستورالعمل و بخشنامه تلقی کنیم؛ اظهارنامه های مزبور بر خلاف نص صریح قانون در خصوص فرمول محاسباتی «درآمد مشمول مالیات»
  • طبقه بندی اطلاعات