جستجو در پورتال

بخشنامه لغو معافیت مالیاتی طبق دستور رهبر

مقالات/ آیا جامعه حسابداران رسمی به شکل فعلی باید منحل شود؟


عدم حضور موثر حسابداران رسمی در مجمع عمومی مورخ 1/9/1391 ناباورانه بود.
  • ر موثر در تصمیم‌گیری برای اساسنامه‌ای که بر سرنوشت آنها حاکم است حضور موثر نداشته‌اند. 3- اجرای حسابرسی مالیاتی مندرج در متن قانون سال 1372 و همچنین متن تبصره 1 ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم سال 1380 را در تابستان 1383 با یک بخشنامه سازمان مالیاتی بصورت انتخابی و گزینشی کردند. در اوائل سال 1383 رییس محترم مودیان بزرگ، حسابرسی مالیاتی را متهم به ضرر و زیان مالیاتی 143 میلیارد تومان کرد، در حالی که طبق گزارش سازمان حسابرسی (برای 97/99 درصد) مبلغ فوق و نامه جامعه (برای 3د
  • ی جامعه در مقایسه با سازمان حسابرسی (که در دستور‌العمل سال 1385 از طریق الزام به عدم پذیرش کار حسابرسی شرکت‌های بورسی پس از 4 سال بود) پیش‌بینی کرد، اما در دستورالعمل اصلاحی سال 1389 این مصوبه تنها برای موسسات بزرگ برای سازمان حسابرسی لغو شد. افزون بر این در اصلاحیه سال 1390 آن هم بدون حضور موثر نماینده جامعه نظارت‌های جدید و تغییر در انشای بند تبعیض با وضعیتی که امکان‌پذیر نیست و شرایط جدید (که در یک مورد به نظر می‌رسد که مغایر با حقوق افراد طبق قانون اساسی باشد) ر
  • wnj;اند که اعتراض جوانان نسبت به سطح علمی برخی اعضای هیات و اینکه با این سخت گیری یک انحصار در حرفه حسابرسی شکل گرفته است را به دنبال داشته است (مثل انحصار حسابرسان CA). اینکه در یک اقدام بسیار خوب در راستای رفع تبعیض از آزمون در نیمه دوم 1389 تبعیض معافیت از آزمون (در مقایسه با معافیت از آزمون سال 1374) را به طور دائم برای تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی دولت (ذی‌حسابی و مالیاتی و حسابرسی دولتی و حسابرسی داخلی و...) حذف کردند جای تشکر دارد، اما باید جوابگو باشند که اگر آزمون برای ارائه