جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ ماليات بردرآمد مشاغل
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • 1366 لغايت 29/12/1367تسليم گرديده ازلحاظ تعيين درآمد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده وفقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بردرآمد عملكرد منتهي به سال 1367 تابع نرخ مالياتي مقرر در سال مزبور خواهند بود. ماده 100- مؤديان موضوع اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت هاي شغلي خود را دريكسال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هرمحل جداگانه طبق نمونه اي كه بوسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر تير ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات مت
 • ات متعلق را به نرخ مذكور در ماده (131 ) اين قانون پرداخت نمايند. تبصره 1- در مورد كارگاهها وواحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگررا اقتضاء نمايد مؤدي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي خودرا طي يك اظهارنامه به اداره امور مالياتي محل وقوع كارگاه يا واحد توليدي تسليم نمايد. تبصره 2- در مورد مشمولين اين فصل كه داراي محل ثابت براي شغل خود نمي باشند محل سكونت آنها از لحاظ تسليم اظهارنامه محل شغل تلقي مي گردد. تبصره 3- در شركت هاي مدني تسليم اظ
 • د نمي باشند محل سكونت آنها از لحاظ تسليم اظهارنامه محل شغل تلقي مي گردد. تبصره 3- در شركت هاي مدني تسليم اظهارنامه توسط يكي از شركاء موجب اسقاط تكليف ساير شركاء نخواهد بود واين امر مانع از تسليم اظهارنامه مشترك نمي باشد. تبصره 4- اظهارنامه مالياتي مؤديان موضوع اين فصل شامل ترازنامه و حساب سود وزيان يا حساب درآمد وهزينه يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه، حسب مورد طبق نمونه هايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي شود خواهد بود. تبصره 5- سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در مورد بعضي ا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ خوداظهاري مالياتي
به گزارش رسانه مالياتي ايران، بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم، ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني (تا 31 تيرماه سال 1390 براي عملكرد سال 1389) موجب بهره مندي موديان مالياتي از تسهيلات و مزاياي قانوني همچون معافيت مالياتي پايه، پرداخت ماليات اقساطي و عدم تعلق جرايم مي گردد
 • خوداظهاري مالياتي منبع: سازمان امور مالياتي تاريخ انتشار: 1390-04-11 نويسنده: سازمان امور مالياتي مترجم: چكيده: به گزارش رسانه مالياتي ايران، بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم، ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني (تا 31 تيرماه سال 1390 براي عملكرد سال 1389) موجب بهره مندي موديان ماليات
 • يلات و مزاياي قانوني همچون معافيت مالياتي پايه، پرداخت ماليات اقساطي و عدم تعلق جرايم مي گردد خوداظهاري مالياتي، فرصتي كه نبايد از دست داد به گزارش رسانه مالياتي ايران، بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم، ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني (تا 31 تيرماه سال 1390 براي عملكرد سال 1389) موجب بهره مندي موديان مالياتي از تسهيلات و مزاياي قانوني همچون معافيت مالياتي پايه، پرداخت ماليات اقساطي و عدم تعلق جرايم مي گردد و نيز عدم ارايه اظهارنامه و پرداخت به موقع
 • امه مالياتي در موعد مقرر قانوني (تا 31 تيرماه سال 1390 براي عملكرد سال 1389) موجب بهره مندي موديان مالياتي از تسهيلات و مزاياي قانوني همچون معافيت مالياتي پايه، پرداخت ماليات اقساطي و عدم تعلق جرايم مي گردد و نيز عدم ارايه اظهارنامه و پرداخت به موقع ماليات موجب پيامدهايي همچون تعلق جريمه غير قابل بخشش و عدم بهره مندي موديان از معافيت مالياتي پايه مي گردد. طبقه بندي موديان چند سالي است كه سازمان امور مالياتي كشور با استناد به تبصره 5 ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم، توافق با مجامع صنفي و اتحاديه
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اظهارنامه الكترونيكي «ابتكاري جديد يا چالشي مضاعف
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در آستانه تيرماه (موعد تسليم اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادي) از تمهيدات جديد اين سازمان به ويژه اظهارنامه‌هاي الكترونيكي خبر داده و اجراي طرح «اظهارنامه الكترونيكي» را ابتكاري جديد عنوان كرده است
 • اظهارنامه الكترونيكي «ابتكاري جديد يا چالشي مضاعف منبع: دنياي اقتصاد تاريخ انتشار: 1389-05-07 نويسنده: پرويز شايسته شجاعي – حميد رادبرد مترجم: چكيده: رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در آستانه تيرماه (موعد تسليم اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادي) از تمهيدات جديد اين سازمان به و
 • مترجم: چكيده: رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در آستانه تيرماه (موعد تسليم اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادي) از تمهيدات جديد اين سازمان به ويژه اظهارنامه‌هاي الكترونيكي خبر داده و اجراي طرح «اظهارنامه الكترونيكي» را ابتكاري جديد عنوان كرده است اظهارنامه الكترونيكي «ابتكاري جديد يا چالشي مضاعف»! رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در آستانه تيرماه (موعد
 • كي خبر داده و اجراي طرح «اظهارنامه الكترونيكي» را ابتكاري جديد عنوان كرده است اظهارنامه الكترونيكي «ابتكاري جديد يا چالشي مضاعف»! رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در آستانه تيرماه (موعد تسليم اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادي) از تمهيدات جديد اين سازمان به ويژه اظهارنامه هاي الكترونيكي خبر داده و اجراي طرح «اظهارنامه الكترونيكي» را ابتكاري جديد عنوان كرده است. همچنين رييس كل سازمان امور مالياتي كشور اضافه كرده است: در كن
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ نكات اساسي در ماليات بر درآمد مشاغل
به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون ماليات هاي مستقيم كمك قابل توجهي به آنان در عمل به وظايف قانوني و بهره مندي از تسهيلاتي كه قانون براي موديان در نظر گرفته و عدم تعلق جريمه هاي احتمالي كه قانونگذار براي آنان پيش بيني كرده مي نمايد. از اين رو، در اين بخش به اجمال به بيان پاره اي از مواد و بندهاي مهم قانوني در بخش ماليات بر درآمد مشاغل مي پردازيم.
 • م گرديده كه از صاحبان كارگاههاي صنعتي شروع و به عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات ختم مي گردد. ج: صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 تمامي صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (الف) و (ب) در زمره صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) مي باشند. چهارم: مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي مشاغل به استناد ماده 100 موديان يا صاحبان مشاغل موضوع اين فصل اعم از بند (الف) و (ب) و (ج) مكلف اند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت هاي شغلي خود را در يك سال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق نمونه اي كه وسيله س
 • ا به نرخ مذكور در ماده (131) اين قانون پرداخت نمايد. تبصره 1- ماده 100- در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد، مودي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي خود را طي يك اظهارنامه به اداره امور مالياتي محل وقوع كارگاه يا واحدي توليدي ارائه نمايد. تبصره2- ماده 100- در مورد مشمولين اين فصل كه داراي محل ثابت براي شغل خود نمي باشند، محل سكونت آنها از لحاظ ارائه اظهارنامه محل شغل تلقي مي گردد. پنجم: مهلت قانوني اعلام شروع فعال
 • راي شغل خود نمي باشند، محل سكونت آنها از لحاظ ارائه اظهارنامه محل شغل تلقي مي گردد. پنجم: مهلت قانوني اعلام شروع فعاليت از سوي صاحبان مشاغل بر اساس تبصره3- ماده 177- صاحبان مشاغل مكلف اند، ظرف چهارماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را كتبا به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند. ششم: ميزان معافيت به استناد ماده 101- درآمد سالانه مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر ارائه كرده اند تا ميزان معافيت موضوع ماده (84) اين قانون از پرداخت ماليات معاف
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
خبرگزاري فارس: جزئيات پيش‌نويس اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم منتشر شد كه بر اساس آن 3۳ ماده حذف شده و مواد و تبصره‌هاي متعددي در متن قانون فعلي مورد بازنگري قرار گرفته و يا بندهاي جديدي الحاق شده است.
 • 86 قانون نمي باشند."   ماده 17. ماده 92 حذف مي شود. ماده 18. متن ذيل جايگزين ماده 95 مي شود: ماده 95 - صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلف اند اسناد و مدارك كافي را كه با رعايت استانداردهاي پذيرفته شدۀ حسابداري تنظيم مي گردد، نگاهداري و اظهارنامه خود را بر اساس آنها تنظيم كنند. ضوابط مربوط به روش هاي نگهداري اسناد و مدارك و نمونه اظهارنامه با توجه به نوع و حجم فعاليت موديان مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي گردد."   ماده 19. ماده 96 و تبصره هاي آن حذف
 • و تبصره هاي آن حذف مي شود. * نحوه تعيين ماليات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل ازطريق خوداظهاري ماده 20. متن ذيل جايگزين ماده 97 و تبصره هاي آن مي شود: "ماده 97 - تعيين ماليات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون با استناد و پذيرش اظهارنامه مودي كه با رعايت ضوابط اعلامي سازمان امور مالياتي كشور تنظيم و ارائه شده باشد، خواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مي تواند اظهارنامه هاي ارائه شده را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آنها را براساس معيارها و شاخص هاي تعيين شده خود و يا بطور نمونه
 • نامه هاي ارائه شده را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آنها را براساس معيارها و شاخص هاي تعيين شده خود و يا بطور نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار دهد. تبصره – در صورتيكه مودي از ارائه اظهارنامه در مهلت قانوني و مطابق با ضوابط اعلامي سازمان امور مالياتي كشور خودداري نمايد، سازمان مزبور نسبت به تنظيم اظهارنامه برآوردي و مطالبه ماليات متعلق اقدام م ينمايد. چنانچه مودي ظرف يك ماه ازتاريخ ابلاغ مطالبه، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با ضوابط اعلامي اقدام نمايد، اظهارنامه مذكور مبناي اقدامات متداو
مقالات/ نقد و شرح قانون ماليات‌هاي مستقيم (2و3)
كلمه يا واژه كوچك‌ترين شكل معنادار از «حروف» است كه مي‌تواند به تنهايي به كار رود. براي نمونه «-انه» در واژه‌هايي مانند مردانه، زنانه، مهربانانه، داراي معني ويژه خود است ولي از آنجا كه نمي‌توان آن را به تنهايي به كار برد، واژه ناميده نمي‌شود.
 • ررات خاص خود هستند؛ از جمله تشكيلات و موسسات موضوع ماده 584 قانون تجارت كه داشتن قصد انتفاع يا عدم آن تاثيري بر تجاري يا غيرتجاري موسسه ندارد)را شامل مي شود. افزون براينكه دقت در مفاد تبصره 3 ماده 100 قانون و مبتني بر: «در شركت هاي مدني تسليم اظهارنامه توسط يكي از شركاء موجب اسقاط تكليف ساير شركاء نخواهد بود. اين امر مانع از تسليم اظهارنامه مشترك نمي باشد». خود به طور ضمني دلالت بر اين امر داردكه ماليات شركت هاي مدني نيز تابع مقررات ماليات اشخاص حقيقي موضوع فصل چهارم قانون ماليات ه
 • اي يكديگر ناصواب است. كاهش در حقوق صاحبان سرمايه به دلايلي غيراز عمليات متداول شخصيت حسابداري، زيان (Losses)و برعكس، افزايش در حقوق صاحبان سرمايه به دلايلي غيراز عمليات متداول شخصيت حسابداري، سود غيرعملياتي (Gains) ناميده مي شود. به علاوه برابر اظهارنامه هاي مختلفي كه سازمان امور مالياتي براي انواع اشخاص حقيقي (مشمولين بند هاي «الف»، «ب» و «ج») و نيز اشخاص حقوقي موضوع ماده 105تهيه و در دسترس عموم قرار داده است، انواع مختلف سر فصل هاي درآمد و هزينه در ج شده ان
 • عموم قرار داده است، انواع مختلف سر فصل هاي درآمد و هزينه در ج شده اند. هرگاه موازين حقوقي (و به موجب تعريف هايي كه از «دستور العمل» و «بخشنامه» در گفتار هاي اول و دوم صورت گرفت) را ملاك عمل قرار داده و فرم هاي اظهارنامه هاي مالياتي مزبور را در شمار دستورالعمل و بخشنامه تلقي كنيم؛ اظهارنامه هاي مزبور بر خلاف نص صريح قانون در خصوص فرمول محاسباتي «درآمد مشمول ماليات» بوده و اجزاي آنها در بسياري از موارد، فزوني بر عوامل محاسباتي مواد قانوني داشته و بنابراين در ت
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ 40 درصد ماليات به صورت علي‌الحساب پرداخت مي‌شود
وزير بازرگاني در پاسخ به انتقاد مالياتي اصناف، اعلام كرد: مشمولين بند «ج» قانون نظام صنفي كه حدود 70 درصد كل فعالان صنفي هستند، 40 درصد ماليات برعملكرد سال 87 را به صورت علي‌الحساب، واريز و اظهارنامه‌هاي خود را تا پايان مرداد ماه به ادارات امور مالياتي تحويل دهند.
 • شود رييس شوراي اصناف: هنوز بلاتكليف هستيم گروه بازرگاني- وزير بازرگاني در پاسخ به انتقاد مالياتي اصناف، اعلام كرد: مشمولين بند «ج» قانون نظام صنفي كه حدود 70 درصد كل فعالان صنفي هستند، 40 درصد ماليات برعملكرد سال 87 را به صورت علي‌الحساب، واريز و اظهارنامه‌هاي خود را تا پايان مرداد ماه به ادارات امور مالياتي تحويل دهند. مهدي غضنفري در گفت‌وگو با «فارس» با اعلام اين خبر خاطرنشان كرد كه ماليات سال 87 فعالان صنفي مشمول بند «الف» و «ب» قانون نظام صنفي نيز توسط اتحاديه‌هاي مربوط در هريك از شهر
 • با «فارس» با اعلام اين خبر خاطرنشان كرد كه ماليات سال 87 فعالان صنفي مشمول بند «الف» و «ب» قانون نظام صنفي نيز توسط اتحاديه‌هاي مربوط در هريك از شهرستان‌هاي كشور با توجه به درآمد سال گذشته تعيين مي‌شود و اين دو گروه نيز بايد تا پايان مردادماه اظهار نامه‌هاي مالياتي خود را ارائه كنند. وزير باز گاني در پاسخ به اين سوال كه آيا وزارت بازرگاني براي مطالبات اصناف كشور در خصوص ماليات عملكرد سال 88 كاري انجام داده است يا خير؟ اظهار داشت: كارگروه حل مشكلات اصناف از حدود دو سال قبل به دستور رييس‌جمهور
 • اين سوال كه آيا وزارت بازرگاني براي مطالبات اصناف كشور در خصوص ماليات عملكرد سال 88 كاري انجام داده است يا خير؟ اظهار داشت: كارگروه حل مشكلات اصناف از حدود دو سال قبل به دستور رييس‌جمهور براي بررسي و رفع مشكلات فعالان صنفي در زمينه‌هاي مختلف از جمله ماليات تشكيل شده است. به گفته غضنفري در بهمن‌ماه سال گذشته تصويب شد كه سه كارگروه در سه سطح كشوري، استاني و شهرستاني به منظور برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت بر نحوه تخصيص سهم بودجه‌اي سال 89 ماليات صاحبان مشاغل مشمول قانون نظام صنفي، تشكيل شود. وي
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ابطال قسمت اخير از ماده 17 و قسمت اخير بند 12 ماده 20 آيين‎نامه تحرير دفاتر
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت اخير از ماده 17 و قسمت اخير بند 12 ماده 20 آيين‎نامه تبصره 2 ماده 95 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم.
 • مشمول قسمت اخير بند 12 از ماده 20 همان آيين‎نامه شده و موجب رد دفاتر قانوني اين گروه از موديان مالياتي گرديده است و نهايت موجب تشخيص درآمد مشمول ماليات غير واقعي (علي‌الراس) و تعيين جريمه رد دفاتر از همه مهمتر موجب سلب اعتماد مودي در تسليم اظهارنامه واقعي گرديده است. براي روشن شدن موضوع، تبصره 2 قانون مالياتهاي مستقيم قابل توجه است، 1ـ آيين‎نامه مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي 2ـ آيين‎نامه مربوط به چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي.... به موجب
 • ر سه ماه يكبار خلاصه عمليات داده شده به ماشينهاي الكترونيكي را حداكثر تا... روز پس از پايان سه ماه به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد موجب رد دفاتر و تعيين درآمد مشمول ماليات غير واقعي و جريمه براي اين شركتها گرديده است. در صورتي كه در آيين‎نامه ياد شده برابر تصريح تبصره 2 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي... بوده است و در قانون مالياتهاي مستقيم، تنها در ماده 100 موديان مكلف به تسليم اظهار
 • ياد شده برابر تصريح تبصره 2 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي... بوده است و در قانون مالياتهاي مستقيم، تنها در ماده 100 موديان مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي يكساله آنهم تا چهار ماه بعد از اتمام سال مالي شده‎اند و در مورد رسيدگي به اسناد و مدارك و دفاتر مستندات اظهارنامه نيز اداره امور مالياتي مكلف است با تسليم درخواست كتبي در محل كار مودي حاضر و رسيدگي نمايد و مودي در قانون مالياتهاي مستقيم م
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ موارد مالياتي مندرج در برنامه پنجم توسعه اجتماعي ـ اقتصادي( 1390 -1394)
موارد مالياتي مندرج در برنامه پنجم توسعه اجتماعي ـ اقتصادي قابل اجرا از سال 1390 تا پايان سال 1394
 • جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيتهاي قانوني مالياتي ب ـ ثبت معافيتهاي مالياتي مذكور به صورت جمعي ـ خرجي در قوانين بودجه سالانه تبصره1ـ به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيتهاي قانوني مذكور، ماليات تعلق نمي‌گيرد. تبصره2ـ تسليم اظهارنامة مالياتي در موعد مقرر شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي است. ماده120ـ سازمان امور مالياتي مكلف است پايگاه اطلاعات مؤديان مالياتي شامل اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي اشخاص حقيقي را تا پايان برنامه و اشخاص حقوقي را حداكثر تا پايان سال دوم برن
 • ر تا پايان سال دوم برنامه به پايان رساند. كليه دستگاههاي اجرائي و نهادهاي عمومي و ذي‌ربط كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه‌بودن كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي در سال اول برنامه تنظيم و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، اين اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند. تبصره1ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است از سال دوم اجراي برنامه به‌منظور تسهيل در دريافت اظهارنامه‌هاي مالياتي و ساير اوراقي كه مؤديان مالياتي مكلف ب
 • سد، اين اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند. تبصره1ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است از سال دوم اجراي برنامه به‌منظور تسهيل در دريافت اظهارنامه‌هاي مالياتي و ساير اوراقي كه مؤديان مالياتي مكلف به تسليم آن مي‌باشند و نيز ابلاغ اوراق مالياتي براي تمام يا برخي از مؤديان مذكور از فناوري‌هاي نوين نظير خدمات پست الكترونيكي، امضاء الكترونيكي يا ساير روشها استفاده نمايد. تبصره2ـ سازمان امور مـالياتي موظف است با همكاري مراكز دولتي صدور گواهي الكتـرونيكي ريشه و براساس ضـوابط آن مركز حدا
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
 • ق مكلف‌اند بر اساس جدول حقوق و مزايا طبق جدولي كه هر سه سال يكباردر دي‌ماه توسط سازمان امور مالياتي منتشر مي‌شود در ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند. به منظور اجرايي كردن آيين‌نامه ارتقاي راهكارهاي حسابرسي اصلاحات ذيل پيشنهاد مي‌شود: ماده 97- در موارد زير درآمد مشمول ماليات مودي از طريق علي‌الراس تشخيص خواهد
 • خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند. به منظور اجرايي كردن آيين‌نامه ارتقاي راهكارهاي حسابرسي اصلاحات ذيل پيشنهاد مي‌شود: ماده 97- در موارد زير درآمد مشمول ماليات مودي از طريق علي‌الراس تشخيص خواهد شد: (1) در صورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان، حسب مورد، تسليم نشده باشد. (2) عدم ارائه اظهارنامه مالياتي منضم به صورت‌هاي مالي حسابرسي شده كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بندهاي «الف» تا «ز» ماده (2) آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) قانون
 • هاي مالي حسابرسي شده كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بندهاي «الف» تا «ز» ماده (2) آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1379. (3) در صورتي كه مودي به درخواست كتبي اداره امور مالياتي مربوط از ارائه دفاتر يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد (منظور از محل كار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها مي‌باشد مگر اين كه مودي ‌قبلا مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كتبا به اداره امور مالياتي م
 • طبقه بندي اطلاعاتماليات بردرآمدمشاغل, مشمول ماليات مشاغل, اظهارنامه مالياتي, دفاتر روزنامه و كل, هزينه‌هاي قابل قبول و استهلاكات, مشاغل بند الف وب وج , علي‌الرأس, معافيت موضوع ماده 84, خوداظهاري مالياتي, اظهارنامه الكترونيكي , صورتهاي مالي مصوب, اظهارنامه قديم وجديد, متولي تشخيص ماليات, صورت مالي نمونه, ماليات پرداختي, جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, نقد قانون ماليات‌هاي مستقيم , ماليات, مودي, ماليات‌هاي تكليفي, درآمد مشمول ماليات, در آمد (Revenue), هزينه (Expense), سود خالص (Net Income, ماليات اصناف, علي‌الحساب, قانون نظام صنفي, شوراي اصناف, اظهار نامه‌هاي مالياتي, ماليات عملكرد, اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات


38 رديف در 4 صفحه
   << بعدي  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .