جستجو در پورتال

اصلاح معافیت مالیاتی

قوانین و مقررات/ معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی


معاون سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی ابلاغ کرد: افزایش سرمایه بنگاه‌های تولیدی با تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا سال 96 از شمول مالیات معاف است.
 • ه نقل از رسانه مالیاتی ایران، حسین وکیلی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی ایران در این بخشنامه که ناظر به آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها است، اعلام کرد: معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها به موجب ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات
 • سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد. ماده 9- تجدید ارزیابی دارایی ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است. ماده 10- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأئیدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موار
 • برسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند: الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی) ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی

قوانین و مقررات/ معافیت های مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی


قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ27/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی با اعمال آخرین الحاقات و اصلاحات رسیده به تفکیک موضوع در این نوشتار ارائه شده است

قوانین و مقررات/ معافیت توسعه و بازسازی (ماده 138) :


معافیت توسعه و بازسازی (ماده 138) :
 • گذاری کمتر باشد شرکت می تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود بخشنامه شماره 71197/7041-211 مورخ 14/12/1381 نظر به اینکه به موجب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/80 تغییراتی در مقررات ناظر بر ماده 138 و تبصره 1 آن به عمل آمده است لذا به منظور اجرای صحیح قانون و اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر می گردد: 1- بر اساس مفاد ماده 138 اصلاحی، منحصراً شرکت های تعاونی و خص
 • رکت های تعاونی و خصوصی مشمول مزایای مقرر در ماده مزبور می باشند 2- آن قسمت از سود ابزاری شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه، نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی یا ایجاد احدهای جدید صنعتی یا معدنی مصر گردد، با رعایت شرایط ذیل می توانند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 اصلاحی بهره مند شود: 1-2- قبل از شروع به اجرای طرح، گزارش توجیهی فنی، اقتصادی و مالی ذیربط به طرح توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی یا ایجاد واحدهای صنعتی یا معدنی جدید را در قالب طرح سرمایه
 • ینه شده باشد در صورتی که پس از رسیدگی ، هزینه های انجام شده مورد تائید قرارگیرد و در مجموع کل مبلغ سرمایه گذاری تغییری حاصل نگردیده موجب محرومیت از معافیت نخواهد شد. 6-2- گزارش توجیهی و مستندات و مدارک مربوط به طرح سرمایه گذاری همراه با اظهار نامه مالیاتی اولین سال اجرای طرح به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم گردد. 7-2 شرکت برای هر سرمایه گذاری، حداکثر تا چهار سال متوالی می تواند از معافیت مزبور استفاده نماید معافیت از سود ابرازی برای اولین سال مالی شروع طرح و سه سال بعد از آن قابل اعمال خواهد
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ اصلاح مـواد (15)و (16) آییـن نامه اجـرایی تـبصره (3) مـاده (139) اصـلاحی قـانون مـالیاتهای مستقیم


اصلاح مـواد (15)و (16) آییـن نامه اجـرایی تـبصره (3) مـاده (139) اصـلاحی قـانون مـالیاتهای مستقیم
 • اصلاح مـواد (15)و (16) آییـن نامه اجـرایی تـبصره (3) مـاده (139) اصـلاحی قـانون مـالیاتهای مستقیم نوع: قانون موضوع: اصلاح مـواد (15)و (16) آییـن نامه اجـرایی تـبصره (3) مـاده (139) اصـلاحی قـانون مـالیاتهای مستقیم منبع تهیه: تصویب کننده: تاریخ انتشار: 1391-12-08
 • مورخ 7/12/1381 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در ماده (15) عبارت " و کسر پرداخت مالیات اشخاص ثالث" حذف می شود. 2- متن زیر جایگزین ماده(16) می شود: ماده16- تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر رعایت مقررات این آیین نامه شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است. تبصره- فعالیتهای هنری سینمایی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان(تا قبل از اجرای برنامه پنجم توسعه) و عدم کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث مشمول حکم این ماده نمی باشد.   محمدرضا رحیمی معاون

مقالات/ معافیت مالیاتی صادرات کالا و خدمات و چالش ارزی


به موجب بخشنامه شماره 16218/200 مورخ 10/08/1391 سازمان امور مالیاتی، شمول معافیت مالیاتی حاصل از در آمدهای صادراتی منوط به یکی از شرایط زیر است:
 • درصد مالیات ناعادلانه به صادر‌کنندگان تحمیل خواهد شد. با توجه به موارد یادشده و به منظور تنویر مودیان مالیاتی و همچنین پرهیز از تبعات احتمالی ناشی از تفسیر نادرست حوزه‌های مالیاتی و تحمیل مالیات نابه‌جا از این بابت، ضروری است نسبت به اصلاح بخشنامه مورد بحث اقدام شود. * حسابدار رسمی - MBA  

مقالات/ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات


سرانجام پس از ماه‌ها کار روی مفاد اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و انتشار ویرایش‌های متعدد به منظور اظهارنظر کارشناسان و صاحبنظران، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با قید یک فوریت از سوی دولت برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال و در جلسه مورخ 3/8/1391 مجلس یک فوریت آن تصویب و به منظور بررسی کمیسیون‌های اصلی و فرعی ارجاع شده است.
 • لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات منبع: دنیای اقتصاد تاریخ انتشار: 1391-09-12 نویسنده: حمید ابوالحسنی مترجم: چکیده: سرانجام پس از ماه‌ها کار روی مفاد اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و انتشار ویرایش‌های متعدد به منظور اظهارنظر کارشناسان و صاحبنظران، لایحه اصلاح قانون
 • ر مواردی که به استناد فرامین و مجوزهای حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری اشخاصی نظیر آستان‌های مقدس، بنیادهای انقلاب اسلامی، ستادهای اجرایی، قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌های وابسته به اشخاص مذکور و سایر اشخاص مذکور و سایر اشخاص از معافیت مالیاتی بهره‌مند شده‌اند، از تاریخ اجرای این اصلاحیه نسبت به کلیه فعالیت‌های اقتصادی خود مطابق این قانون مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. تبصره: درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های اقتصادی مشمولان ماده (2) این قانون از قبیل صدا و
 • یل می‌شود صرف‌نظر از محل واریز و مصرف درآمدهای یادشده مطابق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود. ملاحظه می‌فرمایید که در ماده 3، فعالیت‌های اقتصادی تعریف نشده است. ماده 3 اصلاحی به دنبال چیست؟ آیا به دنبال حذف معافیت‌های مالیاتی قبلی، به شرح صدر ماده است که نیازی به نام بردن تحت عنوان نظیر... نیست. از آنجا که آوردن نام برخی اشخاص و ارگان‌ها جامعیت ندارد باید از آوردن لغاتی مثل نظیر، از قبیل و... در متن قانون خودداری شود. از طرف دیگر با درج این ماده تکلیف تبصره 3

قوانین و مقررات/ تغییرات اساسی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تاریخ: 1394/02/28


لایحه یک‌فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در 17/ 1/ 1394 از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شده که شورای نگهبان، اکثر موارد را تایید و چند ایراد را وارد دانسته و سپس در 7/ 2/ 1394 به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح موارد ایرادی، ارسال شده است. اهم موارد اصلاحات قابل‌توجه به همراه موارد ایرادی شورای نگهبان در ذیل درج شده است
 • تغییرات اساسی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تاریخ: 1394/02/28 نوع: قانون موضوع: تغییرات اساسی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تاریخ: 1394/02/28 منبع تهیه: جامع
 • ر شده نیم در هزار  3) ماده 48: 2 در هزار شده نیم در هزار  4) ماده 54: در نحوه شناسایی درآمد اجاره، تغییراتی ایجاد شده است.  5) ماده 54 مکرر: که مرتبط با اخذ مالیات از واحدهای خالی مسکونی است، اضافه شده است.  6) ماده 84: میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.  7) ماده 85: نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر‌دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده 84 این قانون و تا هفت برابر آن م
 • 8) ماده 139: تغییرات جزئی ایجاد شده است. ازجمله بند «ل» ماده 139 که فعالیت‌های قرآنی اضافه شده و دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد و دستگاه‌های ذی‌ربط. 19) ماده 141: تغییرات اساسی نموده است. به‌طوری‌که معافیت مالیاتی صادرات خام فروشی 20درصد شده است.  سایر توضیحات: با عنایت به اینکه معافیت مالیاتی خدمات و صادرات غیر‌نفتی بر اساس بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم تعیین شده است، بر‌اساس تبصره 2 اصلاحیه عنوان شده که اصلاحیه فوق در ماده 141 پ
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ موارد مالیاتی مندرج در برنامه پنجم توسعه اجتماعی ـ اقتصادی( 1390 -1394)


موارد مالیاتی مندرج در برنامه پنجم توسعه اجتماعی ـ اقتصادی قابل اجرا از سال 1390 تا پایان سال 1394
 • مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی» جایگزین می‌شود ماده104 ـ الف ـ به منظور ارتقاء مشارکت بنگاهها و افزایش سهم تشکلها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، اتحادیه شرکتها (کنسرسیوم‌ها)، شرکتهای مدیریت صادرات و
 • آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند. ماده119ـ دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و شفاف‌سازی حمایتهای مالی اقدامات ذیل را به‌عمل آورد: الف ـ جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای قانونی مالیاتی ب ـ ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی ـ خرجی در قوانین بودجه سالانه تبصره1ـ به اشخاص حقی
 • سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای قانونی مالیاتی ب ـ ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی ـ خرجی در قوانین بودجه سالانه تبصره1ـ به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیتهای قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی‌گیرد. تبصره2ـ تسلیم اظهارنامة مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است. ماده120ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پای

اخبار/ افزایش معافیت مالیاتی حقوق با هدفمندی و دستاوردهای طرح تحول مالیاتی


خبرگزاری فارس: رئیس سازمان امور مالیاتی طی گفت‌وگویی با فارس به تشریح جزئیات 5 محور طرح تحول مالیاتی پرداخت، از افزایش سقف معافیتهای حقوق و دستمزد با هدفمندی یارانه ها و برنامه‌های دولت برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت و مجموع این اقدامات را بستری مناسب برای تحقق اهداف درآمدی دولت در طول برنامه پنجم عنوان کرد.
 • ف برنامه پنجم توسعه در بخش مالیات با علی عسکری از طراحان طرح تحول اقتصادی که هم‌اکنون ریاست سازمان امور مالیاتی را برعهده دارد به گفت‌وگو نشستیم. در گفت‌وگوی مفصل خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با معاون وزیر اقتصاد از ابعاد مختلف طرح اصلاح نظام مالیاتی، آخرین پیشرفت‌های اجرایی قانون مالیات برارزش افزوده و آخرین خبرها از نتایج رایزنی‌های طلافروشان با دولت و مجلس را جویا شدیم که متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید. * اصلاح نظام مالیاتی به عنوان یکی از م
 • جرایی آن ضعیف است. در این قانون ضمانت‌های اجرایی قانون تقویت شده است تا قانون ضمانت‌های اجرایی لازم را داشته باشد. اصلاحات دیگر در راستای برنامه پنجم توسعه و در جهت هدایت مشوق‌های مالیاتی به سمت نرخ مالیات صفر است که طبق برنامه پنجم معافیت‌ها باید به سمت اعتبارات سوق داده شود. با این اقدام یک فعال اقتصادی در صورت معافیت مالیاتی باید اظهارنامه خود را به سازمان ارائه و فعالیت خود را در اقتصاد ابراز کند، همچنین براساس آن اعلام کند چه میزان مالیات به وی تعلق گرفته است که آن مال
 • به سمت اعتبارات سوق داده شود. با این اقدام یک فعال اقتصادی در صورت معافیت مالیاتی باید اظهارنامه خود را به سازمان ارائه و فعالیت خود را در اقتصاد ابراز کند، همچنین براساس آن اعلام کند چه میزان مالیات به وی تعلق گرفته است که آن مالیات به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته و نرخ مالیات صفر خواهد شد؛ اما به عنوان یک فعال اقتصادی باید نقش خود، حوزه فعالیت و عمل خود را در نظام مالیاتی ابراز کند. * در صورت عدم ابراز فعالیت خود در اقتصادی سازمان امور مالیاتی چه اقدامی انجام خواهد داد؟ عسکری: در آن ص

قوانین و مقررات/ بخشنامه سازمان امورمالیاتی درخصوص احکام مالیاتی و مرتبط با مالیات در قانون بودجه سال 1388 کل کشور


تاریخ : 1388/02/23 ارگان صادر کننده : سازمان امور مالیاتی شماره بخشنامه : 19032/269/232 بخشنامه سازمان امورمالیاتی در خصوص نمونه فرم بازنگری شده گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند (د) ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم رئیس سازمان امورمالیاتی بخشنامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/2/1388 را به شرح زیر اعلام نموده است:
 • 2 بخشنامه سازمان امورمالیاتی در خصوص نمونه فرم بازنگری شده گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند (د) ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم رئیس سازمان امورمالیاتی بخشنامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/2/1388 را به شرح زیر اعلام نموده است: با عنایت به اصلاح مواد 5 و 6 آیین‌نامه اجرائی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، بدینوسیله نمونه فرم بازنگری شده گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند (د) ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم ارسا
 • تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد . - چنانچه قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای " ب " ( هزینه های قابل قبول، استهلاکات ) و "ج" ( مالیاتهای تکلیفی و حقوق ) و معافیتهای مالیاتی نیاز به توضیحات تکمیلی حسابرس مالیاتی باشد ، رئیس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابرس مالیاتی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد : الف – حسابرس مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریاف
 • الیاتی باشد ، رئیس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابرس مالیاتی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد : الف – حسابرس مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، توضیحات تکمیلی را به رئیس اداره امور مالیاتی ارائه نمایند ، در غیر این صورت و یا اعلام عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مودی از سوی حسابرس مالیاتی ، اداره امور مالیاتی با استعلام و یا مراجعه به مودی مطابق مقررات موضوعه جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیاتهای تکلیفی مودی اقد
 • طبقه بندی اطلاعاتمعافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی, معافیت های مالیاتی اشخاص, ماده 132 و138, تولیدی و معدنی, مناطق کمتر توسعه یافته, ایرانگردی و جهانگردی, شرکتهای تعاونی, مدارس غیرانتفاعی, سود ابرازی , موقوفات, صادرات, معافیت توسعه و بازسازی (ماده 138) , معافیت توسعه و بازسازی , ماده 138, مالیات, سرمایه, معافیت, طرح سرمایه‌گذاری, طرح سرمایه‌گذاری معین, مالیاتی, سرمایه‌گذاری, توسعه و بازسازی , اصلاح مـواد (15)و (16) آییـن نامه اجـرایی تـبصره (3) مـاده (139) اصـلاحی قـانون مـالیاتهای مستقیم, معافیت مالیاتی صادرات کالا و خدمات و چالش ارزی, لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات, تغییرات اساسی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تاریخ: 1394/02/28


100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1