جستجو در پورتال

اصلاحیه نصاب معاملات به استثناء تبصره قانون برگزاری مناقصات

قوانین و مقررات/ متن کامل ماده واحده لایحه بودجه 1390 کل کشور


خبرگزاری فارس: بودجه سال 90 از نظر منابع بالغ بر پنج میلیون و دویست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و دویست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال است.
  • ، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه ها موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان خود در سال 1390 توسط هیئت وزیران تعیین می‌گردد . از ابتدای سال 1390، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یادشده ممکن خواهد بود. در اصلاحیه بودجه سال 1390، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قا
  • مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه سال 1390 شرکت های مزبور (مندرج در پیوست شماره ( 3) این قانون ) ممنوع است. موارد استثناء پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورایعالی یا هیئت امنای و عناوین مشابه بلامانع است. 19 . حقوق و مزایا و هرگونه وجوهی که اعضای شورای رقابت تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون باب
  • فت داشته‌اند محاسبه و مابه‌التفاوت احتمالی از محل اعتبارات شورای رقابت توسط شورای یادشده قابل پرداخت است. 20 . اعضای هیئت علمی شاغل دانشگاه‌ها با اطلاع مدیریت دانشگاه برای عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های پژوهشی و مهندسین مشاوره از قانون منع مداخله مصوب سال 1337 مستثنی می‌باشند. 21 . سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ( 84 ) و ( 85 ) قانون مالیات‌های مستقیم برای سال 1390 ، مبلغ پنجاه و هشت میلیون ( 58.000.000 )ریال در سال تعیین می‌شود. 22 . در کلیه مواردی که دستگا