جستجو در پورتال

استخدام نگهبانی بانک

اخبار/ «کارکنان حجمی» ظلم بزرگی که همچنان ادامه دارد!


به همین سادگی، یک شرکت پیمانکار بدون اینکه کوچکترین خدماتی جز استخدام نیروها و معرفی آنها به سازمان محل کارشان ارایه کند، از درآمد کلانی به عنوان سود قانونی پیمانکاری بهره‌مند می‌شود... این جدای از مبالغی است که همواره به نام پرداخت حقوق یا مزایا به نیروهایی که بیشتر با قراردادهای یکطرفه استخدام کرده از سازمان دریافت و پس از کسرهای متعدد به عناوین غیر قانونی... سال‌هاست در سازمان‌های دولتی کشور، پدیده‌ای پس از تصویب قانون منع استخدام دولتی دیده می‌شود که نشان‌دهنده نادرست بودن قانون فوق و ماهیت آن به مثابه پاک کردن صورت مسأله است.
  • نون در حذف پیمان‌های نیروی انسانی؛:«کارکنان حجمی» ظلم بزرگی که همچنان ادامه دارد! «کارکنان حجمی» ظلم بزرگی که همچنان ادامه دارد! به گزارش «تابناک»، هرچند این قانون با هدف کوچک‌سازی دولت در اثر استخدام نکردن نیروی جدید و طبیعتا خروج نیروهای سازمان در اثر بازنشستگی تصویب شد، طبیعی است که تنها با یک لفظ ممنوع! نمی‌توان از تداوم یک پدیده جلوگیری کرد و این مسأله که به روشنی در موضوعات اجتماعی چون مواد مخدر و... دیده می‌شود، در موضوعات
  • ندند؟ پاسخ: دستگاه‌های اجرایی تا قبل از ابلاغ نامه شماره 54326/ 220 مورخ 1389.10.21 درغیر از موارد مذکور در پاسخ سئوال1، برای تامین نیروهای کارشناسی و کمک کارشناسی و انجام فعالیت های تخصصی و خدمات پشتیبانی اداری نظیر امور دفتری، ماشین نویسی، نگهبانی، سرایداری، بهداشتی و درمانی، فرهنگی و آموزشی، فنی و عمرانی، حسابداری و همچنین راننده مقامات سیاسی موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، اقدام به انعقاد قرارداد حجمی نموده و نیروهای مورد نیاز خود را از آن طریق تامین نموده اند، موظفند نسبت به
  • مفاد قرارداد و سایر ضوابط مربوط اقدام و با رعایت موارد مطروحه در پاسخ سئوال 5، راسا با کارکنان ذیربط که قبل از سال 1389 در فعالیت موضوع قرارداد حجمی همکاری داشته اند قرارداد معین حداکثر یک ساله منعقد نمایند. اما مواردی که کارکنان بخش خصوصی در این بانک انجام می‌دهند به شرح زیر است: ـــ پرسنل بخش خصوصی توسط بانک گزینش می‌شوند. ـــ پرسنل برای ورود خروج در بانک کارت می زنند و ساعت کار آنها همانند پرسنل رسمی می باشد. ـــ در پایان ماه طبق فرم مدت زمان حضور پرسنل به همراه اضافه کا