جستجو در پورتال

اخبار/ دوركاري، انتقال يا بازخريد نسخه‌هايي براي كارمندان تهراني
فروزنده: كاركنان دستگاه‌هاي مشمول انتقال از تهران انتخاب كنند: استعفا، بازخريد يا انتقال
 • j;هاي اداري، بيان داشت: براي تشويق افراد نيز امتيازات خاصي از جمله استفاده از مزاياي طرح مسكن مهر، انتقال فرزندان دانشجوي آنان، انتقال پست شغلي آنها و همچنين افزايش 25 تا 50 درصدي حقوق و مزاياي آنها در نظر گرفته شده است. بانك‌هاي دولتي مجاز به استخدام نيروي شركتي نيستند فروزنده همچنين در جمع خبرنگاران تاكيد كرد: طبق قانون، بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي كه نيروي غيرحجمي ‌دارند بايد با نيروهاي خود قرارداد مستقيم منعقد كنند و مجاز به استخدام نيروهاي شركتي نيستند. فروزنده افزود: يكي ا
 • شركتي نيستند فروزنده همچنين در جمع خبرنگاران تاكيد كرد: طبق قانون، بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي كه نيروي غيرحجمي ‌دارند بايد با نيروهاي خود قرارداد مستقيم منعقد كنند و مجاز به استخدام نيروهاي شركتي نيستند. فروزنده افزود: يكي از مباحث در دوركاري بحث نرم‌افزاري است كه كارهاي خوبي انجام شده است و فرآيند اجراي دولت الكترونيك در نقطه مطلوبي قرار ندارد اما رشد خوبي دارد. منبع: دنياي اقتصاد تاريخ: 1389-09-02
اخبار/ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه از مؤسسات به وزارتخانه‌ها ممنوع است
خبرگزاري فارس: هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌استثناء مقامات ممنوع است.
 • ياز دستگاهها از طريق مأموريت و انتقال كاركنان سازمان خدمات عمومي به دستگاه متقاضي قابل تأمين است. با موافقت سازمان مذكور بخشهاي تعاوني و خصوصي مي توانند با پرداخت اضافه كار يا بخشي از حقوق كاركنان سازمان از خدمات آنان در قالب قرارداد استفاده نمايند. استخدام در اين سازمان به هر نحو ممنوع است. آئين نامه اجرايي اين بند شامل چگونگي و مرجع تشخيص مصاديق نيروهاي مازاد و غيرضروري و چگونگي فعاليت و وظايف و اختيارات نيروهاي سازمان خدمات عمومي با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي رسد. بند الحاقي2-
 • و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه ريزي، مطالعه، طراحي و اجرا ساختمانهاي مزبور را در وزارت مسكن و شهرسازي(سازمان مجري ساختمانها، تأسيسات دولتي و عمومي) متمركز نمايد. وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و اطلاعات و نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي و مواردي كه به پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي رسد، از شمول اين حكم مستثني است. معاونت توسعه و سرماية انساني موظف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاههايي كه به ساخت و ساز ساختمانهاي عمومي و
 • قررات به نحوي واگذار نمايند كه در هيچ مورد فعاليت سرمايه گذاري آنها به صورت بنگاه داري نباشد. ماده 61- الف- به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي شود با رعايت قانون برگزاري مناقصات و با عقد قرارداد با شركت ها و مؤسسات غيردولتي بر اساس فعاليت مشخص و حجم كار معين و قيمت هر واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات مورد نياز خود را به صورت خريد خدمت تأمين نمايند. اين حكم شامل قراردادهاي گذشته نيز مي گردد. ماده(17) قانون مديريت خدمات كشوري نسخ مي شود. در هر صورت تأمين نيروي انساني از طريق
مقالات/ حسابداري منابع انساني (HUMAN RESOURCE ACCOUNTING)
حسابداري در صدد گزارش وضعيت مالي و عملكرد اقتصادي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي است، زماني كه پارامتر انسان در گزارش وضعيت مالي و نتيجه عمليات مد نظر قرار نگيرد، ارزش‌هاي انساني نيز جايي در حسابداري ندارد. به نظر مي‌رسد به منظور دستيابي به اهداف ذيل بايد حسابداري منابع انساني جنبه‌هاي كمي و عملي پيدا كند:
 • ران ارائه شود. هزينه هاي منـــــابع انســــاني از دو بخش هـــزينه اوليه و هزينه جايگزيني تشكيل مي شود: 1) هزينه هاي اوليه: هزينه هاي اوليه منابع انساني كليه وجوهي هستند كه براي تامين و پرورش نيروي انساني مصرف مي شود و شامل هزينه هاي گزينش نيرو، استخدام، استقرار، جهت دهي و آموزش حين خدمت، بازآموزي و آموزش هاي كاربردي و تخصصي براي كسب مهارت هاي لازم مي شود. 2) هزينه هاي جايگزيني: هزينه هايي هستند كه بايد براي جايگزيني كاركناني كه در حال حاضر در موسسه مشغول به كار هستند، متحمل شد. اين هزينه
 • ؟ نظرات متفاوتي در اين رابطه وجود دارد برخي مكاتب از اندازه گيري و ارايه نيروي انساني در ترازنامه دفاع مي كنند . Ripoll و labatut در سال 1994 دو دليل را براي آنكه حسابداري شامل اطلاعات منابع انساني باشد ارائه كردند: 1- افراد در طول دوره خدمتشان نيروهاي ارزشمندي هستند كه مي توانند كمي شوند. 2- ارزش يك فرد به عنوان يك منبع به چگونگي به كار گمارده شدن وي بستگي دارد كه از شيوه ها و تصميمات مديريت تاثير مي پذيرد. برخلاف اين نظريه مكاتب فكري ديگري عقايد زيادي را درباره اندازه گيري منابع انساني
 • شاخص هاي عملياتي در دسترس: اين شاخص ها به دو بخش داخلي و خارجي طبقه بندي مي شوند. داخلي : 1-فروش هر كارمند : (SPE)اين شاخص بهره وري عمومي كارمند را نشان مي دهد . SPE هر سال با سال هاي پيش و ديگر سازمان هاي رقيب سنجيده و مقايسه مي شود . درآمد و حجم معاملات يك شركت ممكن است نسبت به ديگري كمتر باشد ولي SPE بهتري داشته باشد SPE=R/H H ممكن است در صورت گسترش سازمان افزايش يابد 2-نرخ بازيافت : (RR)مجموع پاداش ومزايا تقسيم بر درآمد .نرخ بازيافت هزينه هاي ستادي را با در آمد كسب ش
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ضوابط اجرايي بودجه 1389
دكتر محمود احمدي‌نژاد رييس جمهور، به استناد اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران ضوابط اجرايي بودجه سال ‌١٣٨٩ كل كشور را كه مشخص كننده چارچوب هزينه‌اي دولت در سال‌٨٩ با رويكرد كلي افزايش كارآيي، كاهش هزينه‌هاي غيرضرور و ايجاد انضباط مالي است، براي اجرا به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ابلاغ كرد.
 • لزام دستگاه ها به واگذاري بخشي از تصدي هاي خود به بخش غيردولتي، تعيين رقم دقيق ديون دولت به نهادهاي عمومي،ارائه فهرست اموال غيرمنقول دستگاه ها تا پايان خرداد، منوط شدن پرداخت بودجه عمراني به ارائه گزارش عملكرد، اولويت استفاده از نيروهاي مازاد به جاي استخدام كارمند جديد،تامين حقوق كاركنان قراردادي وزارت بهداشت،كاهش هزينه همايش ها و نمايشگاه ها ، كاهش هزينه هاي چاپ و نشر دستگاه ها،محدود ماندن پرداخت كمك هزينه تلفن همراه و خريد خودرو،پرداخت مطالبات ايثارگران ، يكپارچه شدن فهرست مددجويان، كاهش هزينه
 • انك ها و بيمه ها و نيز نيروگاه ها نسبت به تامين موارد مذكور اقدام شود. (بر اساس جزء ط بند ٧ قانون بودجه سال ١٣٨٩، دولت موظف است بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء و تغييرات بعدي آنان و اجراء لايحه خدمات ايثارگران و كاركنان نيروهاي مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي يا واگذاري آن يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفه جويي حين اجراء بودجه اقدام نمايد.) دستگاه هاي اجرايي مشمول كه به استناد قوانين و مقررات مجاز به كمك به اشخاص حقي
 • خاص حقيقي براي انجام كار معين با رعايت قوانين و مقررات در سقف اعتبارات سال ١٣٨٧ در حدود اعتبارات و شرايط در موافقتنامه ها مجاز مي باشد. همچنين انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقي براي تامين نيروي انساني دستگاه ها به هر نحو ممنوع است و صرفا انعقاد قرارداد حجمي بدون سپردن وظايف پست هاي سازماني به كاركنان شخص حقوقي طرف قرارداد با رعايت موارد فوق مجاز مي باشد. به استناد جزء ن بند ٢ قانون بودجه سال ١٣٨٩ كل كشور طرح پيشنهاد هاي دستگاه هاي اجرايي در كميسيون موضوع ماده ٣٢ قانون برنامه چهارم توسعه صرفا
 • طبقه بندي اطلاعات
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  با سلام و احترام اينجانب در يك شركت پخش مشغول بكار هستم كه تحت مديريت 3شريك مي باشد. (يكي از شركا فوت گشته است) اما موضوع اصلي اين است كه شركا اقدام به ساخت يك ساختمان مسكوني نموده اند كه هيچ ارتباطي


  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  باسلام لطفاً ماده قانوني كه اجازه افزايش سقف مبلغ سفته با يك امضا جلو و دو امضا پشت سفته را ميدهد و عنوان مي كند :در صورت ضرورت مي توان با پرداخت تفاوت تمبر مالياتي متعلقه به اداره دارايي سقف مبلغ


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .