جستجو در پورتال

اخبار/ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه از مؤسسات به وزارتخانه‌ها ممنوع است
خبرگزاري فارس: هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌استثناء مقامات ممنوع است.
 • ياز دستگاهها از طريق مأموريت و انتقال كاركنان سازمان خدمات عمومي به دستگاه متقاضي قابل تأمين است. با موافقت سازمان مذكور بخشهاي تعاوني و خصوصي مي توانند با پرداخت اضافه كار يا بخشي از حقوق كاركنان سازمان از خدمات آنان در قالب قرارداد استفاده نمايند. استخدام در اين سازمان به هر نحو ممنوع است. آئين نامه اجرايي اين بند شامل چگونگي و مرجع تشخيص مصاديق نيروهاي مازاد و غيرضروري و چگونگي فعاليت و وظايف و اختيارات نيروهاي سازمان خدمات عمومي با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي رسد. بند الحاقي2-
 • حذف شد. ماده 54- سقف معافيت مالياتي موضوع مواد(82) و (85) قانون مالياتهاي مستقيم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتي تعيين مي شود. همچنين در ماده(85) قانون مذكور به جاي عبارت "مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370 " عبارت "وزارتخانه ها و مؤسسات و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد(1) و (2) و قسمت اخير ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري (و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور در صورت اجرا فصل دهم قانون مديريت خدم
 • ت. ب- مركز آمار ايران حداكثر ظرف سال اول برنامه با همكاري دستگاه هاي اجرائي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني بر فناوريهاي نوين با رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي استقرار نظام آمارهاي ثبتي، استقرار و تغذيه مستمر پايگاه اطلاعات آماري كشور اقدام نمايد اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار براي دستگاههاي اجرائي لازم الاجرا است. ج- به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي شود در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد تأييد شورا
اخبار/ بيمه‌هاي درماني تجميع مي‌شوند
دنياي اقتصاد – نمايندگان مجلس در جريان بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه ماده‌اي را به تصويب رساندند كه براساس آن تمام بيمه‌هاي درماني با هم تجميع و تشكيلات جديدي با نام «سازمان بيمه سلامت ايران» تشكيل مي‌شود. همچنين نمايندگان مجلس به پيشنهادي براي الزام دولت به استخدام 15 هزار پرستار مخالفت كردند و در ماده‌اي ديگر تصويب كردند كه بايد سالانه به ميزان 10 درصد از مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي كاسته شود.
 • درجهت تقويت رفتارهاي مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان در شرايط رقابتي و براساس بند(8) ماده(1) و مواد(8) و(9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب راپس از تاييد معاونت جهت تصويب به هيات وزيران ارائه نمايد.» مخالفت با استخدام پرستاران نمايندگان در جلسه ديروز همچنين با پيشنهاد الزام دولت به استخدام سالانه 15 هزار پرستار در سال هاي اجراي برنامه پنجم توسعه مخالفت كردند. اين پيشنهاد كه با مخالفت نماينده دولت نيز همراه بود، از سوي حسينعلي شهرياري، رييس كميسيون بهداشت
 • س مطرح شده بود. وي درباره پيشنهاد خود گفت: رييس جمهور چندي پيش در مراسمي در جمع پرستاران كشور با مخاطب قرار دادن وزير بهداشت و درمان دستور دادند كه 23 هزار پرستار تا 2 ماه آينده جذب شوند و پس از آن به پرستاران گفتند اگر اينطور نشد به من بگوييد تا با وزارت بهداشت و درمان برخورد كنم. اين سخنان رييس جمهور از شبكه هاي صدا و سيما پخش شد و ميليون ها نفر آن را ديدند اين در حالي است كه دولت در لايحه برنامه پنجم توسعه كشور هيچ حكمي براي اين جذب پرستار نياورده است.در ادامه جلسه، علي ادياني راد نماينده قائ
 • ولت هم مخالفت خود را با الزام دولت به استخدام پرستاران گفت: زمينه هاي لازم براي استخدام 23 هزار نفر پرستاري كه آقاي رييس جمهور قولش را داده اند، در حال فراهم شدن است و نيازي نيست كه اين موضوع در لايحه برنامه پنجم توسعه كشور آورده شود. الزام به خروج سالانه 10 درصد مددجويان از پوشش نهادهاي حمايتي نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه در جلسه عصر يكشنبه مقرر كردند كه دولت با اجراي برنامه هاي توانمندسازي، سالانه حداقل 10 درصد خانوارهاي تحت پوشش دستگاه هاي حمايتي (به استثناي سالمندا
مشاوره/ با سلام. پدر من 12 سال سابقه بيمه خدمات درماني دارد و 6 سال سابقه بيمه تامين اجتماعي. مجددا به بيمه تامين اجتماعي مراجعه كرده كه خود را بيمه كند كه بتواند نهايتا بازنشسته شود. كارشناسان بيمه گفته اند كه اين دو بيمه قابل ادغام نيست و دو سال كسر سابقه در تامين اجتماعي دارد بنابراين نميتواند بيمه شود و بعدها در پي آن اقدام به بازنشستگي كند. لطفا يك راه پيش روي ما بگذاريد كه واقعا از اين دوندگي ها پدرم افتاده شده. حتي اگر لازم باشد بابت دو سال كسري مبلغي يك جا پرداخت كند. ؟ ضمنا پدرم در حال حاضر 58 ساله است. ممنونم
 • پرسش و پاسخ با سلام. پدر من 12 سال سابقه بيمه خدمات درماني دارد و 6 سال سابقه بيمه تامين اجتماعي. مجددا به بيمه تامين اجتماعي مراجعه كرده كه خود را بيمه كند كه بتواند نهايتا بازنشسته شود. كارشناسان بيمه گفته اند كه اين دو بيمه قابل ادغام نيست و دو سال كسر سابقه در تامين اجتماعي دارد بنابراين نميتواند بيمه شود و بعدها در پي آن اقدام به بازنشستگي كند. لطفا يك راه پيش روي ما بگذاريد كه واقعا از اين دوندگي ها پدرم افتاده شده. حتي اگر لازم باشد بابت دو سال كسري م
 • در تامين اجتماعي دارد بنابراين نميتواند بيمه شود و بعدها در پي آن اقدام به بازنشستگي كند. لطفا يك راه پيش روي ما بگذاريد كه واقعا از اين دوندگي ها پدرم افتاده شده. حتي اگر لازم باشد بابت دو سال كسري مبلغي يك جا پرداخت كند. ؟ ضمنا پدرم در حال حاضر 58 ساله است. ممنونم   ؟ با سلام بحث ادغام دو بيمه مطرح 
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
خبرگزاري فارس: جزئيات پيش‌نويس اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم منتشر شد كه بر اساس آن 3۳ ماده حذف شده و مواد و تبصره‌هاي متعددي در متن قانون فعلي مورد بازنگري قرار گرفته و يا بندهاي جديدي الحاق شده است.
 • ماده 16. متن ذيل جايگزين بند 14 ماده 91 گرديده و يك تبصره به شرخ زير به آن الحاق مي شود: 14 – درآمد حقوق جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان. " تبصره: نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي نظامي و انتظامي و مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات مشمول تسليم فهرست موضوع ماده 86 قانون نمي باشند."   ماده 17. ماده 92 حذف مي شود. ماده 18. متن ذيل جايگزين ماده 95 مي شود: ماده 95 - صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلف اند اسناد و مدارك كافي را كه با رعايت استاندارد
 • ري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك‌هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمايي از ايران تحصيل مي‌نمايند و ترتيبات ديگري در اين قانون براي آنها پيش‌ بيني نشده است، به موجب آيين‌نامه‌هايي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. پرداخت كنندگان وجوه مزبور مكلفند در هر پرداخت ماليات متعلق را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي‌دارد كسر و ظرف ده روز به اداره امور مالياتي پرداخت كنند. در غير اين صورت ب
 • ه 3. ماليات‌هاي پرداختي در منبع بابت هر يك از منابع درآمدي اين قانون در محاسبه ماليات جمع درآمد مؤدي منظور و از بدهي مالياتي متعلقه كسر مي‌شود. ماده 129 مكرر- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است با اجراي كامل طرح جامع مالياتي و تأسيس پايگاه اطلاعات مؤديان، موجبات اجراي سيستم ماليات بر جمع درآمد را فراهم آورد. ماليات جمع درآمد موضوع اين قانون پس از اعلام رسمي سازمان امور مالياتي كشور، از ابتداي سال بعد از سال اعلام به اجرا گذارده خواهد شد." * نرخ‌هاي مالياتي اشخاص حقيقي م
مشاوره/ با سلام من مسئول حقوق ودستمزد يك شركت خدماتي هستم و ازآنجاكه در پروژهاي مختلف مزاياي مختلفي از قبيل پاداش،غذا،اياب و ذهاب و موبايل و كيفيت كاربه مسئولان پروژها پرداخت ميشود وهمچنيني در حال حاضر ماليات محاسبه شده طبق كل ناخالص پرداختي كه شامل همه مزاياي پرداختي مذكور نيز ميباشد خواهشمندم با بند و تبصره قانوني بفرماييد كه آيا همه مزايا مذكور (طبق روال كنوني شركت)شامل ماليات ميشودواگرنه كداميك مشمول ماليات است باتشكر
 • uot; درآمد حقوقي كه در مدت ماموريت خارج از كشور (از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران با اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد شخص مي شود مشمول ماليات بر درآمد حقوق است. آنچه از تعريف فوق مشخص مي گردد اينست كه درآمد حقوق در نتيجه رابطه  استخدامي(وجه تمايز درآمد حقوق با مشاغل) بوجود آمده و حتما" مي بايست در داخل ايران(مگر در موارد ماموريتهاي خارج از كشور)  تحصيل شده باشد.   درآمد مشمول ماليات حقوق   درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از" حقوق
 • اليات بر درآمد حقوق را به شرح ذيل تعيين نموده است: •        " در مورد كاركنان مشمول قانون نظا م هماهنگ پرداخت كاركنان دولت پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع 10%." كاركنان وزارتخانه ها ،موسسات دولتي يا وابسته به دولت ، بانكها وساير شركتهاي دولتي ونيز سازمانهايي كه شمول قوانين ومقررات عمومي برآنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است ويا از محل اعتبارات دولتي حقوق دريافت مينمايند و همچنين اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آ
 • ناد و مدارك مثبته پرداخت كند. -  مزاياي غير نقدي پرداختي به كاركنان حد اكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده84 ق.م.م . -  درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي ، مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات وجانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان. -  50% ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بخشوده مي شود. -  به منظور تشويق كارفرمايان كارگاههاي موجود به استخدام
مشاوره/ با سلام ميخواستم بدانم طبق قوانين استخدامي بانك هاي دولتي ايا كارمند ميتواند استعفا بدهد و به سر كار دولتي ديگري برود؟؟ اگه مرجعي هم براي قانون استعفا و انتقال به سازمان هاي دولتي رو هم متوانين برايم معرفي كنينن ممنون ميشم بهم ادرس بدين بروم براي مطالعه كردن آن موفق باشين تشكر
 • پرسش و پاسخ با سلام ميخواستم بدانم طبق قوانين استخدامي بانك هاي دولتي ايا كارمند ميتواند استعفا بدهد و به سر كار دولتي ديگري برود؟؟ اگه مرجعي هم براي قانون استعفا و انتقال به سازمان هاي دولتي رو هم متوانين برايم معرفي كنينن ممنون ميشم بهم ادرس بدين بروم براي مطالعه كردن آن موفق باشين تشكر  ؟ با سلام آيين نامه اجرايي نحوه انتقال كارمندان تصويب شد  دولت با هدف تسهيل نحوه انتقال و ماموريت كارمندا
 • تقال و ماموريت كارمندان، انتقال كارمندان رسمي يا پيماني مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاه هاي اجرايي مستثني شده در ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري (شامل نهادها، موسسات و تشكيلات و سازمان هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي، اعضا» هيات علمي و قضاوت هيات هاي مستشاري ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري و نيروهاي نظامي و انتظامي) منوط به پيش بيني موضوع درمقررات استخدامي مورد عمل دستگاه مقصد خواه
 • تبارحقوق كارمندان منتقل شده بر اساس آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان، در مورد اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي كارمندان منتقل شده، وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق آيين نامه اجرايي جز» 1 بند «و» تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 كل كشور و اصلاحات بعدي آن اقدام خواهد كرد.  شرايط ماموريت بر اساس آيين نامه اجرايي نحوه انتقال و ماموريت كارمندان، ماموريت كارمندان رسمي و پيماني مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاههاي ديگر مشمول اين قانون با حفظ پست سازماني در د
قوانين و مقررات/ فصل پانزدهم قانون خدمات مديريت كشوري- مقررات مختلف
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
 • قانون، حداقل و حداكثر دريافتي آنان با رعايت مقررات ماده 136 قانون آجا، امتيازات متعلقه به شغل و شاغل به توجه به كيفيت خاص خدمتي در نيروهاي مسلح با ضريب 2/1 محاسبه و پرداخت مي گردد. كارمندان نيروهاي انتظامي كماكان از فوق العاده سختي كار طبق مقررات استخدامي اين نيرو علاوه بر فوق العاده هاي مذكور در فصل دهم اين قانون برخوردار مي باشند. تبصره 4- كارمنداني كه با رعايت ماده 124 مطابق قانون كار جمهوري اسلامي ايران در دستگاه هاي اجرائي اشتغال دارند از شمول اين قانون مستثي مي باشند. تبصره 5- كاركن
 • مذكور در فصل دهم اين قانون برخوردار مي باشند. تبصره 4- كارمنداني كه با رعايت ماده 124 مطابق قانون كار جمهوري اسلامي ايران در دستگاه هاي اجرائي اشتغال دارند از شمول اين قانون مستثي مي باشند. تبصره 5- كاركنان سياسي و كارمندان شاغل در پستهاي سياسي وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشكيلات، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب 1352 مي باشند و كارمندان غير سياسي شاغل در پستهاي پشتيباني از اين قانون تبعيت خواهند نمود. ماده 118- دستگاههاي اجرائي موظفند كليه اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط را
 • رد لازم در اختيار سازمان قرار دهند و دستور العملهاي اين سازمان در چهارچوب مفاد اين قانون و آئين نامه هاي مربوط براي كليه دستگاههاي اجرائي لازم الاجراء مي باشد. ماده 119- آئين نامه ها و دستور العملهاي مربوط به اجراء مفاد اين قانون حداكثر ظرف مدت يك سال (به اسثتناء مواردي كه در اين قانون براي آن زمان ديگري مشخص شده است) با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد. ماده 120- كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل قرار خواهند داشت: الف- اشتغال در يكي از پستهاي سازماني. ب- مرخصي استعلاجي، استحقا
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ حداقل حقوق 392هزار توماني كارمندان ابلاغ شد
خبرگزاري فارس: تصويب‌نامه دولت در خصوص ضريب حقوق سال 1391 كارمندان و بازنشستگان دولت از سوي رحيمي معاون اول رئيس جمهوري رسماً ابلاغ شد.
 • مستمر در مورد مشمول هر يك از بند‌هاي اين تصويب نامه به ماخذ يك بيستم و نسبت به مازاد آن به ماخذ يك پنجاهم و در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت مي باشد. ساير موارد مطابق آيين‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام كشوري و اصطلاحات بعدي آن خواهد بود. تبصره- در صورت عدم توقف شبانه تنها پنجاه درصد (50٪) از ميزان مندرج در اين بند قابل پرداخت مي‌باشد. 16- تمديد قراردادهاي قبلي كاركنان قراردادي مجاز است. تبصره- به كارگيري افراد جديد در قا
اخبار/ حداقل حقوق كارمندان دولت تعيين شد
جزئيات افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 1390 كه در نشست روز گذشته هيات دولت تصويب شد از سوي معاونت توسعه مديريت و سرماه انساني رئيس جمهور اعلام شد.
 • ن به مأخذ يك صدم حداكثر تا ميزان تعيين شده در بند (12) مصوبه شماره 44585.54170 مورخ 1389.3.9 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه در چارچوب موافقت‌نامه مبادله شده قابل پرداخت مي‌باشد. ساير موارد مطابق آيين‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند «ث» ماده (39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود. *به گزارش فارس حداقل حقوق ماهانه كارگران كه توسط شركاي اجتماعي نماينده كارگران، كارفرمايان و دولت در اسفندماه 89 تعيين شد، 330 هزار تومان تعيين شد. بنابر اين گزارش، در عين حال با اعلام افزايش 10 درصدي
اخبار/ حداقل حقوق كارمندان دولت 341 هزار تومان تعيين شد
خبرگزاري فارس: جزئيات افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 1390 كه در نشست روز گذشته هيات دولت تصويب شد از سوي معاونت توسعه مديريت و سرماه انساني رئيس جمهور اعلام شد.
 • ن به مأخذ يك صدم حداكثر تا ميزان تعيين شده در بند (12) مصوبه شماره 44585.54170 مورخ 1389.3.9 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه در چارچوب موافقت‌نامه مبادله شده قابل پرداخت مي‌باشد. ساير موارد مطابق آيين‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند «ث» ماده (39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود. *به گزارش فارس حداقل حقوق ماهانه كارگران كه توسط شركاي اجتماعي نماينده كارگران، كارفرمايان و دولت در اسفندماه 89 تعيين شد، 330 هزار تومان تعيين شد. بنابر اين گزارش، در عين حال با اعلام افزايش 10 درصدي
73 رديف در 8 صفحه
   << بعدي  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  با سلام و احترام اينجانب در يك شركت پخش مشغول بكار هستم كه تحت مديريت 3شريك مي باشد. (يكي از شركا فوت گشته است) اما موضوع اصلي اين است كه شركا اقدام به ساخت يك ساختمان مسكوني نموده اند كه هيچ ارتباطي


  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  باسلام لطفاً ماده قانوني كه اجازه افزايش سقف مبلغ سفته با يك امضا جلو و دو امضا پشت سفته را ميدهد و عنوان مي كند :در صورت ضرورت مي توان با پرداخت تفاوت تمبر مالياتي متعلقه به اداره دارايي سقف مبلغ


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .