حسابداری صنعتی در کما٬حسابداران رسمی در ابهام

منبع: سایت ترازنامه تاریخ انتشار: 1387-08-20
نویسنده: مترجم:
چکیده:

در ماده 16قانون مدیریت خدمات کشوری که در هشتم مهر ماه 1386به تصویب گردید و ‏در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید. وقرار ‏بود به صورت آزمایشی به مدت 5 سال اجرا شود(که نشد) آمده است که: به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول ( ستانده) و کنترل ‏مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به ‏مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بر اساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان ‏تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به ‏عمل آورند. الف- تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل ‏واحدهای آموزشی، پژوهشی ،


حسابداری صنعتی در کما٬حسابداران رسمی در ابهام

در ماده 16قانون مدیریت خدمات کشوری که در هشتم مهر ماه 1386به تصویب گردید و ‏در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید. وقرار ‏بود به صورت آزمایشی به مدت 5 سال اجرا شود(که نشد) آمده است که:

به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول ( ستانده) و کنترل ‏مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به ‏مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بر اساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان ‏تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به ‏عمل آورند. 
الف- تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل ‏واحدهای آموزشی، پژوهشی ، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب ‏با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام ‏شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تایید سازمان ‏مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان. 
ب - تعیین شاخصهای هدفمد و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی ‏ساز و کارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده. 
ج- انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری بر اساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت ‏تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین. 
د- اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جا به جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به ‏شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جا به جایی اعتبارات ‏ملی بر اساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود. 
هـ - برای اجرای نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب ‏آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد. 
و- اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، به عنوان ‏کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به هزینه قطعی ‏منظور می‌گردد. مدیران دستگاه‌های اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی ‏شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسوول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند ‏بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند و ‏سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه ‏سالیانه به مجلس تقدیم نماید. 
تبصره 1- دستگاه‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امکان محاسبه ‏قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام ‏شده اقدام خواهند نمود. 
تبصره 2- احکام این ماده می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی ‏کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت ‏مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد. 
در مواد مذکور به وضوح دستگاههای اجرائی موظف شده اند که اجرا وپیاده سازی نظام ‏قیمت تمام شده محصولات وخدمات  را به منظور به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار ‏نظام کنترل نتیجه و محصول ( ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو در دستور کار ‏خود قرار دهند..اما هم اکنون زمان آن رسیده که مدیران دولتی مذکور گزارش دهند که ‏چقدر به این مصوبه قانونی پایبند بوده اند علاوه بر این حسابداران رسمی وحسابرسان ‏باید گزارش دهند که داستان پیاده سازی سیستم های قیمت تمام شده به کجا رسیده ‏است. از هر چه بگذریم فرض کنید این قانون به تصویب نمی رسید اما شفافیت که تعطیل ‏بر دار نیست .به وضوح  باید گفت هر مجموعه دولتی وغیر دولتی(هر مدیری) که ‏سیستم قیمت تمام شده ندارد علاقه ای به ارائه اطلاعات شفاف( وعمل واجب شفافیت ‏‏)ندارد.در دنیای معاصر شفافیت نظیر اکسیژن برای ادامه فعالیتهای اقتصادی از اهم ‏واجبات است و عدم ارائه آن جهت دهی ناقص منابع وتخصیص غیر بهینه ونارکارای   ‏عوامل اقتصادی واز کار انداختن اثر بخشی فعالیتهای اقتصادی قانون مدار تلقی می ‏شود.  مشکل قیمت تمام شده ونداشتن آن صرفا به مصرف کننده ضرر نمی رساند بلکه ‏طیف گسترده ای از اشخاص ذیل ضرر می بینند.‏
‏1-وزارت دارائی که به علت عدم شفافیت سود وزیان دوره قادر به تععین مالیات حقه ‏دولت نیست.‏
‏2-حسابداران رسمی که قادر به اطمینانی٬ حتی معقول٬ نسبت به وضعیت مالی ونتایج ‏عملکرد مجموعه نیستند.‏
‏3-باز هم حسابداران رسمی که بایستی با وزارت دارائی بر سر نحوه تعیین اثرات مالیاتی ‏آن جهت در ج در گزارش حسابرسی مالیاتی همواره بحث وابهام داشته باشند.موضوعی ‏که به سادگی قابل حل نبوده وهمواره به عنوان ابهامی ابدی بین سازمان امور مالیاتی ‏وحسابداران رسمی لاینحل باقی خواهد ماند.‏
‏4-صاحبان سهام که متوجه این امر نیستند که شرکتی که(چه بورسی وچه غیر آن) قادر ‏به ارائه قیمت تمام شده محصولات خود نیست یعنی اینکه مدیران ان شفاف نیستند ‏وبنابراین ریسک خرید سهام این شرکتها ویا سهام دار شدن در آنها بالاست.‏
‏5-باز هم صاحبان سهام که متوجه نیستند شرکتی که سیستم قیمت تمام شده ندارد ‏سودی که پرداخت می کند معلوم نیست باز پرداخت اصل سرمایه است یا سود واقعی ‏مکتسبه.‏
‏6- مدیریت که در مواردی به صورت نادانسته فکر می کند بر جریان تولید وانبارش مواد و ‏کالا ویا ارائه خدمات کارا واثر بخش کنترل ونظارت صحیحی برقرار است وبا خیال آسوده ‏وقتش را از این مهم آزاد می کند.در حالی که بهره وری پائین وفساد وهرج ومرج سیستم ‏را به سوی سقوط می کشاند.‏
‏7-دولتی که تلاش می کند شفافیت را در سازمانهای خود(با بحث هایی نظیر بودجه ‏عملیاتی وقیمت تمام شده و..) ایجاد کند ولی با مانع مجریان  خود مواجه می شود.و...‏
و اما تمامی این مشکلات بدون مصوبه های آنچنانی  قابل حل است.کافی است از ‏همین فردا سازمان امور مالیاتی در قالب بخشنامه ای اعلام کند تمامی شرکتها ‏سازمانها ونهادهای دولتی وغیر دولتی که سیستم حسابداری قیمت تمام شده مورد ‏تایید حسابداران رسمی ویا شرکتهای ذیصلاح(با تایید وزارت دارایی) در این خصوص ‏نداشته باشند دفاتر آنها مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت ومالیات آنها به صورت علی الراس ‏تعیین خواهد شد.آن وقت مشاهده خواهید کرد که همان مدیرانی که خود مانعی در این ‏خصوص عمل می کردند با آغوش باز وبالجبار آستین بالا زده وخود طراح سیستم قیمت ‏تمام شده می شوند.‏ارسال محتوا به دوستان نظرات خود را در رازنامه ثبت کنید                به اشتراک گذاری محتوا در فیسبوک به اشتراک گذاری محتوا در گوگل پلاس به اشتراک گذاری محتوا در لینکدین به اشتراک گذاری محتوا در توی تر

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

مدیریت رازنامه

تاریخ ثبت:
1387/08/27
بروزرسانی:
1389/10/19
آخرین مشاهده:
1397/07/02

نظرات و پیشنهادات


دریافت آخرین اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونیکی خود و یا دوستان خود همیشه از آخرین اطلاعات سایت آگاه شوید.

دریافت آخرین اطلاعات رازنامه

پرسش ها و پاسخ ها

  سلام. می خواستم اگر ممکنه در مورد نحوه سند زنده جریمه بیمه تامین اجتماعی راهنمایی بفرمایید که طبق چه کدینگی باید سند زد؟

  علیرضا سربی
  علیرضا سربی ( حسابداری ، حسابرسی ، قوانین کار ، تامین اجتماعی ، مالیات ها ، تجارت و بهای تمام شده )

  سلام بنده راهنمایی میخوام وام ودیعه مسکن میخوام میشه راهنمایی کنید ضامن ندارم اما میتونم چک یا سفته بدم از خود بعنوان ضمانت

  سید مهدی منبتی
  سید مهدی منبتی ( مشاور حوزه سرمایه گذاری بازار ساختمان و مسکن، مدل های تامین سرمایه،ایده پردازی و توسعه ایده )

  سلام من سال ۸۵ دیپلم انسانی گرفتم پیش دانشگاهی نخوندم و الان ۳۰سالمه سوالم اینه که میخوام برم رشته طراحی دوخت یا طراحی لباس در دانشگاه علمی کاربردی(لطفا داشتگاه های علمی کاربردی که این رشته هارو تدری

  شاهین احمدی
  شاهین احمدی ( حسابرسی، آموزش در بازار سرمایه، گواهینامه های بازار سرمایه، مشاوره تحصیلی )

  ایا منبع معتبری درخصوص برآورد حجم فرار مالیاتی در کشور وجود دارد؟

  رضا محمودی سفیدگر
  رضا محمودی سفیدگر ( حسابداری و امور بانکی و بورس )

  سلام بر استاد گرامی یک سوال راجع به خرید و فروش املاک داشتم . بنده در تاریخ 10/05/96 ملکی را به مبلغ 190میلیون تومان از آقای ...خریدم 180 میلیون تومان از ثمن معامله را پرداخت نمودم . ملک مسکونی و وی

  موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار
  موسسه حقوقی و داوری نگاه عدالت نامدار  ( دعاوی خانواده، ملکی، کیفری، حقوقی و انعقاد قراردادهای حقوقی و تجاری )

  سلام من سال۸۵ دیپلم انسانی گرفتم و پیش دانشگاهی نخوندم الان ۳۰سالمه هم به شدت ناامیدم از تحصیل به خاطر اینده شغلی در ارتباط باسنم و هم اینکه باتوجه به درنظر گرفتن رشته طراحی دوخت و رشته طراحی لباس هنو

  ناهید صباحی
  ناهید صباحی ( برنامه ریزی تحصیلی و آموزشی  )

  سلام از کجا بدونم رسالتم در دنیا چیه و فرق هدف و رسالت چیست و اینکه ایا ازمون هایی هستن که نشون بده کاملا و دقیقا به چی علاقه دارم؟ممنون

  فریبا داداشلو
  فریبا داداشلو ( علوم تربیتی )

  سلام پسربزرگم که کلاس یازدهم رشته حسابداریه از نظر رفتاری پرخاشگر، عصبی ، بد دهن ، وبی حوصله است نمیشه باهاش صحبت کرد هراز چند گاهی توی خونه بیشتربا مادرش دعوا میکنه ، مادر از فحاشی و بد دهنی او به

  فریبا داداشلو
  فریبا داداشلو ( علوم تربیتی )

  باسلام و احترام - همانطوریکه مستحضرید فاکتورهای فروش توسط واحد فروش که زیر مجموعه واحد بازرگانی است صادر و سپس جهت صدور صورتحساب و سند حسابداری به واحد مالی ارسال می گردد . مدیریت شرکت ما که شرک

  مهدی مقدسی
  مهدی مقدسی ( مشاوره مالی ،حسابداری و حسابرسی مالی و مالیاتی ،قانون مالیات های مستقیم. اکسل .قوانین بازار سرمایه، )

  سلام
  ۱۳۵ میلیون تومان نقد دارم در بخش مسکن سرمایه گذاری کنم بنظر شما یکساله چقدر بازدهی داره ؟؟
  دلار بخرم چی ؟؟

  سید مهدی منبتی
  سید مهدی منبتی ( مشاور حوزه سرمایه گذاری بازار ساختمان و مسکن، مدل های تامین سرمایه،ایده پردازی و توسعه ایده )